15. KAPITOLA

Jak poznat pravé náboženství?

Jak poznat pravé náboženství?

1. Kdo nám může říct, jak správně uctívat Boha?

VĚTŠINA náboženství tvrdí, že o Bohu učí pravdu. To ale není možné, protože o Bohu a o tom, jak ho máme uctívat, říká každé náboženství něco jiného. Jak tedy správně uctívat Boha? Jediný, kdo nám to může říct, je sám Jehova.

2. Kde můžeme zjistit, jak máme uctívat Boha?

2 Jehova nám dal Bibli. Právě v ní se můžeme dozvědět, jak ho máme uctívat. Proto ji dál studujte. Jehovovi na vás velmi záleží, a tak vám pomůže, abyste Bibli rozuměli a dokázali podle ní žít. (Izajáš 48:17)

3. Co musíme dělat?

3 Někteří lidé tvrdí, že Bůh schvaluje všechna náboženství. Ježíš ale učil něco jiného. Řekl: „Do nebeského království nevejde každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, ale jenom ten, kdo koná vůli mého Otce.“ Musíme proto zjistit, co si Bůh přeje, a pak podle jeho vůle jednat. Je to důležité. O těch, kdo neposlouchají Boha, totiž Ježíš řekl, že jsou to „ničemové“. (Matouš 7:21–23)

4. Co Ježíš řekl o konání Boží vůle?

4 Ježíš ukázal, že jednat podle Boží vůle nebude vždycky snadné. Řekl: „Vejděte těsnou branou, protože prostorná brána a široká cesta vedou do zničení a mnoho lidí tudy vchází, zatímco těsná brána a úzká cesta vedou do života a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7:13, 14) Úzká cesta, tedy správný způsob uctívání Boha, vede k věčnému životu. Naopak široká cesta, tedy špatný způsob uctívání Boha, vede ke smrti. Jehova ale nechce, aby někdo zemřel. Každému člověku dává příležitost, aby se o něm dozvěděl. (2. Petra 3:9)

JAK SE POZNÁ PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ?

5. Jak můžeme zjistit, kdo Boha uctívá správným způsobem?

5 Ježíš vysvětlil, že pravé náboženství můžeme poznat. Jak se dá zjistit, kdo Boha uctívá správným způsobem? Ježíš řekl: „Poznáte je podle jejich ovoce.“ A dodal: „Každý dobrý strom nese dobré ovoce.“ (Matouš 7:16, 17) Pravé Boží služebníky můžeme poznat podle toho, čemu věří a co dělají. To neznamená, že jsou dokonalí. Vždycky se ale snaží jednat správně. Podívejme se teď, podle čeho konkrétně můžeme takové lidi poznat.

6., 7. a) Proč pravé náboženství zakládá svoje učení na Bibli? b) Jaký příklad nám dal Ježíš?

6 To, co učí, zakládají na Bibli. Bible říká: „Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě věcí, k výchově k tomu, co je správné. Boží člověk tak může být zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:16, 17) Apoštol Pavel napsal křesťanům: „Když jste od nás slyšeli Boží slovo, nepřijali jste ho jako lidské slovo, ale jako to, čím opravdu je, jako Boží slovo.“ (1. Tesaloničanům 2:13) Pravé náboženství zakládá svoje učení pouze na Božím Slově, Bibli – ne na lidských názorech, tradicích nebo něčem jiném.

7 Ježíš v tom dal skvělý příklad. Všechno, co učil, bylo založené na Božím Slově. (Jan 17:17) Často z něj citoval. (Matouš 4:4, 7, 10) Praví Boží služebníci Ježíšův příklad napodobují. Všechno, co učí, zakládají na Bibli.

8. Co Ježíš řekl o uctívání Jehovy?

8 Uctívají jenom Jehovu. Žalmu 83:18 čteme: „Ty, který máš jméno Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ Ježíš chtěl, aby lidé měli jasno v tom, kdo je pravý Bůh, a mluvil s nimi o Božím jménu. (Jan 17:6) Řekl: „Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu jedinému budeš sloužit.“ (Matouš 4:10) Boží služebníci jednají jako Ježíš. Uctívají jenom Jehovu a používají jeho jméno. Také říkají druhým, jak se Bůh jmenuje a co pro nás udělá.

9., 10. Jak si praví Boží služebníci projevují lásku?

9 Mají jeden k druhému opravdovou lásku. Ježíš své následovníky učil, aby měli jeden druhého rádi. (Přečtěte si Jana 13:35.) Ti, kdo patří k pravému náboženství, si projevují lásku bez ohledu na národnost, kulturu nebo to, kolik mají peněz. Láska je sjednocuje, takže jsou jako bratři a sestry. (Kolosanům 3:14) Nechodí do válek a nikoho nezabíjí. Bible říká: „Podle toho se poznají Boží děti a Ďáblovy děti: Ten, kdo nejedná správně, nepochází z Boha, stejně jako ten, kdo nemiluje svého bratra.“ A dodává: „Máme milovat jeden druhého, ne jako Kain, který pocházel z toho zlého a zabil svého bratra.“ (1. Jana 3:10–12; 4:20, 21)

10 Praví Boží služebníci využívají svůj čas, energii a hmotné věci k tomu, aby si navzájem pomáhali a povzbuzovali se. (Hebrejcům 10:24, 25) Řídí se pokynem: „Konejme dobro všem.“ (Galaťanům 6:10)

11. Proč musíme poslouchat Ježíše?

11 Poslouchají Ježíše, protože jenom díky němu je možné získat záchranu. V Bibli se píše: „V nikom jiném není záchrana, protože pod nebem není žádné jiné jméno dané lidem, díky kterému je možné získat záchranu.“ (Skutky 4:12) V 5. kapitole jsme se dozvěděli, že Jehova poslal Ježíše na zem, aby dal svůj život jako výkupné za poslušné lidi. (Matouš 20:28) Jehova vybral Ježíše za krále nad celou zemí. Proto Bible říká, že pokud chceme žít věčně, musíme Ježíše poslouchat. (Přečtěte si Jana 3:36.)

12. Proč se Boží služebníci nepletou do politiky?

12 Nepletou se do politiky. Ježíš se do politiky nezapojoval. Když stál před soudem, řekl římskému vládci Pilátovi: „Moje království není částí tohoto světa.“ (Přečtěte si Jana 18:36.) Ti, kdo patří k pravému náboženství, stejně jako Ježíš věrně podporují Boží nebeské království. To je důvod, proč se nezapojují do politiky, ať žijí kdekoli. Zároveň se ale řídí biblickým pokynem: „Ať se každý podřizuje vládnoucí moci.“ (Římanům 13:1) Boží služebníci tedy poslouchají zákony země, ve které žijí. Když ale nějaký zákon odporuje Božím zákonům, napodobují apoštoly, kteří řekli: „Musíme poslouchat především Boha, ne lidi.“ (Skutky 5:29; Marek 12:17)

13. O čem kážou Boží služebníci?

13 Věří, že lidské problémy vyřeší jenom Boží království. Ježíš řekl, že se „dobrá zpráva o Království“ bude kázat po celém světě. (Přečtěte si Matouše 24:14.) Žádná lidská vláda pro nás nemůže udělat to co Boží království. (Žalm 146:3) Ježíš nás učil, abychom se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Z Bible se dozvídáme, že Boží království zničí všechny lidské vlády a „samo bude trvat navždy“. (Daniel 2:44)

14. Které náboženství je podle vás to pravé?

14 Mluvili jsme o šesti věcech, podle kterých se dá poznat pravé náboženství. Teď se sami sebe zeptejte: Kdo zakládá svoje učení na Bibli? Kdo s druhými mluví o Božím jménu? Kteří lidé si projevují lásku a věří, že Bůh poslal Ježíše na zem, aby nás zachránil? Kdo se nezapojuje do politiky? Kdo lidem říká, že dnešní problémy vyřeší jenom Boží království? Jedinou skupinou, která to všechno dělá, jsou svědkové Jehovovi. (Izajáš 43:10–12)

CO UDĚLÁTE VY?

15. Co musíme dělat, aby se Bohu naše uctívání líbilo?

15 Nestačí jenom věřit, že Bůh existuje. Dokonce i démoni věří, že Bůh existuje, ale neposlouchají ho. (Jakub 2:19) Pokud chceme, aby se Bohu naše uctívání líbilo, musíme v něj nejen věřit, ale také dělat to, co nám říká.

16. Proč nesmíme mít nic společného s falešným náboženstvím?

16 Aby se Bohu naše uctívání líbilo, nesmíme mít nic společného s falešným náboženstvím. Prorok Izajáš napsal: „Nedotýkejte se ničeho nečistého! Vyjděte z jeho středu, zůstaňte čistí.“ (Izajáš 52:11; 2. Korinťanům 6:17) Jehova považuje falešné náboženství za nečisté. Musíme proto odmítat všechno, co s ním souvisí.

17. Co je „Velký Babylon“?

17 Co je falešné náboženství? Je to jakékoli náboženství, které lidi učí uctívat Boha jinak, než to říká jeho Slovo. Bible označuje všechna falešná náboženství jako „Velký Babylon“. (Zjevení 17:5) Proč? Po potopě vzniklo ve městě Babyloně mnoho nesprávných náboženských názorů. Tyto názory se pak rozšířily po celém světě. Lidé v Babyloně například uctívali trojice bohů. I dnes mnoho náboženství učí, že Bůh je Trojice. Bible ale jasně ukazuje, že existuje jen jeden pravý Bůh, Jehova, a že Ježíš je jeho Syn. (Jan 17:3) Obyvatelé Babylonu také věřili, že člověk má nesmrtelnou duši a že tato duše může trpět v pekle. To ale není pravda. (Viz Víc informací 11.)

18. Proč je důležité co nejdřív opustit falešné náboženství?

18 Bůh předpověděl, že falešné náboženství bude už brzy zničeno. (Zjevení 18:8) Uvědomujete si, proč je tak důležité ho co nejdřív opustit? Jehova si přeje, abyste to udělali dřív, než bude pozdě. (Zjevení 18:4)

Když budete sloužit Jehovovi spolu s jeho lidem, získáte celosvětovou rodinu

19. Co pro vás Jehova udělá, když se rozhodnete mu sloužit?

19 Když se rozhodnete opustit falešné náboženství a sloužit Jehovovi, někteří z vašich přátel a příbuzných tomu možná nebudou rozumět. Možná vám dokonce začnou dělat problémy. Jehova vás ale neopustí. Budete patřit do celosvětové rodiny milionů lidí, kteří se mají upřímně rádi. Navíc získáte naději na věčný život v novém světě. (Marek 10:28–30) A někteří z vašich přátel a příbuzných, kteří byli proti vašemu rozhodnutí sloužit Jehovovi, možná později také začnou studovat Bibli.

20. Proč je důležité uctívat Boha správným způsobem?

20 Bůh už velmi brzy zničí všechno zlo a nad celou zemí bude vládnout jeho království. (2. Petra 3:9, 13) Bude to nádherná doba! Všichni budou Jehovu uctívat tak, jak si přeje. Je proto důležité, abyste se už teď rozhodli uctívat Boha správným způsobem.