San Juan 5:1-47

5  Maʉ̃ tẽã judíorãbara fiesta osidʼa, mawũẽ Jesús wãrĩzesia Jerusalén pʉwʉrʉedʼa.  Jerusalénne edʼa wãbarita puerta ovejarãneã abada kʼaita bʼʉa posota, maʉ̃ta hebreo bedʼeadʼera Betesda abada, mamarã juesoma bʼʉa de zaketa.  Maʉ̃za kʼayarãta bio nʉmasia, daʉbʼerrea bʼeta, wã bʼe ẽã bʼeta, kʼakua pira ẽã kʼaya bʼeta nʉmasia, maʉ̃rãbara jʉ̃ã bʼeasia poso õbʼʉta pirayeedʼa.  Maʉ̃ẽnabema edʼaudʼe ángelta zepe maʉ̃ poso õbʼʉta pirabi bʼasia, mawũẽ pirabʉrʉdʼe naara doedʼa õbʼebʉrʉta bʼe bʼasia ne bariduba kʼaya bʼʉta.  Maʉ̃ne ũmakĩrãta mama bʼasia treinta y ocho año bata kʼaya bʼʉta.  Maʉ̃ tabʼʉta Jesúsba ũdubʉrʉdʼera, mawũã bʼʉta ewari dããrã bata kʼawuape mawũãsia: ¿Bʉra bʼe krĩña bʼʉka?  Mawũãĩ kʼayabara panaʉ̃ mawũãsia: Nokʼó, mʉrã bʼe krĩña bʼʉa, mawũãmina poso pirabʉrʉdʼera mʉrã kʼaiba doedʼa õbʼʉdʼaita ne ẽã, mawũẽ mʉ wãbʉrʉedʼa awʉrʉta edʼa wã bʼʉa mʉ nawedʼa.  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Piradrʉrua, bʉzhi ertõ jiraedape tebarua.  Audre ẽãne maʉ̃ bʼesia, mawũẽ izhi ertõ jiraedape tebadʼewasia. Ẽnaʉ̃bada ewari basia maʉ̃ ewadera. 10  Mawũẽ judíorãbara mawũã bʼebʉrʉa mawũãsidʼa: Idʼira ẽnaʉ̃bada ewaria, mawũẽ bʉzhi ertõ anʉma bʼe ẽã. 11  Mawũãnaĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉta bʼebidʼabara ertõ jiraedape tebarua asia. 12  Mawũãĩ widʼi mawũãsidʼa: ¿Kʼaiba bʉaa mawũã bʉzhi ertõ jiraedape tebarua asi? 13  Mawũãbʉdadʼera zhi bʼedʼabara kʼawua ẽbasia kʼaita, Jesús nebasi baera mama zhãrã kʼabana nʉmanane edʼa. 14  Tẽã Jesúsbara ũdupe mawũãsia: Bʉra bʼesia, mawũẽ wueta kʼazhiruata orãrũã audre zuburia ẽbaita. 15  Maʉ̃ wãpe judíorãã jarasia izhira Jesúsba bʼebidʼata. 16  Maʉ̃ kʼarea judíorã Jesús kʼaidʼu jirpanesia beadʼaita, maʉ̃ta onʉmaẽrã ẽnaʉ̃bada ewade. 17  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Mʉ Zezera ewariza kʼãrẽ obʼʉa, mawũẽ mʉsidʼa kʼãrẽ onʉmʉã. 18  Mawũãbʉrʉ kʼarea judíorãbara wuaabʉrʉ bea krĩñasidʼa, ãzhima aramaʉ̃nerã bari ewari ẽnaʉ̃badadʼebemata aribʼae ẽã nʉma ẽbasia, awuarabʉrʉ Daizezesidʼa zhi Zezeta jarasia, ãzhima aramaʉ̃nerã Daizeze ũme abʼarikadʼe nʉmasia. Zhi Zezeba obʼʉta obʼʉa zhi Warrabara 19  Maʉ̃ kʼarea Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Mʉ zhi Warrabara mʉzhikusaubara miã kʼãrẽta obʼe ẽã, awuarabʉrʉ mʉ Zezeba obʉrʉta ũdubʉrʉta obʼʉa, aramaʉ̃ne jõma mʉ Zezeba obʼʉra mʉ zhi Warrabidʼa obʼʉa. 20  Mʉ Zezebara zhi Warra mʉrã kʉãgʼaba jõma ũdubi bʼʉa izha obʼʉra, mawũẽ kʼãrẽ ãmaña audre waibʼʉata bio ũdubiya, mawũẽ marãbara bia akʉdrua jirpaneña. 21  Mʉ Zezebara beukuadʼara piradrʉbipe zokʼai bʼʉbari kĩrãkʼa, mʉ zhi Warrabidʼa mawũã okrĩñabʉrʉrãta zokʼai bʼʉbaria. 22  Mʉ Zezebara miõta kʼawua o ẽã, awuarabʉrʉ zhãrã kʼawua oidʼebema jõma diasia mʉta zhi Warraa. 23  Mawũãtrʉ jõmaʉ̃ba mʉ zhi Warrata wawiadʼaya mʉ Zeze wawia panʉ kĩrãkʼa. Mʉ zhi Warrata wawia ẽãbara wawia ẽã mʉ Zeze mʉ zokʼadʼata. 24  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Iabʼaʉba mʉ bedʼeata ũrĩ bʼʉba mʉ zokʼadʼadʼebemata ĩjã bʼʉra erubʼʉa Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta, mawũẽ Daizezebara pua kʼawua o ẽbaya, awuarabʉrʉ aduaita bʼadʼata zhi berabʼarima baya Daizeze ũme bʼai jõ ẽãma. 25  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Ewarita zeya, maʉ̃ ewarira ya arabasia, mawũẽ aduaita bʼebara ũrĩnaña mʉ Daizeze Warra nemita, mʉ bedʼeata ũrĩbʉdara Daizeze ũme bʼai jõ ẽã bʼeaya. 26  Mʉ Zezebara erubʼʉa izhi ũme bʼai jõ ẽãta, mawũẽ mʉ zhi Warraabidʼa diasia erubʼamarẽã izhi ũme bʼai jõ ẽãta. 27  Dewara zhãrã kʼawua oi zareata diasia mʉrã Beubari Bape bʼʉba. 28  Mʉã maʉ̃ta jarabʉrʉ kʼarea kʼawua ẽã krĩcharãũdua, ewarita zeya, maʉ̃ ewadera beudʼapeadʼata jou nʉmebara ũrĩnaña mʉ nemirã. 29  Mawũẽ biata odʼapeadʼara piradrʉdʼaya Daizeze ũme bʼai jõ ẽã bʼaita, mawũãmina bia ẽãta odʼapeadʼara piradrʉdʼaya aduaita. Jara bʼea Jesúra zhãrã Ẽdrʉbita 30  Mʉãrã mʉzhikusaubara kʼãrẽ o ẽã. Awuarabʉrʉ sãwũãta mʉ Zezeba mʉãã jarabʉrʉta ũrĩpe mʉãrã zhãrã kʼawua obaria, aramaʉ̃ne obaria sãwũã oi bʼʉdʼe, mawũẽ mʉãrã onʉmʉ ẽã mʉã krĩñata, awuarabʉrʉ onʉmʉã mʉ Zeze mʉ zokʼadʼaba krĩñata. 31  Mʉnebemata mʉã jarara mʉnebema zhãrãma wãrĩnu ẽã. 32  Mawũãmina mʉ Zezeba mʉnebemata jara bʼʉa, mʉã kʼawua bʼʉa mawũã mʉnebemata jara bʼʉra wãrĩnuã. 33  Mʉnebemata widʼidʼamarẽã marãbara zhãrãta zokʼasidʼa Juan Burukʼoemiãma, mawũẽ izhara jarasia mʉnebema wãrãta. 34  Mawũãmina mʉãrã zhãrãba mʉnebema mawũã jaraita nesidʼa nʉmʉ ẽã, awuarabʉrʉ mʉãrã Juanba jaradʼata jarabʉrʉa marãta ẽdrʉdʼamarẽã. 35  Juanbara mʉnebema kʼawuabiga nʉmʉba pãrĩguadʼe ĩbĩrã ʉ̃nabari kĩrãkʼa bʼasia, aramaʉ̃ne marã ewari kʼakutua sobiasidʼa izhi ʉ̃nane. 36  Mawũãmina mʉã erubʼʉa mʉnebema audre bia jara bʼʉta Juanba jaradʼa kʼãñabara, kʼãrẽ aribʼaeita mʉ Zezeba mʉãã diadʼata mʉã obʼʉba mʉnebemata jara bʼʉa mʉrã mʉ Zezeba zokʼadʼata. 37  Mʉ Zeze mʉ zokʼadʼabidʼa mʉnebemata jara bʼʉa. Marãbara ũrĩnakʼa izhi nemirã, miã ũdudʼakʼa izhira. 38  Miã izhi bedʼeara eruduanu ẽã marã sodʼera, mʉta izha zokʼadʼara marãbara ĩjãna ẽãba. 39  Daizeze bedʼeata zhi bʼʉmarã marãbara kĩrãkuita estudia bʼea, mazhima maʉ̃neba erubʼeba Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta, mawũã zhi bʼʉmabara jara bʼʉa mʉnebemata. 40  Maʉ̃ne marã mʉma ze krĩñana ẽã aramaʉ̃ne erubʼeaira Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta. 41  Mʉãrã zhãrãba mʉta bia jaradʼamarẽã nʉmʉ ẽã. 42  Maʉ̃ẽnabema mʉã marã ũdukʼawua bʼʉa, marãbara Daizezera kʉãgʼadʼa ẽã. 43  Mʉrã zesia mʉ Zezedʼeba, maʉ̃ta marãbara mʉrã bia edadʼa ẽã, awʉrʉta izhikusaudʼeba zera maʉ̃ marãbara bia edadʼaya. 44  ¿Marãbara mʉnebema sãwũã ĩjãnaĩpe kʼãwũã mazhirãĩnubʉrʉ zhiya bia jara bʼera? Kʼãwũãrã Daizeze abʼa bʼʉba bia jaramarẽã duanu ẽã. 45  Krĩcharãũdua kĩrãbita mʉã marã jikuaita mʉ Zezea, mawũãmina kʼaiba marã jikuaira bʼʉta Moiséa, maʉ̃ne marãbara izhita krĩcha bʼea. 46  Moiséba bʼʉdʼata marãba ĩjã bʼebʉrʉ mʉnebemata ĩjãkʼausidʼa, izhara mʉnebemata bʼʉdʼaba. 47  Mawũãmina izha bʼʉdʼata ĩjãna ẽãrã, ¿sãwũã ĩjãnaĩpe mʉ bedʼeara?

Bed’ea biobʉbari