Romanos 16:1-27

16  Mʉã marãã jaraya, wũẽrã Febe dazhirã mebeara bia nʉmʉã, izhira mebẽrã aribʼaebarita bʼʉa Cencrea pʉwʉrʉdʼe.  Nokʼo Cristodʼeba bia edaudua, Cristodʼebemata bʼera mawũã edadʼai bʼʉdʼe edaudua. Ne baridudʼe kʼarebaudua kʼãrẽ nesidʼabʉrʉdʼera, izhara kʼarebasia biota, kʼarebasia mʉsidʼa.  Saludo diaudua Priscila dewara Aquila, ãzhira mʉ kĩrãkʼa Jesucristodʼebema kʼaudʼa panʉã.  Ãzhira mʉ kʼarea bebudʼe panasia, maʉ̃ kʼarea ãzhaara bari mʉãbʉrʉ zhibia dia bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ dewara zhibia ji panʉã mebẽrã jõmaʉ̃ba judíorã ẽãba.  Dewara saludo diaudua mebẽrã ãzhi dedʼa zhi jʉrebadata. Saludo diaudua Epeneto mʉ ne kʉãgʼata, Acaya druadʼera izhabʉrʉ naara ĩjãsia Cristodʼebemata.  Saludo diaudua María, izhira biodʼe kʼãrẽ obʼʉa marãne edʼa.  Saludo diaudua Andrónico dewara Junia, ãzhira mʉ ʉrerãta panʉã, mʉ bawara panasia cárceldʼe, ãzhira bia jara panʉã Jesúsba zokʼakuadʼabara. Ãzhara Cristodʼebema ĩjãsidʼa mʉ nawedʼa.  Saludo diaudua Amplia mʉ ne kʉãgʼata Nokʼo Cristodʼeba.  Saludo diaudua Urbano, izhira dazhirã kĩrãkʼa Jesucristodʼebema kʼaudʼa bʼʉa. Dewara saludo diaudua Estaqui mʉ ne kʉãgʼata. 10  Saludo diaudua Apele, izhira bia nʉmʉã Cristodʼebemane. Saludo diaudua Aristóbulo dedʼa bʼera. 11  Saludo diaudua Herodión, izhira mʉ ʉreta bʼʉa. Saludo diaudua Narciso dedʼa bʼera, ãzhira Nokʼo Cristodʼebemane bʼea. 12  Saludo diaudua Trifena dewara Trifosa, ãzhira biodʼe Nokʼo Cristodʼebema kʼaudʼa bʼea. Saludo diaudua mʉ ne kʉãgʼa mebea wũẽrã Pérsida, izhira biodʼe Nokʼo Cristodʼebema kʼaudʼa bʼʉa. 13  Saludo diaudua Rufo Nokʼo Cristoba jʉrʉdʼara, saludo diaudua zhi papasidʼa, mʉĩtabidʼa izhira mʉ papa kĩrãkʼa bʼʉa. 14  Saludo diaudua Asíncrito, Flegonte, Herma, Patroba, Herme, dewara saludo diaudua mebẽrã ãzhi bawara bʼea. 15  Saludo diaudua Filólogo, Julia, Nereo, saludo diaudua zhi nawekʼaua, dewara Olimpaa, jõmaʉ̃ã saludo diaudua Cristodʼebema ãzhi bawara bʼea. 16  Zhiya saludʼaudua Daizezedʼeba kʉãgʼa. Jõmaʉ̃ba saludo diabuebʉda mebẽrã Cristodʼebemabara. 17  Mebẽrã, mʉã marãã jaraya, kĩrãkuitaudua zhãrãta awuara krĩchabi bʼe kʼareara, aramaʉ̃ne bʼaebi bʼeta ũrãgʼata ãña jara bʼea marãba kʼawadʼapeadʼa kʼãñabara. Ãzhi bawara arãũdua. 18  Mawũã bʼebara aribʼae duanu ẽã dazhirã Nokʼo Jesucristodʼera, awuarabʉrʉ aribʼae bʼea ãzha krĩñata. Aramaʉ̃ne bedʼea bia nʉmeba zhãrã sota sewa bʼea borekea zhi sewabi bʼeta. 19  Cristodʼe bedʼea biara marãbara aribʼae bʼeta jõmaʉ̃ba kʼawua bʼeba mʉrã sobia bʼʉa marã kʼarea. Mawũãmina mʉã krĩña bʼʉa marã krĩcha banata bʼeaita biata oita, bia ẽãta o ẽbaita. 20  Daizeze dazhi adu-a bʼabi bʼʉbara dããrã ẽãne panchi kʼobʼʉya ãtõmiã marã jẽrũ edre. Izhi biadʼebema dazhirã Nokʼo Jesucristodʼera nʉmaña marã bawara. 21  Marãã saludo diabuea Timoteoba, izhira mʉ kĩrãkʼa Cristodʼebema kʼaudʼa bʼʉa, mʉ ʉrerãbidʼa saludo diabuebʉda Lucioba, Jasónba, Sosípaterba. 22  Mʉrã Tercioa, mʉrã naʉ̃ kʼarta Pablodʼeta bʼʉ nʉmʉba marãã saludo diabuea Nokʼo Jesucristodʼeba. 23  Marãã saludo diabuea Gayoba, mʉrã izhi dedʼa bʼʉkʼãrĩã, izhi dedʼa zhi jʉrebibaria mebẽrãsidʼa jõma. Marãã saludo diabuea Erastoba, izhira plata naʉ̃ pʉwʉrʉdʼebema wuagʼabaria, saludo diabuea mebea Cuartoba. 24  Izhi biadʼebema dazhirã Nokʼo Jesucristodʼera nʉmaña marã jõmaʉ̃ bawara. Amén. Daizeze ibia jara jõbidʼa 25  Daizezebara marã jipa nʉmabi bʼeya bedʼea biata mʉã jaradʼaba Jesucristodʼebemata, mawũã nʉmabigaira izha kʼawuabisia kʼawuabi ẽã bʼadʼata ewari na wedʼauba. 26  Mawũãmina idʼibai kʼawuabisia, aramaʉ̃ne izha bedʼeata jarabibarirãba jaradʼapeadʼata zhi bʼʉmaneba, izhi Daizeze bʼai jõ ẽã bʼʉ ũrãgʼadʼeba zhãrã jõmaʉ̃ã kʼawuabi nʉmʉã aribʼaedʼamarẽã Jesucristodʼebema ĩjãĩrã. 27  Daizeze abʼabai bʼʉbara ne jõma kʼawua bʼʉa, izhira Jesucristodʼeba ibia jaradʼaya ewariza. Amén.

Bed’ea biobʉbari