San Mateo 23:1-39

23  Mobebʉrʉ Jesús bedʼeabʉrʉta zhãrã kʼobʼea izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia:  Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼata jara bʼea ũrãgʼa Moisédʼe jarabadabara, fariseorãbara.  Mawũẽ kʼãrẽ aribʼaeita marãã jarabʉdara jõma aribʼae oudua. Mawũãmina ãzha obʼe kĩrãkʼara orãũdua, kʼãrẽ jara bʼera ãzhara aribʼaedʼa ẽã.  Miõba aribʼae bʼe ẽãta zhãrãã aribʼaemarẽã jara bʼea, mawũãmina ãzhara aribʼaedʼa ẽã.  Awuarabʉrʉ jõma kʼãrẽ obʉdara obʼea zhãrãba ũdudʼamarẽã. Mawũẽ Daizeze bedʼeata wĩka edʼa bʼʉbadata caja zakedʼera jʉ̃kʼara audre joubʼʉa obada, mobe datrudʼe, juwuadʼe tãjʉ̃bada, wua ita irabadata audre drasoa obada.  Nokʼorãta jewedʼabari maẽ jewedʼa krĩñadea nekʼodʼe trʉ̃bʉdadʼera. Nokʼorãta jewedʼabari maẽ jewedʼa krĩñadea de zhi jʉrebadata nʉme maẽrã.  Ãzhi wawia saludʼaita krĩñadea pʉwʉrʉdʼe kʼabana maẽrã. Krĩñadea zhãrãba ãzhira Miã Ũrãgʼabari adʼaita.  Mawũãmina marãbara krĩña bʼearãũdua marãta Miã Ũrãgʼabari adʼaita, marãne Miã Ũrãgʼabarira abʼabai bʼʉ baera mʉta zhãrã Ẽdrʉbita, waya marã jõma mebẽrãta bʼea.  Druadʼera miõta zeze arãũdua, marãne Zezera abʼabai bʼʉ baera ʉ̃tre bʼʉta. 10  Miã krĩña bʼearãũdua marãta nokʼó adʼaita, marãne Nokʼora abʼabai bʼʉ baera mʉta zhãrã Ẽdrʉbita. 11  Marãnebemata zhi zromata bʼʉra bʼaibara marã nezokʼa kĩrãkʼa. 12  Zhi zromane bʼʉra Daizezebara zhi zroma ẽãta bʼʉya, waya zhi zroma ẽãne bʼʉta zhi zromata bʼʉya. 13  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Maʉ̃ba Daizezeta Nokʼodʼebemanerã zhãrã idu edʼa wãbidʼa ẽã. Miã mazhisidʼa edʼa wãna ẽã, aramaʉ̃ne edʼa wãbidʼa ẽã zhi edʼa wã krĩñabʉdara. 14  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Maʉ̃ba jãrĩ bʼea deta wũẽrãrã pẽdrarãneta, mobe zhãrãma bia nʉmaĩta dããrã zhiwidʼibada. Maʉ̃neba Daizezebara marã audre pua kʼawua oya. 15  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Maʉ̃ba pusata druata pʉrrʉa bʼea, mazhi ũrãgʼata iabʼaʉa ĩjãbidʼaita mawũã bʼea. Aramaʉ̃ne ĩjãbibʉdadʼera mazhi kʼãñabara tebʉdʼe audre zuburia bʼaitrʉ opanʉã. 16  ¡Marã Daizezebara pua kʼawua oya, zhãrã jipa ededʼa ẽãba daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa bʼea! Mawũẽ mawũãbada: Iabʼaʉba Daizeze de daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarape o ẽbʉrʉ kʼãrẽ ẽã. Mawũãmina iabʼaʉba Daizeze dedʼa oro nʉmʉ daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarabʉrʉra oibara abada. 17  ¡Marã krĩcha ne ẽã daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa bʼea! ¿Sãʉ̃ta zhi zromape orota o Daizeze deta, izhi dedʼa nʉmʉba Daizezedʼe ẽka orora? 18  Marãbara dewara mawũãbada: Iabʼaʉba altar daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarape o ẽbʉrʉ kʼãrẽ ẽã. Mawũãmina nendʉwʉrʉ altar maẽ ʉ̃rʉ̃ tabʼʉ daidʼu iabʼaʉba kʼãrẽ wãrĩnu oita jarabʉrʉra oibara abada. 19  ¡Marã krĩcha ne ẽã bʼeba daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa bʼea! ¿Sãʉ̃ta zhi zromape nendʉwʉrʉta o altar nʉmʉta, altar maẽ kʼobʼebʉrʉba Daizezedʼe ẽka nendʉwʉrʉra? 20  Iabʼaʉba altar daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarabʉrʉra bari altar daidʼu jarabʉrʉ ẽã, awuarabʉrʉ jarabʉrʉa nendʉwʉrʉ altar maẽ ʉ̃rʉ̃ tabʼʉ daidʼubidʼa. 21  Iabʼaʉba Daizeze de daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarabʉrʉra bari Daizeze de daidʼu jarabʉrʉ ẽã, awuarabʉrʉ jarabʉrʉa Daizeze mama bʼʉ daidʼubidʼa. 22  Iabʼaʉba ʉ̃tre daidʼu kʼãrẽ wãrĩnu oita jarabʉrʉra Daizeze bugue daidʼu jarabʉrʉa, mawũẽ Daizezeta ʉ̃rʉ̃ jewedʼa bʼʉ daidʼu jarabʉrʉa. 23  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Marãbara menta kiduata, eneldo kiduata, cominota diez bʼʉabʉdaza abʼa Daizezea diabada. Mawũãmina audre aribʼaei bʼʉra aribʼaedʼa ẽã Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼadʼe jara bʼʉra zhãrã sãwũã edai bʼʉdʼe edaita, zhãrã sozuburiaita, Daizezedʼebema ĩjãĩta. Maʉ̃ne maʉ̃trʉ aribʼae duanaĩne bʼʉa wuaabema kenabʼari ẽã aribʼae bʼedʼe. 24  ¡Zhãrã jipa ededʼa ẽãba daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa bʼeba, kʉchikʉchira ãĩ sãpe baniã dobadamina camellota mibue bʼe kĩrãkʼa bʼea! 25  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Mawũẽ vasota epedʼekʼota ʉ̃rʉ̃bʉrʉ zhi sʉgʉma kĩrãkʼa bʼea, mawũãmina marã edʼara bia ẽãba bira bʼea, nezrʉga kʼãrẽ o ẽbai bʼʉta obʼeba. 26  ¡Zhãrã jipa ede ẽãba fariseo bʉra daʉbʼerrea bʼʉ kĩrãkʼa bʼʉa! Maʉ̃ba vasota, epedʼekʼota naara edʼabemata sʉgʉi kĩrãkʼa sodʼeba biata odua, mawũãrã ʉ̃rʉ̃bemasidʼa zhi sʉgʉma baya. 27  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Mawũẽ beuwãrã joudʼapeadʼa totroa nʉme kĩrãkʼa bʼea, ʉ̃rʉ̃rã wãrĩnu bi-ia nʉmeã, mawũãmina edʼara beudʼa bʼʉwʉrʉba bira nʉmeã, mitia nʉmeã. 28  Marãta aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʼea, ʉ̃rʉ̃rã wãrĩnu biata zhi ũdubi bʼea zhãrã bʼea, mawũãmina sewa bibaʉta bʼeba marã sora edʼara bia ẽãba bira nʉmʉã. 29  ¡Daizezebara pua kʼawua oya marã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼera, fariseorãta bʼera, marã sewa bibaʉta bʼea! Mawũẽ Daizezeba bedʼeata jarabibarirã joudʼapeadʼa nʉmema ne pãrãbada, aramaʉ̃ne kĩrãwãrẽã obada biata joudʼapeadʼa nʉmerã. 30  Aramaʉ̃ne mawũãbada: Dazhirã zhibarirã bʼeasi ewade dazhirãta bʼeasibʉrʉ, ãzhidʼe kĩrãkʼara dazhirãbara beadʼa ẽbakʼausia Daizezeba bedʼeata jarabibarirã. 31  Aramaʉ̃nerã ari mazha kʼawua bʼeta marã urua Daizezeba bedʼeata jarabibarirã beakuadʼapeadʼata bʼeadʼadʼeba. 32  ¡Mawũẽ ma oudua mazhi zhibarirãba o jʉ̃drʉdʼapeadʼara! 33  ¡Marã dãma bia ẽãta bʼe kĩrãkʼa bʼea! ¿Sãwũã ẽdrʉdʼaipe Daizezeba tebʉdʼe buekuaidʼebara? 34  Maʉ̃ kʼarea mʉãrã marãma zokʼaya Daizezeba bedʼeata jarabibarirãta, krĩcha banata, miã ũrãgʼabadata, maʉ̃rãnebema ʉ̃kʉrʉ beadʼape ʉ̃kʉrʉ cruzdʼe kʼachidʼaya, ʉ̃kʉrʉra udʼaya mazhidʼe de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, aramaʉ̃ne zuburia okuadʼaya pʉwʉrʉza pẽwã. 35  Aramaʉ̃nerã marã ʉ̃rʉ̃ bʼaeya druadʼe biata bea bʼe jõmaʉ̃ bebuta, ʉ̃rʉ̃ bʼaeya Abel biata bʼadʼa bebuidʼuba, ʉ̃rʉ̃ bʼaeya Berequía warra Zacaría bebuidʼuba, marãta bʼeadʼabara Zacaríara beasidʼa Daizeze dedʼa altar maẽ. 36  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, maʉ̃ jõma bʼaeya marã idʼi ewade bʼe ʉ̃rʉ̃. Jesús jẽgadʼa Jerusalén kʼarea (Lucas 13:34-35) 37  ¡Jerusalén, Jerusalén, marãbara Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bea bʼea, mongʼaraba tabʼari bea bʼea marãma zokʼakuabʉrʉra! ¡Mʉã marã biodʼe ãba jʉre krĩñasia eterreba zhi warrarãta i edre ãba jʉrebari kĩrãkʼa, mawũãmina marãbara krĩñana ẽbasia! 38  Mawũẽ Daizezebara marã pʉwʉrʉra kenabʼariya. 39  Mʉã marãã jaraya, kʼãwũã wedʼauba marãbara mʉrã ũdudʼa ẽbaya, marãba mawũãnañeẽna: Ibia jaradʼaya Daizezedʼeba urura.

Bed’ea biobʉbari