San Juan 9:1-41

9  Jesús wãbʉrʉdʼera ũdusia ũmakĩrã daʉbʼerrea todʼata.  Mawũẽ izha jʉrʉkuadʼabara widʼi mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, ¿kʼazhiruara kʼaiba osi, naʉ̃ba o zhibarirãba osidʼakʼa kʼãwũã daʉbʼerrea toira?  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Izha kʼazhiruata odʼadʼeba kʼãwũã bʼʉ ẽã, miã zhibarirãba kʼazhiruata odʼapeadʼadʼeba kʼãwũã bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ kʼãwũã tosia Daizezeba kʼãrẽ obʼei bʼʉta dajada nʉmemarẽã naʉ̃neba.  Mʉ zokʼadʼaba obi nʉmʉrã mʉãrã oibara wadʼi ãsapedʼa nʉmʉ kĩrãkʼa nʉmʉwedʼa. Ewarita zeya diamase dogʼo kĩrãkʼa miõba Daizezedʼebema obʼe ẽãta.  Mʉta naʉ̃ ẽjũãne bʼʉwedʼara mʉta ʉ̃nata bʼʉa ẽjũãne bʼerãĩta.  Maʉ̃ta jarape egorodʼe idʼosia, aramaʉ̃ne egorora idʼoba susua ope maʉ̃ egoro susuaba pãrĩkua kʼobʼʉsia daʉbʼerrea bʼʉ dabʉta.  Mobe mawũãsia: Sʉgʉdʼe wãrũã Siloé posoidʼu. Maʉ̃ trʉ̃bara jara krĩña bʼʉa Zokʼabuedʼata. Mawũãĩ wãpe sʉgʉsia, mawũẽ jẽrũya zebʉrʉdʼera ne ũdu zesia.  Mawũẽ arakʼaita bʼebara naara daʉbʼerrea bʼʉta akʉ bʼeadʼabara mawũãsidʼa: ¿Naʉ̃ ẽka jewedʼape nebari widʼi bʼadʼara?  Ʉ̃kʉrʉbara mawũãsidʼa: Kʼãʉ̃ izhia. Waya awʉrʉrãbara mawũãsidʼa: Izhi kĩrãkʼa bʼʉa. Maʉ̃ne izhara mawũãsia: Mʉrã izhia. 10  Mawũãĩ mawũãsidʼa: ¿Bʉra sãwũã ne ũdu bʼidʼa? 11  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Jesús abadaba egorota idʼoba susua ope mʉ dabʉta pãrĩkua kʼobʼʉpe mawũãsia: Siloé posoidʼu wãpe sʉgʉdua. Mawũãĩ mʉrã wãpe sʉgʉsia, aramaʉ̃ne mʉrã ne ũdusia. 12  Mawũãĩ mawũãsidʼa: ¿Maʉ̃ sãma bʼʉ? Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mʉãrã kʼawua ẽã. Fariseorãba widʼidʼapeadʼa daʉbʼerrea bʼʉta bʼedʼaa 13  Fariseorã kĩrãbita edesidʼa daʉbʼerrea bʼadʼara. 14  Ẽnaʉ̃bada ewari basia Jesúsba egorota idʼoba susua ope ne ũdubisidʼera. 15  Mawũẽ fariseorãbidʼa widʼisidʼa sãwũã ne ũdu bʼidʼata. Mawũẽ izhara mawũãsia: Egorota idʼoba susua ope mʉ dabʉta pãrĩkua kʼobʼʉsia, maʉ̃ta mʉã sʉgʉbʉrʉdʼera mʉrã ne ũdusia. 16  Mawũãĩ fariseorã ʉ̃kʉrʉbara mawũãsidʼa: Kʼãʉ̃ Daizezedʼeba nʉmʉ ẽã, mawũẽ aribʼae ẽã ẽnaʉ̃bada ewarira. Waya awʉrʉrãbara mawũãsidʼa: ¿Kʼazhirua omiãbara sãwũã mawũã ũdudʼakʼata oipe? Ãzhira aramaʉ̃ne krĩcha abʼarika ze ẽbasia. 17  Mawũẽ daʉbʼerrea bʼadʼaa wakusa mawũãsidʼa: ¿Bʉara kʼasia aipe bʉ daʉbʼerrea bʼʉta ne ũdubidʼadʼebema? Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mʉma kʼãʉ̃ Daizezeba bedʼeata jarabibaria. 18  Judíorãbara ĩjãna ẽbasia izhira daʉbʼerrea bʼadʼata ne ũdu bʼidʼara, mawũẽ zhibarirãta trʉ̃sidʼa. 19  Mobe widʼi mawũãsidʼa: ¿Marã naʉ̃ zhibarirãta panʉka, naʉ̃ka marãba jara panʉrã daʉbʼerrea todʼata? ¿Sãwũã kʼãwũã ne ũdu bʼidʼa? 20  Mawũãnaĩ zhibarirãbara panaʉ̃ mawũãsidʼa: Daibara kʼawua panʉã daira naʉ̃ zhibarirãta, naʉ̃ daʉbʼerrea tosia. 21  Mawũãmina sãwũã kʼãwũã ne ũdu bʼidʼara daibara kʼawuadʼa ẽã, miã daʉbʼerrea bʼʉta kʼaiba kʼãwũã ne ũdubi bʼidʼapʉra daibara kʼawuadʼa ẽã. Ya zõrã baera izhaa widʼiudua, ari izha nebʉrʉya. 22  Zhibarirãbara mawũãsidʼa judíorãta wawia panʉba, maʉ̃ẽnabemata judíorã ya krĩcha abʼarika zekuasia Jesús zhãrã Ẽdrʉbia abʉrʉra de zhi jʉrebada maẽ edʼa wãbidʼa ẽbaita. 23  Maʉ̃ kʼarea zhibarirãbara mawũãsidʼa: Ya zõrã baera izhaa widʼiudua. 24  Mawũẽ daʉbʼerrea bʼadʼara wakusa trʉ̃nape mawũãsidʼa: Daizeze kĩrãbita daia wãrãta jaradua. Daibara kʼawua bʼea kʼãʉ̃ kʼazhirua omiãta. 25  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Kʼazhirua omiãbʉrʉ mʉãrã kʼawua ẽã. Awuarabʉrʉ mʉã kʼawua bʼʉra mʉrã daʉbʼerrea bʼadʼata ne ũdu bʼidʼa. 26  Mawũãĩ wakusa mawũãsidʼa: ¿Bʉra sãwũã osi? ¿Bʉra sãwũã ne ũdubi bʼidʼapʉ? 27  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉãrã ya marãã jarasia, mawũãmina marãbara ũrĩna ẽã. ¿Kʼãrẽã wakusa ũrĩ krĩña panʉ? ¿Marãbidʼa pẽwã krĩña panʉka? 28  Mawũãĩ ikʼazhirua jaradʼape mawũãsidʼa: Bʉabʉrʉ pẽwã bʼidʼa, mawũãmina daibara pẽwã bʼea Moiséta. 29  Daibara kʼawua bʼea Daizezera bedʼeasita Moiséa, mawũãmina kʼãʉ̃ẽnabema daibara kʼawuadʼa ẽã sãmaʉ̃ba ʉ̃tʉ zedʼara. 30  Mawũãnaĩ maʉ̃bara panaʉ̃ mawũãsia: Sakua mawũã marãbara sãmaʉ̃ba ʉ̃tʉ zedʼata kʼawuadʼa ẽpe, maʉ̃ne mʉrã ne ũdubi bʼidʼapʉa. 31  Kʼawua bʼea Daizezebara ũrĩ ẽãta kʼazhirua omiãrã bedʼeara, mawũãmina iabʼaʉba Daizezeta wawia bʼʉra, aramaʉ̃ne izha krĩñata obʼʉra, maʉ̃ bedʼeara ũrĩ bʼʉa. 32  Ũrĩnakʼa iabʼaʉba ne ũdubisia abʉdara iabʼa daʉbʼerrea todʼata. 33  Naʉ̃ta Daizezedʼeba ze ẽbasibʉrʉ miã kʼãrẽta obʼe ẽbakʼausia. 34  Mawũãĩ panaʉ̃ mawũãsidʼa: Bʉra jipadʼe kʼazhiruadʼe tosia. ¿Maʉ̃ta bʉabʉrʉ ũrãgʼaika daita? Mawũãnape jarasidʼa de zhi jʉrebada maẽ wueta edʼa wã ẽbamarẽã. Daizezedʼebema ũdu bʼedʼe bʼebara ũdudʼa ẽã 35  Jesúsbara ũrĩsia aramaʉ̃ne ãĩ kenabʼaribʉdata, mawũẽ ũdui mawũãsia: ¿Bʉara ĩjã bʼʉka Daizeze Warradʼebema? 36  Mawũãĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Nokʼó, maʉ̃ kʼaipe mʉã ĩjãĩta izhidʼebemata? 37  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Maʉ̃ bʉara ũdu kʼobʼʉta mʉ bʉ ũme bedʼea kʼobʼʉta izhia. 38  Mawũãĩ izhara mawũãsia: Nokʼó, bʉdʼebema mʉãrã ĩjãbʉrʉa. Mawũãpe ibia jarasia. 39  Jesúsbara mawũãsia: Zhãrã kʼawua oi kʼarea mʉrã zesia naʉ̃ ẽjũãẽna. Aramaʉ̃ne Daizezedʼebema ũdu ẽã bʼebara ũdudʼamarẽã, waya ũdu bʼedʼe bʼebara ũdu ẽã bʼeamarẽã. 40  Fariseorãnebema ʉ̃kʉrʉ izhi bawara kʼopanʉba maʉ̃ta ũrĩbʉdadʼera mawũãsidʼa: ¿Mobera daisidʼa daʉbʼerrea duanuka? 41  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Daizezedʼebemata ũdu ẽã bʼebʉrʉ kʼazhirua ne ẽã bʼeakʼausia. Mawũãmina ũdu bʼea abʼeba marãne kʼazhiruara ari nʉmʉã.

Bed’ea biobʉbari