Chcete znát pravdu?

Chcete znát pravdu?

PRAVDU o čem? O tom nejdůležitějším, na co se kdy lidé ptali. Možná i vás už napadly otázky jako:

  • Existuje Bůh, kterému na lidech záleží?

  • Skončí někdy války a utrpení?

  • Co se s člověkem stane, když zemře?

  • Existuje nějaká naděje pro mrtvé?

  • Jak se mám modlit, aby mě Bůh slyšel?

  • Co člověk potřebuje, aby byl šťastný?

Kde byste hledali odpovědi? Kdybyste šli do knihovny nebo knihkupectví, možná byste tam našli mnoho knih, které údajně na tyto otázky odpovídají. Některé z těchto knih si ovšem vzájemně protiřečí. Jiné v určité době působí přesvědčivě, ale brzy zastarají a jsou revidovány či nahrazeny.

Existuje však kniha, která obsahuje spolehlivé odpovědi. Je pokladnicí pravdy. Ježíš Kristus jednou v modlitbě řekl Bohu: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Boží Slovo dnes známe pod jménem Bible. Její srozumitelné a pravdivé odpovědi na výše uvedené otázky jsou nastíněny na následujících dvou stranách.

Existuje Bůh, kterému na lidech záleží?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Svět kolem nás je plný utrpení. Mnoho lidí si proto myslí, že Bohu na lidech nezáleží, a někteří dokonce pochybují o tom, zda nějaký Stvořitel existuje.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Náš vesmír svědčí o tom, že Stvořitel existuje. Bible nás vybízí: „Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci?“ A dává odpověď: „Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem.“ (Izajáš 40:26; Ekumenický překlad) Jestliže se Stvořitel stará o to, aby ve vesmíru byl řád, jistě mu záleží i na tom, co se děje na zemi. Má s lidmi krásný záměr. Ježíš učil, abychom se modlili: „Náš Otče v nebesích, . . . ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Bůh už udělal mnoho pro to, aby se jeho záměr uskutečnil. Na lidech mu tedy velmi záleží. (Jan 3:16)

Další odkazy na Bibli: Římanům 1:20; 1. Petra 5:6, 7

Skončí někdy války a utrpení?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Ve válkách stále přichází o život bezpočet lidí. A lidské utrpení se nějak dotýká každého z nás.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Předpovídá, že přijde doba, kdy Bůh na celém světě nastolí mír. Pod vládou Božího nebeského Království se lidé „již nebudou učit válce“. Dokonce „budou muset překovat své meče v radlice“. (Izajáš 2:4) Bůh skoncuje s veškerým bezprávím a se vším, co lidem působí utrpení. V Bibli je slíbeno, že „setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci [včetně dnešních křivd a útrap] pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Další odkazy na Bibli: Žalm 37:10, 11; 46:9; Micheáš 4:1–4

Co se s člověkem stane, když zemře?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Většina světových náboženství učí, že jakási nehmotná část člověka žije po smrti dál. Někdo tvrdí, že mrtví mohou lidem škodit. Rozšířený je také názor, že špatné lidi Bůh za trest odsuzuje k věčným mukám v pekelném ohni.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Když člověk zemře, přestane existovat. V Kazateli 9:5 je napsáno: „Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ Mrtví nic nevědí a nemají žádné pocity ani zážitky, a proto nemohou nikomu ubližovat ani pomáhat. (Žalm 146:3, 4)

Další odkazy na Bibli: 1. Mojžíšova 3:19; Kazatel 9:6, 10

Existuje nějaká naděje pro mrtvé?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Chceme žít a chceme se ze života radovat spolu s těmi, které máme rádi. Je přirozené, že toužíme být znovu se svými blízkými, kteří zemřeli.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Většina zemřelých bude vzkříšena. Ježíš slíbil, že ti „v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou“. (Jan 5:28, 29) Vzkříšení lidé budou mít příležitost žít na zemi v ráji, jak to bylo Božím záměrem od začátku. (Lukáš 23:43) Lidem, kteří budou Boha poslouchat, je také slíbeno, že obdrží dokonalé zdraví a věčný život. Bible říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

Další odkazy na Bibli: Job 14:14, 15; Lukáš 7:11–17; Skutky 24:15

Jak se mám modlit, aby mě Bůh slyšel?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Většina lidí se alespoň někdy modlí. Mnozí však mají pocit, že Bůh jejich modlitby neslyší.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Ježíš lidi učil, že v modlitbě nemají odříkávat stále stejná slova. Vybízel je: „Když se . . . modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž.“ (Matouš 6:7) Pokud chceme, aby Bůh našim modlitbám naslouchal, musíme se modlit takovým způsobem, jaký on schvaluje. Nejprve proto potřebujeme poznat, co si Bůh přeje, a pak se modlit v souladu s tím. V 1. Jana 5:14 je vysvětleno, že Bůh „nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle“.

Další odkazy na Bibli: Žalm 65:2; Jan 14:6, 14; 1. Jana 3:22

Co člověk potřebuje, aby byl šťastný?

PROČ JE TATO OTÁZKA AKTUÁLNÍ: Mnozí lidé si myslí, že k tomu, aby byli šťastní, musí mít peníze, musí v něčem vynikat nebo být krásní, a proto se na takové věci zaměřují. Zjišťují však, že jim štěstí uniká.

JAKOU ODPOVĚĎ DÁVÁ BIBLE: Ježíš ukázal, co je klíčem ke štěstí. Řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Opravdu šťastný může být člověk jen tehdy, když se snaží uspokojovat tu nejdůležitější potřebu — duchovní hlad, neboli touhu poznat pravdu o Bohu a jeho záměru s lidmi. Tato pravda je obsažena v Bibli. Když člověk biblickou pravdu zná, může mu to pomoci, aby rozlišoval, co je v životě doopravdy důležité a co není. Když se podle ní řídí při svém rozhodování a jednání, jeho život má hlubší smysl. (Lukáš 11:28)

Další odkazy na Bibli: Přísloví 3:5, 6, 13–18; 1. Timoteovi 6:9, 10

To, co jste si právě přečetli, jsou jen stručné biblické odpovědi na šest důležitých otázek. Chtěli byste se dozvědět víc? Pokud patříte k lidem, kteří „si uvědomují svou duchovní potřebu“, pak jistě máte i další otázky. Například: Jestliže Bohu na lidech záleží, proč dopustil, aby v celých dějinách bylo tolik zla a utrpení? Co můžeme dělat, aby naše rodina byla šťastnější? Na tyto i na mnohé jiné otázky jsou v Bibli odpovědi, které jdou k jádru věci a jsou uspokojující.

Mnozí lidé však nemají chuť Bibli číst. Myslí si, že je to kniha příliš obsažná, nezáživná a místy nesrozumitelná. Přáli byste si, aby vám někdo ukázal, jak můžete v Bibli najít odpovědi na své otázky? Svědkové Jehovovi mají pro vás dvě praktické nabídky.

Za prvé nabízejí knihu Co Bible doopravdy říká? Byla připravena pro lidi, kteří nemají mnoho volného času a chtějí zjistit, jak Bible odpovídá na důležité otázky. Dále svědkové Jehovovi nabízejí bezplatný program studia Bible. Někdo ze svědků Jehovových, kdo bydlí ve vašem sousedství a je způsobilým učitelem Bible, se s vámi může setkávat buď u vás doma, nebo na jiném vhodném místě a každý týden s vámi strávit trochu času rozhovorem o určitém biblickém námětu. Z takového studijního programu mají užitek miliony lidí na celém světě. Mnozí jsou poznáváním Bible nadšeni a dospěli k závěru, že našli pravdu.

Biblická pravda je to nejcennější, co člověk může najít. Osvobozuje od pověr, vnitřních rozporů a nezdravého strachu. Dává naději, smysl života a radost. Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32)