Romanos 10:1-21

10  Mebẽrã, wãrãnebai mʉã sodʼeba krĩña bʼʉra mʉrã Daizezea zhiwidʼi bʼʉa ẽdrʉdʼamarẽã Israel bʼeta.  Mʉã kʼawuaidʼera Daizezeba krĩñane nʉma krĩña bʼea, mawũãmina wãrĩnu sãwũãta kʼawua duanu ẽã.  Daizezeba sãwũã bedʼea ne ẽã bʼʉbarira kʼawuadʼa ẽã, mawũẽ ãzha kʼãrẽ obʼeba bedʼea ne ẽã bʼeaita krĩcha nʉmeba Daizezeba bedʼea ne ẽã bʼʉidʼebemane duanu ẽã.  Moisé ũrãgʼara ma aribʼaesia Cristoba, maʉ̃neba Daizezebara bedʼea ne ẽã bʼʉya izhidʼebemata ĩjãbʉdara.  Moisébara ũrãgʼadʼeba bedʼea ne ẽbaidʼebemata bʼʉdʼata mawũãsia: Ũrãgʼata aribʼae bʼʉra maʉ̃neba bʼaya.  Mawũãmina Cristodʼebemata ĩjãbʉrʉba bedʼea ne ẽbaira mawũã bʼʉa: Sodʼeba mawũãrãrũã: ¿Kʼaita wãrĩzeipe ʉ̃taara? Aramaʉ̃ne Cristo udʼaa weira.  Miã mawũãrãrũã: ¿Kʼaita wãĩpe eidʼu beudʼa bʼeidʼura? Aramaʉ̃ne Cristo wãrĩzebiira beudʼa bʼe maẽba.  ¿Mawũãĩ kʼãñabara Daizezebara kʼãrẽta jara bʼʉ? Mawũã bʼʉa: Bedʼeata Cristodʼebema bʉara borekea ĩjã bʼeya, bʉara bʉ iba jaraidʼe bʼʉa, sodʼeba ĩjãĩne bʼʉa. Daibara maʉ̃ bedʼeata ĩjãĩnebemata jara panʉã.  Bʉzhi iba Jesústa Nokʼota jarara, Daizezeba beudʼata piradrʉbidʼata sodʼeba ĩjãrã bʉra ẽdrʉya. 10  Mawũã sodʼeba ĩjãbʉrʉra bedʼea ne ẽã bʼʉya, mawũã dazhi iba jarabʉrʉra ẽdrʉbiya. 11  Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Izhidʼebemata ĩjã bʼʉra bariara ẽã. 12  Aramaʉ̃nerã izhara awuara eda ẽã judíorãta miã judíorã ẽãta, izhita jõmaʉ̃ Nokʼobara biodʼe kʼareba bʼʉa kʼarebata widʼibʉdara. 13  Aramaʉ̃nerã Nokʼoa kʼarebata widʼibʉdara ẽdrʉya. 14  ¿Mawũãmina kʼarebara sãwũã widʼidʼaipe izhidʼebemata ĩjãna ẽãrã? ¿Sãwũã ĩjãnaĩpe izhidʼebemata ũrĩnakʼara? ¿Sãwũã ũrĩnaĩpe kʼaiba jaraita ne ẽbʉrʉ? 15  ¿Sãwũã jaradʼaipe jaradʼe zokʼakuadʼa ẽbʉrʉ? Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: ¡Kʼãbãẽã kĩrãwãrẽã adu-a bʼaidʼebemata jara bʼera bedʼea biata! 16  Mawũãmina judíorã jõmaʉ̃bara ĩjãna ẽbasia Cristodʼebema bedʼea biara. Maʉ̃ẽnabemata Isaíabara mawũãsia: ¿Nokʼó, kʼaiba ĩjãbʉrʉ daiba jarabʉdara? 17  Aramaʉ̃nerã ũrĩbʉrʉba ĩjã bʼʉa, Cristodʼebemata mawũã ũrĩbʉrʉba Daizeze bedʼeadʼeba. 18  Mawũãmina mʉã widʼiya: ¿Maʉ̃ bedʼeara judíorãbara ũrĩna ẽbasika? Wãrãnebai ũrĩsidʼa. Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Izhidʼebemata drua jõmaʉ̃ maẽ jarasidʼa, drua wawaraidʼu jarasidʼa izhi bedʼeara.* 19  Mʉã wakusa widʼiya: ¿Maʉ̃ kʼawuadʼa ẽka Israel bʼebara? Maʉ̃ẽnabemata Daizezebara naara Moisédʼeba mawũãsia: Mʉã marã bĩ ẽãbiya mʉrẽrã ẽãta bia edabʉrʉba, mʉnebema kʼawua ẽã bʼeadʼata bia edabʉrʉba kĩrũbigaya.* 20  Dewara Daizezedʼeba Isaíaba wãnigua mawũãsia: Mʉrã ũdusidʼa mʉ jʉrʉ ẽã bʼeadʼaba, mʉrã zhi ũdukʼawabigasia mʉ widʼi ẽã bʼeadʼaa.* 21  Mawũãmina Israel bʼedʼebema Daizezebara Isaíadʼeba mawũãsia: Mʉãrã ewariza kʼareba krĩñasia bedʼea aribʼae ẽã bʼeta, bedʼea ũrĩ ẽã bʼeta.*

Bed’ea biobʉbari

10:18 (Salmos 19:4)
10:19 (Deuteronomio 32:21)
10:20 (Isaías 65:1)
10:21 (Isaías 65:2)