San Mateo 19:1-30

19  Jesúsbara maʉ̃ bedʼeata ma jarape Galileadʼebara wãbʉrʉta Judea druaedʼa wãsia do Jordán kĩrãrẽ.  Maʉ̃ne kʼabanata wãsidʼa kʼaidʼu, mawũẽ mama bʼebikuasia zhi kʼaya bʼeta.  Maʉ̃ne izhima fariseorãta zedʼape wãẽãbidʼai kʼarea mawũãsidʼa: ¿Idaribi panʉka zhũmakĩrãba izhi wũẽrã ãmaĩrã newẽã kʼarea?  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Marãbara ledʼakʼa kĩrãkʼa bʼeta jẽdeubara zhi odʼabara zhũmakĩrãta wũẽrãta osi ẽka?  Maʉ̃ba Daizezebara mawũãsia: Zhũmakĩrãbara ãmaẽ bʼaya zezera, papara, aramaʉ̃ne izhi wũẽrã ũme pane bʼaya, mawũẽ ũmeta kʼakua abʼa pane bʼaya.  Mawũẽ ya ũme ẽã, awuarabʉrʉ kʼakua abʼabaia. Aramaʉ̃ne Daizezeba ãba bʼʉdʼara zhi ãmabiidʼe bʼʉ ẽã zhãrãbara.  Mawũãĩ mawũãsidʼa: ¿Mobera kʼãrẽã Moisébara jarasi ãmaĩnebemata wũẽrãã kʼarta diamarẽã aramaʉ̃ne ãmaĩta?  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Aribʼaedʼa ẽbaita marã sora zare baera Moisébara idaribisia mazhi wũẽrã ãmaĩrã. Mawũãmina jẽdeubara Daizezebara mawũã nʉmʉ ẽbasia.  Mawũẽ mʉã marãã jaraya, bariduba izhi wũẽrã ãmabʉrʉta wũẽrãba awʉrʉ erukʼãĩ ẽãne ãmape awʉrʉta kʼãĩbʉrʉra kʼazhiruata oya. Wũẽrã ãmanapeadʼata kʼãĩbʉrʉsidʼa kʼazhiruata oya. 10  Mawũãĩ izha jʉrʉkuadʼabara mawũãsidʼa: Zhũmakĩrãba izhi wũẽrã ãmabʉrʉdʼe mawũãbʉrʉ audre biga miã kʼãĩ ẽbaita. 11  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Mawũã kĩma ne ẽã bʼaira jõmaʉ̃ne ẽã, awuarabʉrʉ Daizezeba dobʼa bʼaidʼe bʼʉkʼãrĩtrʉ mawũã bʼea. 12  Ʉ̃kʉrʉra kĩma ne ẽã bʼaita to bʼʉa, ʉ̃kʉrʉra kʼapabʉdaba kĩma ne ẽã bʼea, ʉ̃kʉrʉra kĩma ne ẽã bʼea Daizezeta Nokʼoba jara bʼʉta aribʼae nʉmaĩta. Dobʼa bʼa bʼeita bʼʉra dobʼa bʼadua. Jesúsba ibia jaradʼa wũãwũãrãta (Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17) 13  Wũãwũãrãta ʉ̃kʉrʉ Jesúsma wesidʼa ãzhi ʉ̃rʉ̃ juwua bʼʉkua zhiwidʼimarẽã. Mawũãmina izha jʉrʉkuadʼabara zhi webʉdata kẽãsidʼa. 14  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Wũãwũãrã mʉma idu zebiudua, bueamarãũdua, naʉ̃rãne kĩrãkʼa izhi krĩcha bʼetrʉ Daizezeta Nokʼodʼebema. 15  Mawũãpe wũãwũãrã juwua ʉ̃rʉ̃ bʼʉkua zhiwidʼipe wãsia mamaʉ̃bara. Kũrãta bara bʼadʼa (Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30) 16  Kũrãta Jesúsma zepe mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, bʉra biata bʼʉa, ¿mʉãrã kʼãrẽ biata oi barape Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta erubʼaira? 17  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bʉara mʉrã kʼãrẽã biata jarabʉrʉ? Miõta biata bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ biara abʼabai bʼʉa Daizezeta. Mawũãmina Daizeze ũme bʼai jõ ẽã maẽ edʼa wã krĩña bʼʉbʉrʉ aribʼaedua Daizezeba jara bʼʉta. 18  Mawũãĩ kũrãbara mawũãsia: ¿Sãʉ̃ta aribʼaeipe? Mawũãĩ Jesúsbara jara mawũãsia: Miã bearãrũã. Kĩma ẽãta erukʼãĩrãrũã. Nezrʉgarãrũã. Zhãrã ʉ̃rʉ̃ sewa nebʉrʉrãrũã. 19  Wawiarua bʉ zezera bʉ papara. Zhãrã kʉãgʼarua bʉzhi kĩrãkʼa. 20  Mawũãĩ kũrãbara mawũãsia: Mʉãrã maʉ̃ jõma aribʼae bʼʉa kũrã wedʼauba, ¿mawũẽ kʼãrẽta ãmaña wãẽã bʼʉ? 21  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉta bia nʉma krĩña bʼʉbʉrʉ wãpe bʉzha ne erubʼʉta nendope platara zuburia bʼea diadua, mawũãrã ne biata erubʼaya ʉ̃tre. Aramaʉ̃ne zepe mʉta pẽwãdua. 22  Kũrãbara maʉ̃ bedʼeata ũrĩpe sopua wãsia kʼãbãẽã bara bʼʉ baera. 23  Mawũẽ izha jʉrʉkuadʼaa Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, bara bʼʉra borekea edʼa wã ẽã Daizezeta Nokʼodʼebemanerã. 24  Mʉã wakusa marãã jaraya, aguja uriadʼe camellota audre bia berabʼari bʼeya bara bʼʉta edʼa wãĩ kʼãñabara Daizezeta Nokʼodʼebemane. 25  Izha jʉrʉkuadʼabara maʉ̃ta ũrĩnape kʼawua ẽã krĩcha mawũãsidʼa: ¿Bara bʼʉsidʼa mawũãbʉrʉ kʼaita ẽdrʉipe? 26  Mawũãnaĩ Jesúsbara ãzhi akʉ mawũãsia: Ẽdrʉira zhãrãĩtara boreke ẽã, mawũãmina ẽdrʉbi bʼeidʼeba Daizezeitara ne jõma borekea. 27  Mawũãĩ Pedroba mawũãsia: Daibara ne jõma ãmaẽsidʼa, mobe bʉta pẽwã bʼea. ¿Mawũẽ daibara kʼãrẽta jidadʼaipe? 28  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, ne jõma zhiwidʼita nʉmebʉrʉdʼera, mʉ Beubari Bape bʼadʼara Reyta jewedʼaya mʉzhi bugueta kĩrãwãrẽãne, marã mʉ pẽwã bʼesidʼa nokʼorãta jewedʼa duaneña bugue docedʼe. Aramaʉ̃ne kʼawua oduaneña Israel warrarã docedʼebemata. 29  Bariduba deta ãmaẽrã, zhi mebẽrã zhũmakĩrãrãta, nawekʼaurãta ãmaẽrã, zezeta, papata, wũẽrãta, warrarãta, druata, mʉ kʼarea ãmaẽrã, jidama cien jidaya ãmaña. Mobe Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta jidaya. 30  Mawũãmina bio zhi zromata bʼera zhi zroma ẽãta duaneña, waya zhi zroma ẽãta bʼeta zhi zromata duaneña.

Bed’ea biobʉbari