San Mateo 25:1-46

25  Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼera ãwũẽrãrã diez kĩrãkʼa berabʼariya. Maʉ̃rãbara ĩbĩrã ãzhidʼe jirakua edadʼape ũmakĩrã juwua jidadʼe uruta kĩrãzhu wãsidʼa.  Ãzhidʼebema cinco krĩcha bara bʼeasia, cinco krĩcha ne ẽã bʼeasia.  Krĩcha ne ẽã bʼebara ĩbĩrã ãzhidʼe edebʉdata wakusa edʼa weaira ededʼa ẽbasia olivo dragʼara.  Waya krĩcha bara bʼebara olivo dragʼara ãmaña edesidʼa ãzhi ĩbĩrã bawara.  Juwua jidadʼe urura ze ẽã dããrã nʉminaba wũẽrãrã jõma dapeakuape kʼãĩguesia.  Maʉ̃ne ewari ẽsadra nemita jĩgua ũrĩbʉdata mawũãsia: ¡Juwua jidaira za ibʼaria orraudua!  Mawũẽ ãwũẽrãrã jõma piradrʉdʼape ãzhi ĩbĩrã aribʼaesidʼa.  Maʉ̃ne krĩcha ne ẽã bʼebara krĩcha bara bʼea mawũãsidʼa: Olivo dragʼa marãneta daia diaudua, ĩbĩrã daidʼera kidrʉkua bʉsadʼewa.  Mawũãnaĩ krĩcha bara bʼebara panaʉ̃ mawũãsidʼa: Daiitabidʼa marãĩtabidʼa wãẽã ẽbamarẽã zhi nendobadaidʼu wãũdua, mobe mazhiita edaudua. 10  Mawũãnaĩ ãzha edadʼe wãbʉdaedʼa juwua jidadʼe urura zesia. Mawũẽ ãwũẽrãrã zhi aribʼaemata kʼobʼera maʉ̃ juwua jidai maẽ izhi bawara edʼa wãsidʼa, mawũẽ serrasidʼa puerta. 11  Ãwũẽrãrã dewaraurãsidʼa tẽãbʉrʉ zekuape mawũãsidʼa: Nokʼó, daira ewadua. 12  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mʉã marã ũdukʼa. 13  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa berabʼari ẽbaita marã dauba bʼeaudua, marãbara kʼawuadʼa ẽbaera mʉ Beubari Bape bʼadʼara kʼãrẽ ewade kʼãrẽ ʉ̃madaudʼe zeira. Ne jaradʼa platadʼeba (Lucas 19:11-27) 14  Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼera ũmakĩrã wawara wãba odʼa kĩrãkʼa berabʼariya. Nezokʼarã izhidʼeta trʉ̃kuape chãbʼarikuasia izhi platata. 15  Abʼaʉa chãbʼarisia oro moneda cinco mil, abʼaʉa dos mil, abʼaʉa mil chãbʼarisia, abʼa abʼaʉa chãbʼarisia ãzha oibitabai, mobe wãsia wawara. 16  Moneda cinco mil jidadʼabara wãpe negocio obʉrʉba ganasia audʼu cinco mil. 17  Dos mil jidadʼabidʼa ganasia audʼu dos mil. 18  Mawũãmina abʼa jidadʼabara wãpe egoro kʼorupe merãsia plata izhi nokʼodʼera. 19  Tẽãne ewari dããrãne mawũã nezokʼarã nokʼora zepe widʼisia platadʼebemata. 20  Mawũẽ moneda cinco mil jidadʼata zebʉrʉbara audʼu cinco mil webʉrʉta mawũãsia: Nokʼó, bʉara mʉããrã chãbʼarisia moneda cinco mil, mawũẽ za bʼʉa, mʉãrã ganasia audʼu cinco mil. 21  Mawũãĩ izhi nokʼobara mawũãsia: Biga, bʉra nezokʼa biaba bia obʉrʉa, wĩkata bia obʉrʉba mʉãrã bio chãbʼari bʼʉya, edʼa zerua mʉta bʉzhi nokʼo ũme sobiarua. 22  Moneda dos mil jidadʼasidʼa zepe mawũãsia: Nokʼó, bʉara mʉããrã chãbʼarisia moneda dos mil, mawũẽ za bʼʉa, mʉãrã ganasia audʼu dos mil. 23  Mawũãĩ izhi nokʼobara mawũãsia: Biga, bʉra nezokʼa biaba bia obʉrʉa, wĩkata bia obʉrʉba mʉãrã bio chãbʼari bʼʉya, edʼa zerua mʉta bʉzhi nokʼo ũme sobiarua. 24  Mawũãmina moneda mil jidadʼabara zepe mawũãsia: Nokʼó, bʉdʼebema mʉãrã kʼawua bʼʉa bʉara plata jidaita zhãrã zarea zokʼa bʼʉa, mawũẽ bʉra zhãrã trajadʼadʼeba plata jida wã. 25  Maʉ̃ba mʉrã perasia, mawũẽ wãpe bʉ plata aduabi ẽbaita egorodʼe merãsia, mawũẽ bʉ moneda za bʼʉa. 26  Mawũãĩ izhi nokʼobara panaʉ̃ mawũãsia: Bʉra nezokʼata bia ẽãta kʼoa bʼʉa, mobera bʉa kʼawua bʼʉdʼera mʉrã zhãrã trajadʼadʼeba plata jida wã. 27  Aramaʉ̃nerã bʉara mʉ platara bancodʼe edʼa bʼʉidʼe bʼasia. Mobedʼeba mʉ zebʉrʉdʼe mʉzhidʼe jidabʉrʉdʼera bancodʼeba ganabʉrʉsidʼa jidakʼausia. 28  Maʉ̃ba izha moneda mil erubʼʉra jãrĩnape diez mil erubʼʉa diaudua. 29  Zhi erubʼʉaara edʼa diaya, mawũẽ ãmaña erubʼaya. Zhi ne ẽãrã wĩka erubʼʉsidʼa jãrĩña. 30  Nezokʼata seri ẽãrã bʼaribueudua ãĩ pãrĩguadʼe tebʉdʼe, mama jẽgaya kidʼa kʼõsesea. Jõmaʉ̃ta kʼawua oidʼebema 31  Mʉ Beubari Bape bʼadʼata zarea bara zebʉrʉta mʉ ángelerã bawara zebʉrʉdʼera, zhãrã kʼawua oita jewedʼaya mʉ bugue kĩrãwãrẽãne. 32  Maʉ̃nerã mʉ kĩrãbita ãba zebigaya jõma druazabemata. Mobebʉrʉ awuara bʼʉkuaya oveja akʉbariba awuara bʼʉbari kĩrãkʼa ovejarãta chivorãneba. 33  Ovejarã mʉta pẽwã bʼera bʼʉkuaya mʉ juwua araare, chivorã mʉta pẽwã duanu ẽãrã bʼʉkuaya mʉ juwua ãkʼaare. 34  Mobebʉrʉ mʉã Reyba mʉ juwua araare kʼobʼea mawũãña: Zeudua, marã mʉ Zezeba bia edabʉrʉa, Daizezeta Nokʼodʼebemane duanedua, marãĩta zhi aribʼaema ẽjũã osidʼebemata. 35  Marãbara mʉ jarra bʼasidʼera nekʼobisidʼa, mʉ obisia bʼasidʼera baniã dobisidʼa, mʉ ãĩbemata bʼasidʼera bia edasidʼa. 36  Mʉ wua ne ẽã bʼasidʼera wua jʉ̃bisidʼa, mʉ kʼaya bʼasidʼera akʉdʼe zesidʼa, mʉ cárceldʼe bʼʉdʼera mʉ akʉdʼe zesidʼa. 37  Maʉ̃nerã biarãbara panaʉ̃ mawũãnaña: ¿Nokʼó, sõmbewedʼa daibara bʉra jarra bʼʉta ũdudʼape nekʼobisidʼa, sõmbewedʼa obisia bʼʉta baniã dobisidʼa? 38  ¿Sõmbewedʼa bʉra daibara ãĩbemata bʼʉta ũdudʼape bia edasidʼa, sõmbewedʼa wua ne ẽã bʼʉta wua jʉ̃bisidʼa? 39  ¿Sõmbewedʼa bʉra daibara kʼaya bʼʉta ũdusidʼa, sõmbewedʼa bʉra cárceldʼe bʼʉdʼe akʉdʼe wãsidʼa? 40  Mawũãnaĩ mʉã Reyba panaʉ̃ mawũãña: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mʉ mebẽrã za kʼobʼedʼebemata zhi zroma ẽãta bʼeiita marãba kʼãrẽ odʼapeadʼara mʉĩta osidʼa. 41  Mobebʉrʉ mʉãrã juwua ãkʼaare kʼobʼea mawũãña: Marã ãĩ wãũdua mʉ maẽbara, marã Daizezeba bia edabʉrʉ ẽãrã wãũdua tebʉ kikʼama, tebʉra zhi aribʼaemata nʉmʉã ãtõmiãĩta izhi ángelerãĩta. 42  Marãbara mʉ jarra bʼasidʼera nekʼobidʼa ẽbasia, mʉ obisia bʼasidʼera baniã dobidʼa ẽbasia. 43  Mʉ ãĩbemata bʼasidʼera bia edadʼa ẽbasia, mʉ wua ne ẽã bʼasidʼera wua diadʼa ẽbasia, mʉ kʼaya bʼasidʼera, cárceldʼe bʼasidʼera mʉrã akʉdʼe zedʼa ẽbasia. 44  Maʉ̃nerã maʉ̃rãbidʼa panaʉ̃ mawũãnaña: ¿Nokʼó, sõmbewedʼa daibara bʉra jarra bʼʉta ũdusidʼa, bʉ obisia bʼʉta, bʉ ãĩbemata bʼʉta, bʉ wua ne ẽã bʼʉta, bʉ kʼaya bʼʉta, bʉ cárceldʼe bʼʉta, sõmbewedʼa daibara bʉra aribʼaedʼa ẽbasi? 45  Mawũãnaĩ mʉãrã panaʉ̃ mawũãña: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mʉ mebẽrã za kʼobʼedʼebemata zhi zroma ẽãta bʼeiita marãba kʼãrẽ o ẽbadʼara mʉĩta kʼãrẽ odʼa ẽbasia. 46  Maʉ̃rã wãña zuburiata jõ ẽãma, waya biata bʼera wãña Daizeze ũme bʼai jõ ẽãma.

Bed’ea biobʉbari