San Lucas 20:1-47

20  Ewari abʼa Jesús Daizeze dedʼa ewara maẽ zhãrã ũrãgʼa nʉmʉta bedʼea biata jarakʼa nʉmʉne zesidʼa sacerdoterã nokʼorãta, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadata nokʼorã bawara.  Mobe bedʼeabʉdata mawũãsidʼa: Daia jaradua, ¿kʼaiba obi bʼʉ bʉa obʼʉra? ¿O kʼaiba diasi kʼãwũã zarea nʉmaĩrã?  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉãbidʼa marãã widʼiya, panuũdua.  Zhãrã buru kʼoemarẽã Juan, ¿Ʉ̃trebemaba zokʼasika o zhãrãba?  Mawũãĩ ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: Dazhirãba Ʉ̃trebemaba zokʼasia adʼara, ¿mobera kʼãrẽã ĩjãna ẽbasi aya?  Dazhirãba zhãrãba zokʼasia adʼara, dazhirã zhãrã jõmaʉ̃ba mongʼaraba bʼata jidadʼaya kʼawua bʼe baera Juan Daizezeba bedʼeata jarabibarita bʼadʼata.  Ãzhara panaʉ̃bʉdata kʼawuadʼa ẽã asidʼa kʼaiba zokʼadʼara.  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉãbidʼa marãã jara ẽã kʼaiba obi bʼʉra mʉã obʼʉra. Uvadʼe trajabadata bia ẽãta bʼeadʼa (Mateo 21:33-44; Marcos 12:1-11)  Maʉ̃ tẽã zhãrã kʼobʼea ne jarakʼa mawũãsia: Ũmakĩrãba uvata upe uvadʼe trajabadaa arrendasia, mobe ãĩ wãsia ewari dããrãẽna. 10  Uva bʼʉabada ewade nezokʼata zokʼasia uvadʼe trajabadama, diadʼamarẽã uva izhaa diadʼai bʼʉta. Mawũãmina uvadʼe trajabadabara jirachi jidasidʼa, aramaʉ̃ne buesidʼa juwuaawa. 11  Wakusa zokʼasia nezokʼa awʉrʉta, maʉ̃sidʼa jirachi jidasidʼa, ikʼazhirua jarasidʼa, aramaʉ̃ne buesidʼa juwuaawa. 12  Wakusa zokʼasia nezokʼa zhi ũbeata. Ãzhara maʉ̃sidʼa ãĩ jʉretasidʼa pugabi. 13  Mawũẽ uva zhibaribara izhikusa mawũãsia: ¿Mʉã kʼãrẽta oi baraba? Kʼõbera mʉãrã zokʼaya mʉ warra mʉã kʉãgʼata, baʉcha izhi ũdubʉdadʼera wawiadʼaya. 14  Mawũãmina uvadʼe trajabadabara ũdudʼai ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: Ne zhi zezedʼera naʉ̃ba jidaya, mawũẽ beadʼaya, izha jidaita bʼʉra aramaʉ̃ne dazhirãba jidadʼaya. 15  Aramaʉ̃ne uvadʼebara ãĩ jʉretadʼape beasidʼa. ¿Aramaʉ̃nerã uva zhibaribara sãwũã okuaipe? 16  Wãpe uvadʼe trajabadara beakuaya, mobe izhi uvara chãbʼariya awʉrʉrãã. Zhãrã kʼobʼebara maʉ̃ta ũrĩnaĩ mawũãsidʼa: ¡Maʉ̃nebara daira Daizezeba kʼarebaidʼe bʼʉa! 17  Mawũãnaĩ Jesúsbara ãzhi akʉ mawũãsia: ¿Mobera kʼãrẽpe aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉ seribidʼa ẽãnebemata zhi bʼʉmarã?: ¿Jara bʼʉ ẽka de obadaba mongʼara seri ẽãne bʼʉdʼapeadʼara wagʼauta bʼesita?* 18  Iabʼa maʉ̃ mongʼara ʉ̃rʉ̃ bʼaera bʼʉgʼʉzoaya, maʉ̃ mongʼarata iabʼaʉ ʉ̃rʉ̃ bʼaera naʉ̃sãña. Rey Romanebemaĩta plata diabadadʼebema (Mateo 22:15-22; Marcos 12:13-17) 19  Sacerdoterã nokʼorãbara ũrãgʼa Moisédʼe jarabadabara aramaʉ̃ta jida krĩñasidʼa mawũã ne jarabʉrʉbara ãzhita jarabʉrʉta kʼawuabʉdaba. Mawũãmina wawiasidʼa zhãrãta. 20  Mawũẽ zhãrãta zokʼasidʼa Jesúa biarã kĩrãkʼa bedʼeadʼamarẽã, aramaʉ̃ne wãẽã bedʼeabidʼape chãbʼaridʼaita nokʼo Roma bidʼata bʼʉa. 21  Mawũẽ maʉ̃rãbara widʼi mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, daiba kʼawua bʼedʼera bʉa jara bʼʉra bʉ ũrãgʼara jipa bʼʉa, bʉara miõta awuara eda ẽã, awuarabʉrʉ Daizeze ota jara bʼʉa wãrãne. 22  ¿Dazhirãbara diasia bʼʉka rey César plata diabadara, o bʼe ẽ? 23  Jesúsbara kʼawuasia ãzhara bĩ ẽã oita kʼobʼeta, mawũẽ mawũãsia: ¿Mʉrã kʼãrẽã wãẽãbidʼaita kʼopanʉ? 24  Mʉãã ũdubiudua monedata. ¿Naʉ̃nerã kʼai zata nʉmʉ, kʼai trʉ̃ta bʼʉ nʉmʉ? Mawũãĩ panaʉ̃ mawũãsidʼa: Césardʼea. 25  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Césardʼera César diaudua, Daizezedʼera Daizezea diaudua. 26  Aramaʉ̃ne wãẽã bedʼeabi bʼedʼa ẽbasia zhãrã daidʼura, awuarabʉrʉ akʉdruape bia panaʉ̃bʉrʉba chupeasidʼa. Beudʼata piradrʉdʼaidʼebema (Mateo 22:23-33; Marcos 12:18-27) 27  Maʉ̃ne saduceorãta ʉ̃kʉrʉ zesidʼa, maʉ̃rãbara jara bʼea beudʼara piradrʉ ẽãta, mawũẽ widʼi, 28  mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, Moisébara dazhirãĩta bʼʉdʼata mawũãsia: Iabʼaʉ mebeata wũẽrã erubʼʉdʼe beubʉrʉta warrarãta ãmaẽ ẽbʉrʉ, maʉ̃ wũẽrã zhi mebeaba edaibara, aramaʉ̃ne zhi mebea beudʼata warrarã barabiya. 29  Mebẽrãta siete pãĩna bazhia, nabemata miã kʼãĩpe beusia warrarã ne ẽã. 30  Zhi ũmeba kʼãĩpe maʉ̃sidʼa beusia warrarã ne ẽã. 31  Zhi ũbeaba kʼãĩsia. Mawũã kʼãĩsidʼa ãzhi siete jõmaʉ̃ba, aramaʉ̃ne beukuasia warrarã ãmaẽna ẽã. 32  Nʉmʉne beusia wũẽrãsidʼa. 33  Beudʼata piradrʉbʉdadʼera, ¿ãzhirãnebemabara sãʉ̃ba izhi wũẽrã baipe mawũã sieteba ãzhi wũẽrã babidʼapeadʼara? 34  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Naʉ̃ ẽjũãne bʼera miã kʼãĩbada. 35  Mawũãmina Daizezeba ʉ̃tre bʼeabigaita beudʼata piradrʉbʉdadʼera miã kʼãĩna ẽã. 36  Mobebaira wueta beudʼa ẽãba ángelerã kĩrãkʼa bʼeaya, Daizeze warrarãta bʼeaya beudʼata piradrʉbʉdaba. 37  Beudʼata piradrʉdʼaidʼebema Moiséba kʼawuabidʼata ʉrʉta nʉmana maẽbara jara bʼʉa Daizezera Abraham Zhibarita, Isaac Zhibarita, Jacobo Zhibarita. 38  Aramaʉ̃nerã Daizezera beukuadʼa Zhibari ẽã, awuarabʉrʉ zokʼai bʼe Zhibaria, izhima maʉ̃rã jõma zokʼai bʼea. 39  Mawũãĩ ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaba ʉ̃kʉrʉba panaʉ̃ mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, bʉara bia jarabʉrʉa. 40  Mawũãnape wueta kʼãrẽ widʼidʼa ẽbasia. ¿Kʼaidʼeba uru zhãrã Ẽdrʉbira? (Mateo 22:41-46; Marcos 12:35-37) 41  Mobebʉrʉ Jesúsbara mawũãsia: ¿Zhãrãbara jara panʉka zhãrã Ẽdrʉbira Davidʼeba uruta? 42  Davidbara Salmo librodʼe mawũãsia: Daizezebara mʉ Nokʼoa mawũãsia: Mʉ juwua araare jewedʼarua, 43  bʉ jura bʼeta mʉã bʉ jẽrũ edre bʼʉyeedʼa.* 44  Davidba mawũã izhi Nokʼoa adʼara, ¿sãwũã bari kʼãwũta izhidʼeba uruta bʼaipe? Ũrãgʼa Moisédʼe jarabadadʼebema (Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40; Lucas 11:37-54) 45  Zhãrãbara jõmaʉ̃ba ũrĩ kʼobʼedʼe Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: 46  Kĩrãkuita bʼeaudua ũrãgʼa Moisédʼe jarabada kʼarea, zhi zromane tebaita wua eidʼu drasoa jʉ̃ teba krĩñadea, ãzhi wawia saludʼaita krĩñadea pʉwʉrʉdʼe kʼabana maẽrã, nokʼorãta jewedʼabari maẽ jewedʼa krĩñadea de zhi jʉrebada nʉme maẽrã, nokʼorãta jewedʼabari maẽ jewedʼa krĩñadea nekʼodʼe trʉ̃bʉdadʼera. 47  Deta wũẽrãrã pẽdrarãneta jãrĩ bʼea, mobe zhãrãma bia nʉmaĩta dããrã zhiwidʼibada. Maʉ̃neba maʉ̃rã Daizezebara audre pua kʼawua oya.

Bed’ea biobʉbari

20:17 (Salmos 118:22)
20:43 (Salmos 110:1)