San Lucas 10:1-42

10  Maʉ̃ tẽã Jesúsbara dewara awʉrʉrãta setenta jʉrʉkuape izhi naa ũme ũmekʼa zokʼakuasia pʉwʉrʉza izhi wãĩ maẽ.  Maʉ̃nerã mawũãsia: Wãrãnebai mʉ ũrãgʼa ĩjãnaĩrã bioa, mawũãmina miã ũrãgʼadʼaira bio ẽã. Maʉ̃ba widʼiudua Daizeze zhãrã Zhibaria, miã ũrãgʼabadata zokʼamarẽã izhidʼebema ĩjãĩta bʼema.  Wãũdua, mʉã marã oveja zakerã kĩrãkʼa zokʼabʉrʉa usa pãta bʼedʼe edʼa.  Zũbira ederãũdua, miã talegota, miã sandalia trokʼa jʉ̃ĩta. Odʼera zhãrã bawara dããrã bedʼearãũdua.  Baridu maẽ marã deidʼu wãbʉdadʼera naara mawũãũdua: Daizezedʼeba marã adu-a bʼeaya.  Iabʼa adu-a bʼaidʼe bʼʉta mama bʼʉbʉrʉ, marãba adu-a bʼaidʼebema jarabʉdara izhima wãña. Mawũã bʼaidʼe bʼʉ ẽbʉrʉ maʉ̃ adu-a bʼaidʼebema mazhima zeya.  Abʼaʉ dedʼa kʼopane duanadua, kʼoudua, doudua marãã diabʉdata, traja bʼʉra kʼãrẽ diadʼaidʼe bʼʉa. Deza kʼãĩrãũdua.  Baridu pʉwʉrʉedʼa jũẽbʉdadʼe marãta bia edadʼara kʼoudua marãã diabʉdata.  Kʼayata mama bʼera bʼebiudua, mobe mawũãũdua: Marã kʼaita basia Daizezeta Nokʼodʼebemata. 10  Mawũãmina baridu pʉwʉrʉdʼe edʼa wãbʉdadʼe marãta bia edadʼa ẽbʉrʉ oidʼu wãnape mawũãũdua: 11  Egoro jarra marã pʉwʉrʉdʼebema dai jẽrũma kʼaradʼara daibara niãwedʼaya marã Daizezeba pua kʼawua oidʼebemata. Mawũãmina kʼawuaudua, Daizezeta Nokʼodʼebema marã kʼaita basia. 12  Mʉã marãã jaraya, Daizezeba kʼawua obʉrʉ ewadera Sodoma pʉwʉrʉdʼe bʼeadʼara yarebai zuburia nʉmabigaya maʉ̃ pʉwʉrʉdʼe bʼe kʼãñabara. Pʉwʉrʉ tabʼe maẽ ĩjãna ẽbadʼapeadʼa (Mateo 11:20-24) 13  ¡Daizezebara pua kʼawua oya Corazín pʉwʉrʉdʼe bʼera! ¡Pua kʼawua oya Betsaida pʉwʉrʉdʼe bʼera! Tiro pʉwʉrʉdʼe, Sidón pʉwʉrʉdʼe ũdudʼakʼata obʉrʉta mʉã marã maẽ odʼata osibʉrʉ, dããrãbʉrʉta sopuaba wua paima jʉ̃ jewedʼadʼape, sopuaba burudʼe itarra podʼape, kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãkʼausidʼa. 14  Mawũẽ Daizezeba kʼawua obʉrʉdʼera Tiro pʉwʉrʉdʼe, Sidón pʉwʉrʉdʼe bʼeadʼara yarebai zuburia bʼeabiya marã kʼãñabara. 15  Capernaúm pʉwʉrʉdʼe bʼera ʉ̃taa wãĩta krĩcha bʼedʼe Daizezebara pepekuaya beudʼapeadʼata zuburia bʼeabiima. 16  Marã mʉnebemata bʼe bedʼeata ũrĩnarã mʉ bedʼeata ũrĩnaña, marãta seribidʼa ẽbʉrʉ mʉta seribidʼa ẽã, mʉta seribidʼa ẽãrã mʉ zokʼadʼata seribidʼa ẽã. Jẽrũya zekuadʼa setenta zokʼakuadʼata 17  Setenta zokʼakuadʼara jẽrũya sobia zebʉdata Jesúa mawũãsidʼa: Nokʼó, jaira dai edre nʉmeã bʉ trʉ̃neba. 18  Mawũãnaĩ mawũãsia: Mʉã ũdusia ãtõmiã ʉ̃treba bʼaeta ba erudru kĩrãkʼa. 19  Mʉã marãã zareata diasia dãmata, drusũrẽta nebʉdara eubʼari ẽbamarẽã, ãtõmiã zarea jõmaʉ̃ ʉ̃rʉ̃ diasia, mawũẽ marã miã kʼãrẽba sãwũã ẽã. 20  Mawũãmina sobiarãũdua jaita marã edre nʉme kʼarea. Awuarabʉrʉ sobiaudua marã trʉ̃ta zhi bʼʉma kʼarea ʉ̃tre. Jesús sobiadʼa (Mateo 11:25-27; 13:16-17) 21  Maʉ̃ ewadera Jesús Jawurebiadʼeba sobia mawũãsia: Zeze, mʉã bʉra ibia jaraya, bʉra ʉ̃trebema Nokʼoa, drua Nokʼoa, bʉ mawũã Nokʼodʼebema bʉara kʼawuabi ẽbasia ãzhikusa krĩcha banata bʼeara, awuarabʉrʉ kʼawuabisia krĩcha bana ẽãta bʼea. Zeze, bʉma mawũã biga basia. 22  Izhidʼebemata jõma mʉãã kʼawuabisia mʉ Zezebara. Miõba kʼawua ẽã mʉ zhi Warradʼebema, awuarabʉrʉ kʼawua bʼʉa mʉ Zezebʉrʉ. Miõba kʼawua ẽã mʉ Zezedʼebema, awuarabʉrʉ kʼawua bʼʉa mʉ zhi Warrabʉrʉ. Mawũẽ mʉ zhi Warraba kʼawuabi krĩñabʉrʉara kʼawuabiya. 23  Mobebʉrʉ izha jʉrʉkuadʼama pʉrʉwape dobʼaʉdʼe mawũãsia: Sobia bʼeaya marãba ũdu bʼeta ũdu bʼera. 24  Mʉã marãã jaraya, Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bioba, reyrã bioba ũdu krĩña bʼeasia mʉã obʼʉta marãba ũdu bʼeta, mawũãmina ũdudʼa ẽbasia. Ũrĩ krĩña bʼeasia marãba ũrĩ bʼeta, mawũãmina ũrĩna ẽbasia. Biata bʼadʼa Samariadʼebemata 25  Ũrãgʼa Moisédʼe jarabarita piradrʉpe wãẽãbiita Jesúa mawũãsia: Miã Ũrãgʼabari, ¿mʉã kʼãrẽ obʉrʉba jidaipe Daizeze ũme bʼai jõ ẽãrã? 26  Mawũãĩ izhara mawũãsia: ¿Kʼãrẽta jara bʼʉ tabʼʉ Daizeze ũrãgʼadʼera? ¿Bʉa kʼãrẽta lebari? 27  Mawũãĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Nokʼo Daizezera soidʼu kʉãgʼarua, bʉzhi jawureidʼuba, bʉzhi zareaidʼuba, bʉzhi krĩchaidʼuba. Bʉzhi zhãrã kʉãgʼarua bʉzhi kĩrãkʼa. 28  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉara bia panaʉ̃bʉrʉa. Maʉ̃ta odua, mawũãrã Daizeze ũme bʼai jõ ẽã bʼaya. 29  Mawũãĩ izhara sewa bia widʼi krĩñape Jesúa mawũãsia: ¿Kʼaipe mʉ zhãrã? 30  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Ũmakĩrãta wãsia Jerusalénneba Jericó pʉwʉrʉedʼa, maʉ̃ne nezrʉgamiãrãba jidadʼape zrʉgasidʼa ne erubʼadʼata, wuata. Nitbia puodʼape wãsidʼa, aramaʉ̃ne beudea tabʼʉesidʼa. 31  Maʉ̃ne sacerdoteta maʉ̃ odʼe zebʉrʉdʼera akʉ jipa berabʼarisia. 32  Abʼarika Levidʼebemata arakʼaita zebʉrʉdʼera akʉ jipa berabʼarisia. 33  Mawũãmina Samariadʼebemata odʼe wãta izhi kʼaita zebʉrʉdʼe ũdui sozuburiasia. 34  Mawũẽ orrape zhara kʼõgʼozoadʼata wuaba pãrĩkuasia, maʉ̃nerã vinoba sʉgʉpe olivo dragʼaba soasia. Mobe izhi burrodʼe kʼobʼʉpe edesia odʼe wã nʉmʉta kʼãĩbadaidʼu, aramaʉ̃ne akʉsia. 35  Nrũẽma izhi wãba plata ewari ũme erbʼaribʉrʉta denario ũme erbʼaripe de zhibaria diabʉrʉta mawũãsia: Naʉ̃ta akʉdua. Jõma bʉa audre gastabʉrʉra mʉã pagʼaya mʉ wakusa zebʉrʉdʼe. 36  ¿Maʉ̃rã ũbeadʼebemabara bʉma sãʉ̃ba ãzhi zhãrãta bʼasi nezrʉgamiãrãba jidadʼapeadʼara? 37  Mawũãĩ izhara mawũãsia: Zhi sozuburiadʼaba. Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Wãpe bʉabidʼa abʼarika odua. Jesúsba akʉdʼe wãna Marta María ũme 38  Jesús odʼe wãne pʉwʉrʉ zakedʼe edʼa wãsia, maʉ̃ne wũẽrã Marta abadaba izhi dedʼa bia edasia. 39  Martara mebea bara bʼasia María abadata. Maʉ̃ Maríara Jesús jẽrũ kʼaita jewedʼa bʼepe ũrĩ bʼesia izhi bedʼeata. 40  Mawũãmina Marta ĩñabasia nʉmʉta kʼãrẽ oita bioba Jesús orrape mawũãsia: Nokʼó, ¿bʉara kĩrãkuita ẽka mʉ mebeaba mʉ abʼa ne aribʼaebi nʉmʉrã? Jaradua mʉ kʼarebamarẽã. 41  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Marta, bʉra kʼawua ẽã ĩñabasia nʉmʉã kʼãrẽ oita bioba. 42  Mawũãmina Daizeze bedʼeata ũrĩnaĩ barata bʼʉa. Maríabara maʉ̃ta biata jidabʉrʉa, mawũẽ miõba ãĩ tʉdʼa ẽã.

Bed’ea biobʉbari