Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Lamentaciones ʉ̃rʉ

Propeta Jeremiabara bʉsi, Lamentaciones librobara jarabʉ so zʉbʉria jarasi Jeruzalen berabarida k’area akʉza jẽda krĩchaiba k’arebabʉ Daizezeba so zʉbʉria akʉmarẽã.

Yi naa bed’eabʉchuta Ezequiel ʉ̃rʉ

Ezequielbara osi Jeowaba jaradara, bed’ea zroma zezimina.

Yi naa bed’eabʉchuta Daniel ʉ̃rʉ

Danielta akʉza yi neũduk’awuabawara ewari jõmaʉ̃nẽ. Propesia aripe berabaribʉrʉdeba dayirã mejãcha k’arebaseabʉ naʉ̃ ewari jõbodoare.

Yi naa bed’eabʉchuta Oseas ʉ̃rʉ

Oseas propesia bara dayirã jaradiabʉ Jeowa so borekeata yi ẽbẽra nemitia oda wua oẽ baita krĩchabʉra ʉ̃rʉ akʉza sãwũã kãga damarẽã bʉta.

Yi naa bed’eabʉchuta Joel ʉ̃rʉ

Propeta Joel bara jarasi Jeowa ewari ʉ̃rʉ akʉza jara diasi k’ãrẽta oibarata maʉ̃neba ẽdrʉita. Iyi propesiara mesera bai jara diai bara.

Yi naa bed’eabʉchuta Amós ʉ̃rʉ

Jeowa bara zok’abʉ ẽbẽra eda bʉta krĩcha bʉta. ¿Bʉara k’ãrẽta k’awuabʉ Amosde bara?

Yi naa bed’eabʉchuta Abdías ʉ̃rʉ

Abdías libro bara jara diabʉ ne k’are bera barita, akʉza escritura hebrea, adewara jarabʉ dayirãita nebia weita Jeowa deba.

Yi naa bed’eabʉchuta Jonás ʉ̃rʉ

Jonás bara ũrĩsi Daizezeba zok’a dara iyi aña wã kĩrãnʉmasimina, so zʉbʉriata akʉ bʉta ũdu bisi.

Yi naa bed’eabʉchuta Miqueas ʉ̃rʉ

Naʉ̃ propesia bara dayirã audre ĩjãbi seabʉ Jeowata adewara iyara dayirã widibʉ nebiata odamarẽã.

Yi naa bed’eabʉchuta Nahúm ʉ̃rʉ

Naʉ̃ bideo bara ũdu bibʉ naumra bed’ea puata jara bʉta ninibea.

Yi naa bed’eabʉchuta Habacuc ʉ̃rʉ

Naʉ̃ bideo bara ũdubibʉ dayirã bara soiduba ĩjã seabʉta Jeowara, iya k’arebai baera.

Yi naa bed’eabʉchuta Sofonías ʉ̃rʉ

¿K’ãrẽa krĩcha be ẽ dayirã bara Daizeze ewarira ze ẽãta?

Yi naa bed’eabʉchuta Ageo ʉ̃rʉ

Ageo libro akʉ bʉrʉde, bi’ia akʉra nek’ãrẽ bʉeiba Jeowade tẽã bʉe ẽ baita, naʉ̃ propesiabara maʉ̃ta jarabʉ.

Yi naa bed’eabʉchuta Zacarías ʉ̃rʉ

Zakariaba jaradaba zarea diasi ẽbẽrarã idibemata akʉza nãã bemarata, naʉ̃ bed’eaba dayirã k’arebabʉ Jeowaba k’arebabʉta.

Yi naa bed’eabʉchuta Malaquías ʉ̃rʉ

Propesia abaʉba k’arebabʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemaba pikibʉ baẽra Jeoware, iya so zubʉria akʉbʉ akʉza kãga akʉbʉ. Propesiabara jaradiabʉ bed’ea zroma zebʉrʉde k’are oibarata idi ewade.

Yi naa bed’eabʉchuta Mateo ʉ̃rʉ

Sobiara k’awuawane naʉ̃ libro Daizeze Bed’ea debemata, yi naarabema evangelio kimaredebemata.

Yi naa bed’eabʉchuta Marcos ʉ̃rʉ

Iya busi Jesu sawua beraridata, Marcobara ũdubisi Jesura Nok’obabiyi, Daizeze Nok’o zebʉrʉde.

Yi naa bed’eabʉchuta Lucas ʉ̃rʉ

¿K’ãrẽ ʉ̃rʉ bed’eabʉ Lucadera?

Yi naa bed’eabʉchuta Juan ʉ̃rʉ

Juan librora yi kimare. Nama jarabʉ k’ãrẽta osita Jesuba akʉza iya kãgabʉ ũdubidata adewara iya jaradata iyi egorode baside akʉza jarabʉ edabʉta krĩchabasita akʉza Daizeze Nok’o.

Yi naa bed’eabʉchuta Hechos ʉ̃rʉ

Kristianora nabemarãra zarea trajasida wuabemara k’arebaita Jesu kaidu wanamarẽã. Biblia Hechode jarabʉdera k’arebayi Daizeze bed’ea jaradia kĩrã jaradiaita akʉza audre sobia.

Yi naa bedʼeabʉchuta Romanos ʉ̃rʉ

Naʉ̃ kartaba jarabʉ Jeowaba jõma abarikʼa akʉbʉta akʉza kʼãrẽa bigata adewara ĩjaita Jesucristo ʉ̃rʉ.

Yi naa bed’eabʉchuta 1 Corintios ʉ̃rʉ

Apostol Pablobara bʉsi naʉ̃ kartadera ãba panaibara ʉ̃rʉ, kristianorara jĩga panaibara kayirua oidebara, kãgai ʉ̃rʉ ũdubibʉ beidarara wãrĩnu jẽda piradrʉi ʉ̃rʉ.

Yi naa bed’eabʉchuta 2 Corintios ʉ̃rʉ

Jeowaba so zarea diabʉ, akʉza k’arebabʉ iyi k’aidu panʉrarã.

Yi naa bed’eabʉchuta Gálatas ʉ̃rʉ

Pabloba karta Gálatas bʉdararã idi ewade bida dayirãsi mawũã k’arebabʉ. Naʉ̃ba k’arebabʉ mebẽrã k’ẽrẽpa takeraita.

Yi naa bed’eabʉchuta Efesios ʉ̃rʉ

Naʉ̃ kartara Daizezedeba zebʉ adewara ũdubibʉ neneẽãbaita Daizezeba kãgabada kĩrãk’a akʉza ãba panaita Jesu Kristodeba.