Romanos 11:1-36

11  Maʉ̃neba mʉã widʼiya: ¿Daizezebara izhidʼerã kenabʼarisika? Mawũã ẽã. Mʉsidʼa israelitarãta Abrahamneba uruta Benjamín warrarãnebema.  Daizezebara izhidʼerã kenabʼari ẽã, ãzhira na wedʼauba jʉrʉkuasia. ¿Kʼawuadʼa ẽka Elía ʉ̃rʉ̃ bʼʉ tabʼʉdʼe jara bʼʉra, Daizeze kĩrãbita Israel ʉ̃rʉ̃ bĩ ẽã bedʼea mawũãsi ẽka?  Nokʼó, bʉa bedʼeata jarabibarirã beakuabʉda, bʉita ne ba badata altar nʉmerã ãrĩkuabʉda. Mʉtrʉ abʼabai bʼidʼata mʉrã beaita jirpanʉã.  ¿Mawũãĩ Daizezebara mawũãsi ẽka?: Mʉãrã mʉĩta nʉmʉkʼãrĩã ũmakĩrãrã siete mil, ãzhira sãkʼokʼodʼe kʼopanekʼa Baal ne zhi zromane erubʼe kĩrãbitara.  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa idʼi ewadebidʼa Daizezebara judíorã ʉ̃kʉrʉ jʉrʉkuasia izhi biaba.  Izhi biaba jʉrʉbʉrʉra jʉrʉbʉrʉ ẽã kʼãrẽ obʉrʉba. Kʼãrẽ obʉrʉba jʉrʉra ya izhi biaba jʉrʉbʉrʉ ẽã.  ¿Aramaʉ̃nerã sãwũãpe? Israel bʼera Daizezema bia nʉmeãĩta jʉrʉ bʼeadʼadʼe duane ẽbasia. Mawũãmina izha jʉrʉkuadʼara mawũã duanesia, waya wuaabema zarea duanesia.  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Daizezebara izhidʼebema kʼawua bʼedʼa ẽã nʉmʉnaba, dabʉbara ũdudʼa ẽã, ne ũrĩbaribara ũrĩna ẽã idʼi basiidʼu.*  Rey Davidbara mawũãsia: Bia nekʼo bʼeba krĩchabigarua bʉara kʼawua o ẽãta, maʉ̃ta kidʼabe kĩrãkʼa nʉmʉdua ãzhi bʼaeta, aramaʉ̃ne ãzhi pua kʼawua oita. 10  Daʉbʼerrea bʼe kĩrãkʼa nʉmʉdua bʉdʼebema ũdubʉdara ũdu bʼedʼa ẽbamarẽã, ĩjãna ẽãba zuburiabigarua ewariza.* Ẽdrʉbi nʉmʉã judíorã ẽãta 11  Maʉ̃neba mʉã widʼiya: ¿Israelitarã Cristodʼebema ĩjãna ẽãba tẽnedrʉbʉdara jipa bʼaesidʼakʼa? ¡Mawũã ẽã! Baribʉrʉ aribʼaedʼa ẽãnebara Daizezebara judíorã ẽãta ẽdrʉbi nʉmʉã, aramaʉ̃ne Judíorãta bĩ ẽã bʼeamarẽã. 12  Aribʼaedʼa ẽãba judíorã bʼaebʉdata mawũã ẽjũãne judíorã ẽãta bʼe biaitabemabʉrʉ, ¿audre bia nʉmʉĩ ẽka Cristodʼebemata judíorãba jipa ĩjãbʉdadʼera? 13  Mʉrã bedʼeaya marã judíorã ẽãta bʼea. Mʉrã Daizezeba marã judíorã ẽãma zokʼadʼaba mʉma biga mʉ miã ũrãgʼa bʼʉra. 14  Mʉãrã krĩña bʼʉa mʉrãta bʼeba maʉ̃ta krĩñanamarẽã aramaʉ̃ne ẽdrʉdʼamarẽã ʉ̃kʉrʉ ãzhirãnebemata. 15  Daizezeba judíorã kenabʼaridʼata ẽjũãne nʉmʉ biaitabemabʉrʉ, ¿judíorãba Cristodʼebemata ĩjãbʉdadʼera Daizeze ũme bʼai jõ ẽã bʼeai ẽka beudʼa kĩrãkʼa bʼeadʼata? 16  Pega waragʼabʉrʉta naara Daizezea diabʉrʉdʼera izhidʼea wuaabemasidʼa. Aramaʉ̃ kĩrãkʼa judíorã zhi kʼarrata izhidʼeta bʼeadʼaba judíorã Daizezedʼea. Aramaʉ̃nerã bakuru kʼarrata Daizezedʼeta nʉmʉnebara izhidʼea zhi taerãsidʼa. 17  Bakuru olivo zhi ura judíorãã. Cristodʼebemata ĩjãna ẽãba Daizezebara ʉ̃kʉrʉ bʼʉatukuasia olivo zhi u taera, mobe marã judíorã ẽãta olivo meãbemata bʼeta mama kʼarakuasia, judíorã zhi kʼarradʼebemata erunʉmana kĩrãkʼa aramaʉ̃ne marã Daizezebara bia erunʉmʉã olivo kʼarra bʼata biadʼe kĩrãkʼa. 18  Mawũãmina marã audre biarãta krĩcharãũdua olivo zhi u taeta mawũã bʼʉatukuadʼa kʼãñabara. Mawũã krĩchadʼara budebaudua marãba anʉmʉ ẽãta zhi kʼarrara, awuarabʉrʉ zhi kʼarraba anʉmʉã marãta. 19  Marã judíorã ẽãbara mawũãnaĩbaya: Daizezebara olivo zhi u taera mawũã bʼʉatukuasia dazhirãta mama kʼarakuaita. 20  Wãrĩnuã, Cristodʼebemata ãzha ĩjãna ẽãba bʼʉatukuasia, mawũãmina marãbara ĩjãbʉdaba mama kʼarakuasia. Maʉ̃ba marã biarãta krĩcharãũdua ãzhi kʼãñabara, awuarabʉrʉ Daizezeta wawiaudua. 21  Daizezeba olivo zhi u taeta bʼʉatukuasibʉrʉ marãsidʼa bʼʉatukua bʼeya. 22  Kĩrãkuitaudua, Daizezera biata bʼʉmina zhãrã jʉ̃ãkʼaeabaria. Wãrãnebai jʉ̃ãkʼaeasia judíorã zhi bʼaekuadʼata, mawũãmina marã bawarara biata nʉmʉã mawũã biata nʉmaĩnebemane nʉmebʉrʉ. Mawũã nʉme ẽbʉrʉ marãsidʼa bʼʉatukuaya. 23  Judíorã Cristodʼebema ĩjãna ẽãba bʼʉatukuadʼaba ĩjãnarã arimaẽ kʼarakuaya, Daizezera zhi zroma wakusa arimaẽ kʼarakuaira. 24  Marãta olivo meãbema taeta bʼʉatukuape olivo biata zhi uma kʼarakuasibʉrʉ, ¿judíorã audrebai arimaẽ kʼarakuai ẽka zhi olivoma? Israel ẽdrʉdʼaidʼebema 25  Mebẽrã, Daizezeba kʼawuabi ẽã bʼadʼata mʉãrã marãba kʼawuadʼaita krĩña bʼʉa, mawũãtrʉ judíorã kʼãñabara audre biarãta krĩchadʼa ẽã: Israel ʉ̃kʉrʉba ĩjã ẽã zarea nʉmerã, mawũã nʉmeã Cristodʼebema ĩjãĩ bʼeta judíorã ẽãta edʼa zedʼayeedʼa. 26  Mobebʉrʉ Israel ẽdrʉdʼaya, maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Jerusalénneba zeya zhãrã Ẽdrʉbita, maʉ̃bara Jacobodʼeba uruta bʼera bedʼea ne ẽã bʼʉya bia ẽãta odʼapeadʼara.* 27  Mʉã mawũã jaradʼara ãzhi bawara aribʼaeya, mʉãrã aramaʉ̃ne bedʼea ne ẽã bʼʉya ãzhi kʼazhiruata biodʼebara.* 28  Jesúsdʼebema bedʼea biata judíorãba krĩñana ẽãba Daizeze bawara zhi jurata bʼera marãta izhidʼeta bʼeaidʼebema. Mawũãmina izha jʉrʉkuadʼaba izha kʉãgʼata bʼea ãzhi zhibarirãneba. 29  Aramaʉ̃ne izha diadʼara jãrĩ ẽã, miã izha trʉ̃narã ãĩ bʼʉ ẽã Daizezebara. 30  Ewari nawedʼara marãbidʼa Daizezedʼebema aribʼaedʼa ẽbasia, mawũãmina idʼira marã sozuburia nʉmʉã judíorãba aribʼaedʼa ẽãba. 31  Zhi mawũã idʼidʼe aribʼaedʼa ẽãrã marã sozuburia nʉmʉneba ãzhisidʼa sozuburiaya. 32  Aramaʉ̃ne Daizezebara zhãrã jõma idaribisia izhidʼebema aribʼae ẽã bʼeamarẽã, aramaʉ̃ne jõma sozuburiaita. 33  ¡Daizezera biodʼe kʼãrẽ kʼawua bʼʉa, krĩcha kʼawua bʼʉa! ¡Miõba kʼawua ẽã izha oita krĩcha bʼʉra, dazha kʼawua ẽã izha obʼʉra! 34  ¿Kʼaiba kʼawuaipe Daizeze krĩchara? ¿O izhira kʼaiba ũrãgʼaipe? 35  ¿Kʼaiba naara kʼãrẽ diasi, izhabidʼa kʼãrẽ diamarẽãrã? 36  Izhidʼeba nʉmʉba izhikʼareuba izhiita nʉmʉã ne jõma. Izhitrʉ ibia jaradʼaya ewari nʉmʉ jõma. Amén.

Bed’ea biobʉbari

11:8 (Deuteronomio 29:4; Isaías 29:10)
11:10 (Salmos 69:22-23)
11:26 (Isaías 59:20)
11:27 (Jeremías 31:33-34)