Romanos 14:1-23

14  Bia edaidʼe bʼʉa bia kʼawua ẽã ĩjã bʼʉra, mawũãmina bĩ ẽã bedʼeaidʼe bʼʉ ẽã izhi krĩcha ʉ̃rʉ̃rã.  Iabʼaʉma ne jõma kʼosia bʼʉa, waya dewaraubara bia kʼawua ẽã ĩjã bʼʉbara bari kʼo bʼʉa ne udʼebemata.  Ne jõma kʼo bʼʉbara bĩ ẽã jaraidʼe bʼʉ ẽã ne jõma kʼo ẽãrã, ne jõma kʼo ẽãbara ne jõma kʼo bʼʉra jara nʉmaĩne bʼʉ ẽã Daizezeba jidadʼaba.  ¿Bʉra kʼaipe nezokʼa awʉrʉdʼeta jara nʉmaĩrã? Zhibaribʉrʉ jaraya bia nʉmʉta o bʼaebʉrʉta. Mawũãmina jipa nʉmaña Nokʼo Daizezera zhi zromaneba jipa nʉmabiita.  Iabʼaʉma ewari abʼara biga dewarabema ewari kʼãñabara, waya awʉrʉma abʼarika ewari jõma. Abʼa abʼakʼa bʼeaudua mazha krĩcha bʼʉdʼe.  Ewarita zhi wuagʼa bʼʉbara Daizezeita obʼʉa. Ewarita zhi wuagʼa ẽãbara Daizezeita o ẽã. Ne jõma kʼo bʼʉbara Daizezeita kʼo bʼʉa zhibia ji bʼʉba Daizezea. Ne jõma kʼo ẽãbara Daizezeita kʼo ẽãta abʼarika zhibia ji bʼʉa Daizezea.  Dazhira miõta dazhikusaita bʼʉ ẽã, miõta dazhikusaita beu ẽã.  Dazhita bʼebʉrʉ Nokʼoita bʼea. Dazhita beukuara Nokʼoita beukuaya. Mawũẽ bʼeta o beukuata Nokʼoita bʼea.  Cristora maʉ̃ kʼarea beudʼata piradrʉpe wakusa zokʼai bʼesia, aramaʉ̃ne bʼesia beukuadʼa Nokʼota zokʼai bʼe Nokʼota. 10  Mawũẽ bʉara, ¿kʼãrẽã jara nʉmaĩpe bʉ mebeara? O bʉara, ¿kʼãrẽã bĩ ẽã jara nʉmaĩpe bʉ mebeara? Dazhira jõma kĩrãbita nʉmeãña Cristoba kʼawua oi maẽ. 11  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Mʉrã bʼʉa, mʉrã Nokʼoba wãrãta jaraya, mʉ kĩrãbita zhãrã jõma sãkʼokʼodʼe kʼobʼeaya, jõmaʉ̃ba jaradʼaya mʉrã Daizezeta.* 12  Aramaʉ̃ne dazhara abʼa abʼaʉba Daizezea jaradʼaya dazhidʼebemata. 13  Maʉ̃ba ya wueta zhiya zhi jaradʼa ẽã, awuarabʉrʉ krĩchaudua tẽnedrʉbidʼa ẽbaita o bʼaebidʼa ẽbaita mebeata. 14  Nokʼo Jesúsdʼeba mʉã kʼawua bʼʉra miã kʼãrẽta ne mitiara ne ẽã izhikusara. Mawũãmina iabʼaʉ krĩchama kʼãrẽta ne mitiabʉrʉ izhima mawũã bʼʉa. 15  Mawũãmina zhikodʼeba bʉ mebeata bʉa sopua ora, ya bʉra nimi ẽã zhãrã kʉãgʼai bʼʉdʼe. Maʉ̃ba bʉ zhikoba jarita aduabirãrũã maʉ̃bari Cristo beudʼata. 16  Aramaʉ̃ne marãta bĩ ẽã jarabirãũdua kʼãrẽ obʉdara marãma bigadʼeba. 17  Daizezeta Nokʼodʼebemata nʉmaĩrã zhikodʼeba kʼãrẽ dobadadʼeba nʉma ẽã, awuarabʉrʉ maʉ̃ne nʉmaña kĩrãẽpa bʼʉdʼeba, adu-a bʼʉdʼeba, sobia bʼʉdʼeba Jawurebiadʼeba. 18  Aramaʉ̃ne Cristoba jara bʼʉta aribʼae bʼʉra Daizezema biga, zhãrãma biga. 19  Maʉ̃ba adu-a bʼeaidʼebemane nʉmeãña, zhiya zhi ũrãgʼa soidʼu nʉmeãña. 20  Daizezeba zhãrã bia erunʉmʉta ãrĩrãrũã zhikoba. Wãrãnebai ne jõma nene ẽã. Mawũãmina biga ẽã kʼãrẽ kʼobʉrʉba awʉrʉrãta bʼaebiira. 21  Audre biga nezhara kʼo ẽbaita, miã vino do ẽbaita, miã kʼãrẽta o ẽbaita bĩ ẽã obʉrʉba bʼaebii kʼãñabara bʉ mebeata. 22  ¿Kʼãrẽrã kʼoidʼe bʼʉka o kʼo ẽbaidʼe bʼʉka bʉ krĩchama? Mawũãbʉrʉ bʉzhibitabai nʉmadua Daizeze kĩrãbita. Sobia bʼaya izhikusa bedʼea bara ẽãrã izhima bigaba. 23  Mawũãmina iabʼaʉba kʼãrẽ izhima kʼo bʼe ẽãta kʼora izhikusa bedʼea baraya bigata o ẽãba izhi krĩchama. Jõma kʼãrẽ dazhi krĩchama biga ẽãta obʉrʉra kʼazhirua.

Bed’ea biobʉbari

14:11 (Isaías 45:23)