San Lucas 15:1-32

15  Jesús orrasidʼa rey Romanebemaĩta plata widʼibadaba bioba dewaraurã kʼazhirua omiãrãba izhi bedʼea ũrĩnaĩta.  Mawũẽ fariseorãbara ũrãgʼa Moisédʼe jarabadabara jara mawũãsidʼa: Naʉ̃bara bia eda bʼʉa kʼazhirua omiãrãta, nekʼo bʼʉa ãzhi bawara.  Mawũẽ Jesúsbara ne jara mawũãsia:  ¿Marãnebemaba oveja cien erubʼʉta abʼa aduara, zhi noventa y nueve drua drudrua tabʼʉ maẽ ãmaẽpe aduadʼata jʉrʉ wã ẽka ũduyeedʼa?  Ũdubʉrʉdʼera ikiwadʼe jirabʼari edaya sobia.  Deidʼu jũẽbʉrʉdʼera izhi bawara zhibiarãta ãba jʉreya de kʼaita bʼe bawara, mobe mawũãña: Mʉ bawara sobiaudua mʉã ũdusi baera mʉ oveja aduadʼata.  Mʉã marãã jaraya, aramaʉ̃ kĩrãkʼa ʉ̃trera audre sobiadʼaya kʼazhirua omiã abʼaʉba kʼazhiruara ãmabʉrʉta Daizezeta pẽwãbʉrʉ kʼarea. Noventa y nueve biarãta Daizeze pẽwã bʼe kʼãñabara. Ne jaradʼa moneda aduadʼadʼeba  ¿Wũẽrãba moneda diez erubʼʉta abʼa aduara, ĩbĩrã kʼoape de barre kĩrãkuita jʉrʉ ẽka ũduyeedʼa?  Ũdubʉrʉdʼera wũẽrãrã izhi bawara zhibiarãta de kʼaita bʼe bawara ãba jʉrepe mawũãña: Mʉ bawara sobiaudua mʉã ũdusi baera moneda aduadʼata. 10  Mʉã marãã jaraya, aramaʉ̃ kĩrãkʼa ángelerã Daizezedʼera sobiadʼaya kʼazhirua omiã abʼaʉba kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãbʉrʉ kʼarea. Ne jaradʼa warraba plata gastadʼadʼeba 11  Jesúsbara dewara mawũãsia: Ũmakĩrãba erubʼasia warrarã ũme. 12  Tẽãbemaba zhi zezea mawũãsia: Zeze, mʉrẽrã diadua bʉa kʼãrẽ diai bʼʉra. Mawũãĩ dra dedʼekasia kʼãrẽ diai bʼʉra. 13  Maʉ̃ tẽã ewari dããrã ẽãne tẽãbemane jõma nendope maʉ̃ plataba wãsia drua wawaraidʼu. Maĩnu platara ewaradʼe gastasia izha krĩñane bʼʉdʼe. 14  Mawũã jõma ewaradʼe gastabʉrʉdʼe jarraba zromata bʼaesia maʉ̃ druadʼera, mawũẽ jarrabadʼe bʼesia. 15  Mawũẽ wãpe maʉ̃ druadʼebemata bʼʉ maẽ bʼesia. Maʉ̃bara zokʼasia meã izhi druadʼe chĩna akʉmarẽã. 16  Maʉ̃nerã izhara kʼo krĩña bʼasia algarroba chĩnaba kʼo bʼeta, mawũãmina miõba diadʼa ẽbasia. 17  Mawũẽ izhikusa krĩchabʉrʉta mawũãsia: Trajabadata bʼebara mʉ zeze dedʼara zhiko adʼuba erubʼea, maʉ̃ne nama mʉrã jarraba beua. 18  Mʉrã wakusa mʉ zezema wãpe mawũãña: Zeze, mʉrã kʼazhirua obʉrʉa Daizeze kĩrãbita, bʉ kĩrãbita. 19  Ya mʉrã bʉ warra aidʼe bʼʉ ẽã. Mʉrã bʼʉdua bʉre trajabadarã iabʼaʉ kĩrãkʼa. 20  Mawũã krĩchape zesia zhi zezema. Wawarawedʼa zhi zezeba ũdui sozuburiape wãẽbasia. Mobe oburape kĩrãma nigasia. 21  Maʉ̃ne warrabara mawũãsia: Zeze, mʉrã kʼazhirua obʉrʉa Daizeze kĩrãbita, bʉ kĩrãbita. Ya mʉrã bʉ warra aidʼe bʼʉ ẽã. 22  Mawũãmina zhi zezebara izhi nezokʼarãã mawũãsia: Wua audre biata jiraedadʼape jʉ̃biudua. Anillota juwuadʼe jʉ̃biudua, albarca jẽrũne jʉ̃biudua. 23  Pakʼa zake boregueata wedʼape beaudua, nekʼodʼaya fiesta odʼaya. 24  Naʉ̃ mʉ warra beudʼa kĩrãkʼa nʉmanata zokʼai bʼʉa, aduadʼata ũdubʉda. Aramaʉ̃ne fiesta kʼaudʼa duanesia sobia. 25  Maʉ̃nerã warra nabema meã traja nʉmasia. Jẽrũya zebʉrʉdʼe de kʼaita babʉrʉdʼe ũrĩsia ne za barabʼʉta, danza barabʼʉta. 26  Mawũẽ nezokʼata abʼa trʉ̃pe widʼisia kʼãrẽ kʼaudʼa nʉmeta. 27  Mawũẽ maʉ̃bara mawũãsia: Bʉ mebeata zesia, mawũẽ bʉ zezebara pakʼa zake boregueata beabisia bia bika ibʼari baera. 28  Mawũãĩ maʉ̃ kʼarea kĩrũpe edʼa wã krĩña ẽbasia. Mawũẽ zhi zezera ãĩ zepe zuburia bedʼeasia edʼa wãmarẽã. 29  Mawũãĩ izhara panaʉ̃ zhi zezea mawũãsia: Año bio babʉrʉa mʉrã bʉita traja bʼʉta, bʉa jarabʉrʉra mʉãrã aribʼae ẽã nʉmakʼa. Maʉ̃ta bʉara diakʼa miã chivo zakesidʼa mʉta sobiaira mʉ ũme zhibiarã bawara. 30  Maʉ̃ne naʉ̃ bʉ warra ibʼaribara bʉ platara gastasia wũẽrãrã jõmaʉ̃neta bʼema, maʉ̃ta bʉara beabibʉrʉa pakʼa zake boregueata. 31  Mawũãĩ zhi zezebara mawũãsia: Warra, bʉra ewariza mʉ ũme bʼʉa, mawũẽ kʼãrẽ mʉrẽrã jõma bʉrea. 32  Mawũãmina fiesta odʼaita bara basia sobiadʼaita. Naʉ̃ bʉ mebeara beudʼa kĩrãkʼa nʉmanata zokʼai bʼʉba, aduadʼata ũdubʉdaba.

Bed’ea biobʉbari