San Lucas 14:1-35

14  Ẽnaʉ̃bada ewade ewari abʼa Jesús nekʼodʼe wãsia fariseo nokʼota bʼʉ dedʼa. Maʉ̃nerã fariseorãbara kĩrãkuitasidʼa.  Maʉ̃ne izhi kĩrãbita bʼasia ũmakĩrã oroba kʼaya bʼʉta.  Jesús bedʼeabʉrʉta ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaa fariseorãã mawũãsia: ¿Zhãrã bʼebisia bʼʉka ẽnaʉ̃bada ewadera?  Mawũãĩ ãzhira chupea kʼobʼeasia. Mawũẽ Jesúsbara kʼayara jidape bʼebipe wãbisia.  Mobe ãzhi fariseorãã mawũãsia: ¿Marãnebemabara marã burrota marã pakʼata posodʼe bʼaera aramaʉ̃ta jiraeda ẽbaika kʼãrẽ obʼe ẽmina ẽnaʉ̃bada ewadera?  Mawũãĩ ãzhara kʼãrẽ jara bʼedʼa ẽbasia. Trʉ̃bʉdadʼebema juwua jidaima  Jesúsbara ũdusia trʉ̃kuadʼapeadʼara sãwũã zhi zroma jewedʼabarita jʉrʉ jewedʼadrua bʉsita nekʼoita, mawũẽ ne jarakʼa mawũãsia:  Juwua jidaidʼe bʉta iabʼaʉba trʉ̃rã jewedʼarãrũã zhi zroma jewedʼabari maẽ. Baʉcha awʉrʉ bʉ audre zhi zromata izha trʉ̃nata zebʉrʉdʼera,  Marã trʉ̃nabara zepe mawũãña: Kʼãma naʉ̃ta jewedʼabirua. Mawũãĩ bʉra peradʼe jewedʼaya zhi zroma ẽãta jewedʼabari maẽ. 10  Maʉ̃ba bʉta trʉ̃bʉdadʼera wãpe jewedʼarua zhi zroma ẽãta jewedʼabari maẽ. Mawũãrã bʉ trʉ̃nabara zepe mawũãña: Zerua jewedʼadʼe nokʼorã bawara. Mawũãtrʉ bʉra bia jaradʼaya bʉ bawara nekʼo jewedʼa kʼobʼebara. 11  Bariduta zhi zromane bʼʉra zhi zroma ẽãta bʼeya, waya zhi zroma ẽãne bʼʉta zhi zromata bʼeya. 12  Mawũãpe izhi trʉ̃naã mawũãsia: Bʉa zhikota obʉrʉdʼera trʉ̃kuarãrũã bʉ bawara zhibiarãta, miã bʉ mebẽrãta, miã bʉ ʉrerãta, miã bʉ kʼaitabema bara bʼeta. Bʉa trʉ̃rã maʉ̃rãbara bʉra abʼarika trʉ̃bʉdaba abʼarika ne diadʼaya. 13  Maʉ̃ba bʉa zhikota obʉrʉdʼera trʉ̃rũã zuburia bʼeta, juwuata o jẽrũta dorrabʼari bʼeta, wã bʼe ẽã bʼeta, daʉbʼerrea bʼeta. 14  Bʉra mawũãrã sobia bʼaya, ãzhara bʉra kʼãrẽ dia bʼedʼa ẽã, mawũãmina Daizezeba kʼãrẽ diaya beudʼata piradrʉbʉdadʼe biarãta. Ne jaradʼa zhikota kʼãbãẽãneba (Mateo 22:1-10) 15  Maʉ̃ta ũrĩpe izhi bawara jewedʼa nekʼo kʼobʼeba abʼaʉba Jesúa mawũãsia: Sobiaya zhi nekʼobʉrʉra Daizezeta Nokʼo maẽ. 16  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Ũmakĩrãba zhikota kʼãbãẽã ope bio trʉ̃kuasia. 17  Nekʼoita arababʉrʉdʼera izhi nezokʼata zokʼasia izha trʉ̃kuadʼaa mawũãmarẽã: Zeudua, ya jõma aribʼaesidʼa. 18  Maʉ̃nerã jõmaʉ̃ba wã bʼe ẽãnebemata jarasidʼa. Naarabemaba mawũãsia: Mʉãrã druata edasia, maʉ̃ta akʉdʼe wãĩbara. Mʉrã maʉ̃ba zuburia bedʼeaya mʉrã wã bʼe ẽã. 19  Dewarauba mawũãsia: Mʉã juesoma edasia pakʼa ũmene trajabibadata, mawũẽ trajabiga akʉya. Mʉrã maʉ̃ba zuburia bedʼeaya mʉrã wã bʼe ẽã. 20  Dewarauba mawũãsia: Mʉrã aritiabai miã kʼãĩsia, mʉrã maʉ̃ba wã bʼe ẽã. 21  Nezokʼa jẽrũya zepe maʉ̃ta kʼawuabisia izhi nokʼoa. Mawũẽ zhidekʉra kĩrũpe izhi nezokʼaa mawũãsia: Ĩñabasia pʉwʉrʉdʼe edʼa wãrũã o zromaza, o zakeza, aramaʉ̃ne naĩnu wedua zuburia bʼeta, juwuata o jẽrũta dorrabʼari bʼeta, wã bʼe ẽã bʼeta, daʉbʼerrea bʼeta. 22  Maʉ̃ta aribʼaepe nezokʼabara mawũãsia: Nokʼó, mʉãrã bʉa jaradʼa kĩrãkʼa aribʼaea, mawũãmina wadʼi ara nʉmʉã. 23  Mawũãĩ nokʼobara izhi nezokʼaa mawũãsia: Pʉwʉrʉdʼebara ãĩ wãrũã o zromaza, o zakeza, mobe zhãrã zareadʼe edʼa zebigarua, aramaʉ̃ne biramarẽã mʉ dera. 24  Mʉã marãã jaraya, mʉã naara trʉ̃kuadʼabara miõba kʼodʼa ẽã mʉ zhikora. Zarea bʼʉa Cristo pẽwãĩrã (Mateo 10:37-38) 25  Kʼabanata izhi bawara wãne pʉrʉwape mawũãsia: 26  Iabʼa mʉma zebʉrʉbara mʉta audre kʉãgʼaidʼe bʼʉa, zhi zezeta, papata, kĩmata, warrarãta, zhi mebẽrã zhũmakĩrãrãta, nawekʼaurãta bʼe kʼãñabara, ari izhi kʼãñabara mʉta audre kʉãgʼa ẽbʉrʉ mʉ pẽwã bʼʉta bʼʉ ẽã. 27  Iabʼaʉba bebudʼe basiidʼu mʉta pẽwã ẽbʉrʉ mʉ pẽwã bʼʉta bʼʉ ẽã. 28  ¿Marãnebemaba de zromata okrĩñabʉrʉdʼera jewedʼa bʼepe sõmbe gastaidʼebemane naara bia krĩchabari ẽka zhi nesidʼara erubʼʉ kʼawuaita ma pãrãĩta? 29  Manebʉrʉ bari drʉ̃dauta joukuape ma pãrã ẽã nʉmʉbʉrʉdʼera zhi akʉbʉdabara jõmaʉ̃ba sewakʼau bʼʉa abʉdata, 30  mawũãnaña: Ũmakĩrã naʉ̃bara dera pãrã jʉ̃drʉsimina ma pãrã bʼe ẽbasia. 31  ¿Reyta abʼarika rey ũme zhõne wãĩbʉrʉ jewedʼa bʼepe naara bia krĩchabari ẽka soldaorã diez milba zhõsia bʼʉ kʼawuaita jari izhima uru ũme soldaorã veinte mil bawara? 32  Zhõ bʼe ẽbʉrʉ jari wawara uruwedʼa jaradʼe zokʼaya zhõna ẽbaita. 33  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa baridu marãnebemata bia krĩchape ne jõma kenabʼari ẽbʉrʉ mʉ pẽwã bʼʉta bʼʉ ẽã. Tã zhi kʉyata jõbʉrʉdʼebema (Mateo 5:13; Marcos 9:50) 34  Tã biga kĩrãkʼa bʼeaita mʉrã jipa pẽwãũdua. Tãrã biga, mawũãmina zhi kʉyata jõrã, ¿kʼãrẽba kʉyaipe? 35  Mawũãrã miã egoro poita, miã ne udʼe bʼʉita seri ẽã, mawũẽ bʼaribue panʉã. Ne ũrĩ bʼʉbara maʉ̃ta kĩrãkuita ũrĩdua.

Bed’ea biobʉbari