Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Lamentaciones ʉ̃rʉ

Propeta Jeremiabara bʉsi, Lamentaciones librobara jarabʉ so zʉbʉria jarasi Jeruzalen berabarida k’area akʉza jẽda krĩchaiba k’arebabʉ Daizezeba so zʉbʉria akʉmarẽã.

Yi naa bed’eabʉchuta Ezequiel ʉ̃rʉ

Ezequielbara osi Jeowaba jaradara, bed’ea zroma zezimina.

Yi nãã bed’eabʉchuta Daniel ʉ̃rʉ

Danielta akʉza yi neũduk’awuabawara ewari jõmaʉ̃nẽ. Propesia aripe berabaribʉrʉdeba dayirã mejãcha k’arebaseabʉ naʉ̃ ewari jõbodoare.

Yi naa bed’eabʉchuta Oseas ʉ̃rʉ

Oseas propesia bara dayirã jaradiabʉ Jeowa so borekeata yi ẽbẽra nemitia oda wua oẽ baita krĩchabʉra ʉ̃rʉ akʉza sãwũã kãga damarẽã bʉta.

Yi naa bed’eabʉchuta Joel ʉ̃rʉ

Propeta Joel bara jarasi Jeowa ewari ʉ̃rʉ akʉza jara diasi k’ãrẽta oibarata maʉ̃neba ẽdrʉita. Iyi propesiara mesera bai jara diai bara.

Yi naa bed’eabʉchuta Amós ʉ̃rʉ

Jeowa bara zok’abʉ ẽbẽra eda bʉta krĩcha bʉta. ¿Bʉara k’ãrẽta k’awuabʉ Amosde bara?

Yi naa bed’eabʉchuta Abdías ʉ̃rʉ

Abdías libro bara jara diabʉ ne k’are bera barita, akʉza escritura hebrea, adewara jarabʉ dayirãita nebia weita Jeowa deba.

Yi naa bed’eabʉchuta Jonás ʉ̃rʉ

Jonás bara ũrĩsi Daizezeba zok’a dara iyi aña wã kĩrãnʉmasimina, so zʉbʉriata akʉ bʉta ũdu bisi.

Yi naa bed’eabʉchuta Miqueas ʉ̃rʉ

Naʉ̃ propesia bara dayirã audre ĩjãbi seabʉ Jeowata adewara iyara dayirã widibʉ nebiata odamarẽã.

Yi naa bedeabʉchuta Nahúm ʉ̃rʉ

Naʉ̃ bideo bara ũdu bibʉ naumra bed’ea puata jara bʉta ninibea.

Yi naa bed’eabʉchuta Habacuc ʉ̃rʉ

Naʉ̃ bideo bara ũdubibʉ dayirã bara soiduba ĩjã seabʉta Jeowara, iya k’arebai baera.

Yi naa bed’eabʉchuta Sofonías ʉ̃rʉ

¿K’ãrẽa krĩcha be ẽ dayirã bara Daizeze ewarira ze ẽãta?

Yi naa bed’eabʉchuta Ageo ʉ̃rʉ

Ageo libro akʉ bʉrʉde, bi’ia akʉra nek’ãrẽ bʉeiba Jeowade tẽã bʉe ẽ baita, naʉ̃ propesiabara maʉ̃ta jarabʉ.

Yi naa bed’eabʉchuta Zacarías ʉ̃rʉ

Zakariaba jaradaba zarea diasi ẽbẽrarã idibemata akʉza nãã bemarata, naʉ̃ bed’eaba dayirã k’arebabʉ Jeowaba k’arebabʉta.

Yi naa bed’eabʉchuta Malaquías ʉ̃rʉ

Propesia abaʉba k’arebabʉ wãrĩnu Daizeze bed’earadebemaba pikibʉ baẽra Jeoware, iya so zubʉria akʉbʉ akʉza kãga akʉbʉ. Propesiabara jaradiabʉ bed’ea zroma zebʉrʉde k’are oibarata idi ewade.

Yi naa bed’eabʉchuta Mateo ʉ̃rʉ

Sobiara k’awuawane naʉ̃ libro Daizeze Bed’ea debemata, yi naarabema evangelio kimaredebemata.