San Marcos 9:1-50

9  Dewara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, ʉ̃kʉrʉ nama kʼobʼebara beudʼai nawedʼa ũdudʼaya Daizezeta Nokʼodʼebema zesita zarea bara. Jesús awuaradʼa (Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36)  Maʉ̃ tẽã ewari seis babʉrʉdʼera Jesúsbara edesia Pedrota, Jacobota, Juanta, maʉ̃rãta ãzhi dobʼa jʉre edesia kʼatuma ʉ̃tʉ nʉmʉĩnu. Mama awuarasia ãzhi kĩrãbita.  Izhi wuara totroa ʉ̃nasia, druadʼera wua tõbaribara mawũã totroa o bʼe ẽã.  Maʉ̃nerã ũdusidʼa Moiséta, Elíata, bedʼea kʼopanasia Jesús bawara.  Mawũẽ Pedrobara Jesúa mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, biga dazhirã nama kʼobʼera, mawũẽ de kʼãĩdeta ũbea odʼaya abʼa bʉita, abʼa Moiséita, abʼa Elíaita.  Pedrobara sãwũãta kʼawua ẽãta mawũã bedʼeasia ãzhira pera kʼobʼeba.  Maʉ̃ne ãzhi ʉ̃rʉ̃ zesia jãrãrãta, maʉ̃ jãrãrãneba Daizezeta bedʼeabʉrʉta mawũãsia: Naʉ̃ mʉ Warra mʉãrã kʉãgʼa, izhi bedʼeara ũrĩũdua.  Audre ẽãne akʉbʉdadʼera ãzhi bawara miõta ũdudʼa ẽbasia, awuarabʉrʉ ũdusidʼa Jesústa abʼabai.  Kʼatumaneba yedʼa ãzhi urudʼe Jesúsbara jarasia ãzha ũdubʉdara miõã jaradʼa ẽbamarẽã, izhi Beubari Bape bʼʉta beudʼata piradrʉyeedʼa. 10  Mawũẽ maʉ̃ bedʼeara ãzhi bitabai kʼawua duanebʉdata bedʼea duanesia sãwũã mawũã beudʼata piradrʉita. 11  Mawũẽ widʼi mawũãsidʼa: ¿Ũrãgʼa Moisédʼe jarabadabara kʼãrẽã jarabada zhãrã Ẽdrʉbiita zei nawedʼa Elíata naara zeita? 12  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Elíara wãrĩnu naara zeya, mobe ne jõma araa oya. ¿Zhi bʼʉma ẽka mʉ Beubari Bape bʼʉra biodʼe zuburiai barata, seribidʼa ẽbaita? 13  Mawũãmina mʉã marãã jaraya, Elíara ya zesia, maʉ̃ta ãzha krĩñane osidʼa izhi sãwũã odʼaita zhi bʼʉmane. Jesúsba bʼebidʼa kũrã wawa bʼʉta (Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43) 14  Kʼatumaneba Pedrota, Jacobota, Juanta Jesús bawara zebʉdata dewaraurã izha jʉrʉkuadʼata kʼobʼe maẽ zebʉrʉdʼera, ũdusia maʉ̃rã kʼabanaba bʉredrʉ nʉmʉta, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bĩ ẽã bedʼea kʼobʼeasia ãzhi bawara. 15  Zhãrã jõmaʉ̃ba ũdudʼai bia akʉdrua izhima wãẽbadʼape: ¡Kʉa! asidʼa. 16  Mawũẽ izhara widʼi mawũãsia: ¿Marã kʼãrẽta jara bĩ ẽã bedʼea kʼobʼe ãzhi bawara? 17  Mawũãĩ kʼabananebemaba abʼaʉba panaʉ̃ mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, mʉãrã mʉ warrata bʉma wesia, jaita abʼʉba bedʼeabi ẽã. 18  Maʉ̃ jaibara baridu maẽ jidabʉrʉdʼera bʼaebi bʼʉa, ibʼa kʼopepeabaria, kidʼa kʼõseseabaria, ʉ̃bʼʉa tabʼebaria. Mʉãrã bʉa jʉrʉkuadʼaa jarasia ãĩ jʉretadʼamarẽã, mawũãmina bʼedʼa ẽbasia. 19  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¡Marã soidʼu duanu ẽã! ¿Mʉrã sõmbeedʼa marã bawara bʼaipe? ¿Mʉãrã sõmbeedʼa zrogʼa nʉmaĩpe? Kũrã yaya weudua. 20  Mawũãĩ webʉdadʼera jaiba Jesústa ũdui kũrã abʼaedʼa wawabibʉrʉba egorodʼe bʼaepe burabʼarisia ibʼa kʼopepea. 21  Jesúsbara zhi zezea widʼi mawũãsia: ¿Dããrã babʉrʉka kʼãwũã bʼʉra? Mawũãĩ izhara mawũãsia: Wĩña wedʼauba kʼãwũã bʼʉa. 22  Jaibara bʼaebima bio bʼaebi bʼʉa tebʉdʼe o doedʼa, aramaʉ̃ne beaita. Mawũãmina bʉa kʼãrẽ oibʉrʉ daira sozuburiape kʼarebarua. 23  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Soidʼu kʼobʼa bʼeibʉrʉ soidʼu kʼobʼʉitara jõma borekea. 24  Mawũãĩ aramaʉ̃ta kũrã zezebara nemi jĩgua mawũãsia: Mʉrã soidʼu kʼobʼʉa. Mʉrã wuaabʉrʉ soidʼu kʼobʼaita kʼarebarua. 25  Kʼabana bʉredrʉbʉdata Jesúsba ũdui jaira kẽãbʉrʉta mawũãsia: Jai zhãrã bedʼeabi ẽãrã ne ũrĩbi ẽãrã mʉã bʉaa jaraya, kʼãʉ̃nebara ãĩ wãrũã, mobe wueta edʼa wãrãrũã kʼãʉ̃ne. 26  Mawũãĩ jaira bʼiape kũrã abʼaedʼa wawabipe ãĩ wãsia. Mawũẽ kũrã beudʼa kĩrãkʼa tabʼebʉrʉba biobara beusia asidʼa. 27  Mawũãmina Jesúsbara juwuadʼe jidape jiraedabʉrʉba piradrʉsia. 28  Jesús deidʼu zebʉrʉdʼera izha jʉrʉkuadʼabara dobʼaʉa widʼi mawũãsidʼa: ¿Daibara kʼãrẽneba ãĩ jʉreta bʼedʼa ẽbasi? 29  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Jai kʼãwũã bʼʉra arakʼãwũãrã ãĩ wã ẽã, awuarabʉrʉ ãĩ wã bʼʉa nekʼo ẽã zhiwidʼi. Jesúsba wakusa jaradʼa izhi beadʼaita (Mateo 17:22-23; Lucas 9:44-45) 30  Mamaʉ̃ba wãbʉrʉdʼera berabʼari wãsidʼa Galilea druadʼe. Jesúsbara krĩña ẽbasia izhi sãma kʼobʼʉta zhãrãba kʼawuadʼaira. 31  Maʉ̃ẽnabema izhara ũrãgʼa nʉmasia izha jʉrʉkuadʼata, maʉ̃nerã mawũãsia: Mʉ Beubari Bape bʼʉra zhãrã juwuadʼe chãbʼaridʼaya, maʉ̃nerã beadʼaya. Mawũãmina beudʼata piradrʉya ewari ũbeadʼe. 32  Maʉ̃ta jarabʉrʉra ãzhara sãwũãta kʼawuadʼa ẽãta perasidʼa widʼidʼaita. ¿Kʼaita audre zhi zromape? (Mateo 10:42; 18:1-9; Lucas 9:46-50; 17:1-2) 33  Capernaúm pʉwʉrʉedʼa zepe dedʼa kʼobʼʉdʼe izha jʉrʉkuadʼaa widʼi mawũãsia: ¿Mazhirãĩnurã marã kʼãrẽã bĩ ẽã bedʼeasidʼa odʼera? 34  Mawũãĩ ãzhira chupeasidʼa, odʼe ãzhirãĩnu bĩ ẽã bedʼeasidʼa baera kʼaita audre zhi zroma ʉ̃rʉ̃. 35  Mawũẽ Jesús jewedʼape izha jʉrʉkuadʼa doceta trʉ̃pe mawũãsia: Iabʼa zhi zromata bʼa krĩña bʼʉbʉrʉ, jõmaʉ̃ kʼãñabara zhi zroma ẽãne bʼaibara, aramaʉ̃ne dewaraurãta jõma aribʼaebarita bʼaibara. 36  Mawũãpe wũãwũãta ãzhi ẽsadra kʼobʼʉpe juwuadʼe edape mawũãsia: 37  Mʉnebemata ĩjã bʼʉdʼeba iabʼaʉba naʉ̃ wũãwũã kĩrãkʼa bʼʉta bia edabʉrʉra mʉta bia edabʉrʉa, mʉta bia edabʉrʉra bari mʉta bia edabʉrʉ ẽã, awuarabʉrʉ bia edabʉrʉa mʉ zokʼadʼata. Dazhi jura ẽãrã dazhi bawarabema (Lucas 9:49-50) 38  Juanbara mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, daibara iabʼa ũdusidʼa bʉ trʉ̃neba jai ãĩ jʉrekua nʉmʉta, mawũãmina izhara dazhirã pẽwã bʼʉ ẽã, mawũẽ daibara jarasidʼa maʉ̃ kʼaudʼa bʼa ẽbamarẽã. 39  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Maʉ̃ kʼaudʼa bʼa ẽbamarẽã jararãũdua, mʉ trʉ̃neba ũdudʼakʼata obʼʉbara tẽãne mʉrã bĩ ẽã jara ẽã. 40  Dazhi jura ẽãrã dazhi bawarabema. 41  Bariduba marã baniã diabʉrʉta marã mʉrẽ baera mawũã diara, mʉã wãrĩnu marãã jaraya, Daizezebara maʉ̃barira kʼãrẽ diaya. Zhãrãta bʼaebibʉrʉdʼebema (Mateo 18:6-9; Lucas 17:1-2) 42  Bariduba abʼa kʼazhiruadʼe bʼaebibʉrʉta za zhi zromarã ẽãta mʉnebema ĩjã bʼeta mawũã ora, maʉ̃ Daizezebara pua kʼawua oya. Mawũẽ biga bakʼausia osidaudʼe yuta tãjʉ̃nape bʼaribuedʼaita pusadʼe. 43  Bʉ juwuaba bʉta kʼazhiruadʼe bʼaebiidʼebema orãrũã, aramaʉ̃ne bʉ juwuara bʼʉatubʉrʉkarua. Audre biga Daizeze ũme bʼai jõ ẽã maẽ edʼa wãĩta juwua abʼa bʼʉta, juwua ũme bʼʉta wãĩ kʼãñabara tebʉ kikʼadʼe. 44  Mama bʼeta zuburia onʉmʉrã kira beu ẽã, tebʉsidʼa kikʼata nʉmʉã. 45  Bʉ jẽrũba bʉta kʼazhiruadʼe bʼaebiidʼebema orãrũã, aramaʉ̃ne bʉ jẽrũrã bʼʉatubʉrʉkarua. Audre biga Daizeze ũme bʼai jõ ẽã maẽ edʼa wãĩta jẽrũ abʼa bʼʉta, jẽrũ ũme bʼʉta bʼaribuedʼai kʼãñabara tebʉ kikʼadʼe. 46  Mama bʼeta zuburia onʉmʉrã kira beu ẽã, tebʉsidʼa kikʼata nʉmʉã. 47  Bʉ dabʉba bʉta kʼazhiruadʼe bʼaebiidʼebema orãrũã, aramaʉ̃ne bʉ dabʉra ẽũtabʉrʉkarua. Audre biga Daizezeta Nokʼota bʼʉ maẽ edʼa wãĩta dabʉ abʼa bʼʉta, dabʉ ũme bʼʉta bʼaribuedʼai kʼãñabara tebʉdʼe. 48  Mama bʼeta zuburia onʉmʉrã kira beu ẽã, tebʉsidʼa kikʼata nʉmʉã. 49  Marã Daizezebara jõma mitia ne ẽã okuaya. Aramaʉ̃nerã ne adua ẽbamarẽã ne jõma tebʉba ba bada kĩrãkʼa tãba serabada kĩrãkʼa okuaya. 50  Tãrã biga, mawũãmina kʉya ẽbʉrʉ, ¿kʼãrẽba kʉyabidʼaipe? Tã biga kĩrãkʼa bʼeba zhiya adu-a bʼeaudua.

Bed’ea biobʉbari