San Juan 8:1-59

8  Waya Jesúra wãsia Olivo kʼatumaĩnu.  Nrũẽma diapedʼa wakusa Daizeze dedʼa ewara maẽ zebʉrʉdʼera zhãrã jõma zesidʼa izhima. Mawũẽ jewedʼape maʉ̃rãta ũrãgʼasia.  Maʉ̃ne ũrãgʼa Moisédʼe jarabadaba fariseorã bawarauba wũẽrãta izhima wesidʼa kĩma ẽãta erukʼãĩ nʉmʉta burudʼape, mobe miõ ẽsadra kʼobʼʉdʼape,  mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, naʉ̃ wũẽrã kĩma ẽãta erukʼãĩ nʉmʉta burusidʼa.  Ũrãgʼadʼera Moisébara daia jarasia wũẽrã kʼãwũã bʼera mongʼaraba tabʼari beadʼamarẽã. ¿Mawũẽ bʉara kʼasia aipe?  Maʉ̃ta jarasidʼa wãẽãbidʼape nokʼoa jidʼai kʼarea. Mawũãmina Jesús ju kʼobʼepe egorodʼe ne bʼʉsia juwua jĩwĩniba.  Maʉ̃ne ãzhara pi widʼi barabʼʉba jipa kʼobʼepe mawũãsia: Marãnebema kʼazhirua ne ẽãba maʉ̃ba naara mongʼaraba tabʼarirua kʼãʉ̃ wũẽrã.  Mawũãpe wakusa ju kʼobʼepe ari ne bʼʉ nʉmesia egorodʼe.  Mawũãmina ãzhara maʉ̃ta ũrĩnape kʼazhirua bara bʼeta kʼawua bʼeba abʼa abʼaʉdʼe ãĩ wãsidʼa, naara ãĩ wãsidʼa zõrãrãta, maʉ̃are kũrãrãta. Aramaʉ̃ne Jesús dobʼa kʼobʼesia, wũẽrãsidʼa kʼobʼesia miõ ẽsadra kʼobʼedʼata. 10  Mawũẽ Jesús jipa kʼobʼebʉrʉdʼe miõ ũdu ẽãne wũẽrãtrʉ ũdui mawũãsia: ¿Wũẽrã, bʉta ji kʼopanana sãma kʼopanʉ? ¿Bʉra miõba bea ẽka? 11  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Nokʼó, mʉrã miõba bea ẽã. Mobebʉrʉ Jesúsbara mawũãsia: Bʉra miã mʉãbidʼa bea ẽã, mawũẽ wãrũã, mobe wueta kʼazhiruata orãrũã. Jesúra ʉ̃nata bʼʉa ẽjũãne bʼerãĩta 12  Wakusa Jesúsbara zhãrã kʼobʼea mawũãsia: Mʉrã ʉ̃nata bʼʉa ẽjũãne bʼerãĩta, mʉta pẽwã bʼʉra pãrĩguadʼe nimiba ẽã, awuarabʉrʉ ʉ̃nata erubʼaya Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta. 13  Mawũãĩ fariseorãbara mawũãsidʼa: Bʉara bʉzhidʼebemata jara bʼʉa, mawũẽ bʉa jara bʼʉra kʼãrẽ ẽã. 14  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉãrã mʉzhidʼebemata jara bʼʉmina mʉã jara bʼʉra wãrĩnuã, mʉã kʼawua bʼʉba mʉ sãmaʉ̃ba zedʼata, mʉ sãmaã wãĩta. Mawũãmina marãbara kʼawuadʼa ẽã mʉ sãmaʉ̃ba zedʼata miã sãmaã wãĩta. 15  Marãbara mʉrã jara bʼea beubarita bedʼea bʼedʼe, mawũãmina mʉã zhãrã mawũãrã jara ẽã. 16  Mʉã zhãrãnebemata jarara mʉãrã wãrĩnuta jaraya mʉrã abʼa nʉmʉ ẽbaera, awuarabʉrʉ daira panʉã mʉta mʉ Zeze mʉ zokʼadʼata. 17  Marã ũrãgʼadʼera bʼʉ tabʼʉa zhãrã ũmeba bedʼeata jarabʉdara wãrĩnuta. 18  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉãrã mʉnebemata jara bʼʉa, mʉ Zeze mʉ zokʼadʼabidʼa jara bʼʉa mʉnebemata. 19  Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: ¿Sãma bʼʉ bʉ Zezera? Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Marãbara mʉrã ũdukʼawua duanu ẽã, miã mʉ Zezesidʼa ũdukʼawua duanu ẽã, mʉta ũdukʼawua bʼebʉrʉ mʉ Zezesidʼa ũdukʼawua bʼea. 20  Jesúsbara maʉ̃ bedʼeata jarasia ofrenda bʼʉbada maẽ Daizeze dedʼa ewara maẽ miã ũrãgʼa nʉmʉba. Maʉ̃nerã miõba jidadʼa ẽbasia wadʼi araba ẽãba izhi ewarita. Mʉ wãĩma marã wã bʼedʼa ẽã 21  Jesúsbara wakusa mawũãsia: Mʉta wãbʉrʉdʼera marãbara mʉrã jʉrʉdʼaya, mawũãmina marã mazhi kʼazhiruadʼe beukuaya, mawũẽ mʉ wãĩma marã wã bʼedʼa ẽã. 22  Mawũãĩ judíorãbara mawũãsidʼa: ¿Mobera izhikusa zhi beaika, sãwũã mawũã mʉ wãĩma marã wã bʼedʼa ẽã abʉrʉ? 23  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Marã udʼabema, mʉrã ʉ̃trebema, marã naʉ̃ ẽjũãnebema, mʉrã naʉ̃ ẽjũãnebema ẽã. 24  Maʉ̃ba mʉã marãã jarabʉrʉa marã mazhi kʼazhiruadʼe beukuaita, Mʉrã Mʉta ĩjãna ẽbʉrʉ mazhi kʼazhiruadʼe beukuaya. 25  Mawũãĩ mawũãsidʼa: ¿Bʉra kʼaipe? Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉnebema jẽde wedʼauba mʉã marãã zhi jarama. 26  Mʉãrã marãnebema ne bio jara kʼawua oya, mʉ zokʼadʼabara wãrĩnuta jara bʼʉa, mawũẽ mʉãrã izha jarabʉrʉta ũrĩbʉrʉta jara bʼʉa ẽjũãne bʼea. 27  Mawũãbʉrʉdʼera ãzhara kʼawuadʼa ẽbasia zhi Zezeta jarabʉrʉra. 28  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Mʉ Beubari Bape bʼʉta marãba cruzdʼe jirabʼʉdʼai marãbara kʼawuadʼaya Mʉrã Mʉta, aramaʉ̃ne kʼawuadʼaya mʉã miã kʼãrẽta o ẽãta mʉzhikusaubara, awuarabʉrʉ mʉrã mʉ Zezeba jaradiadʼadʼe bedʼea bʼʉa. 29  Mʉ zokʼadʼara mʉ ũme bʼʉa, aramaʉ̃ne mʉ Zezebara mʉrã dobʼa kenabʼari ẽã, mʉãrã ewariza obʼʉba izha krĩñata. 30  Jesúsba maʉ̃ta jarabʉrʉba bioba ĩjãsidʼa izhidʼebemata. Wãrãbara ẽdrʉbigaya 31  Mobebʉrʉ Jesúsbara judíorã izhidʼebema ĩjãbʉdaa mawũãsia: Marãba mʉ bedʼeata aribʼae bʼebʉrʉ wãrĩnu mʉta pẽwã bʼea. 32  Mawũãrã kʼawuadʼaya Daizezedʼebema wãrãta, wãrãbara ẽdrʉbigaya. 33  Mawũãĩ panaʉ̃ mawũãsidʼa: Daira Abrahamneba uruta bʼea, mawũẽ daira nezokʼata duanu ẽã. ¿Sãwũã maʉ̃ta bʉara ẽdrʉdʼaya abʉrʉ? 34  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Kʼazhiruata obʼera kʼazhirua nezokʼata bʼea. 35  Nezokʼara zhidekʉ maẽ jipa dedʼabema ẽã, mawũãmina zhi warrara jipa dedʼabema. 36  Mawũẽ mʉta Daizeze Warraba ẽdrʉbigara, wãrĩnu ẽdrʉdʼaya. 37  Mʉãrã kʼawua bʼʉa marã Abrahamneba uruta, mawũãmina marãbara mʉrã bea krĩña bʼea, mʉ bedʼeara ĩjãna ẽãba marãbara. 38  Mʉãrã jara bʼʉa mʉ Zezeba ũdubidʼata, waya marãbara obʼea mazhi zezeba ũrĩbidʼata. Marã mazhi zeze ãtõmiãneã 39  Mawũãĩ panaʉ̃ mawũãsidʼa: Dai zezea Abrahamta. Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Marãta Abraham warrarãbʉrʉ, Abrahamba odʼata okʼausidʼa. 40  Mawũãmina marãbara mʉrã bea krĩña bʼea, maʉ̃ne mʉãrã wãrãta jarakʼa bʼʉa Daizezedʼeba ũrĩnata. Marã kĩrãkʼa maʉ̃ kʼaudʼa bʼa ẽbasia Abraham. 41  Marãbara obʼea mazhi zezeba obʼʉta. Mawũãĩ mawũãsidʼa: Daira wũẽrã jõmaĩnu bʼʉba todʼata duanu ẽã. Daibara zeze abʼa erubʼea, izhira Daizezea. 42  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Marã zezeta Daizeze basibʉrʉ, marãbara mʉrã kʉãgʼa kʼausidʼa. Mʉrã Daizeze maẽba zedʼaba mʉzhikusaudʼeba ze ẽbasia, awuarabʉrʉ mʉrã izha zokʼasia. 43  ¿Marãbara kʼãrẽneba sãwũãta kʼawuadʼa ẽpe mʉã jara bʼʉra? Kʼawua ẽã bʼea mʉ bedʼeara ũrĩ krĩña ẽã bʼeba. 44  Marã mazhi zeze ãtõmiãneã, mawũẽ mazhi zezeba krĩñata okrĩña bʼea. Jẽde wedʼauba izhira miã beamiãta bʼʉa, wãrãnebemane bʼʉ ẽãba wãrãta jarakʼa. Sewata jara bedʼeabʉrʉdʼera izhi bʼʉdʼe bedʼea bʼʉa. Aramaʉ̃ne sewa nebʉrʉmiãba sewadʼebema zezea. 45  Mawũãmina mʉãrã wãrãta jara bʼʉta ĩjãna ẽã. 46  ¿Marãnebemabara mʉrã kʼaiba kʼazhiruata osia aipe? Mʉã wãrãta jara bʼʉbʉrʉ, ¿marãbara kʼãrẽã ĩjãna ẽpe? 47  Daizezedʼeta bʼʉbara Daizeze bedʼeata ũrĩ bʼʉa, mawũãmina marãbara ũrĩna ẽã Daizezedʼeta duanu ẽãba. Abraham nawedʼa bʼʉa zhãrã Ẽdrʉbira 48  Mawũãĩ judíorãbara panaʉ̃ mawũãsidʼa: ¿Kʼãʉ̃neba bia daibara bʉra Samaria bidʼata jara panʉta bʉra jaiba erunʉmʉ ẽka? 49  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉrã jaiba erunʉmʉ ẽã. Awuarabʉrʉ mʉãrã wawia bʼʉa mʉ Zezeta, maʉ̃ne marãbara mʉrã wawiadʼa ẽã. 50  Mʉãrã mʉta bia jaradʼamarẽã bʼʉ ẽã, mʉ Zezebʉrʉ mʉrã bia jaradʼamarẽã bʼʉa, mawũã bia jaradʼa ẽbʉrʉ izhabʉrʉ kʼawua oya. 51  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Mʉ bedʼeata aribʼae bʼʉra beukʼa baya. 52  Mawũãĩ judíorãbara mawũãsidʼa: Ya daibara kʼawuabʉda bʉra jaiba erunʉmʉã. Abraham beusia, Daizezeba bedʼeata jarabibarirãsidʼa beukuasia, maʉ̃ne bʉara mawũãbʉrʉa: Mʉ bedʼeata aribʼae bʼʉra beukʼa baya. 53  ¿Mobera bʉra zhi zromakʼa dai zeze Abraham kʼãñabara? Izhira beusia, Daizezeba bedʼeata jarabibarirãsidʼa beukuasia. ¿Mawũẽ bʉra kʼaipe mawũã bedʼea nʉmaĩrã? 54  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉta mʉzhikusa bia jara nʉmaĩbʉrʉ, mawũã mʉzhita bia jara nʉmʉrã kʼãrẽ ẽã. Mawũãmina mʉrã mʉ Zezeba bia jara bʼʉa, izhira marãbara Daizezea abʼea. 55  Mawũãmina marãbara izhira ũdukʼawua duanu ẽã, maʉ̃ne mʉãrã ũdukʼawua bʼʉa, mʉã ũdukʼawua bʼʉ ẽã ara, sewa nebʉrʉmiã baya marã kĩrãkʼa, mawũãmina mʉãrã ũdukʼawua bʼʉa, mawũẽ mʉãrã izhi bedʼeara aribʼae bʼʉa. 56  Marã zeze Abraham sobiasia mʉ zebʉrʉ ewarita ũdui baera, aramaʉ̃ne ũdusia, mawũẽ sobiasia. 57  Mawũãĩ judíorãbara mawũãsidʼa: Bʉra cincuenta añobidʼa ne ẽãta, ¿bʉa ũdusika Abrahamta? 58  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Abraham nawedʼa mʉrã bʼʉa. 59  Mawũãĩ mongʼarata jirakua edasidʼa tabʼari beadʼaita, mawũãmina Jesús merũpe ãĩ wãsia Daizeze dedʼa ewara maẽbara. Aramaʉ̃ne ãzhi ẽsadra berabʼari wãsia.

Bed’ea biobʉbari