San Marcos 13:1-37

13  Daizeze dedʼa ewara maẽba Jesús ãĩ zebʉrʉdʼera izha jʉrʉkuadʼabara abʼaʉba mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, akʉdua, mongʼara bi-ia kedʼea, dera bi-ia nʉmeã.  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Bʉa akʉ kʼobʼʉra de zromata nʉme ẽka? Kʼãwũã nʉmerã mongʼara abʼari mongʼara ʉ̃rʉ̃bidʼa kʼobʼa ẽbaya ãrĩbʉdaba. Sãwũãĩnebema ẽjũã jõĩ nawedʼa (Mateo 24:3-28; Lucas 21:5-6)  Olivo kʼatumane Jesús jewedʼasia Daizeze de kĩrãbita. Maʉ̃ne Pedroba, Jacoboba, Juanba, Andrésba dobʼaʉa widʼi mawũãsidʼa:  ¿Daia jaradua, sõmbedʼepe Daizeze deta mawũã ãrĩnaĩrã? ¿Sãwũãĩpe maʉ̃ta jõma arimaẽ berabʼariira?  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Kĩrãkuita bʼeaudua miõã zhi sewabidʼa ẽbaita.  Nʉmʉne bio sewata mʉneba zebʉdabara mawũãnaña: Mʉrã zhãrã Ẽdrʉbia. Aramaʉ̃ne bio sewadʼaya.  Marãbara zhõta ũrĩnaña namabidʼa ãĩbidʼa, maʉ̃nerã perarãũdua, mawũã berabʼariibara, mawũãmina wadʼi ẽbaya ewari nʉmʉta jõĩrã.  Drua tabʼeta drua awʉrʉta tabʼe bawara zhõnaña, nokʼorãta nokʼorã awʉrʉ bawara zhõnaña. Baridu maẽ nʉmeña ẽjũã ureta, jarrabata. Maʉ̃ jõma puata jẽdeba nʉmeña.  Mazhikusa kĩrãkuita bʼeaudua, marã chãbʼaridʼaya nokʼorã wagʼaurãã, de zhi jʉrebada nʉme maẽ marã udʼaya. Nokʼorã kĩrãbita, reirã kĩrãbita marã ededʼaya mʉ kʼarea, aramaʉ̃ne marãbara mʉnebemata maʉ̃rãã jaradʼaya. 10  Bedʼea biata mʉnebemata ewari nʉmʉ jõĩ nawedʼa nokʼorãã chãbʼaridʼaita edebʉdadʼera jaradʼaibara zhãrã jõmaʉ̃ã. 11  Marãta sopuarãũdua kʼãrẽta jaradʼai kʼareara, miã krĩcharãũdua, awuarabʉrʉ maʉ̃nerã Jawurebiaba jarabibʉrʉta jaraudua, aramaʉ̃nerã marãta bedʼea ẽã, awuarabʉrʉ bedʼeaya Jawurebiata. 12  Mebeabara beadʼamarẽã chãbʼariya zhi mebeata, zezebara zhi warrata. Warrarã bĩ ẽãdʼaya ari ãzhi zhibarirã bawara, aramaʉ̃ne beakuabidʼaya. 13  Jõmaʉ̃ba marã juradʼaya mʉ kʼarea, mawũãmina mʉta pẽwã zuburiata jõñiĩnu nʉmʉrã ẽdrʉya. 14  Jaidʼebema ne mitiata nʉmʉbʉdata marãba ũdubʉdadʼera, Daizezeba bedʼeata jarabibariba Danielba jaradʼata ũdudʼaya. Daizeze dedʼa nʉma ẽbai bʼʉta nʉmʉnaña. Mawũẽ zhi naʉ̃ lebʉrʉbara maʉ̃ sãwũãta kʼawuarua. Mobebaira Judeadʼe bʼera merũ wãẽbaudua kʼatumaẽna. 15  De ʉ̃rʉ̃ kʼobʼʉra udʼubʼaepe edʼa wãrãrũã kʼãrẽ bʉzhi dedʼabema jiraedaira. 16  Meã kʼobʼʉra deidʼu zerãrũã bʉzhi wua jiraedaira. 17  Bʼiogʼoa bʼera, wũãwũã judʼebema erubʼera zuburiadʼaya maʉ̃ ewadera. 18  Mawũẽ zhiwidʼiudua marã mawũã merũbʉdadʼera nʉma ẽbamarẽã kue ewarita. 19  Maʉ̃ ewadera zuburiatrʉ nʉmaña, Daizezeba ẽjũã osidʼebemata idʼibasiidʼu mawũãrã ne ẽãta nʉmaña, miã tẽãbidʼa mawũãrã nʉma ẽbaya. 20  Maʉ̃ ewarita Daizezeba kʼakutua nʉmʉ ẽbʉrʉ miõta zokʼai bʼa ẽã. Mawũãmina izha zhi jʉrʉmata bʼe kʼarea kʼakutua nʉmʉsia maʉ̃ ewarira. 21  Mawũẽ iabʼaʉba zhãrã Ẽdrʉbita za bʼʉa abʉrʉdʼera, o zawa bʼʉa abʉrʉdʼera ĩjãrãũdua. 22  Nʉmʉne zhãrã sewata zhãrã ẽdrʉbita bʼeaya, sewata Daizezeba bedʼeata jarabibaridʼe bʼeaya, ũdudʼakʼata odʼaya zhãrã sewadʼaita, sewaita obʼedʼara sewadʼaya Daizezeba zhi jʉrʉmata bʼesidʼa. 23  Mawũẽ marã kĩrãkuita bʼeaudua, mʉãrã maʉ̃ta jõma marãã jarabʉrʉa nawedʼa. Jesús zeidʼebema (Mateo 24:29-44; Lucas 21:25-36) 24  Jari ewadera mawũã zuburia nʉmana tẽãne ʉ̃madaura pãrĩguya, jedʼekʼora ʉ̃na ẽbaya. 25  Chĩdaura bãjãneba jurzoaya, ne zarea zromarãta bãjãnebema pʉrʉderreadʼaya. 26  Mobebʉrʉ mʉ Beubari Bape bʼadʼara jãrãrãne uruta ũdudʼaya kʼãbãẽã zarea bara kĩrãwãrẽã. 27  Mobebʉrʉ mʉãrã ángelerã mʉrẽrãta zokʼaya, aramaʉ̃ne ãba jʉredʼaya mʉã zhi jʉrʉmata baridu maẽ bʼeta wawara bʼeta. 28  Bakuru higueradʼeba sãwũãta kʼawuaudua: Zhi jĩwĩnita wikubʉrʉdʼera marãbara kʼawuabada poagʼa kʼaita bata. 29  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉã jara nʉmʉta arimaẽ berabʼari bʉsadʼewata marãba ũdubʉdadʼera kʼawuaudua mʉ zeira kʼaita bata. 30  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, zhãrã bʼera neba ẽwedʼa mʉã jara nʉmʉrã jõma arimaẽ berabʼariya. 31  Bãjã, drua nebaya, mawũãmina mʉ bedʼeara bari neba ẽã. 32  Mawũãmina kʼãrẽ ewade kʼãrẽ ʉ̃madaudʼe mawũã berabʼariira miõba kʼawua ẽã, miã ángelerã ʉ̃tre bʼebidʼa kʼawuadʼa ẽã, miã mʉãbidʼa kʼawua ẽã, awuarabʉrʉ kʼawua bʼʉa mʉ Zezebʉrʉ. 33  Maʉ̃ba dauba bʼeaudua, zhiwidʼi bʼeaudua, marãbara kʼawuadʼa ẽbaera mʉrã kʼãrẽ ewade zeita. 34  Aramaʉ̃nerã ũmakĩrãta wawara wãna kĩrãkʼa berabʼariya, izhi dera ãmaẽbʉrʉta nezokʼarã izhidʼea chãbʼarisia, abʼa abʼaʉa dedʼekasia kʼãrẽ oita, de akʉbaria jarasia dauba bʼamarẽã. 35  Marãsidʼa dauba bʼeaudua, kʼawuadʼa ẽbaera mʉ sõmbedʼe zeira, baʉcha zeya keubʉrʉdʼe, o ewari ẽsadra, o eterre berubʉrʉdʼe, o diapedʼa. 36  Mobedʼeba aritiaudʼe zebʉrʉdʼera ũdu ẽbaya marã kʼãĩ nʉmeta. 37  Mʉã marãã jaraira jõmaʉ̃ã jaraya: Dauba bʼeaudua.

Bed’ea biobʉbari