San Lucas 12:1-59

12  Maʉ̃ne kʼabana bʉredrʉ bʉsiba ãzhirãĩnu zhiya biradiga kʼobʼedʼe Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼaa naara mawũãsia: Kĩrãkuita bʼeaudua ne oreguea fariseorãne kʼarea, ãzhi sewa bibaʉta bʼeta maʉ̃ã.  Kʼãrẽ chũwẽã nʉmʉta kʼawuadʼa ẽã nʉmaĩrã ne ẽã, miã kʼãrẽ merã bʼʉta kʼawuadʼa ẽã nʉmaĩrã ne ẽã.  Mawũẽ jõma marãba pãrĩguadʼe chupea jarabʉdara ewaridʼe ũrĩnaña. Marãba dedʼa kʉwʉrʉ kʼawa jarabʉdara jĩgua jaradʼaya de ʉ̃rʉ̃ba. Kʼaita wawiaita barape (Mateo 10:26-31)  Marã mʉ bawara zhibiata bʼea mʉã jaraya: Wawiarãũdua kʼakua bea bʼeta, maʉ̃rãbara ãmañarã kʼãrẽ obʼedʼa ẽã.  Mawũãmina kʼaitrʉ wawiadʼaita mʉã marãã jaraya: Daizezetrʉ wawiaudua, zhãrã beubipe jawure tebʉdʼe bʼaribuei zareata erubʼʉa. Mʉã marãã jaraya, izhitrʉ wawiaudua.  ¿Ibana zakerã juesomata plata wĩkaubari nendobada ẽka? Maʉ̃ta Daizezebara miã abʼabidʼa kĩrãdua ẽã wuagʼa jʉre bʼʉa.  Marãẽnabema mazhi budʼaidʼu jõma juacha erubʼʉa. Maʉ̃ba perarãũdua, Daizezema marã audre vale bʼea ibana zaketa bio kʼãñabara. Mʉ pẽwã bʼʉa abʉrʉdʼebema (Mateo 10:32-33; 12:32; 10:19-20)  Mʉã marãã jaraya, iabʼaʉba zhãrã kĩrãbita mʉ pẽwã bʼʉa ara, mʉ Beubari Bape bʼadʼabidʼa mʉ pẽwã bʼʉa aya ángelerã Daizezedʼe kĩrãbita.  Mawũãmina iabʼaʉba zhãrã kĩrãbita mʉ pẽwã bʼʉ ẽã ara, mʉãbidʼa mʉ pẽwã bʼʉ ẽã aya ángelerã Daizezedʼe kĩrãbita. 10  Mʉ Beubari Bape bʼʉta bĩ ẽã jaradʼata zuburia bedʼeara Daizezebara bedʼea ne ẽã bʼʉya. Mawũãmina Jawurebiama mitia bedʼeabʉrʉra bedʼea ne ẽã bʼʉ ẽã. 11  De zhi jʉrebada nʉmeza marã webʉdata nokʼorã bedʼea araa obada kĩrãbita webʉdadʼera, perarãũdua sãwũã panaʉ̃naĩ kʼareara, o kʼãrẽ jaradʼai kʼareara. 12  Maʉ̃nerã Jawurebiaba marãã jaraya marãba kʼãrẽ jaraira. Bara bʼʉta krĩcha ne ẽã bʼadʼa 13  Kʼabana maẽba abʼaʉba Jesúa mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, mʉ mebea jaradua mʉãã dra diamarẽã mʉ zezeba ne ãmaẽnata. 14  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Mʉrã kʼaiba marã ʉ̃rʉ̃ bʼʉsidʼa mawũã bedʼea marãnebemata araa oira o ne draira? 15  Mawũãpe mawũãsia: Kĩrãkuita bʼeaudua, ne wuaabʉrʉ krĩña bʼearãũdua, beubarira bʼʉ ẽã ne bio erubʼʉba. 16  Ne jarakʼa dewara mawũãsia: Bara bʼʉba ne udʼata biodʼe bia zausia. 17  Mawũẽ izhikusa krĩcha mawũãsia: ¿Mʉã kʼãrẽta oipe? Mʉã sãma wuagʼaira ne ẽã mʉrẽ ne zaudʼara. 18  Mawũãpe mawũãsia: Mʉã ya kʼawuabʉrʉa kʼãrẽ oira: Mʉrẽ ne kuabari nʉmeta teguekuape audre zhi zromata okuape mama wuagʼaya jõma mʉrẽ ne zaudʼata, jõma mʉã ne erubʼʉta. 19  Mobe mʉzhikusa mawũãña: Bʉra ne bio wuagʼa erubʼʉa año bioedʼa, mawũẽ ẽnaʉ̃rũã, nekʼorua, baniã dorua, sobiarua. 20  Maʉ̃ne Daizezebara mawũãsia: Bʉra krĩcha ne ẽã, bʉra naʉ̃ diamase beuya. Mawũẽ bʉa wuagʼabʉrʉra ¿kʼaidʼe baipe? 21  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʼʉa izhikusaita ne bio eababi bʼʉta, aramaʉ̃nerã bara bʼʉ ẽã Daizezeitara. Sopua nʉma ẽbaidʼebema (Mateo 6:25-34) 22  Maʉ̃ tẽã Jesúsbara izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: Maʉ̃neba mʉã marãã jaraya: Sopuarãũdua mazhi bʼaidʼebema kʼarea, kʼãrẽta kʼoidʼe, miã kʼakuaita kʼãrẽta jʉ̃ĩne. 23  Dazhi bʼʉra audre vale bʼʉa zhiko kʼãñabara, kʼakuara audre vale bʼʉa wua kʼãñabara. 24  Ibanata akaudua, ne udʼa ẽã, miã ne ewadʼa ẽã, miã ne wuagʼabari maẽ ne kuadʼa ẽã. Maʉ̃ta Daizezebara ne dedʼeka bʼʉa. ¿Marã audre vale duanu ẽka ibana bʼe kʼãñabara? 25  ¿Marãnebemabara kʼaiba izhi sopua nʉmʉba izhira ewari wueta bʼabi bʼeipe? 26  Mawũã ne wĩkata bʼedʼa ẽãta, ¿kʼãrẽã sopuadʼaipe ne awʉrʉ kʼarea? 27  Krĩchaudua nepono sãwũã wari bʼeta. Trajadʼa ẽã, miã wua kʼasudʼa ẽã. Mawũãmina mʉã marãã jaraya, rey Salomón kĩrãwãrẽã zho bʼasimina kĩrãwãrẽã zho bʼa ẽbasia nepono abʼaʉdʼebema kĩrãkʼabidʼa. 28  Daizezebara chiruata mawũã zhobi bʼʉra, idʼi meã takeradʼata nunebai tebʉdʼe babuebadata mawũã obʼʉra, ¿marã audre zhobigai ẽka, awuarabʉrʉ soidʼu bʼeaita wãẽã duanu ẽka? 29  Maʉ̃ba marã sopua bʼearãũdua kʼãrẽ kʼoi kʼarea, kʼãrẽ doi kʼarea, miã sãwũãĩ kʼawua ẽã bʼearãũdua. 30  Maʉ̃ jõmaʉ̃ kʼarea sopua bʼea Daizezedʼebema ẽãta ẽjũãne bʼera. Mawũãmina marã Zezebara kʼawua bʼʉa marãbara maʉ̃ jõma nesidʼa bʼeta. 31  Maʉ̃ba izha jara bʼʉta obʉrʉba jʉrʉdua Daizezeta Nokʼodʼebemata, mobedʼeba izhara maʉ̃ jõma marãã diaya. Ne biata ʉ̃tre tʉdʼaidʼebema (Mateo 6:19-21) 32  Marã kʼabana ẽmina perarãũdua, Daizezebara krĩñasia marãã diaita izhita Nokʼodʼebemata. 33  Mazha ne erubʼera nendodʼape zuburia bʼea diaudua. Mawũãrã zũbi soreakʼadʼe ne biata ʉ̃tre tʉdʼaya jõkʼata. Maĩnurã nezrʉgamiã jũẽ ẽã, miã zhi muĩba ãrĩ ẽã. 34  Mawũã ne biata marãneta bʼʉ maẽ nʉmaña marã sora. Nezokʼa kĩrãkuitaidʼebema 35  Marãbara kĩrãkuita jʉ̃ã bʼeba ĩbĩrã kʼoape bʼe kĩrãkʼa bʼeaudua. 36  Aramaʉ̃ne nezokʼarãta bʼeabari kĩrãkʼa bʼeaudua, jʉ̃ãbada ãzhi nokʼo juwua jida nʉmanata jẽrũya zeyeedʼa, zepe trʉ̃bʉrʉdʼera aramaʉ̃ta ewadʼaita. 37  Nezokʼarã maʉ̃rã sobiadʼaya ãzhi nokʼo zebʉrʉdʼe mawũã jʉ̃ã bʼeta ũdu zera. Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mawũãrã jewedʼabigape izhabʉrʉ ne jigaya. 38  Ewari ẽsadra o ʉ̃nadrʉ bodʼodʼe zebʉrʉdʼe mawũã ũdu zera sobiadʼaya maʉ̃rã nezokʼarãta bʼera. 39  Naʉ̃ta kʼawuaudua, nezrʉgamiã kʼãrẽ ʉ̃madaudʼe zeita zhidekʉba kʼawuara daukʼãrã bʼeya, aramaʉ̃ne nezrʉgabi ẽbaya izhi dedʼara. 40  Marãsidʼa aramaʉ̃ kĩrãkʼa kĩrãkuita bʼeaudua, marãbara zeita krĩchadʼa ẽãne zei baera mʉ Beubari Bape bʼadʼara. Nezokʼaba ne aribʼae ẽãnebema (Mateo 24:45-51) 41  Mobebʉrʉ Pedroba mawũãsia: Nokʼó, ¿bʉa maʉ̃ jarabʉrʉra bari daia jarabʉrʉka, o jarabʉrʉ jõmaʉ̃ã? 42  Mawũãĩ Nokʼo Jesúsbara mawũãsia: ¿Nezokʼata ne aribʼae krĩcha bara bʼʉra izhi nokʼobara izhi dedʼa bʼe ʉ̃rʉ̃ bʼʉi ẽka nekʼobada ʉ̃madaudʼe ne dedʼekamarẽã? 43  Nezokʼa maʉ̃ sobiaya izhi nokʼo zebʉrʉdʼe maʉ̃ta aribʼae nʉmʉta ũdu zera. 44  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mawũã bʼʉra nebia izhidʼeta nʉmʉ jõmaʉ̃ ʉ̃rʉ̃ bʼʉya. 45  Mawũãmina nezokʼa maʉ̃ba izhi sobitabaiba mʉ nokʼo zeira dããrã baya ape zhũmakĩrãrã, wũẽrãrã abʼarika nezokʼarãta puokua, nekʼo, itua do beu nʉmaĩbʉrʉ, 46  maʉ̃ nezokʼa nokʼora zeya izha jʉ̃ã bʼʉ ẽã ewade, izha kʼawua ẽã ʉ̃madaudʼe, mobe abʼaedʼa puoya, mobe bʼʉya ne aribʼae duanu ẽã bawara. 47  Maʉ̃ nezokʼabara izhi nokʼoba kʼãrẽ krĩñata kʼawua bʼʉta kĩrãkuita ẽãba izha krĩñata o ẽbadʼara bio uya. 48  Mawũãmina iabʼaʉba kʼawua ẽãba uidʼebemata ora bio u ẽã. Daizezeba iabʼaʉa kʼãrẽ bio diabʉrʉdʼera kʼãrẽ bio aribʼae nʉmabiya. Aramaʉ̃ne iabʼaʉa kʼãrẽ bio chãbʼaribʉrʉdʼera kʼãrẽ audre aribʼae nʉmabiya. Jesúsdʼebemata juradʼaidʼebema (Mateo 10:34-36) 49  Mʉrã zhãrã kʼawua oita zesia, aramaʉ̃ne tebʉta pureabibʉrʉkaya naʉ̃ druadʼe. ¡Mʉãrã krĩña bʼʉa yabidʼa purea nʉmeĩta! 50  Mʉrã zuburia beuya. ¡Mʉrã maʉ̃ba sopua bʼʉa maʉ̃ta arimaẽ berabʼariyeedʼa! 51  ¿Marãbara krĩcha duanuka mʉrã zesita druadʼe zhãrã adu-a bʼeabiita? Mʉã marãã jaraya, mawũã ẽã, awuarabʉrʉ zhi juradʼaya. 52  Naneba ʉ̃taara abʼaʉ dedʼa juesoma bʼeta dra duanaña. Mʉ kʼarea ũbeaba juradʼaya ũmeta, ũmeba juradʼaya ũbeata. 53  Zezeba juraya zhi warrata, warraba juraya zhi zezeta. Papaba juraya zhi kʼauta, kʼauba juraya zhi papata. Pakʼõrẽba juraya zhi ãĩguta, ãĩguba juraya zhi pakʼõrẽta. ¿Ũdudʼakʼata mʉã onʉmʉ ẽka idʼidʼera? (Mateo 16:1-4; Marcos 8:11-13) 54  Kʼabanata kʼobʼea Jesúsbara mawũãsia: Marãba jãrãrãta pusaare ũdubʉdadʼe kueta zeya abʉdadʼera zebaria. 55  Pʉ̃ãdrʉta druaareba pʉ̃ãdrʉbʉrʉdʼe jʉ̃wʉ̃rʉ̃ baya abʉdadʼera jʉ̃wʉ̃rʉ̃ã nʉmebaria. 56  ¡Sewakʼau bʼea! Marãbara sãwũãta kʼawua bʼea bãjãnebemata, druadʼebemata, ¿maʉ̃ta kʼãrẽneba sãwũãta kʼawuadʼa ẽpe ũdudʼakʼata mʉã onʉmʉrã idʼidʼe? Bʉ jura ũme ibiadʼe barua (Mateo 5:25-26) 57  ¿Kʼãrẽã mazhikusaubara kʼawuadʼa ẽpe kʼãrẽ bia oira? 58  Nokʼo zhãrã kʼawua obarima bʉ jura ũme wãbʉdadʼera, izhi ũme ibiadʼe baudua odʼewedʼa. Mawũã o ẽbʉrʉ bʉra nokʼoma edeya, waya nokʼoba policia chãbʼariya edʼa bʼʉmarẽã cárceldʼe. 59  Mʉã bʉaa jaraya, bʉra mamaʉ̃bara ẽdrʉ ẽã nokʼoba plata sõmbe diaita jaradʼata jõma dia ẽbʉrʉ.

Bed’ea biobʉbari