San Marcos 1:1-45

1  Jesucristodʼebemata bedʼea biata mʉãrã jẽdeba bʼʉya, izhira Daizeze Warra.  Izhi na zokʼadʼaira zhi bʼʉmata Daizezeba bedʼeata jarabibariba Isaíaba mawũãsia: Mʉ bedʼeata jarabarita mʉã bʉ na zokʼaya, maʉ̃bara bia ẽãrã idu bʼʉdʼaita bʼeabiya bʉ uru na.  Maʉ̃ nemi jĩgua bedʼeabʉrʉta drua drudrua tabʼʉ maẽ mawũãña: Bia ẽãrã ãmabʉdaba araa obʉdakʼaudua Nokʼo zei ota, jipa obʉdakʼaudua izhi zei ota.*  Mawũã jaradʼadʼe Juanbara drua drudrua tabʼʉ maẽ zhãrã buru kʼoekua nʉmasia, maʉ̃nerã jarakʼa nʉmasia buru kʼoebʉdaba kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã, bedʼea ne ẽã duanebimarẽã kʼazhiruata biodʼeba.  Izhima ze nʉmasia Judea druadʼe bʼeta, Jerusalénne bʼeta. Jordán dodʼe Juanʉã zhi buru kʼoebisidʼa ãzhi kʼazhiruata jara.  Juanbara jʉ̃ bʼasia camello kʼara omata, ne e omaba kʉrrʉ tãjʉ̃ bʼasia, kʼo bʼasia adʼichichita, do bʼasia urrajõta.  Maʉ̃nerã mawũã bazhia: Mʉ tẽã urua mʉ audre zhi zromata, nezokʼaba obari kĩrãkʼara mʉãrã bʼarrupe ẽnaĩne bʼʉ ẽã maʉ̃ba jẽrũne jʉ̃ bʼʉra.  Mʉãrã wãrãnebai marã baniãba buru kʼoe bʼʉa, mawũãmina marã izhara Jawurebiata diaya. Jesús buru kʼoedʼa (Mateo 3:13-17; Lucas 3:21-22)  Jari ewadera pʉwʉrʉ Galilea druadʼebema Nazaret abada maẽba Jesús zebʉrʉdʼera Juanba buru kʼoesia Jordán dodʼe. 10  Maʉ̃ne doedʼauba drua wãta taidʼe, bãjã ewa dogʼota ũdubʉrʉdʼera Jawurebia Daizezedʼeta ũdusia pusirã kĩrãkʼa izhi ʉ̃rʉ̃ uruta. 11  Maʉ̃ne Daizezeta bãjãneba bedʼeabʉrʉta mawũãsia: Bʉra mʉ Warra mʉãrã kʉãgʼa, mʉrã bʉ kʼarea sobia bʼʉa. Ãtõmiãba Jesús wãẽãbiya nʉmana (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13) 12  Jesús mobebʉrʉ Jawurebia Daizezedʼeba drua drudrua tabʼʉidʼu edesia. 13  Mama drua drudrua tabʼʉ maẽ bʼasia ewari cuarenta, maʉ̃ne ãtõmiãba wãẽãbiya nʉmasia. Maʉ̃nerã nendʉwʉrʉ meãbema meũsiata bʼe bawara bʼʉdʼe ángelerãba kʼareba eruduanasia. Jesús miã ũrãgʼa jʉ̃drʉdʼa (Mateo 4:12-17; Lucas 4:14-15) 14  Juan cárceldʼe bʼʉdʼapeadʼa tẽãne Jesús Galilea druaedʼa wãsia bedʼea biata jaradʼe Daizezeta Nokʼodʼebemata. 15  Maʉ̃nerã mawũãsia: Ewarira arabata Daizezeta Nokʼodʼebema kʼaita basia. Mawũẽ kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãũdua, izhidʼebemata ĩjãũdua bedʼea biata. Jesúsba kĩmarẽ jʉrʉdʼa bʼeda beamiãrãta (Mateo 4:18-22; Lucas 5:1-11) 16  Galileadʼebemata do jedʼea õbʼʉ doya Jesús taidʼe ũdusia Simónta, zhi mebea Andrésta. Do jedʼea õbʼʉ maẽ atarraya bʼari panasia bʼeda beamiãta panasi baera. 17  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Mʉ kʼaidʼu panadua, mʉnebemata ĩjãnamarẽã mʉã marã zhãrã ũrãgʼabarita panabiya. 18  Mawũãĩ ãzhara audre ẽãne atarraya kenabʼaridʼape kʼaidʼu jʉ̃drʉsidʼa. 19  Mamaʉ̃ba Jesús arana wãbʉrʉdʼera ũdusia Jacobota, zhi mebea Juanta Zebedeo warrarãta. Jãbadʼe panʉta atarraya tʉdʼʉzoadʼata araa jʉ̃kua panasia. 20  Jesúsbara maʉ̃ne jʉrʉkuasia. Mawũẽ ãzhi zeze Zebedeota izha zokʼa jʉre bʼʉ bawara jãbadʼe ãmaẽbʉdata kʼaidʼu jʉ̃drʉsidʼa. Jaita abʼadʼa (Lucas 4:31-37) 21  Jesús izha jʉrʉkuadʼa bawara Capernaúm pʉwʉrʉedʼa wãnape ẽnaʉ̃bada ewade de zhi jʉrebada maẽ edʼa wãpe miã ũrãgʼasia. 22  Mawũã miã ũrãgʼabʉrʉdʼera bia akʉdruasidʼa ãzhita ũrãgʼabʉrʉ baera miã ũrãgʼai zareata erubʼʉdʼeba, aramaʉ̃nerã ũrãgʼa Moisédʼe jarabada kĩrãkʼa ẽbasia. 23  Maʉ̃nerã de zhi jʉrebada maẽ ũmakĩrãta kʼobʼasia jai abʼʉta, maʉ̃ jaidʼeba bʼia mawũãsia: 24  ¿Bʉra dai bawara kʼãrẽta sãwũã bʼʉ Jesús Nazaredʼebema? ¿Bʉra zebʉrʉka dai ãrĩĩta? Bʉra kʼaita mʉã kʼawua bʼʉa, bʉra Daizezedʼea. 25  Mawũãĩ Jesúsbara kẽã mawũãsia: ¡Chupearua, kʼãʉ̃nebara ãĩ wãrũã! 26  Mawũãĩ jaibara abʼaedʼa urebipe kʼãbãẽã bʼiape ãĩ wãsia maʉ̃nebara. 27  Mawũẽ jõma perabʉdaba ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Naʉ̃ kʼãrẽ zhi zromape? ¿Naʉ̃ ũrãgʼara zhiwidʼita kʼãrẽ zhi zromape? Jaira zarea bara jʉrekua bʼʉba izhi bedʼeara aribʼae panʉã. 28  Maʉ̃neba Jesús ĩñabasia trʉ̃poasia Galilea drua jõma. Jesúsba bʼebidʼa Simón pakʼõrẽta (Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41) 29  De zhi jʉrebada maẽba Jesús ãĩ zepe Simónta, Andrésta panʉ dedʼa wãsidʼa Jacobo bawara, Juan bawara. 30  Maʉ̃ne Simón pakʼõrẽta tabʼasia kʉwamiãba, mawũẽ aramaʉ̃ta Jesúa jarasidʼa. 31  Mawũẽ Jesúsbara orrape juwuadʼe jidape piradrʉbisia. Mawũẽ kʉwamiãbara aramaʉ̃ta kenabʼaribʉrʉba izhara ne jigasia. Jesúsba bʼebikuadʼa kʼayarãta bio 32  Keubʉrʉta ʉ̃madau bʼaebʉrʉdʼera Jesúsma wesidʼa jõma kʼayarãta, jai abʼeta. 33  Pʉwʉrʉdʼebema jõma bʉredrʉsidʼa puerta maẽ. 34  Maʉ̃nerã bio bʼebikuasia ne kĩrãtõnoãba kʼaya bʼeta, zhãrãnebara jaira bio ãĩ jʉrekuasia. Jaira bedʼeabiga ẽbasia izhira kʼaita kʼawua bʼe baera. Jesús Galileadʼe pʉrrʉa miã ũrãgʼadʼa (Lucas 4:42-44) 35  Daujawedʼa wadʼi pãrĩgua kʼobʼʉdʼe Jesús piradrʉpe miõ ne ẽã maẽ wãpe mama zhiwidʼisia. 36  Simónbara jʉrʉsia izhi bawara bʼe bawarauba. 37  Ũdudʼape mawũãsidʼa: Bʉra jõmaʉ̃ba jʉrʉ panʉã. 38  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Pʉwʉrʉ arakʼaita tabʼe maẽ wãnaña. Daizeze bedʼeara mʉãrã mamabidʼa jaraibara, mʉrã maʉ̃ kʼarea zesi baera. 39  Aramaʉ̃ne de zhi jʉrebada nʉme maẽ miã ũrãgʼasia Galilea drua jõma, ãĩ jʉrekua bʼasia jaisidʼa. Jesúsba bʼebidʼa aidʼaba kʼaya bʼʉta (Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16) 40  Jesúsma zesia aidʼaba kʼaya bʼʉta, mobe zuburia bedʼea sãkʼokʼodʼe kʼobʼepe mawũãsia: Bʉa krĩñabʉrʉ mʉrã nene ẽã bʼebirua. 41  Mawũãĩ Jesúsbara izhira sozuburiape tõbʼari mawũãsia: ¡Mʉãrã krĩña bʼʉa, mawũẽ bʉra nene ẽã bʼidʼa! 42  Mawũãbʉrʉdʼera audre ẽãne ũmakĩrãnebara aidʼara nebasia, mawũẽ nene ẽã bʼesia. 43  Mobebʉrʉ maʉ̃ta jara ẽbamarẽã jarape wãbibʉrʉta, 44  mawũãsia: Bʉ kʼãwũã bʼebʉrʉta miõã jararãrũã, awuarabʉrʉ wãpe sacerdotea ũdubirua, mobe bʉzhi nene ẽã bʼedʼabari nendʉwʉrʉta babuedʼamarẽã diadua, Moiséba jaradʼa kĩrãkʼa odua bʉ bʼebʉrʉta ãzha kʼawuadʼamarẽã. 45  Mawũãmina izhira wãpe izhi sãwũã bʼebʉrʉta jõmaʉ̃ã jarasia. Mawũẽ Jesús ya baridu pʉwʉrʉdʼe dajada edʼa wã bʼe ẽbasia, maʉ̃neba ãĩ miõ ne ẽã maẽ chubʼe bʼasia. Mawũãsiidʼu baridu maẽba zhãrã izhima ze nʉmasia.

Bed’ea biobʉbari

1:3 (Malaquías 3:1; Isaías 40:3)