San Marcos 14:1-72

14  Ewari ũme wãẽã nʉmasia Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha fiesta obadata, maʉ̃nerã pan ne oreguea ne ẽã kʼobada. Maʉ̃ne sacerdoterã nokʼorãta ũrãgʼa Moisédʼe jarabada bawara krĩcha jʉrʉsidʼa Jesús sãwũã sewadʼape jidadʼaita, aramaʉ̃ne beabidʼaita.  Mawũẽ mawũãsidʼa: Fiestadʼera beadʼa ẽã zhãrãta kĩrũna ẽbamarẽã pʉwʉrʉdʼe. Jesús burudʼe kerata weadʼapeadʼa (Mateo 26:6-13; Juan 12:1-8)  Jesús Betaniane bʼʉta, Simónta aidʼaba kʼaya bʼadʼa dedʼa bʼʉdʼe, nekʼo nʉmʉne wũẽrãta zebʉrʉta kera nardo ne ʉ̃tʉta jiwado mongʼara omane wepe obʼʉetape kera Jesús burudʼe ʉ̃rʉ̃ weasia.  Maʉ̃ne ʉ̃kʉrʉ kĩrũbʉdata ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Kera kʼãrẽã kʼãwũã weabue?  Ewari treciento trajadʼabari nendoidʼe bʼasia denario trecientobari, mobedʼeba maʉ̃ platara diakʼausia zuburia bʼea. Aramaʉ̃ne bĩ ẽã jarasidʼa maʉ̃ wũẽrã.  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Idaribiudua, ¿kʼãrẽã miãsẽã erukʼopanʉ? Mʉ kʼãwũã obʉrʉra biata obʉrʉa.  Zuburia bʼera marã bawara ewariza bʼeaya, mawũẽ marãba kʼareba krĩñabʉdadʼera kʼareba bʼedʼaya. Mawũãmina mʉrã marã bawara ewariza bʼa ẽã.  Naʉ̃ wũẽrãbara izha osia bʼʉta obʉrʉa. Mʉ kʼakuara nawedʼa keraba tũã obʉrʉba aribʼaebʉrʉa mʉ wuagʼa bʼʉdʼaita.  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, baridu maẽ ẽjũã jõmaʉ̃ne bedʼea biata mʉnebemata jarabʉda maẽ naʉ̃ wũẽrãba kʼãwũã obʉrʉsidʼa nebʉrʉdʼaya, izhira aramaʉ̃ne krĩchabadaya. Juda wãna Jesús chãbʼariita (Mateo 26:14-16; Lucas 22:3-6) 10  Juda Iscariote Jesúsba doce jʉrʉkuadʼadʼebemata sacerdoterã nokʼorãma wãsia Jesús chãbʼariita. 11  Ãzha maʉ̃ta ũrĩnaĩ sobiadʼape plata diaita jarasidʼa. Mawũẽ Judabara kĩrãkuita bʼesia sãwũã chãbʼariita. Zhiko odʼapeadʼa Jesúita (Mateo 26:17-29; Lucas 22:7-23; Juan 13:21-30) 12  Fiesta obʉdata ewari nabemane pan ne oreguea ne ẽã kʼobadadʼe oveja zaketa beabadadʼe izha jʉrʉkuadʼabara Jesúa mawũãsidʼa: ¿Bʉara sãma odʼaita krĩñape Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha nekʼobadara? 13  Mawũãnaĩ izha jʉrʉkuadʼata ũme zokʼabʉrʉta mawũãsia: Wãũdua Jerusalén pʉwʉrʉedʼa, maĩnu marãbara ũmakĩrãta daucha zeya zokʼodʼe baniã akʼobʼʉta, maʉ̃ kʼaidʼu wãũdua. 14  Deidʼu wãbʉrʉ maẽ de zhibaria mawũãũdua: Miã Ũrãgʼabariba mawũãsia: ¿Kʉdʼa sãma bʼʉ Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha kʼobadata mʉã mama kʼoira mʉã jʉrʉkuadʼa bawarauba? 15  Izhara marãã ũdubigaya kʉdʼa ʉ̃rʉ̃bema kʉdʼa zromata zhi araa omata, mama zhiko oudua dazhirãĩta. 16  Izha jʉrʉkuadʼara wãnape Jerusalén pʉwʉrʉdʼe edʼa wãbʉdadʼera ũdusidʼa izha jaradʼa kĩrãkʼa. Zhikora aramaʉ̃ne osidʼa Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha fiesta obadata. 17  Keubʉrʉdʼera Jesús zesia izha jʉrʉkuadʼata doce bawara. 18  Mobe jewedʼa duanepe nekʼobʉdadʼera Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, marãnebemata iabʼa mʉ ũme nekʼo kʼobʼʉba mʉrã chãbʼariya. 19  Mawũãĩ ãzhira sopuabʉdaba abʼa abʼaʉba mawũãsidʼa: ¿Mawũã oira mʉka? 20  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉã doce jʉrʉkuadʼaba abʼaʉba mawũã chãbʼariya, maʉ̃bara mʉrẽ kĩrãkʼa panta sõmbera kʼobʼʉa epedʼekʼodʼe. 21  Wãrãnebai mʉ Beubari Bape bʼʉra mʉnebemata bʼʉ tabʼʉdʼe berabʼari wã, ¡mawũãmina zuburiaya mʉ chãbʼaribʉrʉra! Biga bakʼausia maʉ̃ todʼa ẽbaita. 22  Nekʼo duanune Jesúsbara pan jiraedape maʉ̃bari Daizezea zhibia jipe bʼʉape dedʼekabʉrʉta mawũãsia: Jidaudua, naʉ̃ mʉ kʼakua. 23  Mobebʉrʉ vino copadʼe jiraedape maʉ̃bari Daizezea zhibia jipe dedʼekasia, mawũẽ dosidʼa jõmaʉ̃ba. 24  Mobebʉrʉ mawũãsia: Naʉ̃ mʉ wata Daizezeba zhãrã ẽdrʉbiidʼebemata zhiwidʼita nʉmeña, mʉrã biobari wa erezoaya. 25  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mʉãrã vino wueta do ẽã, marã bawarauba jari ewade zhiwidʼita doyeedʼa Daizezeta Nokʼo maẽ. Jesúsba jaradʼa Pedroba ũdukʼa aita (Mateo 26:30-35; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38) 26  Trʉ̃ãbi Salmota trʉ̃ãnape wãsidʼa Olivo kʼatumaĩnu. 27  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Marãbara mʉrã jõmaʉ̃ba ãmaẽnaña nane diamase. Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉãrã ãzhi akʉbarita beaya, mawũẽ oveja jãrãzoaya.* 28  Mawũãmina mʉta beudʼata piradrʉbʉrʉdʼera mʉrã marã na wãña Galileaedʼa. 29  Mawũãĩ Pedroba mawũãsia: Bʉra jõmaʉ̃ba ãmaẽbʉdaidʼu mʉã bʉra ãmaẽ ẽã. 30  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu bʉaa jaraya: Nane diamase gallo beruma ũme berui nawedʼa bʉa mʉrã ũdukʼata jarama ũbea jaraya. 31  Mawũãĩ Pedrobara wuaabʉrʉ mawũãsia: Bʉ ũme beuita babʉrʉsidʼa mʉã bʉra ũdukʼata jara ẽã. Mawũãĩ jõmaʉ̃ba abʼarika jarasidʼa. Jesús zhiwidʼidʼa Getsemaníne (Mateo 26:36-46; Lucas 22:39-46) 32  Getsemaní abadaidʼu zekuape Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: Nama jewedʼaudua, mʉta zhiwidʼi kʼobʼʉedʼa. 33  Mobe izhi bawara edesia Pedrota, Jacobota, Juanta, maʉ̃nerã kʼãbãẽã sopua kʼobʼesia. 34  Mawũẽ mawũãsia: Mʉrã sopuaba beuita kʼobʼʉa, nama duanedua, ʉ̃rʉ̃ma kʼopanadua. 35  Mobe arajĩga wãpe egoroma bʼarru kʼobʼepe zhiwidʼisia Daizezema bigabʉrʉ izhira zuburiabi ẽbamarẽã. 36  Izhara mawũãsia: Zeze, bʉitara ne jõma borekea, mawũẽ mʉrã zuburiabirãrũã, mawũãmina aribʼaerãrũã mʉã krĩñata, awuarabʉrʉ aribʼaedua bʉzha krĩñata. 37  Mobe zebʉrʉdʼe kʼãĩ nʉmeta ũdui Pedroa mawũãsia: ¿Simón, bʉra kʼãĩ nʉmʉka? ¿Bʉra ʉ̃rʉ̃ma kʼobʼa bʼe ẽka hora abʼabidʼa? 38  Ʉ̃rʉ̃ma kʼopanadua, zhiwidʼiudua wãẽãna ẽbaita. Marãbara wãrãne biata okrĩña bʼea, mawũãmina kʼakuabara bʼe ẽã nʉmʉã. 39  Wakusa wãpe zhiwidʼisia abʼaʉ bedʼeata jara. 40  Mobe wakusa zebʉrʉdʼera wakusa ũdusia kʼãĩ nʉmeta, dapeaba ãzhi dabʉra kʼabʼari erunʉmasia. Mawũẽ kʼawuadʼa ẽbasia kʼãrẽta jara panaʉ̃naĩrã. 41  Zema ũbeata zepe mawũãsia: Marã ya kʼãĩbʉda, ya ẽnaʉ̃bʉda. Mʉ ewarira arababʉrʉa, mʉ Beubari Bape bʼʉra chãbʼaridʼaya kʼazhirua omiãrã juwuadʼe. 42  Pirabʼariudua, wãdrʉ. Kʼaita ba mʉ chãbʼariira. Jesús jidadʼapeadʼa (Mateo 26:47-56; Lucas 22:47-53; Juan 18:2-11) 43  Jesús wadʼi bedʼea kʼobʼʉdʼe zesia Judata, maʉ̃ docedʼebema basia, izhi bawara zhãrã bio zesidʼa kuchoedʼa bakuruedʼa. Maʉ̃rã zokʼasidʼa sacerdoterã nokʼorãba, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaba, nokʼorãba. 44  Judabara sãwũã chãbʼariita jaradʼata mawũãsia: Mʉã kĩrãma nigabʉrʉta maʉ̃ta izhia, maʉ̃ta jidaudua, mobe bia jʉ̃ edeudua. 45  Aramaʉ̃ne zepe Jesús orrape mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari. Mobe kĩrãma nigasia. 46  Aramaʉ̃ne Jesús jidasidʼa. 47  Mawũẽ mama kʼopanʉbara abʼaʉba kuchota ẽpe tusia sacerdote wagʼau nezokʼata, mawũẽ ʉrawesia kʉwʉrʉta. 48  Maʉ̃nerã Jesúsbara mawũãsia: ¿Mʉrã nezrʉgamiã kĩrãkʼa kuchoedʼa bakuruedʼa zebʉdakʼa mʉ jidadʼe? 49  Mʉrã ewariza marã bawara bʼʉta Daizeze dedʼa ewara maẽ miã ũrãgʼa bʼasidʼera mʉrã jidadʼa ẽbasia. Mawũãmina kʼãwũã berabʼariya, aranaʉ̃ne arimaẽ berabʼariya naʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata. 50  Izha jʉrʉkuadʼabara jõmaʉ̃ba Jesús ãmaẽbʉdata merũ wãẽbasidʼa. Kũrãta merũ wãẽbadʼa 51  Maʉ̃ne kũrãta kʼaidʼu jʉ̃drʉbʉrʉta bari burubʼaba kʼakua bura bʼʉta jidasidʼa. 52  Mawũãmina izhara burubʼa kenetape ẽkʼadʼa merũ wãẽbasia. Jesús ededʼapeadʼa wagʼaurã kĩrãbita (Mateo 26:57-68; Lucas 22:54-71; Juan 18:12-24) 53  Jesús wesidʼa sacerdote wagʼauma, maʉ̃nerã zhi jʉresidʼa sacerdoterã nokʼorãta, dewara nokʼorãta, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata. 54  Pedrora arajĩga kʼaidʼu wãsia sacerdote wagʼau drogʼoaidʼu edʼa. Mobe Daizeze de akʉbada bawara jewedʼasia tebʉ kʼã. 55  Maʉ̃ne sacerdoterã nokʼorãba, nokʼorã wagʼaurã jõmaʉ̃ba krĩcha jʉrʉsidʼa Jesú ʉ̃rʉ̃ zhãrã sewa nebʉrʉbidʼaita, aramaʉ̃ne chãbʼaridʼaita beadʼamarẽã, mawũãmina mawũã obʼedʼa ẽbasia. 56  Zhãrã bio Jesú ʉ̃rʉ̃ sewa nebʉrʉsidʼa, mawũãmina ãzhi bedʼeara abʼarika ẽbasia. 57  Maʉ̃ne ʉ̃kʉrʉ piradrʉdʼape Jesú ʉ̃rʉ̃ sewa nebʉrʉ mawũãsidʼa: 58  Daiba ũrĩbʉdadʼera naʉ̃bara mawũãsia: Mʉãrã ãrĩña naʉ̃ Daizeze de juwuaba odʼapeadʼara, mobe awʉrʉta ewari ũbeadʼe pãrãña juwuaba obʉda ẽãta. 59  Maʉ̃nebidʼa ãzhi bedʼeara abʼarika ẽbasia. 60  Mawũẽ sacerdote wagʼauta ãzhi ẽsadra piradrʉpe Jesúa widʼi mawũãsia: ¿Bʉara panaʉ̃ ẽka? ¿Wãrĩnuka naʉ̃rãba jarabʉdara bʉdʼebemata? 61  Mawũãĩ Jesús chupea kʼobʼʉba panaʉ̃ ẽbasia. Mawũẽ sacerdote wagʼaubara wakusa widʼi mawũãsia: ¿Bʉra zhãrã Ẽdrʉbita Daizeze Warrakʼa? 62  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉrã izhia. Mawũẽ mʉ Beubari Bape bʼadʼara ũdudʼaya Daizeze zhi zroma juwua araare jewedʼa bʼʉta, jãrãrãne uruta ʉ̃treba. 63  Mawũãĩ sacerdote wagʼaubara kĩrũbiba izhikusa izhi wuata kʼõẽtape mawũãsia: ¿Izhi ʉ̃rʉ̃ kʼãrẽta ãmaña jaradʼamarẽã nesidʼa bʼeaipe? 64  Marãbara ũrĩbʉda aramaʉ̃ne Daizezema mitia bedʼeabʉrʉta. ¿Mawũẽ marãma sãwũãpe? Mawũãĩ ãzhi jõmaʉ̃ba jarasidʼa bedʼeata bara bʼʉdʼeba beadʼai barata. 65  Aramaʉ̃ne ʉ̃kʉrʉbara dau idʼo jirpanesia, kĩrã pãrĩnape jirachi jirpanʉta mawũãsidʼa: Ari maẽ jaradua kʼaiba jirachita. Daizeze de akʉbadabidʼa tachi jirpanesia kĩrãma. Pedroba ũdukʼa adʼa Jesús (Mateo 26:69-75; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-29) 66  Pedro udʼa drogʼoadʼe bʼʉdʼe, wũẽrãrã nezokʼarãta abʼa zesia sacerdote wagʼaudʼeta. 67  Maʉ̃ne Pedro tebʉ kʼã kʼobʼʉta ũdui akʉpe mawũãsia: Bʉsidʼa bʼasia Jesús Nazaredʼebema bawara. 68  Mawũãĩ izhara merãbʉrʉta mawũãsia: Maʉ̃ mʉãrã ũdukʼa, mʉãrã kʼawua ẽã bʉa kʼãrẽ jara kʼobʼʉra. Mawũãpe edʼa zebadaidʼu wãbʉrʉdʼera gallo berusia. 69  Nezokʼa wũẽrãba wakusa ũdui mama kʼobʼea mawũãsia: Za naʉ̃ ãzhirãnebema. 70  Mawũãĩ izhara wakusa merãsia. Audre ẽãne mama kʼobʼebara wakusa Pedroa mawũãsidʼa: Bʉra Galileadʼebema baera wãrãne kʼãʉ̃rãnebema, bʉ bedʼeabʉrʉra bedʼea bʼʉa kʼãʉ̃rã kĩrãkʼa. 71  Mawũãnaĩ izhita wãrĩnu bedʼea ẽbʉrʉ Daizezebara izhikʼawua zuburia oya ape mawũãsia: Mʉãrã maʉ̃ ũdukʼa marãba jara kʼopanʉrã. 72  Maʉ̃ daucha gallo berusia beruma ũmeta. Mobebʉrʉ Pedrobara bude basia Jesúsba mawũãnata: Gallota beruma ũme berui nawedʼa bʉa mʉrã ũdukʼata jarama ũbea jaraya. Maʉ̃ta krĩchape Pedro jẽgasia.

Bed’ea biobʉbari

14:27 (Zacarías 13:7)