Přejít k článku

Přejít na obsah

Uvrhni všechnu úzkost na Jehovu

Uvrhni všechnu úzkost na Jehovu

„[Uvrhněte na něj] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. PETRA 5:7)

PÍSNĚ: 49, 23

1. Proč by nás nemělo překvapovat, že občas cítíme úzkost? (Viz úvodní obrázek.)

ŽIJEME v době plné stresu. Ďábel nenávistně zuří, „obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8; Zjev. 12:17) Není proto překvapivé, že také my občas zažíváme „úzkosti v duši“. Takové pocity mívali i Boží služebníci v minulosti, jako byl třeba král David. (Žalm 13:3, Bible21) Apoštol Pavel zase cítil „úzkost o všechny sbory“. (2. Kor. 11:28) Co ale můžeme dělat, když se nás takové pocity zmocní?

2. Co budeme rozebírat v tomto článku?

2 Náš milující nebeský Otec pomohl bojovat s úzkostí svým služebníkům v minulosti a rád pomůže i nám dnes. Bible nás vybízí: „[Uvrhněte na něj] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:7) Zamyslíme se teď nad čtyřmi způsoby, jak úzkost překonat. 1. Můžeš se k Jehovovi upřímně modlit. 2. Můžeš číst Boží Slovo a rozjímat o něm. 3. Můžeš prosit o svatého ducha. 4. Můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. Až budeme o těchto způsobech uvažovat, přemýšlej o tom, v čem konkrétně se můžeš zlepšit.

„UVRHNI SVÉ BŘEMENO NA JEHOVU“

3. Jak můžeš „[uvrhnout] své břemeno na Jehovu“?

3 První způsob, jak můžeš svoji úzkost uvrhnout na Jehovu, je upřímná modlitba. Když jsi rozrušený nebo máš strach, svěř se v modlitbě svému milujícímu nebeskému Otci. David Jehovu prosil: „Bože, dopřej přece sluchu mé modlitbě.“ A ve stejném žalmu řekl: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:1, 22) Potom co jsi vynaložil veškeré úsilí, abys problém vyřešil, další úzkost už nic nezmůže. Modlitba ale ano. Jak ti může pomoct, aby tě zneklidňující myšlenky a úzkostné pocity nepřemohly? (Žalm 94:18, 19)

4. Proč je tak důležité se modlit, když prožíváme úzkost?

4 Přečti Filipanům 4:6, 7. Jak Jehova na naše upřímné a vytrvalé modlitby zareaguje? Tím, že nám dá vnitřní klid, který naši mysl a srdce může zbavit znepokojujících myšlenek a pocitů. Mnozí to už zažili. V těžké situaci jim Bůh pomohl nezpanikařit, ale dal jim pokoj, který se vymyká lidskému chápání. Něco takového můžeš zažít i ty. „Boží pokoj“ tak může zvítězit nad jakýmkoli problémem, který řešíš. Plně se tedy můžeš spolehnout na Jehovův slib: „Neboj se, vždyť jsem s tebou. Nehleď upřeně kolem, vždyť jsem tvůj Bůh. Opevním tě. Skutečně ti pomohu.“ (Iz. 41:10)

VNITŘNÍ KLID ČERPEJ Z BOŽÍHO SLOVA

5. Jak nám Boží Slovo může dát vnitřní klid?

5 Druhý způsob, jak získat vnitřní klid, je čtení biblických veršů a rozjímání o nich. Proč je to nezbytné? Bible obsahuje moudré a praktické rady, které nám můžou pomoct vyhnout se úzkosti, zmírnit ji nebo ji mít pod kontrolou. Nezapomeň, že Boží Slovo je užitečné a osvěžující. Obsahuje totiž moudrost od samotného Stvořitele. Ať už se tě tedy úzkost zmocní ve dne, nebo v noci, čerpej sílu ze čtení Božích myšlenek a rozjímání o nich. Jehova výslovně poukázal na souvislost mezi tím, že někdo čte jeho Slovo a že je „odvážný a silný“ a není „otřesen ani se [neděsí]“. (Jozue 1:7–9)

6. Jaký vliv na tebe můžou mít Ježíšovy výroky?

6 V Božím Slově nacházíme Ježíšovy konejšivé výroky. To, co lidem říkal a co je učil, pro ně bylo zdrojem osvěžení. Přicházely za ním spousty lidí, protože dokázal uklidnit jejich bolavé srdce, posílit slabé a utěšit skleslé. (Přečti Matouše 11:28–30.) Záleželo mu na tom, jak se lidé cítí po duchovní, citové i fyzické stránce. (Mar. 6:30–32) To, co slíbil apoštolům, kteří s ním cestovali, platí i pro nás dnes. Nemusíme být přímo v Ježíšově přítomnosti. Soucit nám projevuje jako náš nebeský Král. Když tedy prožíváš úzkost, může ti soucitně „přijít na pomoc“ a „v pravý čas“ tě podpořit. Opravdu ti pomůže mít úzkost pod kontrolou a dá ti naději a odvahu. (Hebr. 2:17, 18; 4:16)

VLASTNOSTI, KTERÉ NÁM POMÁHÁ ROZVÍJET SVATÝ DUCH

7. Jaký užitek budeš mít z toho, když Bůh vyslyší tvoje prosby o svatého ducha?

7 Ježíš slíbil, že když budeme našeho Otce prosit, aby nám dal svatého ducha, tak nám ho dá. (Luk. 11:10–13) A právě to je třetí způsob, jak zmírnit úzkost. Pozitivní vlastnosti, které nám svatý duch pomáhá rozvíjet, odrážejí samotnou osobnost všemohoucího Boha. (Přečti Galaťanům 5:22, 23; Kol. 3:10) Když budeš na těchto krásných vlastnostech pracovat, budeš mít lepší vztahy s druhými a díky tomu se vyhneš situacím, které by tě mohly stresovat. Krátce se teď zamyslíme nad tím, jak konkrétně ti tyto vlastnosti můžou pomoct.

8. Jak ti láska, radost a pokoj pomůžou vyhnout se stresovým situacím nebo je dobře zvládat?

8 „Láska, radost, pokoj.“ Když s druhými budeš jednat uctivě, nebudeš cítit takovou úzkost. Jak to? Tím, že jim budeš projevovat bratrskou lásku, něžnou náklonnost a úctu, předejdeš mnoha situacím, které by tě mohly rozčílit, zdeptat nebo vystresovat. Bude tak pro tebe snazší mít s druhými pěkné vztahy. (Řím. 12:10)

9. Jak ti trpělivost, laskavost a dobrota pomůžou vyhnout se stresovým situacím nebo je dobře zvládat?

9 „Trpělivost, laskavost, dobrota.“ K dobrým vztahům přispěješ tím, že se budeš řídit vybídkou: „Staňte se jeden k druhému laskavými, něžně soucitnými, velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ (Ef. 4:32) Nedostaneš se tak do situací, které by mohly k úzkosti vést. Také budeš lépe zvládat chvíle, kdy se projeví lidská nedokonalost.

10. Jak ti víra pomůže vyhnout se stresovým situacím nebo je dobře zvládat?

10 „Víra.“ Dnes se lidé často stresují kvůli obavám o majetek a o to, jestli budou mít dost peněz. (Přísl. 18:11) Když ale máš pevnou víru, že se o tebe Jehova postará, můžeš úzkost zmírnit nebo ji nemusíš pocítit vůbec. Hodně stresu si ušetříš, když poslechneš radu apoštola Pavla, abychom byli „spokojeni s přítomnými věcmi“. Pavel dodává: „Vždyť [Bůh] řekl: ‚Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.‘ Takže můžeme být odvážní a říci: ‚Jehova je můj pomocník; nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Hebr. 13:5, 6)

11. Jak ti mírnost a sebeovládání pomůžou vyhnout se stresovým situacím nebo je dobře zvládat?

11 „Mírnost, sebeovládání.“ Uvažuj o tom, jak jsou tyto vlastnosti praktické a užitečné. Zabrání ti udělat nebo říct něco, kvůli čemu by ses pak mohl trápit. Vyhneš se takovým pocitům a jednání, jako je „zlomyslná hořkost a hněv a zloba a jekot a utrhačná řeč“. (Ef. 4:31)

12. Jak ti pokora pomůže vyhnout se stresovým situacím nebo je dobře zvládat?

12 Je pravda, že aby ses podvolil pod „mocnou Boží ruku“ a uvrhl na něj „všechnu svou úzkost“, potřebuješ pokoru. (1. Petra 5:6, 7) Když budeš pokorný, Jehova tě bude mít rád a bude tě podporovat. (Mich. 6:8) Pokud budeš mít realistický náhled na svoje fyzické a duševní schopnosti a budeš spoléhat na Boha, úzkost tě nejspíš nepřemůže.

„NIKDY . . . NEBUĎTE ÚZKOSTLIVÍ“

13. Co Ježíš myslel slovy „nikdy . . . nebuďte úzkostliví“?

13 U Matouše 6:34 (přečti) čteme Ježíšovu hlubokou myšlenku: „Nikdy . . . nebuďte úzkostliví.“ Uplatnit tuto radu se může zdát těžké. Co tím vlastně Ježíš myslel? Pochopitelně neměl na mysli, že by Boží služebníci nikdy v životě nepocítili úzkost. Už jsme se zmínili o slovech, která řekl David nebo apoštol Pavel. Ježíš se snažil svým učedníkům vysvětlit, že přehnaná neboli nepřiměřená úzkost problémy neřeší. Každý den přináší svoje těžkosti, a tak by si křesťané neměli přidělávat starosti tím, že by přemýšleli o minulých nebo budoucích problémech. Jak ti tato Ježíšova rada může pomoct zmírnit přehnanou úzkost?

14. Co ti může pomoct, když tě trápí chyby, které jsi udělal v minulosti?

14 Někdy můžou být příčinou úzkosti chyby, kterých se člověk dopustil v minulosti. Může být zavalený pocity viny kvůli něčemu, co udělal už před mnoha lety. I král David občas cítil, že mu „provinění . . . přesáhla přes hlavu“. Přiznal: „Řval jsem pro sténání svého srdce.“ (Žalm 38:3, 4, 8, 18) Co bylo moudré v té situaci udělat? David si uvědomil, že Jehova je milosrdný Bůh a odpouští. S přesvědčením řekl: „Šťastný je ten, jehož vzbouření je prominuto.“ (Přečti Žalm 32:1–3, 5.)

15. a) Co dalšího se můžeš naučit od Davida? b) Jak můžeš zmírnit úzkost? (Viz rámeček „ Některé praktické způsoby, jak zmírnit úzkost“.)

15 Jindy ti úzkost může způsobit současná situace. Například když David napsal to, co dnes čteme v 55. žalmu, bál se o svůj život. (Žalm 55:2–5) Přesto nepřipustil, aby ho úzkost pohltila natolik, že by přestal důvěřovat Jehovovi. Se svými problémy se mu svěřoval v modlitbě, ale také si uvědomoval, že je zapotřebí učinit praktické kroky. (2. Sam. 15:30–34) Co se z jeho příkladu můžeš naučit? Nenech se svými starostmi zdeptat, ale udělej, co je v tvých silách, abys problém vyřešil, a pak nech s důvěrou věci v Jehovových rukou.

 16. Jak může tvoji víru posílit význam Božího jména?

16 Příčinou úzkosti bývá i to, že si křesťan láme hlavu nad možnými budoucími problémy. S věcmi, které se ještě nestaly, si ale nemusíš dělat starosti. Proč? Protože často nedopadnou tak špatně, jak jsme si představovali. Navíc není žádná situace, kterou by neměl pod kontrolou Bůh, na něhož můžeš uvrhnout všechnu svoji úzkost. Samotné jeho jméno znamená „působí, že se stane“. (2. Mojž. 3:14) Hluboký význam jeho svatého jména nás ujišťuje o tom, že svůj záměr s lidmi splní. Můžeš si být jistý, že svoje věrné služebníky odmění a pomůže jim bojovat s úzkostí ohledně minulosti, současnosti i budoucnosti.

UPŘÍMNÁ KOMUNIKACE

17., 18. Jak ti může pomoct dobrá komunikace?

17 Co je čtvrtý způsob, jak můžeš zmírnit úzkost? Je to otevřená a upřímná komunikace s někým, komu důvěřuješ. Manželský partner, blízký přítel nebo sborový starší ti může pomoct, abys měl na svoji situaci správný pohled. Bible nám říká: „Úzkostlivá péče v srdci muže je to, co působí, aby se sklonilo, ale dobré slovo je rozradostňuje.“ (Přísl. 12:25) Také se v ní píše: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění.“ (Přísl. 15:22)

18 Jehova nám pomáhá bojovat s úzkostí také prostřednictvím našich týdenních shromáždění. Vidíš se tam s bratry a sestrami, kterým na tobě záleží a kteří tě chtějí povzbudit. (Hebr. 10:24, 25) Taková „vzájemná výměna povzbuzení“ ti pomůže dobít duchovní baterky a snadněji se vyrovnat s trápením, které máš. (Řím. 1:12)

NEJVÍC SÍLY DÁVÁ VZTAH S BOHEM

19. Z čeho bereš jistotu, že tě posílí vztah s Bohem?

19 To, jak důležité je uvrhnout svoji úzkost na Jehovu, poznal z vlastní zkušenosti i jeden starší v Kanadě. Jako učitel a školní poradce zažívá v práci hodně stresu a navíc trpí úzkostnou poruchou. Co mu pomáhá? Vysvětluje: „Zjistil jsem, že hlavní je upevňovat svůj vztah s Jehovou, protože to dává nejvíc síly. Když mám starosti, jsou pro mě velkou pomocí dobří přátelé a duchovní bratři a sestry. S manželkou si upřímně a otevřeně povídám o svých pocitech. K tomu, abych se na svoji situaci díval správně, mi hodně pomohli starší a náš krajský dozorce. Vyhledal jsem také lékařskou pomoc, udělal určité změny ve svém časovém plánu a vyhradil si čas na odpočinek a cvičení. Díky tomu jsem se postupně začal cítit líp. A když něco ovlivnit nemůžu, nechám to v Jehovových rukou.“

20. a) Jak můžeme uvrhnout svoji úzkost na Boha? b) O čem budeme mluvit příště?

20 V tomto článku jsme se dozvěděli, že je důležité uvrhnout svoji úzkost na Jehovu tím, že se k němu upřímně modlíme, čteme jeho Slovo a rozjímáme o něm. Také jsme si ukázali, že je potřeba prosit ho o svatého ducha, povídat si s někým, komu důvěřujeme, a chodit na shromáždění. V dalším článku se dozvíme, že Jehova nám pomáhá i tak, že nám dává naději na odměnu. (Hebr. 11:6)