San Marcos 8:1-38

8  Maʉ̃ ewadera kʼabanata kʼãbãẽã nʉmʉta kʼãrẽ kʼodʼai ne ẽãne Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼata trʉ̃pe mawũãsia:  Mʉãrã zhãrã sozuburia kʼobʼʉa, mʉ bawara bʼeta ewari ũbea babʉrʉta kʼãrẽ kʼodʼaira ne ẽã.  Nekʼobiga ẽã dedʼaa zokʼakuara odʼe nomadrʉdʼaya, ãzhirãnebema ʉ̃kʉrʉ zesidʼa wawarauba.  Mawũãĩ izha jʉrʉkuadʼabara panaʉ̃ mawũãsidʼa: ¿Naʉ̃rãta nekʼobigaira zhiko sãma ũduipe nama miõ ne ẽã maẽrã?  Mawũãnaĩ Jesúsbara widʼi mawũãsia: ¿Marãbara pan sõmbe erubʼe? Mawũãĩ ãzhara jarasidʼa: Siete.  Mobebʉrʉ kʼabanata kʼobʼea jarasia jewedʼa duanemarẽã egorodʼe, mobe pan sieteta jiraedape Daizezea zhibia jipe bʼʉekuape izha jʉrʉkuadʼaa diasia jedʼekadʼamarẽã kʼabanata kʼobʼea.  Dewara bʼeda zakerãta ʉ̃kʉrʉ erubʼebari Daizezea zhibia jipe jarasia maʉ̃sidʼa jedʼekadʼamarẽã.  Jãwũã nekʼosidʼa, adʼubadʼapeadʼa zhi bʼʉgʉzoamata jʉrepesidʼa jamara siete.  Zhi nekʼodʼapeadʼara nʉmasita bʼʉa cuatro mil. Mobebʉrʉ Jesúsbara wãbigasia. 10  Mobe izha jʉrʉkuadʼa bawara jãbadʼe bʼaripe wãsia Dalmanuta druaedʼa. Jarasidʼa ũdubimarẽã ũdudʼakʼata (Mateo 16:1-4; Lucas 12:54-56) 11  Fariseorãta zekuape Jesús bawara bedʼeabʉdata jarasidʼa Daizezedʼeba nʉmʉbʉrʉ ũdubimarẽã ũdudʼakʼata, mawũãsidʼa wãẽãbidʼaita. 12  Mawũẽ ĩñabape Jesúsbara mawũãsia: ¿Kʼãrẽã ũdudʼakʼata ũdubimarẽã jara duanu marã bʼebara? Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mʉãrã ũdudʼakʼara ũdubiga ẽã marã bʼeara. 13  Mawũãpe ãmaẽkuabʉrʉta wakusa jãbadʼe bʼaripe wãsia kĩrãrã. Ne oreguea fariseorãne (Mateo 16:5-12) 14  Jesúsba jʉrʉkuadʼabara kĩrãduasidʼa pan ededʼaira, pan abʼabʉrʉ erupanasia jãbadʼera. 15  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Kĩrãkuita bʼeaudua ne oregueata fariseorãne kʼarea, ne oregueata rey Herode bʼʉdʼe kʼarea. 16  Mawũãĩ ãzhirãĩnu bedʼeabʉdata mawũãsidʼa: Maʉ̃ta jarabʉrʉa pan wedʼa ẽbasi baera. 17  Jesúsbara maʉ̃ta kʼawuape mawũãsia: ¿Kʼãrẽã jara kʼobʼe pan ne ẽãta? ¿Sãwũãta kʼawuadʼa ẽka? ¿Sãwũãta kʼawuaira zareka marã sora? 18  ¿Dabʉ erubʼeta ũdudʼa ẽka, ne ũrĩ bʼeta ũrĩna ẽka? ¿Bude badʼa ẽka? 19  Pan juesomata cinco mil audre nʉmʉã mʉã jedʼekasidʼera, ¿zhi bʼʉgʉzoamata jamara sõmbe bira jʉrepesidʼa? Mawũãĩ ãzhara jarasidʼa: Doce. 20  Pan sieteta cuatro mil nʉmʉã mʉã jedʼekasidʼera, ¿zhi bʼʉgʉzoamata jamara sõmbe bira jʉrepesidʼa? Mawũãĩ ãzhara jarasidʼa: Siete. 21  Mawũãnaĩ mawũãsia: ¿Mobe kʼãrẽneba wadʼi sãwũãta kʼawuadʼa ẽpe? Daʉbʼerrea bʼʉta ne ũdubidʼa 22  Betsaida pʉwʉrʉedʼa zebʉrʉdʼera daʉbʼerrea bʼʉta izhima wedʼape zuburia bedʼeasidʼa tõbʼarimarẽã. 23  Mawũãnaĩ Jesúsbara daʉbʼerrea bʼʉra juwuadʼe jidape pʉwʉrʉdʼebara ãĩ edesia. Mobe dabʉza idʼope juwua ʉ̃rʉ̃ bʼʉpe widʼisia ne ũdu kʼobʼʉ kʼawuaita. 24  Mawũãĩ izhara akʉ mawũãsia: Mʉãrã zhãrãta ũdukua kʼobʼʉa bakuru kĩrãkʼa, mawũãmina ũdu kʼobʼʉa wã chubʼeta. 25  Mawũãĩ wakusa juwuata dabʉza ʉ̃rʉ̃ bʼʉbʉrʉba ne ũdubisia. Aramaʉ̃ne ne ũdu bʼesia, mawũẽ wawarauba bi-ia ũdusia ne jõma. 26  Mobebʉrʉ dedʼaa zokʼabʉrʉta mawũãsia: Pʉwʉrʉdʼera edʼa wãrãrũã, miõã jararãrũã pʉwʉrʉdʼera. Jesús zhãrã Ẽdrʉbita jaradʼa Pedroba (Mateo 16:13-20; Lucas 9:18-21) 27  Jesús izha jʉrʉkuadʼa bawara wãsidʼa pʉwʉrʉ zake tabʼeza Cesarea Filipo druadʼe. Maʉ̃ne odʼera izha jʉrʉkuadʼaa widʼi mawũãsia: ¿Zhãrãbara mʉrã kʼaita jara panʉ? 28  Mawũãĩ ãzhara panaʉ̃ mawũãsidʼa: Ʉ̃kʉrʉbara jarabada bʉra Juan Burukʼoemiãta, ʉ̃kʉrʉbara jarabada bʉra Elíata, ʉ̃kʉrʉbara jarabada bʉra Daizezeba bedʼeata jarabibari bʼeadʼata iabʼaʉta. 29  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: ¿Kʼõbe marãma mʉrã kʼaipe? Mawũãĩ Pedroba panaʉ̃ mawũãsia: Bʉra zhãrã Ẽdrʉbia. 30  Mawũãĩ izhara jarasia maʉ̃ta izhidʼebemata jaradʼa ẽbamarẽã miõã. Jesúsba jaradʼa izhi beadʼaita (Mateo 16:21-28; Lucas 9:22-27) 31  Jesúsbara jarakʼasia izhi Beubari Bape bʼʉra biodʼe zuburiai barata, seribidʼa ẽbaita nokʼorãba, sacerdoterã nokʼorãba, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaba. Jarasia aramaʉ̃ne beadʼaita, maʉ̃ta piradrʉita ewari ũbeadʼe. 32  Maʉ̃ta jarabʉrʉra jipa jarasia. Mawũẽ Pedroba jãpe edepe kẽãsia. 33  Mawũãmina izhira pʉrʉwape izha jʉrʉkuadʼata akʉkua Pedrota kẽãbʉrʉ kĩrãkʼa mawũãsia: ¡Ãĩ wãrũã mʉ kĩrãbitaubara ãtõmiã! Bʉra krĩcha ẽã Daizeze kĩrãkʼara, awuarabʉrʉ krĩcha bʼʉa beubari bʼe kĩrãkʼa. 34  Mawũãpe zhãrãta izha jʉrʉkuadʼa bawara trʉ̃pe mawũãsia: Iabʼaʉba mʉta pẽwã krĩña bʼʉbʉrʉ bʉzha krĩñata aribʼaerãrũã, awuarabʉrʉ bebudʼe basiidʼu mʉrã pẽwãdua. 35  Mʉ kʼarea beu krĩña ẽãrã aduaya, mawũãmina mʉ kʼarea bedʼea biata mʉrẽ kʼarea beubʉrʉra ẽdrʉya. 36  ¿Zhãrãĩtara kʼãrẽ biata bʼaipe ẽjũãne nʉmʉta jõma izhidʼeta nʉmʉbʉrʉdʼe izhi jawureta aduara? 37  ¿O zhãrãbara kʼãrẽta dia bʼeipe izhi jawureta ẽdrʉbiira? 38  Iabʼa mʉ kʼarea mʉ bedʼea kʼarea pera bʼʉta kʼazhirua omiãrãta wawiaba mawũã bʼaibʉrʉ, mʉ Beubari Bape bʼadʼabara maʉ̃ mʉrẽ ẽã aya mʉ zebʉrʉdʼera mʉ Zeze zareaedʼa izhi ángelerã bawara.

Bed’ea biobʉbari