Romanos 3:1-31

3  ¿Kʼãrẽ biata bʼʉ judíota bʼaira? ¿Kʼãrẽ biata bʼʉ kʼakua eta kʼõpe bʼaira?  Ne biodʼeba biata bʼʉa. Mawũã bʼʉa wãrãnebai naara judíorãã dedʼekadʼaba izhi bedʼeara Daizezebara.  ¿Kʼõbe sãwũãĩpe ʉ̃kʉrʉ ãzhidʼebemaba ĩjãna ẽãrã? ¿Mawũã ĩjãna ẽãba izha jaradʼara aribʼae ẽka Daizezebara?  ¡Mawũã ẽã! Baribʉrʉ Daizezera wãrĩnu bedʼea bʼʉa, maʉ̃ne zhãrã bʼera jõma sewa nebʉrʉmiã. Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Wãrĩnuã adʼaya bʉa jarabʉrʉ bedʼeara, aramaʉ̃ne kiaweya bʉta jibʉrʉra.*  Dazha bia ẽãta obʼʉba Daizezera biata ũdubi bʼʉbʉrʉ, ¿kʼãrẽta jaradʼaipe? ¿Daizezera bia ẽka bia ẽãta obʉrʉ kʼarea zuburia obʉrʉdʼera? Mʉrã bedʼea kʼobʼʉa zhãrã mawũã bedʼea bʼedʼe.  ¡Mawũã ẽã! Daizezeta biata bʼʉ ẽbʉrʉ, ¿sãwũã kʼawua oipe ẽjũãne zhãrã bʼera?  Ʉ̃kʉrʉba jarabada kĩrãkʼa dazhi sewa nebʉrʉ bʼʉba Daizezera wãrĩnu bedʼea bʼʉta kʼawuabi bʼʉbʉrʉ, ¿kʼãrẽã jara bʼʉ dazhira kʼazhirua omiãta?  ¿Jaraidʼe bʼʉ ẽka daira ewaradʼe jara panʉta, ʉ̃kʉrʉba dai mawũã jara bʼera Daizezebara zuburia oidʼe bʼʉ ẽka? Daibara mawũã badabidʼa: ¿Bia ẽãta odʼaya biata zemarẽã? Ne ẽã biata bʼʉra  ¿Mawũẽ sãwũãpe? ¿Dazhirã judíorãta audre biarãkʼa awʉrʉrã kʼãñabara? ¡Mawũã ẽã! Daibara kʼawuabisidʼa jõma judíorãta judíorã ẽãta kʼazhirua edre bʼeta. 10  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Biata bʼʉra ne ẽã miã abʼabidʼa. 11  Miõba kʼawua ẽã kʼãrẽ sãwũãta, miõba jʉrʉ ẽã Daizezera. 12  Izhi maẽbara jõma jãpe nʉmeã, aramaʉ̃ne izhima biata nʉme ẽã. Ne ẽã biata obʼʉra, ne ẽã miã abʼabidʼa.* 13  Mitia bedʼea bʼeba beudʼa jou tabʼʉ uriata mitiata ewa nʉmʉ kĩrãkʼa bʼʉa ãzhi nemirã, ãzhi kĩrãmerã sewa nebʉrʉmiã. Zhãrã bĩ ẽã obʼe bedʼeara dãma neãrã kĩrãkʼa bʼʉa ãzhi i edre.* 14  Ãzhi ibara zhãrã ikʼazhirua jara bĩ ẽã bʼea.* 15  Jẽrũ zokea wãẽba bʼea zhãrã beaita. 16  Ne ãrĩkua zhãrã zuburia okua bʼea ãzhi wã maẽ. 17  Aramaʉ̃ne kʼawua ẽã bʼea zhãrã bawara adu-a bʼaira.* 18  Daizeze wawiaira ne ẽã ãzhi krĩchadʼera.* 19  Kʼawua bʼea jõma Daizeze ũrãgʼaba jara bʼʉra jara bʼʉa judíorã maʉ̃ ũrãgʼa edre bʼea, aramaʉ̃ne jõma chupea kʼobʼedʼe zhãrã jõma kʼawua okuaya Daizezebara. 20  Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼata aribʼae nʉmʉbara beubarira miõta bedʼea ne ẽã bʼʉ ẽã Daizeze kĩrãbitara. Awuarabʉrʉ maʉ̃ ũrãgʼabara kʼawuabi bʼʉa dazhira kʼazhirua omiãta. Bedʼea ne ẽã bʼʉya ĩjãbʉrʉdʼeba 21  Mawũãmina idʼira Moisé ũrãgʼa aribʼaedʼa ẽãne sãwũã bedʼea ne ẽã bʼʉira kʼawuabisia Daizezebara, maʉ̃ zhi jarama Moisé ũrãgʼaba, Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bʼeadʼaba. 22  Zhi jarama Daizezebara bedʼea ne ẽã bʼʉita Jesucristodʼebemata ĩjãbʉrʉdʼeba, maʉ̃ta izhidʼebemata ĩjãbʉda jõmaʉ̃ĩtabema, mawũẽ miõta awuara eda ẽã. 23  Jõmaʉ̃ba kʼazhiruara obada, mawũẽ ãĩ bʼea Daizezeta kĩrãwãrẽãnebara. 24  Mawũãmina izhi biaba bari bedʼea ne ẽã okua bʼʉa ẽdrʉira nʉmʉba Jesucristodʼeba. 25  Daizezeba dazhi bedʼea ne ẽã bʼʉira Jesucristota bʼʉdʼata dazhibari wa erezoadʼata ĩjãbʉrʉdʼeba nʉmʉã, aramaʉ̃ne izhara sãwũã bedʼea ne ẽã bʼʉita kʼawuabi bʼʉba zrogʼa bedʼea ne ẽã okua bʼʉa kʼazhiruata odʼapeadʼara nawedʼa. 26  Mawũẽ idʼi ewadera izha sãwũã bedʼea ne ẽã bʼʉita kʼawuabi nʉmʉrã izhira biata bʼʉba bedʼea ne ẽã obʼʉa zhi ĩjãbʉrʉra Jesúsdʼebemata. 27  ¿Aramaʉ̃nerã arakʼãwũãrã bia nʉmaĩka? ¡Arakʼãwũãrã ãĩ bʼʉya! ¿Bia nʉmaĩka Moisé ũrãgʼadʼebara? ¿Bia nʉmaĩka maʉ̃ ũrãgʼata aribʼae bʼʉdʼebara? Mawũã ẽã, awuarabʉrʉ bia nʉmaña Jesúsdʼebema ũrãgʼata ĩjã bʼʉba. 28  Mawũẽ kʼawuaidʼera Daizezebara dazhira bedʼea ne ẽã obʼʉa Jesúsdʼebemata ĩjãbʉrʉdʼeba, mawũã o ẽã Moisé ũrãgʼata aribʼae nʉmʉba. 29  ¿Daizezera bari judíorãneka? ¿Izhabʼa Daizezera judíorã ẽãta bʼedʼe ẽka? Wãrãnebai izhabʼa judíorã ẽãta bʼedʼea. 30  Maʉ̃ẽnabema Daizezera abʼabai bʼʉa. Mawũẽ izhara Jesúsdʼebema ĩjãbʉrʉdʼeba bedʼea ne ẽã bʼʉya kʼakua eta kʼõ bʼera, Jesúsdʼebema ĩjãbʉrʉdʼeba bedʼea ne ẽã bʼʉya kʼakua eta kʼõ ẽã bʼera. 31  ¿Mawũã Jesúsdʼebema ĩjãbʉrʉdʼeba seribidʼa ẽbaika Moisé ũrãgʼara? ¡Mawũã ẽã! Awuarabʉrʉ mawũãrã aribʼae bʼea maʉ̃ ũrãgʼata.

Bed’ea biobʉbari

3:4 (Salmos 51:4)
3:12 (Salmos 14:1-3; 53:1-3; Eclesiastés 7:20)
3:13 (Salmos 5:9; 140:3)
3:14 (Salmos 10:7)
3:17 (Isaías 59:7-8)
3:18 (Salmos 36:1)