Videa k biblickým knihám

Základní fakta o jednotlivých biblických knihách.

Úvod k Ezrovi

Jehova plní sliby – osvobozuje svůj lid ze zajetí v Babyloně a obnovuje pravé uctívání v Jeruzalémě.

Úvod k Nehemjášovi

Z knihy Nehemjáš se můžeme hodně naučit.

Úvod k Ester

Dramatické události, které se odehrály v době, kdy žila Ester, posílí vaši víru v to, že Bůh Jehova je schopen ochránit své služebníky v jakékoli situaci.

Úvod k Jobovi

Každý, kdo miluje Jehovu, může očekávat zkoušky. Příběh o Jobovi nás ujišťuje, že můžeme zůstat věrní a podpořit tak Jehovovu svrchovanost.

Úvod k Žalmům

Kniha Žalmů podporuje Jehovovu svrchovanost, utěšuje ty, kdo Jehovu milují, a také ukazuje, jak se tento svět promění pod vládou Božího království.

Úvod k Příslovím

V knize Přísloví můžeme najít rady od Boha k téměř jakékoli oblasti života – od obchodování až po rodinné záležitosti.

Úvod ke Kazateli

Šalomoun píše o věcech, na kterých v životě opravdu záleží, a o tom, co je v rozporu s moudrostí od Boha.

Úvod k Šalomounově písni

Proč je láska mezi Šulamitkou a pastýřem označena jako „plamen Jah“?

Úvod k Izajášovi

Kniha Izajáš obsahuje spolehlivá proroctví, která posilují naši důvěru, že Jehova splní všechny svoje sliby a zachrání nás.

Úvod k Jeremjášovi

Jeremjáš byl prorok a dokázal plnit úkol od Boha navzdory problémům. Co se od něj můžeme naučit my dnes?

Úvod k Nářkům

V knize Nářky, kterou napsal prorok Jeremjáš, je vyjádřen zármutek nad zničením Jeruzaléma a je tam ukázáno, jak pokání vede k tomu, že se Jehova slituje.

Úvod k Ezekielovi

Ezekiel pokorně a odvážně plnil úkoly od Boha, i když to pro něj nebylo vždycky jednoduché. Je pro nás skvělým příkladem.

Úvod k Danielovi

Daniel a jeho přátelé zůstali za všech okolností věrní Jehovovi. Jejich příklad i splňování proroctví jsou pro Boží služebníky v posledních dnech velmi důležité.

Úvod k Ozeášovi

Ozeášovo proroctví obsahuje důležité poučení ohledně Jehovova milosrdenství k těm, kdo činí pokání, a ohledně toho, jaké uctívání se Jehovovi líbí.

Úvod k Joelovi

Joel prorokoval o blížícím se Jehovově dni a říkal i to, jak ho můžeme přežít. Jeho proroctví je pro nás důležitější než kdy dřív.

Úvod k Amosovi

Jehova tomuto pokornému muži svěřil důležitou práci. Co se od Amose můžeme naučit?

Úvod k Obadjášovi

Jedná se o nejkratší knihu v Hebrejských písmech. Dává lidem naději a slibuje, že Jehova bude uznáván jako nejvyšší panovník.

Úvod k Jonášovi

Prorok Jonáš přijal usměrnění, splnil úkol, který dostal, a naučil se něco o Boží věrné lásce a milosrdenství. To, co zažil, na vás určitě zapůsobí.

Úvod k Micheášovi

Toto proroctví, které nechal zapsat Bůh, nás ujišťuje, že Jehova po nás žádá jenom to, co je rozumné a k našemu dobru.

Úvod k Nahumovi

Toto proroctví nás ujišťuje, že Jehova vždycky splní to, co slíbí, a že pomáhá všem, kdo důvěřují v jeho království.

Úvod k Habakukovi

Můžeme si být jistí, že Jehova nejlíp ví, kdy a jak zachránit svoje služebníky.

Úvod k Sefanjášovi

Proč se musíme bránit názoru, že Jehovův den nepřijde?

Úvod k Ageovi

Tato kniha ukazuje, že uctívání Boha má mít přednost před osobními zájmy.

Úvod k Zecharjášovi

Různá vidění a proroctví ujišťovaly v minulosti Boží služebníky, že je Bůh podporuje. A nám můžou pomáhat stejně.

Úvod k Malachiášovi

Tato prorocká kniha vyzdvihuje neměnnost Jehovových zásad a jeho milosrdenství a lásku. Obsahuje taky důležité poučení pro nás dnes.

Úvod k Matoušovi

Podívejte se na základní informace o této biblické knize, která je prvním ze čtyř evangelií.

Úvod k Markovi

Kniha Marek, nejkratší ze čtyř evangelií, nám v malém měřítku ukazuje, jak bude vypadat Ježíšova vláda v Božím království.

Úvod k Lukášovi

Které informace z Lukášova evangelia nikde jinde nenajdete?

Úvod k Janovi

Janovo evangelium poukazuje na Ježíšovu lásku k lidem, na jeho pokoru a na to, že právě on byl předpovězeným Mesiášem – budoucím králem Božího království.

Úvod ke Skutkům apoštolů

První křesťané se usilovně snažili dělat učedníky z lidí ze všech národů. Biblická kniha Skutky může zvýšit vaše nadšení pro kazatelskou službu.

Úvod k Římanům

Tento inspirovaný dopis ukazuje, že Jehova je nestranný a že je důležité věřit v Ježíše Krista.

Úvod k 1. Korinťanům

Pod působením svatého ducha Pavel ve svém dopise píše o jednotě, mravní čistotě, lásce a víře ve vzkříšení.

Úvod k 2. Korinťanům

Jehova, „Bůh veškeré útěchy“, posiluje a podporuje své služebníky.

Úvod ke Galaťanům

Dopis Galaťanům je dnes stejně aktuální jako v době, kdy ho Pavel napsal. Může všem křesťanům pomoct, aby zůstali věrní Bohu.

Úvod k Efezanům

Tento inspirovaný dopis vyzdvihuje Boží záměr, aby se prostřednictvím Ježíše Krista dosáhlo míru a jednoty.

Úvod k Filipanům

Když zůstáváme ve zkouškách věrní Jehovovi, můžeme tím druhé povzbudit, aby byli věrní i oni.

Úvod ke Kolosanům

Jehovovi děláme radost tím, když žijeme podle toho, co nás učí, odpouštíme jeden druhému a uznáváme Ježíšovo postavení.

Úvod k 1. Tesaloničanům

Musíme zůstat duchovně bdělí, o všem se přesvědčovat, neustále se modlit a jeden druhého povzbuzovat.

Úvod k 2. Tesaloničanům

Pavel opravuje chybné názory na příchod Jehovova dne a povzbuzuje bratry a sestry, aby zůstali pevní ve víře.

Úvod k 1. Timoteovi

Apoštol Pavel v 1. Timoteovi stanovuje organizační postupy ve sboru a varuje před falešným učením a láskou k penězům.

Úvod k 2. Timoteovi

Pavel Timotea povzbuzuje, aby sloužil naplno.

Úvod k Titovi

Pavel ve svém dopise Titovi mluví o problémech v krétských sborech a uvádí požadavky na sborové starší.

Úvod k Filemonovi

Tento krátký, ale působivý dopis nás učí, jak můžeme projevovat pokoru a laskavost a jak ochotně odpouštět.

Úvod k Hebrejcům

Křesťanský způsob uctívání Boha je založený na mnohem vyšších skutečnostech, než jsou chrámy a zvířecí oběti.

Úvod k Jakubovi

Jakub používal působivá přirovnání, když chtěl objasnit důležité oblasti křesťanského života.

Úvod k 1. Petra

Petr nás ve svém prvním dopise vybízí, abychom byli aktivní a všechny své starosti uvrhli na Boha.

Úvod k 2. Petra

Petr nás ve svém druhém dopise vybízí, abychom zůstávali věrní, než přijdou nová nebesa a nová země.

Úvod k 1. Jana

Jan nás ve svém dopise varuje před antikristy a pomáhá nám pochopit, co bychom měli milovat a co ne.

Úvod k 2. Jana

Jan nám ve svém druhém dopise připomíná, abychom žili v pravdě a dávali si pozor na podvodníky.

Úvod k 3. Jana

Třetí dopis apoštola Jana obsahuje nádherné pojednání o pohostinnosti.

Úvod k Judovi

Juda ukazuje, jakými praktikami se někteří snaží podvést a zkazit křesťany.

Úvod ke Zjevení

Působivá vidění v knize Zjevení ukazují, jak Boží království uskuteční Boží vůli vzhledem k lidstvu a zemi.