San Marcos 7:1-37

7  Jesús orrasidʼa fariseorãba ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata ʉ̃kʉrʉ bawarauba, ãzhira zekuasia Jerusalénneba.  Maʉ̃rãbara ũdusidʼa Jesúsba jʉrʉkuadʼata ʉ̃kʉrʉ juwua mitia nekʼo kʼobʼeta ãzha obʼe kĩrãkʼa juwua surrua odʼa ẽãba, mawũẽ bĩ ẽã jarasidʼa.  Fariseorãbara judíorãbara jõmaʉ̃ba obʼea zõrãrãba okʼawa bʼeadʼata, mawũẽ sãwũã oi bʼʉdʼe juwuata surrua o ẽãrã nekʼodʼa ẽã.  Ne edadʼe jũẽnasidʼa juwuata surrua o ẽãrã nekʼodʼa ẽã. Ne awʉrʉsidʼa bio bʼʉta mawũã aribʼae bʼeba surrua obʼea vaso baniã dota, jiwadota, netata metal omata, camata.  Mawũẽ fariseorãbara ũrãgʼa Moisédʼe jarabada bawarauba widʼi mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽã bʉa jʉrʉkuadʼabara aribʼaedʼa ẽpe zõrãrãba okʼawa bʼeadʼara? Awuarabʉrʉ nekʼo kʼopanʉã juwua mitia.  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Marã sewa bibaʉta bʼea. Bia marãẽnabemata Daizezedʼeba Isaíaba jaradʼata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Za bʼebara bari iba mʉrã wawidea, aramaʉ̃ne ãzhi sora wawara nʉmʉã mʉnebara.  Mʉrã bari ibia jara bʼeba mʉ ũrãgʼa kĩrãkʼa jaradia bʼea aribʼaemarẽã jara bʼeta beubari bʼeba.*  Aramaʉ̃ne Daizezeba aribʼaemarẽã jara bʼʉra kenabʼaridʼape aribʼae bʼea beubari bʼeba okʼawa bʼeta, mawũẽ mazhima mitia ne ẽã obʉdata surrua obʼea jiwadota, vaso baniã dota. Aramaʉ̃ne ne awʉrʉsidʼa bio obʼea abʼarikata.  Dewara mawũãsia: Daizezeba aribʼaemarẽã jara bʼʉra sãwũã seribidʼa ẽbaita bia kʼawua bʼea, mazhidʼeta aribʼaedʼai kʼarea. 10  Moisébara mawũãsia: Wawiarua bʉ zezera bʉ papara. Zezeta o papata ikʼazhirua jarabʉrʉra beadʼaibara. 11  Mawũãmina marãbara mawũãbada: Zhũmakĩrãbara zhi zezea o zhi papaa mawũãsia bʼʉa: Mʉãrã jõma Daizezea diasia bʉ kʼarebaita mʉã erubʼadʼara. 12  Aramaʉ̃ne idaribidʼa ẽã kʼãrẽ dewara oira zhi zezeita o zhi papaita. 13  Aramaʉ̃ne Daizeze bedʼeara seribidʼa ẽã mazhidʼeta awʉrʉa kʼawabi nʉmeba. Ne awʉrʉsidʼa bio obʼea aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʼʉta. 14  Maʉ̃ta jarape Jesúsbara kʼabanata trʉ̃pe mawũãsia: Mʉã jaraita jõmaʉ̃ba ũrĩũdua, mobe sãwũãta kʼawuaudua. 15  Ãĩba zhikota edʼa wãbʉrʉbara dazhira mitia o ẽã. Mawũãmina sodʼeba zebʉrʉbara Daizeze kĩrãbitara dazhira mitia obʼʉa. 16  Ne ũrĩ bʼʉbara maʉ̃ta kĩrãkuita ũrĩdua. 17  Kʼabanata ãmaẽpe Jesús deidʼu wãbʉrʉdʼera izha jʉrʉkuadʼabara widʼisidʼa izha jarabʉrʉra sãwũãta. 18  Mawũẽ izhara mawũãsia: ¿Marãbidʼa sãwũãta kʼawuadʼa ẽka? ¿Kʼawuadʼa ẽka ãĩba zhikota edʼa wãbʉrʉbara dazhira mitia o ẽãta? 19  ¿Mawũã bʼʉ ẽka edʼa wã ẽãba dazhi sodʼe, awuarabʉrʉ bʼitaedʼa wãpe ãĩ wã bʼʉ ẽka? Mawũã jarabʉrʉbara jarasia jõma nene ẽãta zhikora. 20  Mawũãmina jarasia dazhi sodʼeba zebʉrʉbara Daizeze kĩrãbitara dazhira mitia obʼʉta. 21  Dazhi sodʼebara ze bʼʉa krĩchata bia ẽãta, kĩma ẽãta erukʼãĩta, miã beaita, 22  nezrʉgaita, ne wuaabʉrʉ krĩñaĩta, bia ẽãta oita, zhãrã sewaita, dazha krĩñata oita, zhãrãba ne erubʼʉ kʼarea bĩ ẽã nʉmaĩta, zhãrãnebema sewata jaraita, dazhitrʉ bigaudʼe nʉmaĩta, krĩcha ne ẽkĩrãkʼa nʉmaĩta. 23  Maʉ̃ jõma bia ẽãta sodʼeba ze bʼʉba Daizeze kĩrãbitara dazhira mitia obʼʉa. Soidʼu kʼobʼadʼa wũẽrã Sirofenicia bidʼata (Mateo 15:21-28) 24  Mamaʉ̃bara Jesús wãsia Tiro druaedʼa Sidón druaedʼa. Zhãrã maẽ deidʼu wãbʉrʉta miõba kʼawuadʼaita krĩña ẽbasia, mawũãmina merũ bʼe ẽbasia. 25  Wũẽrãneta kʼauta jai abʼasia, mawũẽ izhi ʉ̃rʉ̃ ũrĩĩ zepe ju kʼobʼesia izhi jẽrũ kʼaita. 26  Maʉ̃ wũẽrã judía ẽbasia, awuarabʉrʉ Sirofenicia druadʼebema basia. Zuburia bedʼeasia izhi kʼaudʼeba ãĩ jʉretamarẽã jaita. 27  Mawũãmina Jesúsbara mawũãsia: Naara idu mʉãã kʼarebabirua judíorãta, mʉã bʉta kʼarebaira biga ẽã, mawũãrã zhiko warrarãneta jiraedape diabʉrʉkaya usarãã. 28  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Ããjã Nokʼó, mawũãmina usarãbidʼa mesa edre kʼobada zhiko jarra warrarãne bʼaedʼata. Mawũẽ mʉrã judía ẽmina kʼarebarua. 29  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉra bia bedʼeabʉrʉba adu-a wãrũã. Jaira ãĩ wãsia bʉ kʼaudʼebara. 30  Aramaʉ̃ne wũẽrã izhi dedʼa zebʉrʉdʼera ũdusia zhi kʼaura camane tabʼʉta, jaira ãĩ wãsia izhidʼebara. Jesúsba bibadʼa ne ũrĩ ẽã bedʼea bʼe ẽãta (Mateo 15:29-31) 31  Tiro druadʼeba Jesús wakusa wãbʉrʉdʼera, Sidón pʉwʉrʉdʼe berabʼari zesia Galileadʼebema dota jedʼea õbʼʉidʼu, aramaʉ̃ne berabʼari zesia Decápoli druadʼe. 32  Maʉ̃ne ne ũrĩ ẽã bedʼea bʼe ẽãta izhima wedʼape zuburia bedʼeasidʼa juwuata ʉ̃rʉ̃ bʼʉmarẽã. 33  Mawũãnaĩ zhãrã maẽbara ãĩ edepe juwua jĩwĩnita pẽũsia kʉwʉrʉza, mobe juwua jĩwĩnine idʼope tõbʼarisia kĩrãmeta. 34  Mobe ʉ̃taa akʉ ĩñabape mawũãsia: ¡Efata! Maʉ̃ bedʼeabara mawũãsia: ¡Ewadua! 35  Audre ẽãne ewa totosia izhi ne ũrĩbarira, kĩrãmesidʼa ogʼadrʉbʉrʉba bia bedʼeasia. 36  Jesúsbara jarasia maʉ̃ta miõã jaradʼa ẽbamarẽã. Mawũãmina mawũã jarabʉrʉdʼera wuaabʉrʉ nebʉrʉsidʼa. 37  Mawũẽ kʼãbãẽã sobia mawũã bazhidʼa: Ne jõma bia obʼʉa. Ne ũrĩ ẽã bʼeta ne ũrĩbi bʼʉa, bedʼea bʼe ẽã bʼeta bedʼeabi bʼʉa.

Bed’ea biobʉbari

7:7 (Isaías 29:13)