San Juan 15:1-27

15  Mʉrã wãrĩnu uva kʼarra, waya mʉ Zezera zhi akʉbaria.  Jʉ̃kʼara mʉ kʼarradʼebema zhi zau ẽãrã izha tiaweya. Mawũãmina zhi zaubʉdara zhi tae seri ẽãtrʉ kʼõkua araa oya audre zaumarẽã.  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa marã ya zhi araa omata bʼea, bedʼeata mʉã marãã jara nʉmʉba.  Mʉ ũme bʼeaudua, mobedʼeba mʉrã marãne bʼʉa. Uva jʉ̃kʼara izhikusara zau ẽã zhi kʼarra maẽba nʉmʉ ẽbʉrʉ, aramaʉ̃ kĩrãkʼa marãbara Daizezeba krĩñarã obʼedʼa ẽã mʉ ũme duanu ẽbʉrʉ.  Mʉrã uva kʼarra, waya marãta zhi jʉ̃kʼara. Mʉ ũme bʼʉra mʉrã izhidʼe bʼʉba maʉ̃bara Daizezeba krĩñata bio oya. Mʉ ũme duanu ẽbʉrʉ miã kʼãrẽta obʼedʼa ẽã.  Mʉ ũme bʼʉ ẽãrã ãĩ bʼʉdʼaya uva jʉ̃kʼara zau ẽã kĩrãkʼa. Bagui jʉrepe tebʉdʼe pepekuabada, mawũẽ eradrʉbaria.  Mʉ ũme bʼebʉrʉ, mʉ bedʼeata aribʼae bʼebʉrʉ widʼiudua jõma mazha krĩñata, mʉã marãã diaya.  Mʉ Zezera zhi zromata nʉmabidʼaya izha krĩñata bio obʼeba, aramaʉ̃ne mʉã jʉrʉkuadʼata bʼeaya.  Mʉ Zezeba mʉ kʉãgʼa kĩrãkʼa, mʉãbidʼa marã kʉãgʼa, mawũẽ mʉã kʉãgʼata bʼeaudua. 10  Mʉã jara bʼʉta aribʼae bʼebʉrʉ mʉã kʉãgʼata bʼeaya, aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉãrã mʉ Zezeba jara bʼʉta jõma aribʼae bʼʉa, mawũẽ mʉrã izha kʉãgʼa. 11  Mʉã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉa marã mʉ kĩrãkʼa jipadʼe sobia bʼeamarẽã. 12  Mʉã jaraya kʼãrẽ aribʼaeita: Zhiya zhi kʉãgʼaudua marãta mʉã kʉãgʼa kĩrãkʼa. 13  Kʉãgʼata kʼãbãẽã erubʼʉbara izhi bebuta diaya izhi bawara zhibiarãbari. 14  Marã mʉ bawara zhibiata bʼea mʉã jara bʼʉta aribʼaedʼara. 15  Mʉã ya marã mʉ nezokʼarã a ẽã, nezokʼabara kʼawua ẽbaera izhi nokʼoba kʼãrẽ obʼʉra. Awuarabʉrʉ mʉãrã mʉ bawara zhibiarã abʼʉa, mʉ Zezedʼeba kʼãrẽ jõma mʉã ũrĩnarã mʉã marãã kʼawuabiga bʼʉba. 16  Mʉta marãba jʉrʉdʼa ẽbasia, awuarabʉrʉ mʉã marãta jʉrʉkuasia, aramaʉ̃ne mʉã marã duanusia wãnape mʉ Zezeba krĩñata obʼeamarẽã, jipa maʉ̃trʉ obʼeamarẽã. Mawũãrã jõma kʼãrẽ mʉ Zezea mʉneba widʼibʉdara izhara marãã diaya. 17  Mʉã marãã jaraya: Zhiya zhi kʉãgʼaudua. Mʉnebema ẽãbara marã juradea 18  Mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼeba marãta juradebʉrʉ, kʼawuaudua mʉta juradʼapeadʼata marã nawedʼa. 19  Marãta mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼebʉrʉ, mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼebara kʉãgʼa kʼausidʼa ãzhirãrã. Mawũãmina marã mʉnebema ẽãta ẽjũãne duanu ẽã, awuarabʉrʉ mʉã marã jʉrʉkuasia mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼeta. Maʉ̃ba mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼebara marã juradea. 20  Bedʼeata bude baudua mʉã marãã mawũãnata: Nezokʼara audre zhi zroma ẽã izhi nokʼo kʼãñabara. Mʉ zuburia oita pẽwã bʼedʼebara, marãsidʼa zuburia oita pẽwãnaña. Mʉ bedʼeata aribʼae bʼedʼebara, marã bedʼeasidʼa aribʼaedʼaya. 21  Marã mʉ kʼarea mawũã zuburia odʼaya, ũdukʼawadʼa ẽãba mʉ zokʼadʼata. 22  Mʉta zepe zhãrãta ũrãgʼa ẽbasibʉrʉ kʼazhirua ne ẽã bʼeakʼausia, mawũãmina ũrĩkʼawua nʉmeba kʼazhirua ne ẽã bʼea abʼedʼa ẽã. 23  Mʉta jura bʼʉbara mʉ Zezesidʼa jura bʼʉa. 24  Mʉã ãzhidʼe edʼa awʉrʉba okʼata osi ẽbʉrʉ kʼazhirua ne ẽã bʼeakʼausia, mawũãmina akʉ bʼeta juradea mʉta, mʉ Zezeta. 25  Aramaʉ̃ne arimaẽ berabʼari nʉmʉã bedʼeata zhi bʼʉmata ãzhi ũrãgʼadʼe mawũã bʼʉta: Mʉrã kʼãrẽã juradʼai ne ẽãne juradea. 26  Mawũãmina Kʼarebata zebʉrʉdʼera, mʉã maʉ̃ marãma mʉ Zezedʼeba zokʼabʉrʉra Jawurebia wãrãnebema, izhira zeya mʉ Zeze maẽba, izha jaraya mʉnebemata. 27  Marãbidʼa mʉnebemata jaradʼaya, mʉ bawara bʼeadʼaba jẽde wedʼauba.

Bed’ea biobʉbari