San Lucas 21:1-38

21  Jesúsbara ũdusia bara bʼe bioba plata edʼa kenabʼari kʼopanʉta ofrenda kenabʼaribada maẽ.  Dewara ũdusia wũẽrã pẽdra kʼãbãẽã zuburia bʼʉba moneda zakerãta ũme edʼa kenabʼaribʉrʉta.  Mawũẽ mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Naʉ̃ wũẽrã pẽdra zuburia bʼʉbara jõmaʉ̃ audre edʼa kenabʼaribʉrʉa.  Wuaabemabara ofrenda Daizezeitara edʼa kenabʼaribʉda plata audʼubemata, mawũãmina naʉ̃ wũẽrãbara zuburia bʼʉdʼe jõma edʼa kenabʼaribʉrʉa izhi nekʼoita erubʼadʼata. Daizeze de ãrĩnaĩnebema (Mateo 24:1-2; Marcos 13:1-2)  Ʉ̃kʉrʉba jara kʼopanasia Daizeze dera bi-ia onʉmʉta mongʼara bi-ia kedʼeba, ne bi-ia kedʼeta diadʼapeadʼaba, maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia:  Marãba naʉ̃ akʉ kʼobʼedʼebema ewarita zeya, maʉ̃nerã mongʼara abʼari mongʼara ʉ̃rʉ̃bidʼa kʼobʼa ẽbaya ãrĩbʉdaba. Sãwũãĩnebema ẽjũã jõĩ nawedʼa (Mateo 24:3-28; Marcos 13:3-23)  Mawũãĩ widʼi mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, ¿sõmbedʼepe Daizeze deta mawũã ãrĩnaĩrã? ¿Sãwũãĩpe maʉ̃ta arimaẽ berabʼariira?  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Kĩrãkuita bʼeaudua miõã zhi sewabidʼa ẽbaita, nʉmʉne bio sewata mʉneba zebʉdabara mawũãnaña: Mʉrã zhãrã ẽdrʉbia, ẽjũã aduaira kʼaita basia. Maʉ̃nerã maʉ̃rãta pẽwãrãũdua.  Marãbara ũrĩnaña zhõta, nokʼo bawara zhõ nʉmeta, maʉ̃nerã perarãũdua, naara mawũã berabʼariibara, mawũãmina wadʼi ẽbaya ewari nʉmʉta jõĩrã. 10  Dewara mawũãsia: Drua tabʼeta drua awʉrʉta tabʼe bawara zhõnaña, nokʼorãta nokʼorã awʉrʉ bawara zhõnaña. 11  Menajacha nʉmeña ẽjũã ureta, baridu maẽ nʉmeña jarrabata puata. Dazhi perata ũdudʼakʼa zromata ũdudʼaya bãjãne. 12  Mawũãmina maʉ̃ jõmaʉ̃ nawedʼa marã jidakuadʼaya, marã zuburia odʼai kʼarea pẽwãnaña. Marã chãbʼaridʼaya de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, cárcel nʉme maẽ. Marã ededʼaya reyrã kĩrãbita, nokʼorã kĩrãbita mʉ kʼarea. 13  Aramaʉ̃ne marãbara mʉnebemata jaradʼaya. 14  Sodʼe kʼobʼʉudua nawedʼa krĩchadʼa ẽbaita sãwũã panaʉ̃naĩta mazhikusa zhi kʼarebaita. 15  Mʉãbʉrʉ marãã diaya bedʼeata, krĩchata, maʉ̃nebema ãña panaʉ̃na ẽbaya miã mawũã ẽãta jaradʼa ẽbaya marã jura kʼobʼebara. 16  Marã chãbʼaridʼaya ari mazhi zhibarirãba, mazhi mebẽrãba, mazhi ʉrerãba, mazhi bawara zhibiarãba. Marãnebema ʉ̃kʉrʉ beakuadʼaya. 17  Jõmaʉ̃ba marã juradʼaya mʉ kʼarea. 18  Mawũãmina marã burudʼebema miã budʼa abʼabidʼa adua ẽã. 19  Zuburiata zrogʼa bʼedʼe ẽdrʉbidʼaya mazhi jawurera. 20  Jerusalén pʉwʉrʉta soldaorãba pʉrrabʉdata ũdubʉdadʼera, kʼawuaudua ãrĩnaĩta arabata. 21  Mobebaira Judea druadʼe bʼera merũ wãẽbaudua kʼatumaẽna. Jerusalénne bʼera ãĩ wãũdua, meã bʼera edʼa zerãũdua. 22  Maʉ̃ ewadera Daizezebara zuburia okuaya, aramaʉ̃ne jõma arimeã berabʼariya maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata. 23  ¡Bʼiogʼoa bʼera, wũãwũã judʼebema erubʼera zuburiadʼaya maʉ̃ ewadera! Aramaʉ̃ne puata kʼãbãẽã nʉmeña druadʼe, aramaʉ̃ne Daizeze kĩrũbita nʉmeña Jerusalén ʉ̃rʉ̃. 24  Ʉ̃kʉrʉ kuchoba beadʼaya, ʉ̃kʉrʉ jidadʼape druaza ededʼaya. Aramaʉ̃ne Jerusalén judíorã ẽãba edre erubarabʼaya Daizezeba bʼʉdʼa ewarita arabayeedʼa. Jesús zeidʼebema (Mateo 24:29-35, 42-44; Marcos 13:24-37) 25  Neidʼa ũdudʼaya ʉ̃madauta, jedʼekʼota, chĩdau jizoa nʉmʉta. Druadʼera zhãrã pera kʼawua ẽã jirpaneña pusata bomatʉ bʼae nʉmʉ jĩguaba. 26  Zhãrã peraba nomadrʉdʼaya drua sãwũã berabʼariita kʼawuadʼa ẽãba, ne zarea zromarãta bãjãnebema pʉrʉderreadʼaya. 27  Mobebʉrʉ ũdudʼaya mʉ Beubari Bape bʼadʼara jãrãrãne uruta zarea bara kʼãbãẽã kĩrãwãrẽã. 28  Mawũã berabʼari bʉsadʼewadʼera wãniguaudua, mobebaira marã ẽdrʉira kʼaita basia. 29  Dewara ne jarakʼa mawũãsia: Akaudua bakuru higuerata, jõma bakuru nʉmeta. 30  Wikubʉdata ũdubʉdadʼera marãbara kʼawuabada poagʼa kʼaita bata. 31  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mawũã berabʼari bʉsadʼewata ũdubʉdadʼera kʼawuaudua kʼaita bata Daizezeta Nokʼodʼebemata. 32  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, zhãrã bʼera neba ẽwedʼa mʉã jara nʉmʉrã jõma arimaẽ berabʼariya. 33  Bãjã, drua nebaya, mawũãmina mʉ bedʼeara bari neba ẽã. 34  Mazhikusa kĩrãkuita bʼeaudua, mazhi soba krĩñane bʼearãũdua, ituaba beu bʼearãũdua, naʉ̃ ẽjũãnebemata krĩcha bʼearãũdua. Mobedʼeba mʉrã aritiaudʼe marã ʉ̃rʉ̃ ze ẽbaya jari ewadera. 35  Mʉrã zeya druadʼe zhãrã bʼe jõmaʉ̃ ʉ̃rʉ̃. 36  Mawũẽ kĩrãkuita bʼeaudua, baridu ʉ̃madaudʼe zhiwidʼi bʼeaudua, aramaʉ̃ne ẽdrʉdʼaitrʉ bʼeaudua ne bio mawũã menajacha bʉsadʼewaidʼera. Mawũãrã kʼãrẽã peradʼai ne ẽã kʼobʼeaya mʉ Beubari Bape bʼadʼa kĩrãbita. 37  Jesús ewaridʼera miã ũrãgʼa bʼasia Daizeze dedʼa ewara maẽ. Diamasera wãpe chubʼe bʼasia kʼatuma Olivo abada maẽ. 38  Diapedʼara zhãrã jõma izhima ze bʼeasia izhi ũrãgʼata ũrĩnaĩta Daizeze dedʼa ewara maẽ.

Bed’ea biobʉbari