Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 58

David a Goliat

David a Goliat

ZNOVU přitáhli Filištíni, aby bojovali proti Izraeli. Tři nejstarší Davidovi bratři byli povoláni do Saulova vojska. Jednoho dne řekl Jišai Davidovi: ‚Vezmi trochu obilí a nějaké chleby a odnes je svým bratrům. Podívej se, jak se jim daří.‘

Jakmile David přišel do vojenského tábora, hned se rozběhl na bojiště, aby se setkal se svými bratry. Právě v tu chvíli přicházel filištínský obr Goliat, aby se Izraelitům vysmíval. Dělal to každé ráno a každý večer už 40 dnů. Hlasitě křičel: ‚Vyberte mezi sebou jednoho muže, který by se mnou bojoval. Když zvítězí a zabije mě, staneme se vašimi otroky. Když ale zvítězím já a zabiju ho, budete vy našimi otroky. Jen si někoho mezi sebou vyberte, kdo se mnou bude bojovat.‘

David se několika vojáků zeptal: ‚Co dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael toho posměvače?‘

‚Saul takového muže bohatě odmění,‘ odpověděli vojáci. ‚A dokonce mu dá za manželku svou dceru.‘

Izraelité se ale Goliata báli, protože to byl obr. Byl asi tři metry vysoký a štít mu nosil jiný voják.

Někteří vojáci se vydali ke králi Saulovi a řekli mu, že David chce s Goliatem bojovat. Ale Saul Davidovi řekl: ‚S tím Filištínem bojovat nemůžeš. Jsi jenom chlapec, a on je celý život vojákem.‘ David odpověděl: ‚Zabil jsem medvěda a lva, kteří ze stáda mého otce odnesli ovečku. A stejně to dopadne s tímhle Filištínem. Jehova mi pomůže.‘ A tak mu Saul řekl: ‚Jdi, a ať je Jehova s tebou.‘

David šel k potoku, vybral si tam pět oblázků a dal si je do brašny. Potom si vzal prak a vydal se obrovi naproti. Když ho Goliat uviděl, přišlo mu to k smíchu. Byl si jist, že Davida snadno zabije.

Goliat řekl: ‚Jen pojď blíž, a já předhodím tvé tělo ptákům a zvířatům, aby je snědli.‘ Ale David odpověděl: ‚Ty ke mně přicházíš s mečem, kopím a oštěpem, ale já k tobě přicházím ve jménu Jehovy. Dnes tě Jehova vydá do mé ruky a já tě porazím.‘

David se rozběhl ke Goliatovi. Vzal z brašny kámen, vložil ho do praku a prudce ho vymrštil. Kámen zasáhl Goliata přímo do hlavy, a Goliat padl na zem. Když Filištíni uviděli, že jejich nejsilnější muž je mrtvý, dali se na útěk. Izraelité je pronásledovali a v bitvě s nimi nakonec zvítězili.

1. Samuelova 17:1–54