Mojžíš osvobodil Izraelity z egyptského otroctví a vedl je k hoře Sinaj, kde jim Bůh dal své zákony. Později Mojžíš vyslal 12 mužů, aby prozkoumali kananejskou zemi. Ale 10 z nich se vrátilo se špatnou zprávou. Kvůli nim lidé chtěli jít zpátky do Egypta. Izraelité měli malou víru, a proto je Bůh potrestal tím, že je nechal 40 let putovat pustinou.

Nakonec byl vybrán Jozue, aby Izraelity přivedl do kananejské země. Jehova chtěl, aby dobyli tuto zemi, a proto v jejich prospěch dělal zázraky. Způsobil, že přestala téct voda v řece Jordánu, že se zřítily zdi Jericha a že se na celý den zastavilo slunce. Po šesti letech byla kananejská země dobyta.

Od doby Jozua vládli v Izraeli 356 let soudci. Seznámíme se s mnoha z nich, například s Barakem, Gideonem, Jeftou, Samsonem a Samuelem. Dozvíme se také něco o ženách. Poznáme Raab, Deboru, Jael, Rut, Noemi a Delilu. Ve TŘETÍM díle jsou zahrnuty události, které se staly během 396 let.