Romanos 13:1-14

13  Zhãrã jõma nokʼorã edre bʼeaudua. Nokʼora Daizezeba bʼʉdʼa ẽãrã ne ẽã, aramaʉ̃ne zhi bʼʉra Daizezeba bʼʉdʼata bʼʉa.  Mawũẽ nokʼoba jarabʉrʉta aribʼae ẽãrã, Daizezeba bʼʉdʼata aribʼae ẽã. Mawũã aribʼaedʼa ẽãrã ãzhi nokʼoba kʼawua oya.  Nokʼorã duanu ẽã biata obʼʉ perabiita, awuarabʉrʉ bʼea bia ẽãta obʼʉ perabiita. ¿Nokʼorã wawi ẽã bʼa krĩña bʼʉka? Mobera biata odua, mawũãrã bʉra bia jaradʼaya ãzhara.  Nokʼorã Daizezebara izhi nezokʼarã kĩrãkʼa bʼʉsia bʉ biaitabemata. Mawũãmina bʉa bia ẽãta ora wawiarua. Bari nokʼota chubʼe ẽã, Daizezebara izhi nezokʼarã kĩrãkʼa bʼʉsia zhãrã sãwũã oi bʼʉdʼe odʼamarẽã, pua kʼawua odʼamarẽã bia ẽãta obʼʉra.  Maʉ̃ba nokʼorã edre bʼaibara, pua kʼawua odʼa ẽbamarẽã mawũã bʼaidʼe bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ mawũã bʼaidʼe bʼʉa mawũãrã bigata kʼawua bʼʉba.  Maʉ̃ba mazha ne erubʼʉbari nokʼorã plata diabadata dia bʼea, aramaʉ̃ne nokʼorã Daizezebara izhi nezokʼarã kĩrãkʼa bʼʉdʼaba baridua maʉ̃ne bʼea.  Jõmaʉ̃ã diaudua marãba diaita bʼʉra: Ne erubʼʉbari nokʼorã plata diaita bʼʉra diauduaa. Drua ãĩba ne webʉrʉbari nokʼorã plata diaita bʼʉra diaudua. Wawiaita bʼʉra wawiaudua. Zhi zromane edaita bʼʉra zhi zromane edaudua.  Zhãrãã deweta bʼearãũdua miã kʼãrẽne. Awuarabʉrʉ dewedʼe bʼeaudua zhiya kʉãgʼaita. Zhãrã kʉãgʼa bʼʉbara aribʼae bʼʉa Moisé ũrãgʼata.  Maʉ̃ẽnabemata mawũã bʼʉa: Kĩma ẽãta erukʼãĩrãrũã, miã bearãrũã, nezrʉgarãrũã, sewa nebʉrʉrãrũã, ne zhãrãne krĩñarãrũã. Maʉ̃ta, baridu ũrãgʼa awʉrʉta jõma aribʼaeidʼebema mawũã bʼʉa: Bʉzhi zhãrã kʉãgʼarua bʉzhi kĩrãkʼa. 10  Kʉãgʼabara zhãrã bĩ ẽã o ẽã. Mawũẽ Moisé ũrãgʼara aribʼae nʉmaña zhãrã kʉãgʼa bʼʉba. 11  Maʉ̃ta aribʼae bʼeaudua, ewari sãwũã nʉmʉta kʼawua bʼedʼebara dazhirã ya piradrʉdʼaibara kʼãĩ bʼera. Idʼibai dazhirã ẽdrʉira audre kʼaita basia Jesúsdʼebema dazhirãba ĩjãnata nʉmʉnebara. 12  Diamase nʉmʉta ʉ̃nadrʉ bodʼo kĩrãkʼa ẽdrʉi ewarira kʼaita basia. Maʉ̃ba bia ẽãta pãrĩguadʼebemata obadara idu bʼʉdʼaya, bia ẽã ũme zhõĩta soldaorã kĩrãkʼa ne jʉ̃bʉdara biata oita jʉ̃naña ʉ̃nanebemata. 13  Ewaridʼe bʼe kĩrãkʼa kĩrãẽpa bʼeaya. Fiestadʼe beu bʼea ẽã, kĩma ẽãta erukʼãĩ bʼea ẽã, dazha krĩñane bʼea ẽã, zhõ bʼea ẽã, zhãrãba ne erubʼʉ kʼarea bĩ ẽã bʼea ẽã. 14  Awuarabʉrʉ Nokʼo Jesucristo kĩrãkʼa bʼeba orãũdua zharaba krĩñata.

Bed’ea biobʉbari