Romanos 1:1-32

1  Mʉrã Pabloa, mʉrã Jesucristo nezokʼa, mʉrã izha jʉrʉpe zokʼasia bedʼea biata jaramarẽã Daizezedʼeta.  Maʉ̃ẽnabema izha bedʼeata jarabibari bʼeadʼadʼeba na wedʼauba jaradʼata bʼʉ tabʼea:  Maʉ̃ bedʼea biabara jara bʼʉa zhi Warrata dazhirã Nokʼo Jesucristota, izhira rey Davidʼeba uruta bʼasia dazhi kʼãwũnerã.  Izhira Daizeze Warrata zarea bara bʼʉta Jawurebiaba kʼawuabisia, mawũã kʼawuabisia beudʼata piradrʉdʼadʼeba.  Jesucristobara mʉrã izhi biaba jʉrʉpe zokʼasia, aramaʉ̃ne drua jõmaʉ̃nebemaba ĩjãnamarẽã izhidʼebemata kʉãgʼa.  Marã maʉ̃rãnebemata bʼea, marã jʉrʉkuasia bʼeamarẽã Jesucristodʼeta.  Jõma marã Roma pʉwʉrʉdʼebemata bʼera Daizezeba kʉãgʼata bʼea, marã jʉrʉkuasia izhidʼeta bʼeamarẽã: Mawũẽ izhi biaba marã adu-a bʼeabiya dazhi Zhibari dazhirã Zezeba dewara Nokʼo Jesucristoba. Pablo wã krĩña bʼadʼa Romaĩnu  Mʉã naara jaraira Jesucristodʼeba mʉãrã Daizezea zhibia ji bʼʉa marã jõmaʉ̃bari, marãba Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta trʉ̃poa nʉmʉbari ẽjũã jõmaʉ̃ne.  Mʉãrã Daizezera soidʼu aribʼae bʼʉba bedʼea biata jara bʼʉa zhi Warradʼeta, izhara kʼawua bʼʉa mʉã marã ewariza jara tau ẽãta mʉ zhiwidʼibʉrʉdʼera. 10  Mʉrã zhiwidʼi bʼʉa Daizezeba krĩñabʉrʉ wãbimarẽã marãma. 11  Mʉã marã ũdu krĩña bʼʉa Jawurebiadʼebemata jaraita, aramaʉ̃ne jipa nʉmeãmarẽã. 12  Aramaʉ̃nerã zhiya zareabi nʉmeãña Jesúsdʼebema ĩjã bʼedʼeba marãbidʼa mʉãbidʼa. 13  Mebẽrã, mʉã marãba kʼawuadʼaita krĩñata kʼawuaudua mʉrã biodʼe marãma wãza bʼʉa, aramaʉ̃ne marãnebemabidʼa Jesúsdʼebemata ĩjãnamarẽã dewaraurã judíorã ẽãba ĩjãnapeadʼa kĩrãkʼa, mawũãmina idʼi basiidʼu wã bʼe ẽã nʉmʉã. 14  Estudiadʼata bʼea, estudiadʼa ẽãta bʼea, krĩcha erubʼea, krĩcha ne ẽã bʼea mʉãrã jaraibara bedʼea biara. 15  Mawũẽ mʉãrã Jesúsdʼe bedʼea biara marããbidʼa kʼadrʉabai jaraya marã bʼea Romane. Zareata bedʼea biadʼebema 16  Mʉrã pera ẽã Jesúsdʼebema bedʼea biata jaraira, maʉ̃ Daizeze zareata jõma zhi ĩjãbʉdata ẽdrʉidʼebema judíorãta judíorã ẽãta. 17  Maʉ̃ bedʼea biadʼeba Daizezebara kʼawuabi bʼʉa izhara bedʼea ne ẽã bʼʉbarita ĩjãbʉrʉdʼeba. Maʉ̃ẽnabemata zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: Daizezema bedʼea ne ẽã bʼʉra ĩjã bʼʉdʼeba izhi ũme bʼai jõ ẽã bʼaya. Bedʼea bara bʼea beubari bʼera 18  Daizezebara izhi kĩrũbira ʉ̃treba kʼawuabi bʼʉta zhãrã pua kʼawua obʼʉa bia ẽãta obʼeta, bia ẽãta obʼeba idu kʼawuabidʼa ẽã bʼeta bedʼea izhidʼe wãrãta. 19  Daizezedʼebemata kʼawuadʼai bʼʉra bia kʼawua bʼea izha kʼawuabi bʼʉba. 20  Izhidʼebemata ũdudʼakʼara, izhi zareata jõkʼara, izhira Daizezeta bʼʉra dajada ũdu nʉmʉã ẽjũã osi wedʼauba, maʉ̃ta kʼawuaidʼe bʼʉa izha kʼãrẽ obʼʉdʼeba, mawũẽ bia ẽãta obʼebara kʼawuadʼa ẽã abʼedʼa ẽã. 21  Daizezedʼebema kʼawua bʼeta Daizezera ibia jaradʼa ẽã, miã zhibia jida ẽã, aramaʉ̃ne sãwũãta kʼawuadʼa ẽã, aramaʉ̃ne sodʼebara kʼawuadʼa ẽkĩrãkʼa bʼeba so pãrĩgu bʼea. 22  Krĩcha banane bʼedʼe krĩcha ne ẽã bʼea. 23  Daizeze beukʼata zhi zromane edadʼaikʼadʼe, zhi zromarãne erubʼea ne dazhi zadʼe nʉme jõbarita, ibanarã zata, nendʉwʉrʉ jẽrũ kĩmarẽ bʼe zata, nendʉwʉrʉ jãne wã bʼe zata mawũã erubʼea. 24  Maʉ̃ba Daizezebara idaribisia ãzhikʼawua ne mitiata odʼamarẽã, ãzhi soba krĩñata odʼamarẽã, mawũẽ ãzhirãĩnu dazhi perata obʼea. 25  Daizezedʼebemata wãrãnebemane nʉmeãĩkʼadʼe sewadʼebemane nʉmeã, aramaʉ̃ne Daizezeba ne okuadʼa zata zhi zromane ibia jara erubʼea Daizeze zhi okuadʼa kʼãñabara, maʉ̃ne izhitrʉ ibia jaradʼaidʼe bʼʉa ewari nʉmʉ jõma. Amén. 26  Maʉ̃ba Daizezebara idaribisia ãzhi kʼawua odʼamarẽã dazhi perata. Mawũẽ wũẽrãrã ãzhidʼera abʼari wũẽrã ũme dazhi perata obʼea. 27  Zhũmakĩrãrãsidʼa abʼarika bʼeta wũẽrã tõbʼari ẽã idaribipe abʼari makĩrã ũme dazhi perata obʼea. Aramaʉ̃ne abʼari makĩrã ũme dazhi perata obʼeba ãzhikusa Daizezea zuburia obi bʼea jãpe nʉmeba. 28  Mawũã bʼebara Daizezedʼebema kʼawua krĩñana ẽãba Daizezebara chãbʼarikuasia ãzhi krĩchara bia ẽãta nʉmeã, ãzhi kʼawua odʼamarẽã kʼãrẽ o ẽbai bʼʉta. 29  Ne jõmaʉ̃ bia ẽãta obʼeba kĩma ẽãta erukʼãĩbada, ne mitiata obada, ne wuaabʉrʉ krĩñabada, bia ẽãta obada, zhãrãba ne erubʼʉ kʼarea bĩ ẽãbada, miã beabada, kʼaikʼaiabada, zhãrã sewabada, bedʼeata obada. 30  Zhãrã jarabada, Daizezera juradea, zhãrãma mitia bedʼeabada, zhi zromane bʼea, bigaudʼe bʼea, krĩcha jʉrʉbada bia ẽãta oita, ũrĩna ẽã ãzhi zhibarirã bedʼeara. 31  Krĩchadʼe duanu ẽã, ãzhi bedʼeara aribʼaedʼa ẽã, zhãrã kʉãgʼa edadʼa ẽã, ãzhi bĩ ẽã odʼara bedʼea ne ẽãne edadʼa ẽã, zhãrã sozuburiadʼa ẽã. 32  Mawũã bʼebara kʼawua bʼea Daizezebara pua kʼawua oita, aramaʉ̃nerã maʉ̃ kʼaudʼa bʼera aduaita beuya. Mawũãsiidʼu maʉ̃ kʼaudʼa bʼea, aramaʉ̃ne sobia bʼea maʉ̃ kʼaudʼa bʼe bawara.

Bed’ea biobʉbari