San Juan 4:1-54

4  Nokʼo Jesúsbara kʼawuasia fariseorãbara ũrĩsidʼata zhãrãba mawũãbʉdata: Jesúsbara zhãrã audre jʉre buru kʼoekua nʉmʉã Juan kʼãñabara.  Mawũãsidʼa Jesúsbara zhãrã buru kʼoekua nʉmʉ ẽãta, awuarabʉrʉ zhãrã buru kʼoe duanasia izha jʉrʉkuadʼabʉrʉ.  Fariseorã bĩ ẽã bʼeta kʼawuape Judea druadʼebara wãbʉrʉta, wakusa wãsia Galilea druaedʼa.  Maʉ̃nerã berabʼariita bara basia Samaria druadʼe.  Aramaʉ̃ne zesia pʉwʉrʉ Samaria druadʼebemata Sicar abadaidʼu, mama kʼaita bʼasia Jacobo bʼadʼaba druata diadʼata zhi warra Joséa.  Mama bʼasia poso Jacobodʼeta. Mawũẽ Jesúra odʼe mapoea zebʉrʉba jewedʼasia poso kʼaita. Maʉ̃nerã nʉmasia ʉ̃matipa badea.  Maʉ̃ne wũẽrãta Samariadʼebemata zesia baniã juedʼe, mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Baniã mʉã doita diadua.  Maʉ̃ẽna izha jʉrʉkuadʼara pʉwʉrʉedʼa wãsidʼa kʼãrẽ kʼoita edadʼe.  Mawũãĩ wũẽrã Samariadʼebemabara mawũãsia: ¿Bʉra judíota sãwũã baniã doita mʉãã widʼibʉrʉ, maʉ̃ne mʉrã wũẽrã Samariadʼebemata bʼʉ ẽka? Mawũãsia judíorã Samariadʼebema bawara zhi biata duanu ẽbaera. 10  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Daizezeba dia bʼʉdʼebemata sãwũãta bʉa kʼawuara, kʼaiba baniã mʉã doita diadua abʉrʉta bʉa kʼawuara, bʉara baniã widʼikʼausia, mobedʼeba mʉãrã diakʼausia baniã dazhi bʼabi bʼʉta. 11  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Nokʼó, bʉara kʼãrẽba jueira ne ẽã, maʉ̃ne posora eidʼua. ¿Mawũẽ bʉara sãmabemata erubʼʉ baniã dazhi bʼabi bʼʉra? 12  ¿Mobera bʉra audre zhi zromakʼa zõrã dazhirãta Jacobo kʼãñabara? Naʉ̃ posora izhara daiita ãmaẽsia, naʉ̃ta do bazhidʼa izha, zhi warrarãba, izhi pakʼarãba. 13  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Naʉ̃ baniãta dobʉrʉra wakusa obisiaya. 14  Mawũãmina baniã mʉã diabʉrʉta dobʉrʉra obisiakʼa baya, awuarabʉrʉ baniã mʉã diabʉrʉra izhidʼe drʉ nʉmaña Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta. 15  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Nokʼó, mʉãã diadua maʉ̃ baniãta, mʉ obisia ẽbaita, miã nama juedʼe ze ẽbaita. 16  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉzhi kĩmata trʉ̃ne wãrũã, mobe zeudua naĩnu. 17  Mawũãĩ wũẽrãbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉrã kĩma ne ẽã. Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Bʉara bia jarabʉrʉa bʉra kĩma ne ẽã abʉrʉbara. 18  Bʉara kĩma edama juesoma bʼʉa, idʼi erubʼʉsidʼa bʉ kĩma ẽã, mawũẽ bʉa mawũã jarabʉrʉra wãrĩnuã. 19  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Nokʼó, mʉma bʉra Daizezeba bedʼeata jarabibaria. 20  Dai zhibarirãbara Daizezera ibia jara bʼeasia naʉ̃ kʼatumane, maʉ̃ne marãbara jara bʼea Daizezera Jerusalénnebʉrʉ ibia jaradʼai barata. 21  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉã za jaraita ĩjãrũã, ewarita zeya, maʉ̃nerã marãbara naʉ̃ kʼatumane miã Jerusalénne ibia jaradʼa ẽã Daizezera. 22  Marãbara Daizezera ibia jara bʼeta izhidʼebema sãwũãta kʼawuadʼa ẽã, daibara Daizezera ibia jara bʼea izhidʼebema sãwũãta kʼawua bʼeta, zhãrã Ẽdrʉbigaira uruba judíorãneba. 23  Mawũãmina ewarita zeya, maʉ̃ ewarira ya arabasia, mawũẽ Daizeze wãrĩnu ibia jara bʼebara Jawurebiadʼeba wãrĩnu ibia jaradʼaya, Daizezebara krĩña bʼʉa izhira mawũã ibia jaradʼaita. 24  Daizezera Jawurea, mawũẽ izhita ibia jara bʼebara Jawurebiadʼeba wãrĩnu ibia jaradʼaidʼe bʼʉa. 25  Mawũãĩ wũẽrãbara mawũãsia: Mʉã kʼawua bʼʉa zhãrã Ẽdrʉbiira zeita, izhi zebʉrʉdʼera daia bia jarakʼaya ne jõma. 26  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉta izhia, mʉãta bʉ ũme bedʼea kʼobʼʉa. 27  Maʉ̃ne izha jʉrʉkuadʼara zesidʼa, mawũẽ bia akʉdruasidʼa wũẽrã ũme bedʼea kʼobʼʉba, mawũãmina miõba widʼidʼa ẽbasia kʼãrẽta widʼi bʼʉra, o maʉ̃ wũẽrã ũme kʼãrẽ ʉ̃rʉ̃ bedʼea kʼobʼʉra. 28  Wũẽrãbara zokʼo izhidʼera ãmaẽpe wãsia pʉwʉrʉedʼa, mobe zhãrã bʼea mawũãsia: 29  Ũmakĩrãta akʉdʼe zeudua, jõma jarabʉrʉa mʉã kʼãrẽ odʼata. ¿Kʼãgʉra zhãrã Ẽdrʉbii ẽka? 30  Mawũãĩ pʉwʉrʉdʼebara wãsidʼa, aramaʉ̃ne zesidʼa Jesúsma. 31  Maʉ̃ẽna izha jʉrʉkuadʼabara ibiadʼe jara mawũãsidʼa: Miã Ũrãgʼabari, nekʼorua. 32  Mawũãnaĩ izhara mawũãsia: Mʉãrã zhikota kʼoita erubʼʉa marãba kʼawuadʼa ẽãta. 33  Mawũãĩ izha jʉrʉkuadʼabara ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Iabʼaʉba zhikota wesi ẽka? 34  Maʉ̃ne Jesúsbara mawũãsia: Mʉ zhikora mʉãrã mʉ zokʼadʼaba krĩñata oibara, aramaʉ̃ne izha kʼãrẽ obi nʉmʉkʼãrĩta jõbiibara. 35  ¿Ne udʼapeadʼata bʼʉaira marãbara jedʼekʼo kĩmarẽ wãẽã nʉmʉã abada ẽka? Mawũãmina mʉã marãã jaraya: Ne bʼʉaita akʉdʼai kĩrãkʼa akaudua druadʼe zhãrã bʼeta, ya mʉnebemata ĩjãĩta nʉmeã. 36  Ne bʼʉa nʉmʉbara ne jida bʼʉa, aramaʉ̃ kĩrãkʼa nʉmʉbara jara bʼʉa mʉnebemata ĩjãnamarẽã Daizeze ũme bʼai jõ ẽãnebemata, mawũẽ ne ubarita ne bʼʉabari ũme sobiabada kĩrãkʼa bʼʉa. 37  Maʉ̃ẽnabemata jarabadara wãrĩnuta mawũã bʼʉa: Abʼara zhi ubaria, waya dewarabemata zhi bʼʉabaria. 38  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉã marã zokʼasia awʉrʉrãba jaradʼapeadʼa maẽ marãneba ĩjãnamarẽã, aramaʉ̃ne awʉrʉrãba jaradʼapeadʼa maẽ marãneba ĩjã tupudʼea. 39  Samaria bidʼarã maʉ̃ pʉwʉrʉdʼe bʼebara bioba Jesúsdʼebema ĩjãsidʼa, maʉ̃ẽnabema wũẽrãba mawũãsia: Kʼãʉ̃bara mʉãã jarasia mʉã kʼãrẽ odʼata jõma. 40  Maʉ̃neba Samaria bidʼarã Jesúsma zedʼape zuburia bedʼeasidʼa ãzhi bawara bʼemarẽã, mawũẽ mama bʼesia ewari ũme. 41  Aramaʉ̃ne ãmaña bioba ĩjãsidʼa bedʼeata izha jarabʉrʉta ũrĩbʉdaba. 42  Maʉ̃nerã wũẽrãã mawũãsidʼa: Daibara ĩjã kʼopanʉ ẽã bari bʉa jarabʉrʉdʼeba, awuarabʉrʉ izhi bedʼeara jipa daiba ũrĩbʉda, mawũẽ kʼawuabʉda naʉ̃ wãrĩnu ẽjũãne zhãrã bʼeta Ẽdrʉbiita. Jesúsba bʼebidʼa nokʼo warrata (Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10) 43  Mawũã ewari ũme bʼape Samaria druadʼebara Jesús wãsia Galilea druaedʼa. 44  Izhi Jesúsba jaradʼa kĩrãkʼa Daizezeba bedʼeata jarabibarira izhi druadʼebʉrʉ bia edadʼa ẽã. 45  Galilea druaedʼa zebʉrʉdʼera Galilea bidʼarãbara bia edasidʼa, maʉ̃ẽnabema ãzhara ũdusidʼa Jerusalénne kʼãrẽ odʼata jõma, Egiptodʼeba ẽzoadʼata krĩcha fiesta odʼapeadʼa maẽ mawũã ũdusidʼa, ãzhisidʼa wãsi baera maʉ̃ fiestaidʼura. 46  Jesús wakusa zesia Caná pʉwʉrʉedʼa, maʉ̃ pʉwʉrʉra Galilea druadʼebema, mama baniãta vino babidʼa basia. Maʉ̃ne Capernaúm pʉwʉrʉdʼe bʼasia reyba nokʼota bʼʉkʼãrĩta, maʉ̃ warrata kʼaya nʉmasia. 47  Maʉ̃ne izha ũrĩsia Jesús zebʉrʉta Judea druadʼeba Galilea druaedʼa, mawũẽ izhima zepe zuburia bedʼeasia zhi warrata bʼebidʼe wãmarẽã beubodʼota. 48  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Ũdudʼakʼata mʉã obʉrʉta ũdubʉda ẽãrã marãbara mʉnebema ĩjãna ẽã. 49  Mawũãĩ reyba nokʼota bʼʉkʼãrĩbara mawũãsia: Nokʼó, zerua mʉ warra beui nawedʼa. 50  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Dedʼaa wãrũã, bʉ warrara bʼidʼa. Maʉ̃bara ĩjãsia Jesúsba mawũãbʉrʉra, mawũẽ wãsia. 51  Odʼe wãne izhi nezokʼarãba kĩrãzhu zedʼape mawũãsidʼa: Bʉ warrara bʼidʼa. 52  Mawũãnaĩ izhara widʼisia kʼãrẽ ʉ̃madaudʼe arigu basita. Mawũẽ mawũãsidʼa: Nuwuedʼa ʉ̃madau pʉrra a la una kenabʼarisia kʉwamiãbara. 53  Mawũẽ zhi zezebara kʼawuasia maʉ̃ ʉ̃madaudʼe Jesúsba bʉ warrara bʼidʼa adʼata. Mawũẽ izhara Jesúsdʼebema ĩjãbʉrʉba ĩjãsidʼa zhi kĩmaba zhi warrarãba. 54  Jesúsbara maʉ̃ta ũdudʼakʼata zhi ũmeta osia, Judea druadʼeba Galilea druaedʼa wãpe.

Bed’ea biobʉbari