Romanos 2:1-29

2  Maʉ̃ba bʉ zhãrã jara bʼʉra bedʼea ne ẽãne bʼarãrũã, bʉa awʉrʉta jarabʉrʉdʼera bʉzhikusa jarabʉrʉa, bʉa zhãrã jara bʼʉta abʼaʉta obʼʉdʼeba.  Kʼawua bʼea bia ẽãta obʼera Daizezebara pua kʼawua obaria kʼãrẽ odʼa wãrãneba.  Bia ẽãta obada bʼeta bʉa jara bʼʉta bʉara abʼaʉta obʼʉra, ¿bʉ krĩchama bʉra ẽdrʉika Daizezeba pua kʼawua oidʼebara?  ¿O bʉma seri ẽka izha kʼãbãẽã sozuburia nʉmʉba zrogʼa bʼʉra, bʉara kʼawua ẽã nʉmʉ ẽka izhara sozuburia bʼʉta kʼazhiruara ãmape izhita pẽwãmarẽã?  Mawũãmina bʉ sora zarea nʉmʉã kʼazhiruata ãmape izhi pẽwãĩrã, mawũẽ izhi kĩrũbita bʉzhikusaita bira wã kĩrũ zuburia oi ewariedʼa. Maʉ̃nerã kʼawuabiya sãwũã pua kʼawua oi bʼʉdʼe obʉrʉta Daizezebara.  Izhara abʼa abʼaʉa kʼãrẽ diaya ãzha kʼãrẽ odʼabari.  Izhi ũme bʼai jõ ẽãta diaya biata obʼeba jʉrʉ bʼea izha bia jaramarẽã, beukʼata bʼʉmarẽã.  Mawũãmina kĩrũ pua kʼawua oya ãzha krĩñata obʼeba aribʼaedʼa ẽãrã bedʼea izhidʼe wãrãta, awuarabʉrʉ obʼera bia ẽãta.  Izha pua kʼawua obʉrʉdʼera zuburia bʼeaya, sopua bʼeaya bia ẽãta obʼera judíorãta judíorã ẽãta. 10  Mawũãmina izhima bia nʉmeba bia jaraya adu-a bʼeabiya biata obʼera judíorãta judíorã ẽãta. 11  Aramaʉ̃ne Daizezebara zhãrã awuara eda ẽã. 12  Moisé ũrãgʼa ne ẽã bʼeta kʼazhiruata obʼera maʉ̃ ũrãgʼa ne ẽã aduadʼaya, Moisé ũrãgʼa erubʼeta kʼazhiruata obʼera maʉ̃ ũrãgʼadʼeba pua kʼawua okuaya. 13  Moisé ũrãgʼa bari ũrĩ bʼeba biata duanu ẽã Daizeze kĩrãbitara, awuarabʉrʉ maʉ̃ ũrãgʼa aribʼae bʼeta izhima biata bʼea. 14  Judíorã ẽãba Moisé ũrãgʼa ne ẽãta maʉ̃ ũrãgʼadʼebemata obʼera ũrãgʼa ne ẽmina ũrãgʼata bʼea ari ãzhita. 15  Aramaʉ̃ne ũrãgʼadʼebema obʼeta ũdubi bʼera zhi bʼʉma ãzhi sodʼe, krĩchabara kʼawua bʼea kʼãrẽ obʉdara biata o bia ẽãta, bedʼea bara bʼeta o bedʼea ne ẽã bʼeta. 16  Daizezeba kʼawua obʉrʉ ewadera zhãrãnebema kʼawuadʼa ẽãrã Jesucristodʼeba kʼawua oya bedʼea biata mʉã jara bʼʉdʼe. Judíorãbara aribʼaedʼa ẽã ũrãgʼara 17  Marãbara marã judío abʼeta Moisé ũrãgʼadʼeba Daizeze ũme bedʼea ne ẽãne bʼea. 18  Izha kʼãrẽ krĩñata kʼawua bʼeta ũrãgʼabara jaradia bʼʉa kʼãrẽta biata. 19  Jipa edebadadʼe bʼea Daizezedʼebema kʼawuadʼa ẽãba daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa bʼeta, mazhima ʉ̃nata bʼea pãrĩguadʼe bʼerãĩta. 20  Zhi kʼawua ẽã bʼeta wũãwũã kĩrãkʼa bʼeta ũrãgʼabadadʼe bʼea, Moisé ũrãgʼata erubʼedʼeba kʼãrẽ kʼawua bʼedʼe bʼea, kʼawua bʼedʼe bʼea wãrãta. 21  Bʉa awʉrʉ ũrãgʼa bʼʉta, ¿kʼãrẽã zhi ũrãgʼa ẽpe bʉzhikusara? Nezrʉga ẽbaita jara bʼʉta, ¿kʼãrẽã nezrʉga bʼʉ? 22  Kĩma ẽãta erukʼãĩ ẽbaita jara bʼʉta, ¿kʼãrẽã kĩma ẽãta erukʼãĩ bʼʉ? Ne zhi zromarãne erubʼera ũduama bʼʉta, ¿kʼãrẽã ne biara maʉ̃rã dedʼabema zrʉgabari? 23  Bʉma bʉara Moisé ũrãgʼara biodʼe kʼawua bʼʉta, ¿maʉ̃ ũrãgʼa aribʼae ẽãba kʼãrẽã bĩ ẽã jarabi bʼʉ Daizezera? 24  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Judíorã ẽãta bʼebara Daizezera bĩ ẽã jara bʼea marãneba. 25  Wãrãnebai kʼakua eta kʼõ bʼʉra biga Moisé ũrãgʼata aribʼae bʼʉbʉrʉ, mawũãmina maʉ̃ ũrãgʼata aribʼae ẽbʉrʉ bʉ kʼakua eta kʼõpe bʼʉra kʼakua e kʼõ ẽkĩrãkʼa bʼʉa. 26  Aramaʉ̃nerã kʼakua eta kʼõ ẽã bʼʉba Moisé ũrãgʼata aribʼae bʼʉbʉrʉ, ¿kʼakua e kʼõ ẽã bʼʉra kʼakua e kʼõpe bʼʉ kĩrãkʼa bʼʉ ẽka? 27  Kʼakua e kʼõ ẽã bʼʉba Moisé ũrãgʼata kĩrãẽpa aribʼae bʼʉbara kʼawuabiya bʉara Moisé ũrãgʼara kʼawua bʼʉta, kʼakua eta kʼõpe bʼʉta aribʼae ẽãta maʉ̃ ũrãgʼara. 28  Judío arata bʼʉ ẽã bari ʉ̃rʉ̃ba bʼʉra, miã kʼakua e kʼõpe bʼʉ ẽã bari ʉ̃rʉ̃ kʼõ bʼʉra zharadʼe. 29  Awuarabʉrʉ judío arata bʼʉa soidʼu bʼʉta, kʼakua e kʼõpe bʼʉa soidʼu bʼʉta, mawũã bʼʉa Jawurebiadʼeba soidʼu bʼʉta, aramaʉ̃nerã bari ũrãgʼata kʼawua bʼʉdʼeba mawũã bʼʉ ẽã. Mawũã soidʼu bʼʉra zhãrãbara ibia jaradʼa ẽã, awuarabʉrʉ ibia jaraya Daizezeba.

Bed’ea biobʉbari