San Mateo 22:1-46

22  Jesúsbara wakusa ne bio jarakʼa mawũãsia:  Daizezeta Nokʼota nʉmʉrã reyta bʼadʼa kĩrãkʼa bʼʉa, maʉ̃bara fiesta osia zhi warra juwua jidayidʼera.  Juwua jidayidʼe trʉ̃kuadʼata trʉ̃ne nezokʼarã izhidʼeta zokʼasia, mawũãmina maʉ̃rã ze krĩñana ẽbasia.  Wakusa nezokʼarã dewaraurãta zokʼabʉrʉta mawũãsia: Trʉ̃kuadʼapeadʼaa jaraudua mʉrẽ zhikora aribʼaesita. Mʉãrã beabisia mʉ tororãta, mʉ nendʉwʉrʉrã boreguearãta. Mawũẽ jõma aribʼae nʉmʉ baera zedʼamarẽã jaraudua juwua jidayima.  Mawũãmina trʉ̃kuadʼapeadʼara wãna ẽãbʉrʉ ʉ̃kʉrʉ wãsidʼa ãzhi trabajoedʼa, ʉ̃kʉrʉ ãzha kʼãrẽ oi bʼʉta oedʼa.  Waya ʉ̃kʉrʉbara nezokʼarãta jirtopota jirachi makenasidʼa.  Maʉ̃ta reyba ũrĩbʉrʉdʼera kĩrũpe zokʼasia soldaorã izhidʼeta, aramaʉ̃ne makenasia maʉ̃rã miã beamiãta bʼera, mobe basia ãzhi pʉwʉrʉra.  Mobebʉrʉ nezokʼarã izhidʼea mawũãsia: Juwua jidayidʼebema wãrãnebai zhi aribʼaema. Mawũãmina trʉ̃kuadʼapeadʼara trʉ̃kuaidʼe bʼa ẽbasia.  Mawũẽ oza wãũdua, mobe juwua jidayima trʉ̃ũdua mazha ũdubʉdata. 10  Mawũãĩ nezokʼarã oza wãnape ãzha ũdubʉdata jõma jʉresidʼa biata bʼeta, bia ẽãta bʼeta, aramaʉ̃ne juwua jidayidʼebema birasia trʉ̃kuadʼapeadʼaba. 11  Trʉ̃kuadʼapeadʼata akʉita rey edʼa wãbʉrʉdʼera mama ũmakĩrãta ũdusia zhãrã juwua jida nʉmʉne jʉ̃bibadaba zho bʼʉ ẽãta. 12  Mawũẽ mawũãsia: ¿Bʉra sãwũã nama edʼa zesi zhãrã juwua jida nʉmʉne jʉ̃bibadaba zho bʼʉ ẽãrã? Mawũãĩ izhira chupea kʼobʼasia. 13  Mawũẽ reybara ne aribʼae nʉmeã mawũãsia: Jẽrũta, juwuata jʉ̃ũdua, mobe bʼaribueudua ãĩ pãrĩguadʼe tebʉdʼe, mama jẽgaya kidʼa kʼõsesea. 14  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa Daizezebara bio trʉ̃kua nʉmʉkʼãrĩã, mawũãmina bio ẽã zhi jʉrʉmarã. Rey Romanebemaĩta plata widʼibadadʼebema (Marcos 12:13-17; Lucas 20:19-26) 15  Maʉ̃ tẽã fariseorã wãnape bedʼeasidʼa Jesús sãwũã wãẽã bedʼeabidʼaita. 16  Mawũẽ ãzhi pẽwã bʼeta rey Herode pẽwã bʼe bawara izhima zokʼabʉdata jarabuesidʼa mawũãnamarẽã: Miã Ũrãgʼabari, daiba kʼawua bʼedʼera bʉara jara bʼʉa wãrãta, aramaʉ̃ne wãrĩnuta jara bʼʉa Daizeze ota. Bʉra krĩcha zhãrãneã zhi edebi ẽã bʉara akʉ ẽbaera zhãrãnebemata. 17  Bʉma sãwũãta daia jaradua: ¿Diasia bʼʉka rey César plata diabadara, o dia bʼe ẽ? 18  Jesúsbara kʼawuasia ãzhara bĩ ẽã oita kʼobʼeta, mawũẽ mawũãsia: ¿Mʉrã kʼãrẽã wãẽãbidʼaita kʼopanʉ marã sewa bibaʉta bʼebara? 19  Mʉãã ũdubiudua monedata rey Romanebemaa diabadata. Mawũãĩ ãzhara ũdubisidʼa denario abʼa. 20  Mobebʉrʉ Jesúsbara mawũãsia: ¿Naʉ̃nerã kʼai zata nʉmʉ, kʼai trʉ̃ta bʼʉ nʉmʉ? 21  Mawũãĩ mawũãsidʼa: Césardʼea. Mawũãnaĩ mawũãsia: Césardʼera César diaudua, Daizezedʼera Daizezea diaudua. 22  Maʉ̃ta ũrĩnaĩ bia akʉdruape ãmaẽbʉdata wãsidʼa. Beudʼata piradrʉdʼaidʼebema (Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40) 23  Maʉ̃ ewade saduceorãta zesidʼa Jesúsma, maʉ̃rãbara jara bʼea beudʼara piradrʉ ẽãta, mawũẽ widʼi, 24  mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, Moisébara mawũãsia: Iabʼaʉta warra ne ẽã beura, izhi wũẽrã zhi mebeaba edaibara, aramaʉ̃ne zhi mebea beudʼata warra barabiya. 25  Ewari abʼa daidʼe edʼa mebẽrãta siete pãĩna bazhia, nabemata miã kʼãĩpe beusia, warra ne ẽbasi baera izhi wũẽrã zhi mebeaita ãmaẽsia. 26  Zhi ũmesidʼa abʼarika berabʼarisia, zhi ũbeasidʼa, zhi sietesidʼa. 27  Jõma mawũã berabʼaridʼa tẽãne beusia wũẽrãsidʼa. 28  ¿Kʼõbe beudʼata piradrʉbʉdadʼera sietedʼebemabara sãʉ̃ba izhi wũẽrã baipe mawũã ãzhi jõmaʉ̃ba kʼãĩnapeadʼara? 29  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Marã wãẽã bʼeba maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmarã sãwũãta kʼawuadʼa ẽã, miã Daizeze zareara sãwũãta kʼawuadʼa ẽã. 30  Beudʼata piradrʉbʉdadʼera miã kʼãĩna ẽã, awuarabʉrʉ Daizeze ángelerã ʉ̃tre bʼe kĩrãkʼa bʼeaya. 31  Mawũãmina beudʼata piradrʉdʼaidʼebema, ¿marãbara ledʼakʼa kĩrãkʼa bʼeta Daizezebara mawũãsi ẽka?: 32  ¿Mʉrã Abraham Zhibaria, Isaac Zhibaria, Jacobo Zhibaria asi ẽka? Aramaʉ̃nerã Daizezera beukuadʼa Zhibari ẽã, awuarabʉrʉ zokʼai bʼe Zhibaria. 33  Maʉ̃ta ũrĩnape zhãrãbara bia akʉdruasidʼa mawũã miã ũrãgʼa bʼʉdʼeba. Zhi zromata bʼʉa aribʼaedʼai bʼʉta (Marcos 12:28-34) 34  Fariseorãbara ũrĩsidʼa mawũã chupeabigabʉrʉta saduceorãta, mawũẽ zhi jʉresidʼa. 35  Mobe ãzhidʼebema abʼa ũrãgʼa Moisédʼe jarabariba wãẽãbii kʼarea widʼi mawũãsia: 36  Miã Ũrãgʼabari, ¿Daizezeba jara bʼʉta aribʼaedʼai bʼʉra sãʉ̃ta zhi zromape ũrãgʼadʼera? 37  Mawũãĩ Jesúsbara jara mawũãsia: Nokʼo Daizezera soidʼu kʉãgʼarua, bʉzhi jawureidʼuba, bʉzhi krĩchaidʼuba. 38  Maʉ̃ta zhi zroma Daizezeba aribʼaemarẽã jara bʼʉra. 39  Zhi ũmeta aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʼʉta mawũã bʼʉa: Zhãrã kʉãgʼarua bʉzhi kĩrãkʼa. 40  Maʉ̃ ũmeta aribʼae nʉmʉba jõma aribʼae nʉmaña Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼata, Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba bʼʉdʼapeadʼata. ¿Kʼaidʼeba uru zhãrã Ẽdrʉbiira? (Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44) 41  Fariseorã ãba nʉmʉne Jesúsbara widʼibʉrʉta, 42  mawũãsia: ¿Marã sãwũã krĩcha bʼe zhãrã Ẽdrʉbii ʉ̃rʉ̃rã? ¿Kʼaidʼeba zeipe? Mawũãĩ mawũãsidʼa: Rey Davidʼeba zeya. 43  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bari kʼãwũta Davidbara Jawurebiadʼeba izhi Nokʼoa abʉrʉta mawũãsika?: 44  Daizezebara mʉ Nokʼoa mawũãsia: Mʉ juwua araare jewedʼarua, bʉ jura bʼeta jõma mʉã bʉ jẽrũ edre bʼʉyeedʼa.* 45  Davidba mawũã izhi Nokʼoa adʼara, ¿sãwũã bari kʼãwũta izhidʼeba uruta bʼaipe? 46  Aramaʉ̃ne miõba panaʉ̃ bʼedʼa ẽbasia izhi bedʼeara. Miõba kʼãrẽ widʼi ẽbasia maʉ̃ ewadeba ʉ̃taara.

Bed’ea biobʉbari

22:44 (Salmos 110:1)