Romanos 9:1-33

9  Cristodʼeba mʉãrã wãrãta jaraya, mʉrã sewa nebʉrʉ ẽãta kʼawua bʼʉa Jawurebiadʼeba.  Israel bʼe kʼarea mʉrã baridua kʼãbãẽã sopua bʼʉa.  Mʉ ãĩ bʼebʉrʉba ĩjãnaĩta bʼasibʉrʉ mʉrã Daizezea zuburia obibʉrʉta Cristodʼebara ãĩ bʼekʼausia mʉ ʉrerã zharadʼebemata kʉãgʼaba.  Ãzhira israelitarãta bʼea, ãzhira Daizezeba zhi warrarã babigadʼa, izhi kĩrãwãrẽãta ũdubigadʼa, izha kʼãrẽ oita jarakʼadʼa, izhi ũrãgʼata Moisédʼeba dedʼekadʼa, izhira sãwũã ibia jaradʼaidʼe bʼʉta kʼawuabigadʼa, izha kʼãrẽ diaita jarakʼadʼa.  Ãzhira Abrahamneba, Isaacdʼeba, Jacobodʼeba uruta bʼea, ãzhidʼeba naʉ̃ zharadʼe zesia Cristora, izhira Daizezeta ne jõmaʉ̃ ʉ̃rʉ̃ bʼʉa, mawũẽ ewari nʉmʉ jõma ibia jaradʼaya. Amén.  Mʉãrã jara nʉmʉ ẽã izha jaradʼara Daizezebara aribʼae ẽãta. Awuarabʉrʉ jara nʉmʉã Israel bʼedʼeba urura Daizezema jõmarã israelitarã ẽãta.  Abrahamneba urura Daizezema jõmarã Abraham warrarã ẽã, maʉ̃neba izhara mawũãsia: Bʉ warrarã nʉmaña Isaacdʼeba.  Aramaʉ̃nerã Abraham warrarã bari zharadʼeba bʼera Daizeze warrarã ẽã. Awuarabʉrʉ Abraham warrarã Daizezedʼera warra izha jaradʼadʼebema.  Izhara mawũãsia: Mʉrã año abʼaʉdʼe zeya, maʉ̃nerã Sara tokʼara wau erubʼaya. 10  Bari maʉ̃ ẽã, awuarabʉrʉ Rebecabidʼa Isaacdʼeta memerãta tosia zõrã dazhirãta bʼadʼadʼeta. 11  Wadʼi todʼa ẽwedʼa, wadʼi bia ẽãta miã biata odʼa ẽwedʼa Daizezeba jʉrʉdʼadʼeba nʉmaĩrã, aramaʉ̃ne kʼãrẽ odʼadʼeba nʉma ẽbaira awuarabʉrʉ izha jʉrʉdʼadʼeba nʉmaĩrã, 12  Daizezebara Rebecaa mawũãsia: Nabemabara aribʼaeya tẽãbemata. 13  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉãrã Jacobo kʉãgʼasia, mawũãmina Esaú jurasia. 14  ¿Mawũẽ kʼasia adʼaipe? ¿Daizezebara bia ẽãta obʼʉka? ¡Mawũã ẽã! 15  Izhara Moiséa mawũãsia: Mʉãrã sozuburiaya mʉã sozuburia krĩñata. 16  Aramaʉ̃nerã izhita jʉrʉbi krĩñaba kʼãrẽ onʉmʉta jʉrʉ ẽã, awuarabʉrʉ Daizezebara jʉrʉbaria izha sozuburia krĩñata. 17  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata izhara Egiptodʼebema nokʼoa mawũãsia: Mʉã bʉra nokʼota bʼʉsia bʉdʼeba mʉ zareata ũdukʼawabigaita, aramaʉ̃ne mʉ zhi zromata jara bʼeamarẽã drua jõmaʉ̃ne. 18  Aramaʉ̃ne Daizezebara izha sozuburia krĩñata sozuburia bʼʉa, bedʼea ũrĩ ẽã zarea nʉmabi krĩñata zarea nʉmabi bʼʉa. 19  Maʉ̃neba iabʼaʉba mʉãã mawũãĩ baya: ¿Mawũãta kʼãrẽã dazhira bedʼea bara bʼea abʼʉ? ¿Aramaʉ̃nerã kʼaiba sãwũãĩpe izha krĩñane nʉmʉkʼãrĩrã? 20  ¿Bʉra kʼaipe Daizezea mawũã bedʼeaira? ¿Zokʼobara zhi odʼaa mawũãĩ bʉka?: ¿Mʉrã kʼãrẽã kʼãwũã osi? 21  ¿Zokʼo obaribara egorora izha krĩñane oi ẽã bʼʉka, abʼaʉ egoroba oi ẽã bʼʉka zokʼo abʼa ne biadʼe zokʼaita, abʼa ne baridudʼe zokʼaita? 22  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa Daizezebara izha krĩñata obʉrʉta izhi kĩrũbita izhi zareata ũdukʼawabiga krĩñane kʼãbãẽã zrogʼasia kʼazhiruata obʼeba kĩrũbiba aduabigai badʼata. 23  Mawũã zrogʼasia izhira kĩrãwãrẽã zromata izha sozuburiadʼarãã kʼawuabigai kʼarea, nawedʼa aribʼaesia mawũã kĩrãwãrẽãnebemata bʼeabiita. 24  Maʉ̃rãta izha trʉ̃kuadʼara trʉ̃kuasia dazhirãta, bari judíorãnebemata trʉ̃ ẽbasia, awuarabʉrʉ trʉ̃sia judíorã ẽãnebemasidʼa. 25  Maʉ̃ẽnabemata Daizezeba jaradʼata Oseas librodʼe mawũã bʼʉa: Mʉãrã mʉrẽrã aya mʉrẽrã ẽbadʼata. Mʉã kʉãgʼata duana ẽbadʼata mʉã kʉãgʼata bʼea aya.* 26  Maʉ̃ẽnabemata dewara mawũã bʼʉa: Mʉãrã marã mʉrẽrã ẽã adʼata, Daizeze zokʼai bʼʉ warrarã aya.* 27  Dewara Isaíaba Israel bʼedʼebemata mawũãsia: Israel bʼe warrarãnebemata pusa ibu kĩrãkʼa nʉmaĩmina bari ʉ̃kʉrʉ ẽdrʉdʼaya. 28  Maʉ̃ẽnabema Daizezebara druadʼe bʼera kʼawua oya kʼadrʉabai.* 29  Dewara nawedʼara Isaíabara mawũãsia: Daizeze ne jõmaʉ̃ne zhi zromaba dazhirãta ʉ̃kʉrʉ zokʼai bʼʉ ẽbasibʉrʉ, dazhirã berabʼarikʼausia Sodoma jõna kĩrãkʼa, Gomorra jõna kĩrãkʼa.* Bedʼea ne ẽbaya ĩjãbʉrʉdʼeba 30  ¿Mawũẽ kʼasia adʼaipe? Judíorã ẽãrã bedʼea ne ẽbaidʼebemane nʉme ẽãta, Daizezebara bedʼea ne ẽã bʼʉkua nʉmʉã Cristodʼebemata ĩjãbʉdaba. 31  Maʉ̃ne Israel bʼera bedʼea ne ẽbaidʼebema ũrãgʼadʼe nʉmeta bedʼea ne ẽã bʼʉkua ẽã. 32  ¿Kʼãrẽneba mawũãpe? Mawũãta nʉmʉã maʉ̃ne nʉmeta Cristodʼebemata ĩjãna ẽãba, awuarabʉrʉ kʼãrẽ obʼeba bedʼea ne ẽbaidʼe nʉmeã. Mawũã Cristodʼebema ĩjãna ẽãba tẽnedrʉsidʼa mongʼarama tẽnedrʉi kĩrãkʼa. 33  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉã Jerusalénne mongʼarata bʼʉya zhãrã tẽnedrʉbarita, izhidʼebemata ĩjã bʼʉra bariara ẽã.*

Bed’ea biobʉbari

9:25 (Oseas 2:23)
9:26 (Oseas 1:10)
9:28 (Isaías 10:22-23)
9:29 (Isaías 1:9)
9:33 (Isaías 28:16)