19. KAPITOLA

Zůstaňte Jehovovými přáteli

Zůstaňte Jehovovými přáteli

1., 2. Kde můžeme najít útočiště?

PŘEDSTAVTE SI, že jste venku a blíží se bouřka. Obloha se zatáhne, začne se blýskat a jsou slyšet hromy. Najednou se spustí liják. Hledáte, kam se schovat. Konečně se vám podaří najít místo, kde budete v suchu a bezpečí.

2 Takové bouři se podobá situace v dnešním světě. Podmínky, ve kterých žijeme, jsou čím dál horší. Můžeme najít nějaké bezpečné útočiště? Žalmista řekl Jehovovi: „Ty jsi mé útočiště a má pevnost, můj Bůh, na kterého spoléhám.“ (Žalm 91:2) Jehova nás v tomto světě plném problémů může už dnes chránit. A navíc nám dává nádhernou naději do budoucnosti.

3. Co můžeme udělat pro to, aby nás Jehova chránil?

3 Jak nás Jehova může chránit? Může nám pomoct zvládnout jakýkoli problém. Navíc je mnohem mocnější než kdokoli, kdo by nám chtěl ublížit. A i když se nám teď stane něco špatného, můžeme si být jistí, že Jehova to v budoucnosti napraví. Aby nám ale v těžkých chvílích pomáhal, musíme zůstat jeho přáteli. Bible nás vybízí: „Zůstávejte v Boží lásce.“ (Juda 21) Jak to můžeme dělat?

REAGUJTE NA BOŽÍ LÁSKU

4., 5. Jak nám Jehova dává najevo svoji lásku?

4 Abychom zůstali Jehovovými přáteli, musíme vnímat, jak moc nás miluje. Zamyslete se nad tím, co všechno pro nás dělá. Dal nám nádhernou zemi plnou úžasných rostlin a zvířat. Máme od něj vynikající jídlo a čistou vodu. Také nám dal Bibli, díky které známe jeho jméno a krásné vlastnosti. A největším projevem jeho lásky je to, že poslal na zem svého milovaného Syna Ježíše, aby za nás zemřel. (Jan 3:16) Díky jeho oběti máme skvělou naději do budoucnosti.

5 Jehova vytvořil nebeskou vládu, která brzy odstraní všechno zlo. Tato vláda, Boží království, udělá ze země ráj. Všichni lidé pak budou věčně žít v míru a budou šťastní. (Žalm 37:29) Jehova nám dává najevo svoji lásku i tím, že nás učí, co máme už dnes dělat, abychom byli spokojení. Také nás povzbuzuje, abychom se k němu modlili, a je vždycky ochotný nám naslouchat. Z toho všeho je jasně vidět, že Jehova každého z nás miluje.

6. Jak byste měli reagovat na Jehovovu lásku?

6 Jak byste měli na Jehovovu lásku reagovat? Buďte vděční za všechno, co pro vás dělá. Je smutné, že mnozí lidé jsou dnes nevděční. Stejné to bylo i v době Ježíše. Když uzdravil deset malomocných, jenom jeden mu poděkoval. (Lukáš 17:12–17) Chceme být jako ten uzdravený muž a vždycky být Jehovovi vděční.

7.–9. a) Jak bychom měli Jehovu milovat? b) Jak můžeme Jehovovi ukázat, že ho milujeme?

7 Kromě vděčnosti bychom měli Jehovovi dávat najevo také lásku. Ježíš řekl svým učedníkům, že mají Jehovu milovat celým srdcem, duší i myslí. (Přečtěte si Matouše 22:37.) Co to znamená?

8 Stačí jenom říkat, že Jehovu milujeme? Ne. Pokud ho milujeme celým srdcem, duší i myslí, bude to vidět z toho, co děláme. (Matouš 7:16–20) Bible říká, že pokud Boha milujeme, budeme poslouchat jeho přikázání. Dá se to zvládnout? Dá, protože Jehovova přikázání „nejsou příliš těžká“. (Přečtěte si 1. Jana 5:3.)

9 Když Jehovu posloucháme, jsme šťastní a spokojení. (Izajáš 48:17, 18) Co dalšího nám pomůže posílit naše přátelství s Jehovou?

POSILUJTE SVÉ PŘÁTELSTVÍ S JEHOVOU

10. Proč byste se o Jehovovi měli dál učit?

10 Jak jste se s Jehovou spřátelili? Při studiu Bible jste ho poznali a sblížili se s ním. Přátelství s Jehovou je jako oheň. Aby oheň neuhasl, musí se do něj přikládat. Podobně aby rostlo vaše přátelství s Jehovou, musíte se o něm dál učit. (Přísloví 2:1–5)

Láska k Jehovovi je jako oheň, do kterého se musí přikládat

11. Jak na vás může zapůsobit to, co se dozvíte z Bible?

11 Když budete pokračovat ve studiu Bible, dozvíte se věci, které se dotknou vašeho srdce. Všimněte si, jak reagovali dva učedníci, když jim Ježíš vysvětloval biblické proroctví. Řekli: „Nehořelo snad naše srdce, když s námi po cestě mluvil a jasně nám vysvětloval Písmo?“ (Lukáš 24:32)

12., 13. a) Co by se mohlo stát s naší láskou k Bohu? b) Jak si můžeme lásku k Jehovovi udržet?

12 Když Ježíšovi učedníci pochopili myšlenky z Písma, hluboce to na ně zapůsobilo. A podobně nadšení jste možná byli vy, když jste začali rozumět Bibli. Pomohlo vám to poznat Jehovu a zamilovat si ho. Nenechte tuto lásku ochladnout! (Matouš 24:12)

13 I když už jste se s Bohem spřátelili, musíte toto přátelství stále posilovat. Dál se o Jehovovi a Ježíšovi učte. Přemýšlejte o tom, co se dozvídáte a jak to můžete uplatnit v životě. (Jan 17:3) Když čtete a studujete Bibli, ptejte se sami sebe: Co mi to říká o Jehovovi? Jak mi to pomůže ho ještě víc milovat? (1. Timoteovi 4:15)

14. Jak modlitba posiluje naši lásku k Jehovovi?

14 Když máte dobrého přítele, určitě si s ním často povídáte a díky tomu je vaše přátelství pevné. To samé platí o našem přátelství s Jehovou. Když s ním pravidelně mluvíme v modlitbě, naše láska k němu roste. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 5:17.) Modlitba je úžasný dar od našeho nebeského Otce. Vždycky bychom s ním měli mluvit ze srdce. (Žalm 62:8) Měli bychom mu říkat, co si opravdu myslíme a co cítíme, a ne jen opakovat naučené modlitby. Pokud budeme dál studovat Bibli a ze srdce se modlit, naše láska k Jehovovi zůstane silná.

MLUVTE O JEHOVOVI S DRUHÝMI

15., 16. Co si myslíte o kázání?

15 Pokud chceme zůstat Jehovovými přáteli, musíme o své víře mluvit s druhými. Mluvit o Jehovovi je úžasná čest. Zároveň je to úkol, který dal Ježíš všem pravým křesťanům. Kázat dobrou zprávu o Božím království by proto měl každý z nás. Už jste s tím začali? (Matouš 24:14; 28:19, 20)

16 Apoštol Pavel si velmi vážil toho, že může kázat. Řekl o kázání, že je to „poklad“. (2. Korinťanům 4:7) Mluvit s druhými o Jehovovi a o jeho záměru je to nejdůležitější, co můžete dělat. Sloužíte tak Jehovovi a on si toho moc váží. (Hebrejcům 6:10) Kázání je užitečné pro vás i pro ty, kdo vám naslouchají. Vám i jim totiž pomáhá přiblížit se k Jehovovi a získat věčný život. (1. Korinťanům 15:58) Existuje snad nějaká jiná práce, která by vám mohla přinést větší radost?

17. Proč je kázání tak naléhavé?

17 Kázání je velmi naléhavé. Bible říká: „Kaž Boží slovo a dělej to s pocitem naléhavosti.“ (2. Timoteovi 4:2) Lidé potřebují slyšet o Božím království. V Bibli se píše: „Jehovův velký den je blízko! Je blízko a rychle se přibližuje!“ Konec se „neopozdí“! (Sefanjáš 1:14; Habakuk 2:3) Jehova už brzy zničí Satanův zkažený svět. Než to udělá, musíme lidi varovat, aby se mohli rozhodnout, jestli budou sloužit Jehovovi, nebo ne.

18. Proč bychom měli Jehovu uctívat spolu s ostatními pravými křesťany?

18 Jehova si přeje, abychom ho uctívali spolu s ostatními pravými křesťany. Bible říká: „Zajímejme se jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a dobrým skutkům, a nezanedbávejme naše shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujme, a to tím víc, když vidíte, jak se ten den blíží.“ (Hebrejcům 10:24, 25) Měli bychom se co nejvíc snažit, abychom byli na všech shromážděních. Máme na nich příležitost navzájem se povzbuzovat a podporovat.

19. Co vám pomůže milovat vaše křesťanské bratry a sestry?

19 Na shromážděních najdete dobré přátele, kteří vám budou pomáhat sloužit Jehovovi. Setkáte se s bratry a sestrami z různého prostředí a s různými povahami, kteří se podobně jako vy snaží uctívat Jehovu co nejlíp. Ale zároveň jsou podobně jako vy nedokonalí a dělají chyby. Když se to stane, ochotně jim odpusťte. (Přečtěte si Kolosanům 3:13.) Vždycky se zaměřujte na jejich dobré vlastnosti. Když to budete dělat, bude pro vás snazší je milovat a posílí to vaše přátelství s Jehovou.

SKUTEČNÝ ŽIVOT

20., 21. Co je „skutečný život“?

20 Jehova chce pro všechny své přátele to nejlepší. V Bibli nám proto slibuje, že náš život v budoucnosti bude úplně jiný než ten dnešní.

Jehova chce, aby jeho přátelé získali skutečný život. Budete mezi nimi?

21 Budeme žít věčně, nejenom nějakých 70 nebo 80 let. Budeme dokonale zdraví a budeme žít v míru a šťastně v nádherném ráji. Bible o tom mluví jako o „skutečném životě“. Jehova nám takový život slibuje. Může ho získat každý, kdo se ho „pevně ... chopí“. (1. Timoteovi 6:12, 19)

22. a) Jak se můžeme pevně chopit „skutečného života“? b) Proč si nemůžeme věčný život zasloužit?

22 Jak se můžeme „skutečného života“ pevně chopit? Je důležité, abychom „konali dobro a byli bohatí v dobrých skutcích“. (1. Timoteovi 6:18) To znamená, že musíme žít podle toho, co se dozvídáme v Bibli. Věčný život ale nemůžeme získat vlastním úsilím. Nemůžeme si ho zasloužit. Je to dar od Jehovy, projev jeho „nezasloužené laskavosti“. (Římanům 5:15) Náš nebeský Otec si velmi přeje dát ho svým věrným služebníkům.

23. Proč je důležité, abyste se už dnes správně rozhodli?

23 Zeptejte se sami sebe: Uctívám Boha tak, jak si to přeje? Pokud zjistíte, že musíte něco změnit, neváhejte s tím. Když se na Jehovu budete spoléhat a budete se ho snažit ve všem poslouchat, bude vaším útočištěm. V posledních dnech tohoto zkaženého Satanova světa bude své věrné služebníky chránit. Dodrží svůj slib a dá nám věčný život v ráji. Pokud se už dnes rozhodnete správně, můžete získat skutečný život.