San Lucas 18:1-43

18  Jesúsbara ne jarakʼasia ewariza zhiwidʼii baradʼebemata poea ẽã.  Maʉ̃ta mawũãsia: Pʉwʉrʉdʼe nokʼota bʼasia bedʼeata araa obarita, Daizeze wawi ẽbasia, miã zhãrã wawi ẽbasia.  Abʼaʉ pʉwʉrʉdʼe bʼasia wũẽrã pẽdrata, maʉ̃ izhima zebʉrʉza mawũã bʼasia: Mʉrã kʼarebarua mʉ jura bʼʉ juwuadʼeba.  Izhara aribʼae krĩña ẽã bʼʉta ewari bio basia, mawũãmina maʉ̃ tẽã izhikusa mawũãsia: Mʉãrã Daizezera wawi ẽmina, miã zhãrã wawi ẽmina,  naʉ̃ wũẽrã pẽdra miãsẽã nʉmʉba mʉãrã kʼarebaya, manebʉrʉ baridua dugue nʉmʉta mʉãrã zrogʼa ẽbaya.  Maʉ̃ta jarape Nokʼo Jesúsbara mawũãsia: Ũrĩũdua nokʼo bia ẽãbara kʼasia adʼata.  ¿Kʼõbe Daizezebara kʼareba ẽka izha jʉrʉkuadʼata izhaa bʼia bʼebʉrʉ ewaridʼe, diamase? ¿Dããrã baika panuĩrã?  Mʉã marãã jaraya, kʼadrʉabai kʼarebakuaya. Mawũãmina mʉ Beubari Bape bʼadʼata zebʉrʉdʼera, ¿mawũã soidʼu bʼera ũduika naʉ̃ druadʼera? Ne jaradʼa zhãrã ũmeneba  Ʉ̃kʉrʉ ãzhikusa biata bʼeba awʉrʉrãta yarebai eda bʼedʼebemata Jesúsbara ne jara mawũãsia: 10  Ũmakĩrã ũme wãsidʼa Daizeze dedʼa ewara maẽ zhiwidʼidʼe, abʼara fariseo basia, dewarabemata rey Romanebemaĩta plata widʼibari basia. 11  Fariseora ʉ̃ta nʉmepe zhiwidʼi ari izhita jara mawũãsia: Daizeze, mʉã bʉaa zhibia jiya mʉrã zhãrã kĩrãkʼa bʼʉ ẽãba, zhãrã bʼea nezrʉgamiãta, bia ẽãta, kĩma ẽãta erukʼãĩmiãta. Mʉrã miã naʉ̃ za rey Romanebemaĩta plata widʼibari kĩrãkʼa bʼʉ ẽã. 12  Mʉrã nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼidʼabaria, maʉ̃ta semanane oma ũme obaria, diez bʼʉta abʼa bʉaa dia bʼʉa jõma mʉã jidabʉrʉra. 13  Waya rey Romanebemaĩta plata widʼibarira wawara nʉmepe miã ʉ̃taa akʉ krĩña ẽbasia, awuarabʉrʉ trũã neãchi mawũãsia: Daizeze, mʉrã sozuburiarua, mʉrã kʼazhirua omiã. 14  Mʉã marãã jaraya, maʉ̃ bedʼea ne ẽã dedʼaa wãsia dewarabema kʼãñabara. Bariduta zhi zromane bʼʉra Daizezebara zhi zroma ẽãta bʼʉya, waya zhi zroma ẽãne bʼʉta zhi zromata bʼʉya. Jesúsba ibia jaradʼa wũãwũãrãta (Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16) 15  Wũãwũãrãta Jesúsma wesidʼa ibia jara tõbʼarikuamarẽã, maʉ̃ta izha jʉrʉkuadʼaba ũdudʼai kẽãsidʼa. 16  Mawũẽ Jesúsbara trʉ̃kuape mawũãsia: Wũãwũãrã mʉma idu zebiudua, bueamarãũdua, naʉ̃rãne kĩrãkʼa izhi krĩcha bʼetrʉ Daizezeta Nokʼodʼebema. 17  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, iabʼaʉba Daizezeta Nokʼodʼebemata wũãwũãne kĩrãkʼa krĩcha ẽbʉrʉ maʉ̃nebemanerã edʼa wã ẽã. Kũrãta bara bʼadʼa (Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31) 18  Nokʼoba Jesúa widʼi mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, bʉra biata bʼʉa, ¿mʉãrã kʼãrẽta oi barape Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta jidaira? 19  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Bʉara mʉrã kʼãrẽã biata jarabʉrʉ? Miõta biata bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ biara abʼabai bʼʉa Daizezeta. 20  Daizezeba aribʼaemarẽã jara bʼʉra bʉara kʼawua bʼʉta mawũã bʼʉa: Kĩma ẽãta erukʼãĩrãrũã. Miã bearãrũã. Nezrʉgarãrũã. Zhãrã ʉ̃rʉ̃ sewa nebʉrʉrãrũã. Wawiarua bʉ zezera bʉ papara. 21  Mawũãĩ izhara mawũãsia: Mʉãrã maʉ̃ jõma aribʼae bʼʉa kũrã wedʼauba. 22  Maʉ̃ta ũrĩĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉara wadʼi ne abʼa aribʼaeita wãẽã bʼʉa. Bʉa ne erubʼʉta jõma nendope platara zuburia bʼea diadua, mawũãrã ne biata erubʼaya ʉ̃tre. Aramaʉ̃ne zepe mʉta pẽwãdua. 23  Izha maʉ̃ta ũrĩĩ kʼãbãẽã sopuasia biodʼe bara bʼʉba. 24  Kʼãbãẽã sopuabʉrʉta Jesúsba ũdui mawũãsia: ¡Daizezeta Nokʼodʼebemane edʼara borekea edʼa wãna ẽã ne bio erubʼera! 25  Aguja uriadʼe camellota audre bia berabʼari bʼeya bara bʼʉta edʼa wãĩ kʼãñabara Daizezeta Nokʼodʼebemane. 26  Maʉ̃ta ũrĩbʉdabara mawũãsidʼa: ¿Bara bʼʉsidʼa mawũãbʉrʉ kʼaita ẽdrʉipe? 27  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Ẽdrʉira zhãrãĩtara boreke ẽãta, ẽdrʉbi bʼeya Daizezebara. 28  Mawũãĩ Pedroba mawũãsia: Daibara ne daidʼera ãmaẽnape bʉta pẽwã bʼea. 29  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, iabʼaʉba deta ãmaẽrã, zhibarirãta, mebẽrãta, wũẽrãta, warrarãta ãmaẽrã, Daizezeta Nokʼodʼebema kʼarea mawũã ãmaẽrã, 30  idʼi ewade audre jidaya, ewari tẽã nʉmaĩta zeidʼera jidaya Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta. Jesúsba jarama ũbeata jaradʼa izhi beadʼaita (Mateo 20:16-17; Marcos 10:32-34) 31  Jesúsbara doce izha jʉrʉkuadʼata awuara jʉre edape mawũãsia: Dazhirã wãrĩze wã Jerusalén pʉwʉrʉedʼa, aranaʉ̃ne arimaẽ berabʼariya Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba bʼʉdʼapeadʼata mʉ Beubari Bape bʼʉdʼebemata. 32  Mʉrã chãbʼaridʼaya judíorã ẽãta bʼea, mʉrã ãzhima sewakʼau bʼʉdʼeba ikʼazhirua jaradʼaya, dau idʼodʼaya. 33  Udʼape beadʼaya, mawũãmina ewari ũbeadʼe piradrʉya beudʼata. 34  Ãzhara maʉ̃ sãwũãta kʼawuadʼa ẽbasia, maʉ̃ bedʼeara sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaera mawũã jarakʼabʉrʉra. Daʉbʼerrea bʼʉta ne ũdubidʼa (Mateo 20:29-34; Marcos 10:46-52) 35  Jesús Jericó pʉwʉrʉ kʼaita babʉrʉdʼera, daʉbʼerrea bʼʉta o kʼaita jewedʼa bʼasia nebari widʼi bʼʉta. 36  Maʉ̃ne kʼabanata berabʼari wãta ũrĩĩ widʼisia kʼãrẽ kʼawuaita. 37  Mawũẽ jarasidʼa berabʼari wãta Jesús Nazaredʼebemata. 38  Mawũãnaĩ nemi jĩgua mawũãsia: ¡Jesús, bʉra rey Davidʼeba uruta bʼʉba mʉrã sozuburiarua! 39  Mawũãĩ na kuataiba kẽãsidʼa chupeamarẽã. Mawũãmina izhara wuaabʉrʉ nemi jĩgua mawũãsia: ¡Bʉra rey Davidʼeba uruta bʼʉba mʉrã sozuburiarua! 40  Mawũẽ Jesús pi nʉmepe jarasia wedʼamarẽã izhima, aramaʉ̃ne zei widʼibʉrʉta, 41  mawũãsia: ¿Mʉã kʼãrẽta oita krĩñape? Mawũãĩ izhara mawũãsia: Nokʼó, mʉta ne ũdubirua. 42  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉra ne ũdu bʼidʼa, bʉra soidʼu kʼobʼʉba ẽdrʉbʉrʉa. 43  Audre ẽãne ne ũdusia, mawũẽ kʼaidʼu tebasia Daizeze ibia jara. Zhãrã jõmaʉ̃ba maʉ̃ta ũdudʼai ibia jarasidʼa Daizezera.

Bed’ea biobʉbari