San Juan 10:1-42

10  Jesúsbara mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Ovejarãne kʼorrata nʉmʉ maẽ puertadʼe edʼa wãbʉrʉ ẽãrã, awuarabʉrʉ jãpe wãrĩze edʼa wãbʉrʉra nezrʉgamiã.  Mawũãmina puertadʼe edʼa wãbʉrʉra ovejarã akʉbaria.  Puerta jʉ̃ã bʼʉbara maʉ̃ edʼa wãmarẽã ewabaria, ovejarãbara izhi nemirã ũrĩkʼawua bʼea, izhi ovejarã trʉ̃ jara ãĩ jʉre edebaria.  Aramaʉ̃ne izhi ovejarã jõma ãĩ zebigape ãzhi naa wãbaria, mawũẽ ovejarã izhi kʼaidʼu wãbada izhi nemita ũrĩkʼawua bʼeba.  Mawũãmina ũdudʼakʼara pẽwãna ẽã, awuarabʉrʉ maʉ̃ kʼareara merũ wãẽba panʉã ũdudʼakʼa nemirã ũrĩnakʼaba.  Jesúsbara mawũã ne jarakʼasia, mawũãmina ãzhara kʼawuadʼa ẽbasia kʼãrẽta jara krĩñabʉrʉra. Jesúra bigaua izhidʼerã akʉira  Mawũẽ Jesúsbara wakusa mawũãsia: Mʉã wãrĩnu marãã jaraya: Mʉta puerta ovejarãneã.  Jõma mʉ nawedʼa zedʼapeadʼara nezrʉgamiãta bʼea, mawũẽ ãzhi bedʼeara ũrĩna ẽbasia mʉrẽta bʼebara.  Mʉta puerta. Mʉneba edʼa wãbʉrʉra ẽdrʉya. Aramaʉ̃ne adu-a bʼaya mʉã bia erunʉmʉba. 10  Nezrʉgamiã zebaria nezrʉgaita, zhãrã beaita, zhãrã jõbiita. Mawũãmina mʉrã zesia Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta adʼuba erubʼeamarẽã. 11  Mʉrã bigaua ovejarã akʉira. Ovejarã akʉita bigaura beubaria ovejarã kʼarea. 12  Mawũãmina pagʼa bʼʉkʼãrĩnata ovejarã akʉbari ẽãbara ovejarã izhidʼe ẽbaera usa pã zebʉrʉta ũdubʉrʉdʼera ovejarã ãmaẽkua wãẽba wãbaria, mawũẽ usa pãbara ovejarã kʼa jãrãzoabibaria. 13  Pagʼa bʼʉkʼãrĩnarã mawũã wãẽba wãbaria, plata kʼarea nʉmʉ baera sopua ẽã ovejarã kʼarea. 14  Mʉrã ovejarã akʉira bigaudʼeba ũdukʼawua bʼʉa mʉ ovejarã, mʉrẽta bʼebidʼa mʉrã ũdukʼawua bʼea. 15  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉ Zezebara mʉrã ũdukʼawua bʼʉa, mʉ Zezera mʉãbidʼa ũdukʼawua bʼʉa. Mʉrã beuya ovejarã kʼarea. 16  Mʉã dewara erubʼʉa ovejarã naʉ̃ kʼorradʼebema ẽãta. Maʉ̃rãsidʼa mʉãrã wei baraba maʉ̃rãbara mʉ bedʼeara ũrĩnaña. Aramaʉ̃ne ãba duaneña, ãzhi akʉbarira abʼa bʼaya. 17  Mʉ Zezebara mʉrã kʉãgʼa mʉrã beui baera wakusa piradrʉita. 18  Mʉrã miõba beadʼa ẽã, awuarabʉrʉ mʉrã mʉzhi biaba beuya. Mʉãrã erubʼʉa beui zareara, mʉãrã erubʼʉa wakusa piradrʉi zareara. Maʉ̃ta omarẽã jarasia mʉ Zezeba. 19  Judíorã wakusa krĩcha abʼarika zedʼa ẽbasia maʉ̃ bedʼeaba. 20  Ãzhirãnebema biobara mawũãsidʼa: Jaiba erunʉmʉba kĩrãne bʼʉ ẽã. ¿Maʉ̃ba izhi bedʼeara kʼãrẽã ũrĩnaĩpe? 21  Waya awʉrʉrãbara mawũãsidʼa: Mawũãrã bedʼea ẽã jaiba erunʉmʉrã. ¿Jaibara ne ũdubiga bʼeika daʉbʼerrea bʼera? Judíorãbara Jesús seribidʼa ẽbasia 22  Jerusalénne fiesta obʉdata Daizeze dedʼebemata osidʼa. Maʉ̃nerã kũrãsã ewari basia. 23  Daizeze dedʼa ewara maẽ Jesús tebasia Salomón abada maẽ. 24  Maʉ̃ne judíorãba bʉredrʉdʼape mawũãsidʼa: ¿Bʉara daira sõmbeedʼa bʉdʼebema bia kʼawuabiga ẽã erunʉmaĩpe? Bʉta zhãrã Ẽdrʉbibʉrʉ daia jipa jaradua. 25  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉrã maʉ̃ta mʉã marãã jarasimina marãbara ĩjãna ẽã. Mʉ Zezedʼeba mʉã kʼãrẽ onʉmʉba jipa kʼawuabi bʼʉa mʉrã maʉ̃ta. 26  Mawũãmina marãbara ĩjãna ẽã mʉrẽnebemata duanu ẽbaera mʉã marãã jaradʼa kĩrãkʼa. 27  Mʉ ovejarãbara mʉ bedʼeara ũrĩ bʼea, mʉãrã ãzhira ũdukʼawua bʼʉa, mʉrã aramaʉ̃ne pẽwã bʼea. 28  Mʉãrã dedʼekaya Daizeze ũme bʼai jõ ẽãta, mawũẽ aduadʼa ẽã, miõba jãrĩkua ẽã mʉ juwuadʼebara. 29  Mʉ Zezera ãzhita mʉãã diadʼara jõmaʉ̃ audre zhi zroma, mawũẽ miõba jãrĩkua ẽã mʉ Zeze juwuadʼebara. 30  Mʉrã mʉ Zeze ũme abʼaʉta panʉã. 31  Mawũãbʉrʉ kʼarea judíorãbara wakusa mongʼarata jirakua edasidʼa tabʼari beadʼaita. 32  Mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: Mʉãrã mʉ Zezedʼeba biata bio onʉmʉta marãã ũdubiga nʉmʉã. ¿Mawũẽ maʉ̃rãnebema sãʉ̃ kʼarea mʉrã mongʼaraba tabʼaridʼaipe? 33  Mawũãĩ judíorãbara panaʉ̃ mawũãsidʼa: Bʉa biata obʼʉ kʼarea mongʼaraba tabʼaridʼaita kʼopanʉ ẽã, awuarabʉrʉ tabʼaridʼaya Daizezema mitia bedʼea bʼʉdʼeba, aramaʉ̃ne bʉra beubari bʼʉta Daizezea abʼʉa. 34  Mawũãnaĩ Jesúsbara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Marã ũrãgʼata bʼʉ tabʼʉdʼera Daizezebara mawũãsi ẽka: Mʉã zhi jarama marã dai zezerãta? 35  Mawũã dai zezerãta jarasia izha bedʼeata jarakʼadʼata, maʉ̃ta zhi bʼʉmarã mawũã ẽã abʼedʼa ẽã. 36  ¿Maʉ̃ne mʉrã mʉ Zezeba jʉrʉpe naʉ̃ ẽjũãẽna zokʼadʼata, marãbara bʉra Daizezema mitia bedʼeabʉrʉa abʉda ẽka, bari mʉã jarabʉrʉdʼeba mʉrã Daizeze Warrata? 37  Mʉ Zezeba obʼʉta mʉã o ẽbʉrʉ, mʉã jara nʉmʉrã ĩjãrãũdua. 38  Mawũãmina mʉã onʉmʉbʉrʉ, mʉã jara nʉmʉta ĩjãna ẽãsidʼa, maʉ̃ mʉã onʉmʉta ĩjãũdua, aramaʉ̃ne kʼawuadʼaya mʉ Zezera mʉne bʼʉta, mʉrã mʉ Zezedʼe bʼʉta. 39  Mawũãbʉrʉ kʼarea wakusa jida krĩñasidʼa, mawũãmina Jesús ẽdrʉsia ãzhi juwuadʼebara. 40  Mobe wakusa wãsia Jordán do kĩrãrẽ, naara Juanba zhãrã buru kʼoe bʼadʼaidʼu, mobe bʼesia mama. 41  Maʉ̃nerã bio izhima ze nʉmʉbara mawũã duanasia: Ũdudʼakʼara Juanbara o ẽbasia, mawũãmina naʉ̃ Jesúsdʼebemata Juanba jaradʼara jõma wãrĩnu basia. 42  Aramaʉ̃ne Jesúsdʼebema mama bioba ĩjãsidʼa.

Bed’ea biobʉbari