San Juan 16:1-33

16  Mʉãrã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉa kenabʼaridʼa ẽbamarẽã mʉnebema ĩjã bʼeta.  De zhi jʉrebadata nʉme maẽ marã edʼa wãbidʼa ẽbaya, ewarita zeya bariduba marã beabʉrʉdʼera krĩchaita Daizezeba krĩñata obʉrʉta.  Maʉ̃ta odʼaya ũdukʼawadʼa ẽãba mʉ Zezeta miã mʉta.  Mʉãrã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉa maʉ̃ ewarita zebʉrʉdʼera marãba bude badʼamarẽã ya mʉãrã marãã zhi jaramata. Jawurebiaba obʼʉdʼebema Maʉ̃ mʉãrã jẽdeubara marãã jara ẽbasia, mʉrã bʼʉ baera marã bawara.  Mawũãmina kʼõbebʉrʉ mʉrã wãña mʉ zokʼadʼama, maʉ̃ta marãnebemabara miõba widʼi mawũã ẽã: ¿Bʉra sãmaã wãĩpe?  Awuarabʉrʉ mʉã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉ kʼarea marã kʼãbãẽã sopua kʼobʼea.  Mawũãmina wãrĩnu mʉã marãã jaraya: Marãĩtara biga mʉrã wãĩta, mʉta wã ẽbʉrʉ Kʼarebara marãma ze ẽã, mawũãmina mʉta wãrã mʉã marãma zokʼaya  Izhi zebʉrʉdʼera ẽjũãne bʼea kʼawuabigaya kʼazhiruadʼe bʼeta, waya mʉrã bedʼea ne ẽã bʼʉta, kʼawuabigaya zhãrã Daizezebara kʼawua oita.  Kʼawuabigaya kʼazhirua bara bʼeta ĩjãna ẽãba mʉnebemata. 10  Kʼawuabigaya mʉrã bedʼea ne ẽã bʼʉta mʉrã wãĩ baera mʉ Zezema, aramaʉ̃ne marãbara mʉrã wueta ũdudʼa ẽbaya. 11  Kʼawuabigaya zhãrã Daizezebara kʼawua oita, izhara ãtõmiã naʉ̃ ẽjũãne nokʼora ya kʼawua osi baera. 12  Mʉãrã wadʼi ne bio erubʼʉa marãã jaraita, mawũãmina aritiara marãbara sãwũãta kʼawuadʼa ẽbaya. 13  Mawũãmina Jawurebia wãrãnebemata zebʉrʉdʼera, marã erunʉmaña Daizezedʼebema wãrãne. Izhara jara ẽbaya izhikusaudʼebemata, awuarabʉrʉ jõma jaraya mʉneba ũrĩbʉrʉta, aramaʉ̃ne jõma marãã kʼawuabiya kʼãrẽ berabʼariita. 14  Jawurebiabara kʼawuabigaya mʉrã zhi zromata, mʉ bedʼeata ũrĩpe marãã kʼawuabigaya. 15  Jõma mʉ Zezeba erubʼʉra mʉrẽã. Maʉ̃ba mʉãrã jarabʉrʉa Jawurebiabara mʉ bedʼeata ũrĩpe marãã kʼawuabigaita. Sopuara sobia baya 16  Dããrã ẽãne marãbara mʉrã ũdudʼa ẽbaya, mawũãmina dããrã ẽãne mʉrã wakusa ũdudʼaya mʉrã wãĩ baera mʉ Zezema. 17  Mawũãĩ izha jʉrʉkuadʼata ʉ̃kʉrʉbara ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽta mawũã dazhirãã mawũãbʉrʉ: Dããrã ẽãne marãbara mʉrã ũdudʼa ẽbaya, mawũãmina dããrã ẽãne wakusa ũdudʼaya mʉrã wãĩ baera mʉ Zezema? 18  ¿Kʼãrẽta jara krĩñabʉrʉ mawũã dããrã ẽãne abʉrʉbara? Sãwũãta kʼawuadʼa ẽã izha jarabʉrʉra. 19  Jesúsbara kʼawuasia widʼi krĩña kʼobʼeta, mawũẽ mawũãsia: ¿Marãbara mazhirãĩnu widʼi kʼobʼe ẽka mʉã mawũãnata: Dããrã ẽãne marãbara mʉrã ũdudʼa ẽbaya, mawũãmina dããrã ẽãne mʉrã wakusa ũdudʼaya? 20  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, marã jẽgadʼaya, sopuadʼaya, waya mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼera sobiadʼaya. Mawũãmina marã sopuadʼaimina marã sopuara sobia baya. 21  Wũẽrã toira puabaria toi ewarita arababʉrʉba. Mawũãmina wũãwũã tobʉrʉdʼera pua kʼobʼadʼara sobiaba kĩrãduabaria wũãwũãta tobʉrʉba naʉ̃ ẽjũãne. 22  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa marãsidʼa kʼãwũãwedʼara sopua bʼea. Mawũãmina mʉã marã wakusa ũdubʉrʉba sobiadʼaya, mobebaira miõba jãrĩ ẽã marã sobiara. 23  Maʉ̃ ewadera marãbara mʉãã widʼidʼa ẽã miã kʼãrẽta. Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, jõma kʼãrẽ mʉ Zezea mʉneba widʼibʉdara izha marãã diaya. 24  Wadʼi marãbara mʉnebara kʼãrẽ widʼidʼa ẽã. Kʼãrẽ widʼiudua, mobedʼeba jidadʼaya, aramaʉ̃ne marã jipadʼe sobia bʼeaya. Mʉã edre bʼaebisia zareata ẽjũãnebema 25  Maʉ̃ mʉãrã ne jarakʼa jarabʉrʉa. Ewarita zeya mʉã jarabʉrʉra ne jarakʼa jara ẽãta, awuarabʉrʉ marãã jipa jaraya mʉ Zezedʼebemata. 26  Maʉ̃ ewadera marãbara mʉneba kʼãrẽ widʼidʼaya. Maʉ̃bara mʉãrã jara kʼobʼʉ ẽã mʉta mʉ Zezea zuburia bedʼeaita marãbari. 27  Mʉ Zezebara marã kʉãgʼa bʼʉa marãba mʉta kʉãgʼa bʼe baera, aramaʉ̃ne ĩjã bʼea mʉrã zesita Daizeze maẽba. 28  Mʉrã mʉ Zeze maẽba zesia naʉ̃ ẽjũãẽna, mʉãrã naʉ̃ ẽjũãrã ãmaẽña, mʉrã wakusa wãña mʉ Zezema. 29  Mawũãĩ izha jʉrʉkuadʼabara mawũãsidʼa: Idʼibʉrʉ bʉa jarabʉrʉra jipa jara kʼobʼʉa, ne jarakʼa jara ẽã. 30  Idʼibʉrʉ daibara kʼawuabʉda bʉara ne jõma kʼawua bʼʉta, mawũẽ miõba kʼãrẽ widʼidʼaira nesidʼa ẽã, kʼãʉ̃ba daibara ĩjã bʼea bʉra zesita Daizeze maẽba. 31  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Idʼibʉrʉ ĩjãbʉdakʼa? 32  Ewarita arabaidʼebema ya arabasia, mawũẽ marã abʼa abʼakʼa wãẽbadʼaya mazhi wãbʉrʉma, aramaʉ̃ne mʉrã ãmaẽnaña dobʼa. Mawũãmina mʉrã dobʼa bʼʉ ẽã mʉ Zezeta bʼʉba mʉ ũme. 33  Mʉã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉa mʉneba adu-a bʼeamarẽã. Naʉ̃ ẽjũãnerã marã zuburiaya, mawũãmina wãnigua bʼeaudua, mʉã edre bʼaebisia ãtõmiã zareata ẽjũãne nʉmʉrã.

Bed’ea biobʉbari