San Lucas 19:1-48

19  Jesús Jericó pʉwʉrʉdʼe edʼa zepe berabʼari wãta tebasia.  Maʉ̃ne Zaqueo abadata rey Romanebemaĩta plata widʼibada nokʼota bara bʼʉba,  ũdu krĩña bʼasia Jesús kʼai kʼawuaita, mawũãmina kʼabanaba bʼe ẽbasia wĩka bʼʉba.  Mawũẽ na wãẽbape akʉita bakurudʼe ʉ̃tʉ wãsia mama berabʼarii baera.  Jesús mama zepe ʉ̃taa akʉbʉrʉdʼe ũdui mawũãsia: Zaqueo, ĩñabasia udʼubʼaedua, mʉ idʼira ʉ̃nadrʉibara bʉ dedʼa.  Mawũãĩ izhira ĩñabasia udʼubʼaepe bia edasia sobia.  Maʉ̃ta ũdudʼape jõmaʉ̃ba bĩ ẽã jarasidʼa, ʉ̃nadrʉita deidʼu wãsi baera kʼazhirua omiã maẽ.  Maʉ̃ne Zaqueo ʉ̃ta nʉmepe Nokʼo Jesúa mawũãsia: Nokʼó, mʉã ne erubʼʉta ẽsadra diaya zuburia kedʼea, mʉã ne iabʼaʉdʼeta zrʉgasibʉrʉ jẽrũya diaya kĩmarẽ.  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Naʉ̃ dedʼabema idʼi ẽdrʉbʉda naʉ̃sidʼa Abrahamneba uruta bʼʉba. 10  Mʉ Beubari Bape bʼʉbara jʉrʉdʼe zesia ẽdrʉbiita aduadʼata. Ne jaradʼa plata diezdʼeba 11  Maʉ̃ta ãzha ũrĩ kʼobʼedʼe Jesúsbara ne jarasia, maʉ̃nerã Jerusalén kʼaita basi baera ãzhara krĩchasidʼa Daizezeta Nokʼodʼebema zeita aramaʉ̃ta. 12  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Ũmakĩrã zhi zromata drua ãĩ wawara wãsia rey bape jẽrũya zeita. 13  Wãĩ nawedʼa izhi nezokʼarãta diez trʉ̃kuape plata waibʼʉa diasia diez minas, mobe mawũãsia: Naʉ̃ba negocio oudua mʉ zeyeedʼa. 14  Mawũãmina izhi druadʼebemabara jurade basia, mawũẽ zhãrãta kʼaidʼu zokʼasidʼa mawũãnamarẽã: Daibara krĩñana ẽã naʉ̃ dai rey baira. 15  Rey bape jẽrũya zebʉrʉdʼera izhi nezokʼarã izha plata dedʼekadʼata trʉ̃bigasia kʼãrẽ negociota osidʼa kʼawuaita abʼa abʼaʉba. 16  Mawũẽ naara zebʉrʉbara mawũãsia: Nokʼó, bʉ mina abʼaʉba ganasia audʼu diez minas. 17  Mawũãĩ izhara mawũãsia: Biga, bʉra nezokʼa biata bʼʉa, wĩkata bia obʉrʉba bʉra nokʼota bʼaya pʉwʉrʉ diez ʉ̃rʉ̃. 18  Dewara zebʉrʉta mawũãsia: Nokʼó, bʉ mina abʼaʉba ganasia audʼu cinco minas. 19  Maʉ̃ãbidʼa mawũãsia: Bʉsidʼa nokʼota bʼaya pʉwʉrʉ cinco ʉ̃rʉ̃. 20  Dewara zepe mawũãsia: Nokʼó, bʉ mina za bʼʉa, mʉãrã wuagʼa erubʼasia wua zakedʼe. 21  Mʉrã bʉ kʼarea perasia, bʉara plata jidaita zhãrã zarea zokʼa bʼʉa, aramaʉ̃ne bʉra zhãrã trajadʼadʼeba plata jida wã. 22  Mawũãĩ reybara mawũãsia: Bʉra nezokʼa biata bʼʉ ẽã, ari bʉzhi bedʼeadʼeba mʉã jaraya bʉra wãẽãbʉrʉa. Mobera bʉara kʼawua bʼasia mʉrã zhãrã zarea zokʼabarita, aramaʉ̃ne zhãrã trajadʼadʼeba plata jida wãta. 23  ¿Mawũãta kʼãrẽã mʉ platara edʼa bʼʉ ẽbasi bancodʼe? Mawũãrã mʉ jẽrũya zebʉrʉdʼera jidakʼausia bancodʼeba ganabʉrʉta. 24  Mawũãpe kĩrãbita kʼobʼea mawũãsia: Mina jãrĩ edaudua, mobe diaudua mina diez erubʼʉa. 25  Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: Nokʼó, izhara erubʼʉa mina diez. 26  Mawũãnaĩ mawũãsia: Mʉã marãã jaraya, zhi erubʼʉaara edʼa diaya. Mawũãmina zhi ne ẽãrã wĩka erubʼʉsidʼa jãrĩña. 27  Mʉ jura bʼeba mʉ ãzhi rey baita krĩñana ẽãsidʼa naĩnu weudua, mobe otatukuaudua mʉ kĩrãbita. Jesús edʼa wãna Jerusalénne (Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19) 28  Maʉ̃ta jarape Jesús na wãsia wãrĩze Jerusalén pʉwʉrʉedʼa. 29  Pʉwʉrʉ Betfagé kʼaita, Betania pʉwʉrʉ kʼaita zebʉrʉta, Olivo kʼatuma abadaidʼu zebʉrʉdʼera Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼata ũme zokʼabʉrʉta, 30  mawũãsia: Pʉwʉrʉ zakeidʼu wãũdua jari kĩrãbita tabʼʉidʼu. Kʼãma edʼa wãbʉdadʼera ũdudʼaya burro kũrãta jʉ̃ nʉmʉta, maʉ̃ wadʼi miõba ataukʼa, maʉ̃ta ẽnape weudua. 31  Iabʼaʉba widʼibʉrʉta: ¿Kʼãrẽã ẽna kʼopanʉ? ara, Nokʼoba nesidʼa, audua. 32  Mawũã zokʼabʉrʉta wãbʉdadʼera ũdusidʼa izha jaradʼa kĩrãkʼa. 33  Burro kũrã ẽna kʼopanʉne zhibarirãbara mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽã ẽna kʼopanʉ? 34  Mawũãnaĩ ãzhara mawũãsidʼa: Nokʼoba nesidʼa. 35  Aramaʉ̃ne wesidʼa Jesúsma, mobe wua ãzhidʼe ãnebʼari panʉta burro kũrãne ʉ̃rʉ̃ kʼobʼʉdʼape Jesús bʼaribisidʼa. 36  Bia edabʉdata izhi wã maẽ zhãrãbara ãzhidʼe wua ãnebʼari bʼeta ewarazoasidʼa odʼe. 37  Olivo kʼatumaneba edʼaa wãbari kʼaita zebʉdadʼera, izhi pẽwã bʼeta kʼabanarã jõma sobiabʉdaba nemi jĩgua Daizeze ibia jarasidʼa, ne jõmaʉ̃ biata obʉrʉta ũdudʼapeadʼa kʼarea. 38  Maʉ̃nerã mawũãsidʼa: ¡Ibia jaradʼaya Reyta Daizezedʼeba zebʉrʉra, kʼõbebaira Daizeze bawara adu-a bʼeaya ʉ̃trera, izhira zhi zroma ʉ̃trera!* 39  Maʉ̃ kʼarea fariseorã ʉ̃kʉrʉbara kʼabanane edʼauba mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, kẽãdua bʉ pẽwã bʼera. 40  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉã marãã jaraya, naʉ̃rãta chupeadʼara, waya mongʼarata bʼʉgadrʉdʼaya. 41  Aramaʉ̃ne Jerusalén kʼaita zebʉrʉdʼera akʉ maʉ̃ pʉwʉrʉ kʼarea jẽgabʉrʉta, 42  mawũãsia: ¡Biga bakʼausia idʼi ewade bʉabidʼa kʼawuasibʉrʉ bʉ kʼaidʼeba adu-a nʉmaĩnebemata! Mawũãmina maʉ̃ bʉara kʼawua ẽãba ũdu ẽã. 43  Bʉ ʉ̃rʉ̃bemata ewarita zeya, maʉ̃nerã bʉ jura bʼebara bʉra pʉrrabʉdata bʉ audʼura egorota kuadʼaya, mongʼarata kʼarawadʼaya, aramaʉ̃ne pʉrradʼape bariduareba zuburia odʼaya. 44  Bʉta bogʼozoa egorodʼe bʼaebibʉdadʼera zhãrã bʉdʼebema jõma beakuadʼaya. Aramaʉ̃ne bʉdʼebema mongʼara abʼari mongʼara ʉ̃rʉ̃bidʼa kʼobʼʉdʼa ẽbaya. Mawũã odʼaya bʉara kʼawua ẽbadʼaba Daizezeba mʉ zokʼadʼata bʉ ẽdrʉbidʼe. Jesúsba miti ẽã odʼa Daizeze deta (Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22) 45  Jesús edʼa wãsia Daizeze dedʼa ewara maẽ, mobe jõma ãĩ jʉrekuasia mama ne nendo bʼeta ne eda bʼeta. 46  Maʉ̃nerã mawũãsia: Naʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉ dera zhiwidʼibada dea. Mawũã bʼʉdʼera marãbara nezrʉgamiãrã de babi nʉmʉkʼãrĩna. 47  Jesús ewariza miã ũrãgʼa bʼasia Daizeze dedʼa ewara maẽ. Maʉ̃nerã sacerdoterã nokʼorãba, ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaba, nokʼorãba bea krĩña bʼeasia. 48  Mawũãmina kʼawuadʼa ẽbasia sãwũã beadʼaita, jõmaʉ̃ba izhi bedʼeara kĩrãkuita ũrĩ bʼeba.

Bed’ea biobʉbari

19:38 (Salmos 118:25-26)