San Mateo 13:1-58

13  Jari ewadera Jesús dedʼauba wãpe do jedʼea õbʼʉ maẽ doya jewedʼasia.  Maʉ̃ne zhãrãbara bioba bʉredrʉsidʼa, mawũẽ izhira jãbadʼe edʼa wãpe jewedʼasia. Aramaʉ̃ne zhãrã jõma ibudʼe nʉmesia.  Mawũẽ ne bio jarakʼa mawũãsia: Ne ubarita ne podʼe wãsia.  Ne ta pobʉrʉdʼera ʉ̃kʉrʉ odʼe bʼaesia, mawũẽ ibana zepe misidʼa.  Ʉ̃kʉrʉ mongʼaradʼe bʼaesia egoro bio ne ẽã maẽ. Mawũẽ ĩñabasia pĩwĩsia egorota eidʼu ẽãba.  Mawũãmina ʉ̃madau ʉ̃tʉ zebʉrʉba basia, aramaʉ̃ne kʼarra ne ẽãba bagusia.  Ʉ̃kʉrʉ bʼaesia ʉrʉdʼe, mawũẽ ʉrʉ waribʉrʉba ãnatʉ beasia.  Mawũãmina ʉ̃kʉrʉ egoro biadʼe bʼaepe zausia, aramaʉ̃ne zausia ta cienne, ta sesentadʼe, ta treintadʼe abʼa abʼakʼa.  Ne ũrĩ bʼʉbara maʉ̃ta kĩrãkuita ũrĩdua. Kʼãrẽã ne bio jaradʼa (Marcos 4:10-12; Lucas 8:9-10) 10  Mobebʉrʉ izha jʉrʉkuadʼabara orradʼape mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽã ne bio jarakʼabʉrʉ? 11  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Daizezebara marãã kʼawuabi nʉmʉã izhita Nokʼodʼebema kʼawuabi ẽã bʼadʼata, mawũãmina ãzhi kʼobʼeara kʼawuabi ẽã. 12  Bariduba maʉ̃ta bude erubʼʉaara edʼa diaya, mawũẽ ãmaña erubʼaya. Mawũãmina bude erubʼʉ ẽãrã wĩka kʼawua bʼʉsidʼa jãrĩña. 13  Maʉ̃ba mʉãrã ne bio jarakʼa bʼʉa. Mʉã obʼʉra akʉ bʼeidʼu sãwũãta kʼawua ẽã akʉ bʼea, ũrĩ bʼeidʼu sãwũãta kʼawua ẽã ũrĩ bʼea. 14  Ãzhi mawũã bʼedʼebara arimaẽ berabʼari nʉmʉã Daizezedʼeba Isaíaba mawũãnata: Mʉ bedʼeara ũrĩ bʼeidʼu sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaya, akʉ bʼeidʼu sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaya. 15  Naʉ̃rã za bʼebara sodʼebara sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaya, ũrĩ bʼeidʼu ũrĩ bʼedʼa ẽbaya, dabʉ ãna bʼeba dabʉbara akʉdʼa ẽbaya, ũrĩ bʼeidʼu sodʼebara sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaya, kʼazhiruara ãmape Daizezera pẽwãna ẽbaya mʉã ẽdrʉbigaira.* 16  Mawũãmina marãbara mʉã obʼʉra daubia akʉ bʼea, marãbara kʉwʉrʉbia ũrĩ bʼea. 17  Wãrĩnu mʉã marãã jaraya, Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bioba, Daizezedʼebemata biata bʼeadʼaba bioba ũdu krĩña bʼeasia mʉã obʼʉta marãba ũdu bʼeta, mawũãmina ũdudʼa ẽbasia, ũrĩ krĩña bʼeasia marãba ũrĩ bʼeta, mawũãmina ũrĩna ẽbasia. Jesúsba sãwũãta jaradʼa ne pobaridʼebemata (Marcos 4:13-20; Lucas 8:11-15) 18  Ũrĩũdua, mʉã jaraya ne pobaridʼebema sãwũãta: 19  Daizezeta Nokʼodʼebemata iabʼaʉba ũrĩbʉrʉdʼe sãwũãta kʼawua ẽbʉrʉ, ãtõmiã bia ẽãta zepe bedʼeata izha ũrĩnata ãĩ eda bʼʉa izhi sodʼeba. Maʉ̃ã ne ta pobʉrʉdʼe odʼe bʼaedʼata. 20  Ne ta pobʉrʉdʼe mongʼaradʼe bʼaedʼara iabʼaʉba Daizeze bedʼeata ũrĩbarita maʉ̃ã, aramaʉ̃tara sobia ũrĩbaria. 21  Mawũãmina bia kʼarra jida ẽãba dããrã zrogʼa ẽã, mawũẽ zuburiabʉrʉdʼera, o Daizeze bedʼeata ĩjã bʼʉ kʼarea zuburia obʉdadʼera ĩjã ẽã kenabʼari bʼʉa. 22  Ne ta pobʉrʉdʼe ʉrʉdʼe bʼaedʼara Daizeze bedʼeata ũrĩbarita maʉ̃ã. Mawũãmina naʉ̃ ẽjũãnebemata krĩcha nʉme bʼʉa, aramaʉ̃ne sãwũã ne bio erubʼaita krĩcha nʉmʉbara sewa bʼʉba Daizeze bedʼeata kenabʼaribi bʼʉa, aramaʉ̃ne zau eaba ẽã. 23  Mawũãmina ne ta pobʉrʉdʼe egoro biadʼe bʼaedʼara Daizeze bedʼeata ũrĩpe sãwũãta kʼawuabadata maʉ̃ã, aramaʉ̃ne zaubada. Mawũẽ eaba bʼʉa cienne, sesentadʼe, treintadʼe abʼa abʼakʼa. Trigodʼe chirua kʼazhiruata podʼapeadʼa 24  Dewara ne jarakʼa mawũãsia: Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼera bia ẽã bawara bʼea, mawũẽ iabʼaʉba trigo ta zhi biata podʼadʼebema kĩrãkʼa bʼʉa, posia izhi druadʼe. 25  Mawũãmina jõma kʼãĩgue nʉmʉne izhi jura bʼʉta zepe trigo podʼapeadʼadʼe chirua kʼazhiruata pope wãsia. 26  Mawũẽ trigo waripe otobʉrʉdʼera ʉ̃tʉ zesia chirua kʼazhiruasidʼa. 27  Mawũẽ nezokʼarãbara zhibaria jaradʼe zebʉdata mawũãsidʼa: Nokʼó, ¿bʉara po ẽbasika trigo ta zhi biata bʉ druadʼera? ¿Sãwũã ʉ̃tʉ ibʼari chirua kʼazhiruara? 28  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mʉ jura bʼʉba kʼãwũã obʉrʉa. Mawũãĩ nezokʼarãbara mawũãsidʼa: ¿Bʉara krĩña bʼʉka dai wãnape ẽũkuadʼaita? 29  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mawũã ẽã, manebʉrʉ chirua kʼazhiruata ẽũkuabʉdaba daucha ẽũkuadʼaya trigosidʼa. 30  Idu ãba abʼarika waribiudua trigo bʼʉadʼayeedʼa. Bʼʉabʉda ewadebʉrʉ mʉãrã zhi bʼʉabadarãã mawũãña: Chirua kʼazhiruata naara ẽũkua jãmaũdua, baratʉ tãjʉ̃kuaudua badʼai kʼarea. Mawũãmina trigo tara kuaudua mʉ ne kuabari maẽ. Ne jaradʼa mostaza tadʼeba (Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19) 31  Dewara ne jarakʼa mawũãsia: Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼera wari bʼʉa, mawũẽ mostaza tadʼebema kĩrãkʼa bʼʉa, iabʼaʉba usia izhi druadʼe. 32  Maʉ̃ wãrãne audre wĩka kirua ne ta jõmaʉ̃ kʼãñabara, mawũãmina waribʉrʉdʼera ne uta wuaabema kʼãñabara bakuru zromata nʉmebaria, mawũẽ ibanata zekuape de obada zhi taeza. Ne jaradʼa pan ẽsãbaridʼeba (Lucas 13:20-21) 33  Dewara ne jarakʼa mawũãsia: Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼeta wari bʼʉra ne oreguea pan ẽsãbari kĩrãkʼa bʼʉa, wũẽrãba wĩka jiraedape harina kʼãbãẽã nʉmʉne poerape nʉmʉsia jõma ẽsãyeedʼa. Jesúsba ne bio jaradʼadʼebema (Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19) 34  Daizezeta Nokʼodʼebemata bʼera eaba bʼʉta mawũã Jesúsbara ne biodʼeba jarakʼasia zhãrã kʼobʼea, mawũã ne jarakʼa ẽãrã bedʼea ẽbasia. 35  Aramaʉ̃ne arimaẽ berabʼarisia Daizezeba bedʼeata jarabibariba mawũãnata: Mʉãrã bedʼeara ne biodʼeba jarakʼaya, jipa jarakʼaya kʼawuabiga ẽã bʼʉta ẽjũã osidʼeuba.* Sãwũãta jaradʼa chirua kʼazhiruara 36  Mobebʉrʉ zhãrã wãbigape Jesús deidʼu wãsia. Maʉ̃ne izha jʉrʉkuadʼabara orradʼape mawũãsidʼa: Sãwũãta daia jaradua chirua kʼazhiruata pegadʼebemata. 37  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Trigo ta zhi biata pobarira mʉ Beubari Bape bʼʉta maʉ̃ã. 38  Druara ẽjũãne zhãrã bʼeta maʉ̃ã, trigo ta zhi biara Daizezeta Nokʼodʼebemata bʼeta maʉ̃ã, chirua kʼazhiruara ãtõmiã bia ẽãneta bʼeta maʉ̃ã. 39  Zhi juraba chirua kʼazhiruata podʼara ãtõmiãta maʉ̃ã. Ne bʼʉaira ewari nʉmʉ jõĩta maʉ̃ã, zhi ne bʼʉadʼaira ángelerãta maʉ̃ã. 40  Chirua kʼazhiruata ẽũkuadʼape tebʉdʼe babuebada kĩrãkʼa berabʼariya ewari nʉmʉta jõbʉrʉdʼera. 41  Mʉ Beubari Bape bʼadʼabara zokʼaya ángelerã mʉrẽta, maʉ̃rãbara mʉta Reydʼebemata jʉredʼaya zhãrãta kʼazhirua obi bʼeta, bia ẽãta obʼeta. 42  Mobe pepekuadʼaya tebʉdʼe, mama jẽgadʼaya kidʼa kʼõsesea. 43  Maʉ̃nerã biata bʼera ʉ̃madau kĩrãkʼa uruzhadʼaya ãzhi Zezeta Nokʼota bʼʉ maẽ. Ne ũrĩ bʼʉbara maʉ̃ta kĩrãkuita ũrĩdua. Ne jaradʼa orota merã bʼadʼadʼeba 44  Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼaira orota egorodʼe merã bʼadʼa kĩrãkʼa bʼʉa, ũmakĩrãba ũdupe wakusa merãsia. Mobe maʉ̃ kʼarea sobia wãpe izha ne erubʼʉra jõma nendope edasia maʉ̃ druara. Ne jaradʼa perla ne ʉ̃tʉdʼeba 45  Daizezeta Nokʼodʼebemane bʼaira perla zhi biata jʉrʉ bʼadʼa kĩrãkʼa bʼʉa. 46  Perla kĩrãwãrẽãta ne ʉ̃tʉta ũdui wãpe izha ne erubʼʉra jõma nendope edasia. Ne jaradʼa atarrayadʼeba 47  Daizezeta Nokʼoba zhãrã sãwũã okuaira atarrayadʼebema kĩrãkʼa bʼʉa, doedʼa bʼaribuebʉdadʼera bʼeda nekĩrãtõnoã bʼae bʼʉa. 48  Birai doyaa erbʼaribada, mobe jewedʼa duanepe bigata ẽne jʉrepebada, biga ẽãrã ãĩ bʼaribuebada. 49  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa berabʼariya ewari nʉmʉta jõbʉrʉdʼera. Ángelerã jʉ̃drʉkuape biarã ẽãta ãĩ bʼʉdʼaya biarã maẽba. 50  Mobe pepekuadʼaya tebʉdʼe, mama jẽgadʼaya kidʼa kʼõsesea. Ne bia zhiwidʼia dewara zhi zõrã 51  Izha jʉrʉkuadʼaa Jesúsbara mawũãsia: ¿Mʉã jarabʉrʉra jõma sãwũãta kʼawuabʉdakʼa? Mawũãĩ ãzhara panaʉ̃ mawũãsidʼa: Ããjã Nokʼó. 52  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Moisédʼe ũrãgʼa zõrãta jarabarita bʼeba Daizezeta Nokʼodʼebemata ũrãgʼa zhiwidʼita kʼawabʉdara de zhibari kĩrãkʼa bʼʉa, ne biata izhidʼe maẽbara erbʼaribaria ne zhiwidʼita ne zhi zõrãta. Jesús wãna Nazareidʼu (Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30) 53  Mawũã ne bio jara nʉmʉta Jesúsbara jõbipe wãsia mamaʉ̃bara. 54  Izhi druaedʼa zepe miã ũrãgʼasia de zhi jʉrebada maẽ, mawũẽ bia akʉdrua mawũãsidʼa: ¿Naʉ̃bara krĩchara sãmaʉ̃ba kʼãwũã erubʼʉ, sãwũã ũdudʼakʼata okua bʼʉ? 55  ¿Naʉ̃ ẽka de obari warrara? ¿Zhi papara María ẽka, zhi mebẽrã Jacobota, Joséta, Simónta, Judata duanu ẽka? 56  ¿Zhi nawekʼaurã jõma dazhirã bawara duanu ẽka? ¿Naʉ̃ sãmaʉ̃ba nʉmʉ ne jõmaʉ̃ne kʼãwũã nʉmaĩrã? 57  Aramaʉ̃ne Jesúsdʼebema ĩjãna ẽbasia. Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Daizezeba bedʼeata jarabibarira baridu maẽ wawiabada, awuarabʉrʉ wawiadʼa ẽã izhi druadʼebʉrʉ izhi dedʼabʉrʉ. 58  Mamarã ũdudʼakʼara bio o ẽbasia ãzha ĩjãna ẽãba.

Bed’ea biobʉbari

13:15 (Isaías 6:9-10)
13:35 (Salmos 78:2)