San Marcos 10:1-52

10  Mama Capernaúm pʉwʉrʉdʼebara Jesús wãbʉrʉta, Judea druaedʼa wãsia do Jordán kĩrãrẽ. Mawũẽ zhãrãbara izhira wakusa bʉredrʉsidʼa, mawũẽ wakusa miã ũrãgʼasia izhi bʼʉ kĩrãkʼa.  Maʉ̃ne fariseorãbara orradʼape wãẽãbidʼai kʼarea widʼisidʼa zhũmakĩrãbara ãmasia bʼʉ kʼawuaita izhi wũẽrã.  Mawũẽ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Moisébara sãwũã jarasi?  Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: Moisébara idaribisia ãmaĩnebemata kʼarta diamarẽã aramaʉ̃ne ãmaĩta.  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Aribʼaedʼa ẽbaita marã sora zare baera mawũã bʼʉsia.  Mawũãmina jẽdeuba osidʼera zhũmakĩrãta, wũẽrãta osia Daizezebara.  Maʉ̃neba zhũmakĩrãbara ãmaẽ bʼʉa zezera, papara, aramaʉ̃ne izhi wũẽrã ũme pane bʼʉa.  Aramaʉ̃ne ũmeta kʼakua abʼa pane bʼʉa, mawũẽ ya ũme ẽã, awuarabʉrʉ kʼakua abʼabaia.  Aramaʉ̃ne Daizezeba ãba bʼʉdʼara zhi ãmabiidʼe bʼʉ ẽã zhãrãbara. 10  Izha jʉrʉkuadʼabara dedʼa maʉ̃ abʼaʉta Jesúa widʼisidʼa. 11  Mawũẽ mawũãsia: Bariduba izhi wũẽrãta ãmape awʉrʉta kʼãĩbʉrʉra kʼazhiruata oya zhi kĩma bĩ ẽã obʉrʉba. 12  Wũẽrãba zhi kĩmata ãmape awʉrʉta kʼãĩbʉrʉra kʼazhiruata oya. Jesúsba ibia jaradʼa wũãwũãrãta (Mateo 19:13-15; Lucas 18:15-17) 13  Wũãwũãrãta Jesúsma wesidʼa ibia jara tõbʼarimarẽã. Mawũãmina izha jʉrʉkuadʼabara kẽãsidʼa zhi webʉdata. 14  Jesúsba maʉ̃ta ũdui bĩ ẽãpe mawũãsia: Wũãwũãrã mʉma idu zebiudua, bueamarãũdua, naʉ̃rãne kĩrãkʼa izhi krĩcha bʼetrʉ Daizezeta Nokʼodʼebema. 15  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, iabʼaʉba Daizezeta Nokʼodʼebemata wũãwũãne kĩrãkʼa krĩcha ẽbʉrʉ maʉ̃nebemanerã edʼa wã ẽã. 16  Mawũãpe wũãwũãrã juwuadʼe edape juwua ãzhi ʉ̃rʉ̃ bʼʉpe ibia jarasia. Kũrãta bara bʼadʼa (Mateo 19:16-30; Lucas 18:18-30) 17  Jesús wãne iabʼa wãẽba zepe izhi kĩrãbita sãkʼokʼodʼe kʼobʼepe widʼi mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, bʉra biata bʼʉa, ¿mʉãrã kʼãrẽta oi barape Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta jidaira? 18  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bʉara mʉrã kʼãrẽã biata jarabʉrʉ? Miõta biata bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ biara abʼabai bʼʉa Daizezeta. 19  Daizezeba aribʼaemarẽã jara bʼʉra bʉara kʼawua bʼʉta mawũã bʼʉa: Kĩma ẽãta erukʼãĩrãrũã. Miã bearãrũã. Nezrʉgarãrũã. Zhãrã ʉ̃rʉ̃ sewa nebʉrʉrãrũã. Zhãrãta sewarãrũã. Wawiarua bʉ zezera bʉ papara. 20  Mawũãĩ kũrãbara mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, mʉãrã maʉ̃ jõma aribʼae bʼʉa kũrã wedʼauba. 21  Mawũãĩ Jesúsbara ibiadʼe akʉpe mawũãsia: Bʉara ne abʼa aribʼaeita wãẽã bʼʉa. Mawũẽ wãpe, bʉzha ne erubʼʉta jõma nendope, platara zuburia bʼea diadua, mawũãrã ne biata erubʼaya ʉ̃tre. Aramaʉ̃ne zepe mʉta pẽwãdua bebudʼe basiidʼu. 22  Kũrãbara maʉ̃ bedʼeata ũrĩpe sopua wãsia kʼãbãẽã bara bʼʉ baera. 23  Mawũẽ Jesúsbara pʉrʉwa akʉpe izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: ¡Daizezeta Nokʼodʼebemane edʼara borekea edʼa wãna ẽã bara bʼera! 24  Izha jʉrʉkuadʼara kʼawua ẽã krĩchasidʼa maʉ̃ta jarabʉrʉba, mawũẽ Jesúsbara wakusa mawũãsia: ¡Daizezeta Nokʼodʼebemane edʼara borekea edʼa wãna ẽã ne biota krĩcha bʼera! 25  Aguja uriadʼe camellota audre bia berabʼari bʼeya bara bʼʉta edʼa wãĩ kʼãñabara Daizezeta Nokʼodʼebemane. 26  Mawũãĩ ãzhira wuaabʉrʉ kʼawua ẽã krĩcha ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Bara bʼʉsidʼa mawũãbʉrʉ kʼaita ẽdrʉipe? 27  Maʉ̃ne Jesúsbara ãzhi akʉ mawũãsia: Ẽdrʉira zhãrãĩtara boreke ẽã, mawũãmina Daizezebara ẽdrʉbi bʼeya, ne jõma boreke baera Daizezeitara. 28  Mawũãĩ Pedroba mawũãsia: Daibara ne jõma ãmaẽsidʼa, mobe bʉta pẽwã bʼea. 29  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, iabʼaʉba deta ãmaẽrã, zhi mebẽrã zhũmakĩrãrãta, nawekʼaurãta ãmaẽrã, zezeta, papata, wũẽrãta, warrarãta, druata, mʉ kʼarea ãmaẽrã, bedʼea biata mʉnebemata jarai kʼarea ãmaẽrã, 30  idʼi ewade ãmaña jidama cien jidaya deta, mebẽrã zhũmakĩrãrãta, nawekʼaurãta, paparãta, warrarãta, druata. Baridua zuburia odʼaimina mawũã jidaya, aramaʉ̃ne ewari tẽã nʉmaĩta zeidʼera jidaya Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta. 31  Mawũãmina bio zhi zromata bʼera zhi zroma ẽãta duaneña, waya zhi zroma ẽãta bʼeta zhi zromata duaneña. Jesúsba jarama ũbeata jaradʼa izhi beadʼaita (Mateo 20:17-19; Lucas 18:31-34) 32  Odʼe wãsidʼa wãrĩze wãta Jerusalén pʉwʉrʉedʼa, Jesús na taidʼe izha jʉrʉkuadʼara pera kuatebasia, izhi kʼaidʼu wãbʉdara pera kuatebasia. Mawũẽ doce izha jʉrʉkuadʼata wakusa awuara jʉre edape izhi sãwũã berabʼariita jara mawũãsia: 33  Dazhirã wãrĩze wã Jerusalén pʉwʉrʉedʼa, mʉ Beubari Bape bʼʉra maĩnu chãbʼaridʼaya sacerdoterã nokʼorãta bʼea, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata bʼea, maʉ̃rãbara jaradʼaya mʉrã beadʼamarẽã, aramaʉ̃ne mʉrã chãbʼaridʼaya judíorã ẽãta bʼea. 34  Mʉrã ãzhima sewakʼau bʼʉdʼeba udʼaya, dau idʼodʼaya, aramaʉ̃ne beadʼaya, mawũãmina ewari ũbeadʼe beudʼata piradrʉya. Kʼãrẽ widʼidʼapeadʼa Jacoboba Juanba (Mateo 20:20-28) 35  Jacobo, Juan, Zebedeo warrarãba Jesús orradʼape mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, daibara krĩña panʉã bʉa aribʼaeita daiba widʼibʉdata. 36  Mawũãnaĩ mawũãsia: ¿Mʉã kʼãrẽta oita krĩña panʉ? 37  Mawũãĩ mawũãsidʼa: Bʉta Nokʼota bʼebʉrʉ maẽ daita nokʼo babi jewedʼabigarua abʼa bʉ juwua araare, abʼa bʉ juwua ãkʼaare. 38  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Marãbara kʼawuadʼa ẽã kʼãrẽ widʼi panʉrã. ¿Marã zuburiaita panʉka mʉ zuburiai kĩrãkʼara? 39  Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: Daibara bʼedʼaya. Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Marã wãrĩnu mʉ zuburiai kĩrãkʼara zuburiadʼaya. 40  Mawũãmina mʉ juwua araare, mʉ juwua ãkʼaare jewedʼabigaira mʉãrã diaidʼe bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ jewedʼa paneña Daizezeba maʉ̃ĩta zhi aribʼaemata. 41  Zhi diezba maʉ̃ta ũrĩnaĩ kĩrũsidʼa Jacoboa Juanʉã. 42  Mawũẽ Jesúsbara trʉ̃kuape mawũãsia: Marãbara kʼawua bʼea naʉ̃ ẽjũãne nokʼota bʼebara zhãrã ãzhi edre erunʉmeã, zhi zromata bʼera aramaʉ̃ne zhãrã ʉ̃rʉ̃ zarea nʉmeã. 43  Mawũãmina marã mawũã duanaĩne bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ marãnebema zhi zromata bʼa krĩña bʼʉra bʼaibara dewaraurãta aribʼaebarita. 44  Marãnebema zhi zromata bʼa krĩña bʼʉra bʼaibara jõmaʉ̃ nezokʼata. 45  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉ Beubari Bape bʼʉra ze ẽbasia zhãrãba aribʼaedʼamarẽã, awuarabʉrʉ zesia zhãrã aribʼaeita, aramaʉ̃ne mʉ bebura diaya zhãrã jõmaʉ̃bari. Bartimeo daʉbʼerrea bʼʉta ne ũdubidʼa (Mateo 20:29-34; Lucas 18:35-43) 46  Jericó pʉwʉrʉedʼa zekuape Jericódʼeba Jesús izha jʉrʉkuadʼa bawara wãbʉrʉdʼera kʼabanata kʼaidʼu wãsidʼa, maʉ̃ne Bartimeo daʉbʼerrea bʼʉta Timeo warrata o kʼaita jewedʼa bʼʉta nebari widʼi bʼasia. 47  Maʉ̃ne Jesús Nazaredʼebemata ũrĩĩ nemi jĩgua mawũãsia: ¡Jesús, bʉra rey Davidʼeba uruta bʼʉba mʉrã sozuburiarua! 48  Mawũãĩ bioba kẽãsidʼa chupeamarẽã, mawũãmina izhara audre bʼia mawũãsia: ¡Bʉra Davidʼeba uruta bʼʉba mʉrã sozuburiarua! 49  Mawũãĩ Jesús pi nʉmepe trʉ̃namarẽã jarabʉrʉba trʉ̃ mawũãsidʼa: Wãniguarua, piradrʉrua, bʉra trʉ̃ kʼobʼʉa. 50  Mawũãnaĩ wua ãnebʼari bʼʉta bʼaribuepe piradrʉpe zesia Jesúsma. 51  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bʉara mʉã kʼãrẽta oita krĩñape? Mawũãĩ daʉbʼerrea bʼʉbara mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, mʉta ne ũdubirua. 52  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Wãrũã, bʉra soidʼu kʼobʼʉba ẽdrʉbʉrʉa. Audre ẽãne ne ũdusia, mawũẽ Jesús kʼaidʼu tebasia odʼe.

Bed’ea biobʉbari