San Mateo 26:1-75

26  Jesúsbara maʉ̃ bedʼeata jõma jarape izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia:  Marãbara kʼawua bʼea Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha fiesta obadata ewari ũmene odʼaya. Mʉ Beubari Bape bʼʉra maʉ̃ne chãbʼaridʼaya cruzdʼe kʼachi beadʼamarẽã.  Maʉ̃nerã sacerdoterã nokʼorãta, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata, nokʼorã pʉwʉrʉdʼebemata zhi jʉresidʼa sacerdote wagʼauta Caifás abada drogʼoadʼe.  Mobe krĩcha jʉrʉsidʼa Jesús sãwũã sewadʼape jidadʼaita, aramaʉ̃ne beabidʼaita.  Mawũãmina mawũãsidʼa: Fiestadʼera beadʼa ẽã zhãrãta kĩrũna ẽbamarẽã pʉwʉrʉdʼe. Jesús burudʼe kerata weadʼapeadʼa (Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)  Jesús Betaniane bʼʉta, Simónta aidʼaba kʼaya bʼadʼa dedʼa bʼasia.  Maʉ̃ne wũẽrãta izhima zebʉrʉta kera ne ʉ̃tʉta jiwado mongʼara omane wepe Jesús burudʼe ʉ̃rʉ̃ weasia izhi nekʼo nʉmʉne.  Maʉ̃ta ũdudʼape izha jʉrʉkuadʼabara kĩrũ mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽã kʼãwũã weabue?  Kʼãʉ̃ ʉ̃tʉbari nendope plata diaidʼe bʼasia zuburia bʼea. 10  Maʉ̃ta kʼawuape Jesúsbara mawũãsia: ¿Naʉ̃ wũẽrã kʼãrẽã miãsẽã erukʼopanʉ? Mʉ kʼãwũã obʉrʉra biata obʉrʉa. 11  Zuburia bʼera marã bawara ewariza bʼeaya, mawũãmina mʉrã marã bawara ewariza bʼa ẽã. 12  Kerata kʼãwũã mʉ kʼakua ʉ̃rʉ̃ weabʉrʉra aribʼaebʉrʉa mʉ wuagʼa bʼʉdʼaita. 13  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, baridu maẽ ẽjũã jõmaʉ̃ne bedʼea biata mʉnebemata jarabʉda maẽ naʉ̃ wũẽrãba kʼãwũã obʉrʉsidʼa nebʉrʉdʼaya, izhira aramaʉ̃ne krĩchabadaya. Juda wãna Jesús jidabiita (Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6) 14  Jesúsba doce jʉrʉkuadʼata abʼa Juda Iscariote abadata sacerdoterã nokʼorãma wãpe, 15  mawũãsia: ¿Marãbara mʉãã sõmbe diadʼaipe mʉãrã Jesús marãã chãbʼariya? Mawũãĩ ãzhara pagʼasidʼa plata moneda treinta. 16  Mawũẽ Judabara kĩrãkuita bʼesia sãwũã chãbʼarikuaita. Zhiko odʼapeadʼa Jesúita (Marcos 14:12-25; Lucas 22:7-23; Juan 13:21-30; 1 Corintios 11:23-26) 17  Fiesta obʉdata ewari nabemane pan ne oreguea ne ẽã kʼobadadʼe izha jʉrʉkuadʼata Jesúsma zedʼape mawũãsidʼa: ¿Bʉara sãma odʼaita krĩñape Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha nekʼobadara? 18  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Pʉwʉrʉedʼa wãũdua ũmakĩrã mʉ ũdukʼawuama, mobe mawũãũdua: Miã Ũrãgʼabariba mawũãsia: Mʉ bebura kʼaita basia, mawũẽ fiesta zhikota mʉãrã bʉ dedʼa oya mʉã jʉrʉkuadʼa bawarauba. 19  Izha jʉrʉkuadʼabara osidʼa Jesúsba jaradʼadʼe, zhikora aramaʉ̃ne osidʼa Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha fiesta obadata. 20  Keubʉrʉdʼera nekʼo jewedʼasia izha jʉrʉkuadʼata doce bawara. 21  Mawũã nekʼobʉdadʼera mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, marãnebemaba abʼaʉba mʉrã chãbʼariya. 22  Mawũãĩ kʼãbãẽã sopuabʉdaba abʼa abʼaʉba mawũãsidʼa: ¿Mawũã chãbʼariira mʉka Nokʼó? 23  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉ ũme abʼaʉ epedʼekʼodʼe nekʼo kʼobʼʉba mʉrã maʉ̃ba chãbʼariya. 24  Wãrãnebai mʉ Beubari Bape bʼʉra mʉnebemata bʼʉ tabʼʉdʼe berabʼari wã, ¡mawũãmina zuburiaya mʉ chãbʼaribʉrʉra! Biga bakʼausia maʉ̃ todʼa ẽbaita. 25  Mawũãĩ Judabara zhi chãbʼariibara mawũãsia: ¿Miã Ũrãgʼabari, mʉka? Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Ara bʉzha jarabʉrʉa. 26  Nekʼo kʼobʼedʼe Jesúsbara pan jiraedape maʉ̃bari zhiwidʼipe bʼʉape izha jʉrʉkuadʼaa dedʼekabʉrʉta mawũãsia: Jidaudua, kʼoudua, naʉ̃ mʉ kʼakua. 27  Mobebʉrʉ vino copadʼe jiraedape maʉ̃bari Daizezea zhibia jipe dedʼekabʉrʉta mawũãsia: Naʉ̃ta doudua jõmaʉ̃ba. 28  Naʉ̃ mʉ wata Daizezeba zhãrã ẽdrʉbiidʼebemata zhiwidʼita nʉmeña, mʉrã biobari wa erezoaya, aramaʉ̃ne zhãrãta bedʼea ne ẽã duanebiya kʼazhiruata biodʼeba. 29  Mʉã marãã jaraya, idʼidʼeuba mʉãrã naʉ̃ vino wueta do ẽã, jari ewade marã bawarauba zhiwidʼita doyeedʼa mʉ Zezeta Nokʼo maẽ. Jesúsba jaradʼa Pedroba ũdukʼa aita (Marcos 14:26-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38) 30  Trʉ̃ãbi Salmota trʉ̃ãnape wãsidʼa Olivo kʼatumaĩnu. 31  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Marãbara mʉrã jõmaʉ̃ba ãmaẽnaña nane diamase. Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉãrã ãzhi akʉbarita beaya, mawũẽ oveja ãba bʼera jãrãzoaya. 32  Mawũãmina mʉta beudʼata piradrʉbʉrʉdʼera mʉrã marã na wãña Galileaedʼa. 33  Mawũãĩ Pedroba panaʉ̃ mawũãsia: Bʉra jõmaʉ̃ba ãmaẽbʉdaidʼu mʉã bʉra ãmaẽ ẽã. 34  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu bʉaa jaraya, naʉ̃ diamase gallo berui nawedʼa bʉa mʉrã ũdukʼata jarama ũbea jaraya. 35  Mawũãĩ Pedrobara mawũãsia: Bʉ ũme beuita babʉrʉsidʼa mʉã bʉra ũdukʼata jara ẽã. Jesúsba jʉrʉkuadʼabara jõmaʉ̃ba abʼarika jarasidʼa. Jesús zhiwidʼidʼa Getsemaníne (Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46) 36  Getsemaní abadaidʼu Jesús ãzhi bawara zepe izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: Nama jewedʼaudua, mʉta jarima wãbʉrʉedʼa zhiwidʼidʼe. 37  Mawũãpe Pedro bawara Zebedeo warrarãta ũme edesia, maʉ̃nerã kʼãbãẽã sopua kʼobʼesia. 38  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Mʉrã sopuaba beuita kʼobʼʉa, nama duanedua, mʉ bawara ʉ̃rʉ̃ma kʼopanadua. 39  Mawũãpe arajĩga wãpe egoroma bʼarru kʼobʼepe zhiwidʼi mawũãsia: Mʉ Zeze, bʉma bigabʉrʉ mʉrã zuburia beubirãrũã, mawũãmina mʉã krĩñata aribʼaerãrũã, awuarabʉrʉ bʉzha krĩñata aribʼaedua. 40  Mobebʉrʉ izha jʉrʉkuadʼama zebʉrʉdʼera kʼãĩgue nʉmʉta ũdui Pedroa mawũãsia: ¿Marã mʉ bawara ʉ̃rʉ̃ma kʼopana bʼe ẽka hora abʼabidʼa? 41  Ʉ̃rʉ̃ma kʼopanadua, zhiwidʼiudua wãẽãna ẽbaita. Marãbara wãrãne biata okrĩña bʼea, mawũãmina kʼakuabara bʼe ẽã nʉmʉã. 42  Wakusa wãpe zhiwidʼima ũmeta mawũãsia: Mʉ Zeze, mʉ zuburiabi ẽbaita bʉma biga ẽbʉrʉ aribʼaedua bʉzha krĩñata. 43  Mobebʉrʉ wakusa zebʉrʉdʼera kʼãĩgue nʉmʉta ũdusia, dapeaba ãzhi dabʉra kʼabʼari erunʉmasia. 44  Mawũẽ ãmaẽkuabʉrʉta wakusa wãpe zhi ũbeata zhiwidʼisia abʼaʉ bedʼeata jara. 45  Mobebʉrʉ izha jʉrʉkuadʼama zepe mawũãsia: Marã ya kʼãĩbʉda, ya ẽnaʉ̃bʉda. Mʉ ewarira arababʉrʉa, mʉ Beubari Bape bʼʉra chãbʼaridʼaya kʼazhirua omiãrã juwuadʼe. 46  Pirabʼariudua, wãdrʉ. Arakʼaita ba mʉ chãbʼariira. Jesús jidadʼapeadʼa (Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53; Juan 18:2-11) 47  Jesús wadʼi bedʼea kʼobʼʉdʼe izha doce jʉrʉkuadʼadʼebemata Judata zesia, izhi bawara zhãrã bio zesidʼa kuchoedʼa bakuruedʼa, maʉ̃rã zokʼasidʼa sacerdoterã nokʼorãba, nokʼorã pʉwʉrʉdʼebemaba. 48  Judabara sãwũã chãbʼariita jaradʼata mawũãsia: Mʉã kĩrãma nigabʉrʉta maʉ̃ta izhia, maʉ̃ta jidaudua. 49  Mawũẽ aramaʉ̃ta Jesús orrape mawũãsia: ¡Miã Ũrãgʼabari kʉa! asia. Mobe kĩrãma nigasia. 50  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bʉra mʉ chãbʼariita ibʼari ẽka? Aramaʉ̃ne Jesús orradʼape jidasidʼa. 51  Maʉ̃ne Jesús bawara kʼopanʉba abʼaʉba kuchota ẽpe tusia sacerdote wagʼau nezokʼata, mawũẽ ʉrawesia kʉwʉrʉta. 52  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Bʉzhi kuchora wakusa edʼa pẽũdua. Kuchoba zhõbʉdara abʼarika kuchoba beudʼaya. 53  ¿Bʉ krĩchama mʉ kʼarebamarẽã mʉrã mʉ Zezea zhiwidʼiidʼe bʼʉ ẽka, izhara aramaʉ̃ta ángelerã mil bio mʉma zokʼaidʼe bʼʉ ẽka? 54  ¿Mawũãmina mawũãrã mʉnebemata bʼʉ tabʼera sãwũã arimaẽ berabʼariipe, maʉ̃ne mawũã berabʼarii bara ẽka? 55  Maʉ̃nerã zhãrã kʼobʼea Jesúsbara mawũãsia: ¿Mʉrã nezrʉgamiã kĩrãkʼa kuchoedʼa bakuruedʼa zebʉdakʼa mʉ jidadʼe? Mʉrã ewariza marã bawara jewedʼa Daizeze dedʼa ewara maẽ miã ũrãgʼa bʼasidʼera mʉrã jidadʼa ẽbasia. 56  Mawũãmina naʉ̃ jõma kʼãwũã berabʼariya, aranaʉ̃ne arimaẽ berabʼariya naʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba jaradʼapeadʼata. Izha jʉrʉkuadʼabara jõmaʉ̃ba Jesús ãmaẽbʉdata merũ wãẽbasidʼa. Jesús ededʼapeadʼa wagʼaurã kĩrãbita (Marcos 14:53-65; Lucas 22:54, 63-71; Juan 18:12-14, 19-24) 57  Jesús jidadʼapeadʼabara edesidʼa Caifás sacerdote wagʼauma, mama zhi jʉre nʉmasia ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata nokʼorã bawara. 58  Pedrora arajĩga kʼaidʼu wãsia sacerdote wagʼau drogʼoaidʼu. Aramaʉ̃ne edʼa wãpe Daizeze deta akʉbada bawara jewedʼasia sãwũã odʼaita akʉita. 59  Maʉ̃ne sacerdoterã nokʼorãba nokʼorã wagʼaurãba jõmaʉ̃ba krĩcha jʉrʉsidʼa Jesú ʉ̃rʉ̃ zhãrã sewa nebʉrʉbidʼaita, aramaʉ̃ne chãbʼaridʼaita beadʼamarẽã. 60  Mawũãmina mawũã obʼedʼa ẽbasia zhãrã bio zesidʼaidʼu sewa nebʉrʉdʼaita. Maʉ̃ne ũme sewa nebʉrʉdʼaita zebʉdabara, 61  mawũãsidʼa: Naʉ̃ Jesúsbara mawũãsia: Daizeze dera mʉãrã ãrĩ bʼeya, mobe ewari ũbeadʼe wakusa pãrãña. 62  Mawũãnaĩ sacerdote wagʼauta piradrʉpe Jesúa mawũãsia: ¿Bʉara panaʉ̃ ẽka? ¿Wãrĩnuka naʉ̃rãba jarabʉdara bʉdʼebemata? 63  Mawũãĩ Jesús chupea kʼobʼasia. Mawũẽ sacerdote wagʼaubara mawũãsia: Daizeze zokʼai bʼʉ daidʼu mʉã bʉaa jaraya, daia jaradua bʉta zhãrã Ẽdrʉbita Daizeze Warrabʉrʉ. 64  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Ara bʉzha jarabʉrʉa. Mawũẽ mʉã marãã jaraya, idʼidʼeba marãbara ũdudʼaya mʉ Beubari Bape bʼʉra Daizeze zhi zroma juwua araare jewedʼa bʼʉta, jãrãrãne zebʉrʉta ʉ̃treba. 65  Mawũãĩ sacerdote wagʼaubara kĩrũbiba izhikusa izhi wuata kʼõẽtape mawũãsia: Daizezema mitia bedʼeabʉrʉa. ¿Mawũẽ izhi ʉ̃rʉ̃ kʼãrẽta ãmaña jaradʼamarẽã nesidʼa bʼeaipe? Marãbara ũrĩbʉda Daizezema mitia bedʼeabʉrʉta. 66  ¿Mawũẽ marãma sãwũãpe? Mawũãĩ ãzhara panaʉ̃ mawũãsidʼa: ¡Bedʼeata bara bʼʉdʼeba beuibara! 67  Aramaʉ̃ne dau idʼo jirpanesia kĩrãma, jirachi jirpanesia, dabʉ pãrĩnape ʉ̃kʉrʉbara kĩrãma tachi jirpanʉta, 68  mawũãsidʼa: Bʉma bʉra zhãrã Ẽdrʉbia, mawũẽ arimaẽ jaradua bʉ kʼaiba tachita. Pedroba ũdukʼa adʼa Jesús (Marcos 14:66-72; Lucas 22:55-62; Juan 18:15-18, 25-27) 69  Pedro ãĩ drogʼoadʼe jewedʼa bʼʉdʼe wũẽrã nezokʼaba orrape mawũãsia: Bʉsidʼa bʼasia Jesús Galileadʼebema bawara. 70  Mawũãĩ izhara jõmaʉ̃ daidʼu merãbʉrʉta mawũãsia: Mʉãrã kʼawua ẽã bʉa kʼãrẽ jarabʉrʉra. 71  Puertaidʼu izhi wãbʉrʉdʼera wũẽrã awʉrʉba ũdupe mama kʼobʼea mawũãsia: Naʉ̃sidʼa bʼasia Jesús Nazaredʼebema bawara. 72  Mawũãĩ izhara wakusa merãbʉrʉta mawũãsia: Mʉãrã maʉ̃ wãrĩnu ũdukʼa. 73  Audre ẽãne mama kʼobʼebara orradʼape Pedroa mawũãsidʼa: Wãrãne bʉsidʼa kʼãʉ̃rãnebema, bʉzhi bedʼeadʼeba dajada bʼʉa. 74  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mʉta wãrĩnu bedʼea ẽbʉrʉ Daizezebara izhikʼawua zuburia oya. ¡Mʉãrã maʉ̃ ũdukʼa! Maʉ̃ daucha berusia gallo. 75  Mobebʉrʉ Pedrobara bude basia Jesúsba mawũãnata: Gallo berui nawedʼa bʉa mʉrã ũdukʼata jarama ũbea jaraya. Aramaʉ̃ne Pedro ãĩ wãpe jẽgasia kʼãbãẽã sopua.

Bed’ea biobʉbari