San Juan 14:1-31

14  Sopuarãũdua. Ĩjãũdua Daizezedʼebemata, ĩjãũdua mʉnebemasidʼa.  Mʉ Zeze dedʼara sãma bʼaira bio bʼʉa, mawũã bʼʉ ẽbʉrʉ mʉã marãã jarakʼausia. Mawũẽ mʉrã wãña sãma bʼaita aribʼaedʼe marãĩta.  Mʉrã mawũã wãpe sãma bʼaita aribʼaepe mʉrã wakusa zeya marã mʉzhi bawara jʉre edeita, aramaʉ̃ne mʉ bʼʉ maẽ marãsidʼa bʼeamarẽã.  Marãbara kʼawua bʼea mʉ sãmaã wãĩrã, kʼawua bʼea ora.  Mawũãĩ Tomásba mawũãsia: Nokʼó, daibara kʼawuadʼa ẽã bʉ sãmaã wãĩrã, ¿mawũẽ daibara sãwũã kʼawuadʼaipe ora?  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: Mʉta oa, mʉta wãrã, mʉta bʼai jõ ẽãnebema. Mawũẽ miõta mʉ Zezema jũẽ ẽã, awuarabʉrʉ jũẽña mʉneba.  Marãba mʉta ũdukʼawua bʼeasibʉrʉ, mʉ Zezesidʼa ũdukʼawua bʼeakʼausia, nane wedʼauba ũdukʼawadʼaya ũdu bʼeba.  Mawũãĩ Felipeba mawũãsia: Nokʼó, daia ũdubigarua bʉ Zezeta, daira bari maʉ̃baa.  Mawũãĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Mʉrã marã bawara bʼʉta ewari bio bata, bʉa mʉrã ũdukʼawa ẽka Felipe? Mʉta ũdu bʼʉbara mʉ Zezeta ũdu bʼʉa, ¿maʉ̃ta bʉara sãwũã mawũãbʉrʉ: Daia ũdubigarua bʉ Zezeta? 10  ¿Bʉara ĩjã ẽka mʉrã mʉ Zezedʼe bʼʉta, mʉ Zezera mʉne bʼʉta? Mʉã bedʼeata marãã jara nʉmʉrã mʉzhikusauba jara nʉmʉ ẽã, awuarabʉrʉ mʉ Zeze mʉne bʼʉba mʉneba kʼãrẽ onʉmʉã. 11  Ĩjãrũã mʉrã mʉ Zezedʼe bʼʉta, mʉ Zezera mʉne bʼʉta. Maʉ̃ta ĩjã ẽbʉrʉ, ĩjãrũã mʉã kʼãrẽ onʉmʉneba. 12  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Mʉnebemata ĩjã bʼʉbara mʉã kʼãrẽ onʉmʉta izhabidʼa oya. Kʼãrẽ audre oya mʉta wãĩ baera mʉ Zezema. 13  Jõma kʼãrẽ mʉ Zezea widʼibʉdata mʉneba widʼibʉdara mʉã aribʼaeya, aramaʉ̃ne mʉ Zezeta zhi zromata ũdukʼawadʼamarẽã mʉ zhi Warradʼeba. 14  Mʉãã kʼãrẽta widʼidʼara mʉãrã aribʼaeya. Jesúsba zokʼaita jaradʼa Jawurebiata 15  Mʉta kʉãgʼa bʼebʉrʉ aribʼaeudua mʉã jara bʼʉta. 16  Mawũãrã mʉta zuburia bedʼeaya mʉ Zezea, mobedʼeba marãã diaya awʉrʉ marã Kʼarebata, aramaʉ̃ne marã bawara bʼamarẽã ewariza. 17  Jawurebiara wãrãnebemata bʼʉa, mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼebara izhira jidadʼaidʼe bʼʉ ẽã ũdudʼa ẽbaera, miã ũdukʼawadʼa ẽbaera. Mawũãmina marãbara ũdukʼawua bʼea marã bawara bʼʉ baera, aramaʉ̃ne marãne bʼaya. 18  Mʉã marã dobʼa ãmaẽkua ẽã jẽrãmarãta bʼe kĩrãkʼa, mʉrã marãma zeya. 19  Mʉnebema ẽãta ẽjũãne bʼebara dããrã ẽãne mʉrã wueta ũdudʼa ẽã. Mawũãmina marãbara mʉrã ũdudʼaya. Mʉta bʼʉba marãsidʼa bʼeaya. 20  Mawũã ũdubʉda ewadera marãbara kʼawuadʼaya mʉrã mʉ Zezedʼe bʼʉta, marãta mʉne bʼeta, mʉta marãne bʼʉta. 21  Mʉã jara bʼʉta aribʼae bʼʉbara mʉrã kʉãgʼa bʼʉa. Mʉta kʉãgʼa bʼʉra mʉ Zezeba kʉãgʼa baya, mʉãbidʼa kʉãgʼa baya, mobe mʉnebemata kʼawuabi nʉmaña. 22  Mawũãĩ Juda awʉrʉba Iscariote ẽãba mawũãsia: Nokʼó, ¿bʉara sãwũã daiaabʉrʉ bʉdʼebemata kʼawuabi nʉmaĩne kʼawuabi nʉma ẽpe bʉdʼebema ẽãta bʼeara ẽjũãne? 23  Mawũãĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉta kʉãgʼa bʼʉbara mʉ bedʼeata aribʼaeya, mobedʼeba mʉ Zezebara kʉãgʼa baya, aramaʉ̃ne daira izhima zedʼape izhi bawara panaña. 24  Mʉta kʉãgʼa ẽãbara mʉ bedʼeara aribʼae ẽã. Mʉã jara nʉmʉ bedʼeata ũrĩ bʼera mʉrẽ ẽã, awuarabʉrʉ mʉ Zeze mʉ zokʼadʼadʼea. 25  Mʉã maʉ̃ jõma marãã jarabʉrʉa marã bawara bʼʉwedʼa. 26  Mawũãmina marã Kʼarebata Jawurebiata mʉ Zezeba mʉbari zokʼaibara maʉ̃bara marãã ne jõma jaradedʼekaya, bude babigaya jõma mʉã marãã jaradʼata. 27  Adu-a bʼaidʼebemata mʉã marãĩta ãmaẽña, adu-a bʼaidʼebemata mʉrẽta mʉã marãã diaya. Maʉ̃ mʉãrã dedʼeka ẽã ẽjũãne bʼeba aritiaedʼa diabada kĩrãkʼa. Mawũẽ sopuarãũdua, miã perarãũdua. 28  Marãbara ũrĩsidʼa mʉã marãã mawũãnata: Mʉrã wãpe marãma zeya. Mʉta kʉãgʼa bʼebʉrʉ marã sobiadʼaidʼe bʼʉa mʉã jarasi baera mʉrã mʉ Zezema wãĩta, mʉ Zezera zhi zromaneba mʉ audre. 29  Mʉã maʉ̃ta marãã jarabʉrʉa mawũã berabʼarii nawedʼa, mawũã berabʼaribʉrʉdʼera ĩjãnamarẽã. 30  Ya mʉrã marã bawara bio bedʼea ẽã ãtõmiãta uru baera naʉ̃ ẽjũãne nokʼota, izhira zarea ne ẽã mʉ ʉ̃rʉ̃rã. 31  Mawũãmina mʉãrã mʉ Zezera kʉãgʼata ẽjũãne bʼeba kʼawuadʼamarẽã, mʉãrã mʉ Zezeba jaradʼa kĩrãkʼa onʉmʉã. Pirabʼariudua, wãdrʉ namaʉ̃bara.

Bed’ea biobʉbari