San Lucas 3:1-38

3  Tiberio César Romanebema reyta bʼʉta quince año babʉrʉdʼera nokʼorã izhi edre bʼeta Poncio Pilato nokʼota bʼasia Judea druadʼe, Herode reyta bʼasia Galilea druadʼe, zhi mebea Felipe nokʼota bʼasia Iturea druadʼe, dewara Traconite druadʼe. Lisania nokʼota bʼasia Abilinia druadʼe.  Anás dewara Caifás sacerdoterã wagʼaurãta panʉne, Juan Zacaría warraa Daizezeta bedʼeasia drua drudrua tabʼʉ maẽ.  Mawũẽ Juan wãsia Jordán doya drua tabʼe maẽ, jarakʼa wãsia buru kʼoebʉdaba kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã, bedʼea ne ẽã duanebimarẽã kʼazhiruata biodʼeba.  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata Isaía Daizezeba bedʼeata jarabibari librodʼe mawũã bʼʉa: Iabʼa nemi jĩgua bedʼeabʉrʉta drua drudrua tabʼʉ maẽ mawũãña: Bia ẽãrã ãmabʉdaba araa obʉdakʼaudua Nokʼo zei ota, jipa obʉdakʼaudua izhi zei ota.  Bia ẽãrã ãmabʉdaba jogʼoara jõma daucha obʉdakʼaudua. Kʼatuma nʉmeta, kʼatuma zake nʉmeta daucha obʉdakʼaudua. Ota jũrẽã nʉmeta jipa obʉdakʼaudua. Ota jogʼoa nʉmeta daucha obʉdakʼaudua.  Aramaʉ̃ne jõmaʉ̃ba ũdudʼaya Daizezeba zhãrã ẽdrʉbi bʼʉta.*  Juanba buru kʼoemarẽã kʼabana zebʉsidʼe izhara ʉ̃kʉrʉa mawũãsia: ¡Marã bia ẽãta bʼea, mawũẽ dãmata neãrã bara bʼe kĩrãkʼa bʼea! ¿Kʼaiba marãã jarasi mawũã bʼeta ẽdrʉdʼaira kʼãwũã Daizezeba kĩrũbiba pua kʼawua okuaita kʼaita badʼera?  Mawũẽ dajada kʼazhiruara ãmape bʼeta Daizezeta pẽwã bʼeaudua. Mazhi sobitabaiba Daizezebara pua kʼawua o ẽãta jarabʉdata Abrahamta mazhi zezeta erubʼea arãũdua. Mʉã marãã jaraya, Daizezebara Abraham warrarã babi bʼeya mongʼara za tabʼesidʼa.  Daizezedʼera zagʼara ya zhi aribʼaema bakuru kʼarradʼe tukuaita. Mawũẽ bakuru bia zaudʼa ẽãrã tukuape pepekuaya tebʉdʼe. (Aramaʉ̃ kĩrãkʼa Daizezebara pua kʼawua oya kʼazhiruata obadara.) 10  Mawũãĩ zhãrãbara widʼi mawũãsidʼa: Mobera daibara ¿kʼãrẽta odʼaipe? 11  Mawũãnaĩ Juanbara panaʉ̃ mawũãsia: Wua ũme erubʼʉbara ne ẽã bʼʉa abʼa diadua. Zhiko erubʼʉbara ne ẽã bʼʉa diadua. 12  Rey Romanebemaĩta plata widʼibadata ʉ̃kʉrʉ buru kʼoebidʼaita zedʼape mawũãsidʼa: Miã ũrãgʼabari, daibara ¿kʼãrẽta odʼaipe? 13  Mawũãnaĩ Juanbara mawũãsia: Plata audʼu widʼirãũdua marãã zhi jaramata nʉmʉnebara. 14  Soldaorãbidʼa ʉ̃kʉrʉba widʼi mawũãsidʼa: Kʼõbe daibara ¿kʼãrẽta odʼaipe? Mawũãnaĩ mawũãsia: Plata jãrĩnaĩ kʼarea zhãrãta waragʼarãũdua, plata kʼarea zhãrãta sewa nebʉrʉ jirãũdua. Awuarabʉrʉ sobia duanadua mazhi pagʼa panʉ plataba. 15  Zhãrãbara sãwũã berabʼarii kʼawuaita kĩrãkuita bʼeba ãzhi sobitabaiba mawũãsidʼa: Baʉcha Juan zhãrã Ẽdrʉbia. 16  Maʉ̃ne Juanbara jõmaʉ̃ã mawũãsia: Mʉãrã wãrãnebai marã baniãba buru kʼoe bʼʉa. Mawũãmina mʉ audre zhi zromata zeya, nezokʼaba obari kĩrãkʼara mʉãrã ẽnaĩne bʼʉ ẽã maʉ̃ba jẽrũne jʉ̃ bʼʉra. Marã izhara Jawurebiata diaya, mawũãmina izhidʼebemata ĩjãna ẽbʉrʉ pua kʼawua okuaya tebʉba. 17  Trigo ezoabarira izhi juwuadʼe erubʼʉa, trigora ezoape zhi tara zhi wuagʼabari maẽ wuagʼaya, mawũãmina zhi kʼãbʉra baya tebʉ kikʼata nʉmʉne. (Aramaʉ̃ kĩrãkʼa izhidʼebemata ĩjã bʼera izhi maẽ bʼʉkuaya, mawũãmina zhi ĩjãna ẽãrã pua kʼawua okuaya.) 18  Aramaʉ̃ne ĩjãnamarẽã ũrãgʼata awuarabidʼa bio jara nʉmʉba jarakʼa bʼasia bedʼea biata zhãrã bʼea. 19  Juanbara rey Herodera kẽãsia zhi mebea Felipe kĩma Herodíata erubʼʉ kʼarea, dewara kẽãsia izha bia ẽãta odʼa jõmaʉ̃ kʼarea. 20  Herodebara bia ẽãta bio obʼʉdʼe ãmaña bia ẽãta obʉrʉta Juan edʼa bʼʉsia cárceldʼe. Jesús buru kʼoedʼa (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11) 21  Juanba zhãrã jõma buru kʼoekua nʉmʉnerã Jesúsidʼa buru kʼoesia. Maʉ̃ne zhiwidʼi kʼobʼʉdʼe bãjã ewasia. 22  Mawũẽ Jawurebiata izhi ʉ̃rʉ̃ zesia pusirã kĩrãkʼa. Maʉ̃ne Daizezeta bãjãneba bedʼeabʉrʉta mawũãsia: Bʉra mʉ Warra mʉãrã kʉãgʼa, mʉrã bʉ kʼarea sobia bʼʉa. Jesú nawedʼa duaĩnabada (Mateo 1:1-17) 23  Jesús miã ũrãgʼa jʉ̃drʉsidʼera treinta año bʼasi kĩrãkʼa bʼʉa. Zhãrãbara Jesúra, José warrabi duanasia. Joséra, Elí warra. 24  Elí, Matat warra. Matat, Leví warra. Leví, Melqui warra. Melqui, Janai warra. Janai, José warra. 25  José, Matatía warra. Matatía, Amós warra. Amós, Nahúm warra. Nahúm, Esli warra. Esli, Nagai warra. 26  Nagai, Maat warra. Maat, Matatía warra. Matatía, Semei warra. Semei, José warra. José, Judá warra. 27  Judá, Joana warra. Joana, Resa warra. Resa, Zorobabel warra. Zorobabel, Salatiel warra. Salatiel, Neri warra. 28  Neri, Melqui warra. Melqui, Adi warra. Adi, Cosam warra. Cosam, Elmodam warra. Elmodam, Er warra. 29  Er, Josué warra. Josué, Eliezer warra. Eliezer, Jorim warra. Jorim, Matat warra. 30  Matat, Leví warra. Leví, Simeón warra. Simeón, Judá warra. Judá, José warra. José, Jonán warra. Jonán, Eliaquim warra. 31  Eliaquim, Melea warra. Melea, Mainán warra. Mainán, Matata warra. Matata, Natán warra. 32  Natán, David warra. David, Isaí warra. Isaí, Obed warra. Obed, Booz warra. Booz, Salmón warra. Salmón, Naasón warra. 33  Naasón, Aminadab warra. Aminadab, Aram warra. Aram, Esrom warra. Esrom, Fare warra. Fare, Judá warra. 34  Judá, Jacobo warra. Jacobo, Isaac warra. Isaac, Abraham warra. Abraham, Taré warra. Taré, Nacor warra. 35  Nacor, Serug warra. Serug, Ragau warra. Ragau, Peleg warra. Peleg, Heber warra. Heber, Sala warra. 36  Sala, Cainán warra. Cainán, Arfaxad warra. Arfaxad, Sem warra. Sem, Noé warra. Noé, Lamec warra. 37  Lamec, Matusalén warra. Matusalén, Enoc warra. Enoc, Jared warra. Jared, Mahalaleel warra. Mahalaleel, Cainán warra. 38  Cainán, Enós warra. Enós, Set warra. Set, Adán warra. Adán, Daizeze warra.

Bed’ea biobʉbari

3:6 (Isaías 40:3-5)