17. KAPITOLA

Modlit se k Bohu je velká čest

Modlit se k Bohu je velká čest

„Tvůrce nebe a země“ ochotně naslouchá našim modlitbám (Žalm 115:15)

1., 2. a) Co si myslíte o modlitbě a proč? b) Proč je důležité vědět, co o modlitbě říká Bible?

VE SROVNÁNÍ s vesmírem je naše země velmi malá. Když se na ni Jehova dívá, všichni lidé ve všech národech mu připadají jen jako kapka vody. (Žalm 115:15; Izajáš 40:15) I když jsme ale oproti vesmíru tak maličcí, Žalm 145:18 a 19 říká: „Jehova je blízko všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v upřímnosti. Uspokojuje touhu těch, kdo se ho bojí, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je.“ Není to úžasné? Jehova, všemohoucí stvořitel, nám chce být nablízku a chce naslouchat našim modlitbám. To, že se k němu můžeme modlit, je obrovská čest. Je to nádherný dar, který Jehova dává každému z nás.

2 Jehova nám ale bude naslouchat, jen když se k němu budeme modlit tak, jak si přeje. Je proto důležité vědět, co o modlitbě říká Bible.

PROČ SE K JEHOVOVI MODLIT?

3. Proč byste se měli k Jehovovi modlit?

3 Jehova si přeje, abychom se k němu modlili. Jak to víme? Zamyslete se nad laskavou vybídkou ve Filipanům 4:6, 7. (Přečtěte si.) Vládce celého vesmíru se o vás upřímně zajímá a chce, abyste s ním mluvili o svých pocitech i problémech.

4. Proč pravidelné modlitby posílí vaše přátelství s Jehovou?

4 Modlitby posilují naše přátelství s Jehovou. Když spolu přátelé často mluví o svých myšlenkách, starostech a pocitech, jejich přátelství je čím dál pevnější. To samé platí o vztahu s Jehovou. Jehova vám v Bibli říká o svých myšlenkách a pocitech a o tom, co udělá v budoucnosti. A vy s ním můžete mluvit o svých nejhlubších pocitech, když se k němu pravidelně modlíte. Vaše přátelství s Jehovou se tím bude víc a víc posilovat. (Jakub 4:8)

CO MUSÍME DĚLAT, ABY NÁM BŮH NASLOUCHAL?

5. Jak víme, že Jehova nenaslouchá všem modlitbám?

5 Naslouchá Jehova všem modlitbám? Ne. V době, kdy žil prorok Izajáš, řekl Jehova Izraelitům: „Přestože pronášíte mnoho modliteb, nenaslouchám. Vaše ruce jsou plné krve.“ (Izajáš 1:15) Kdybychom dělali věci, které Jehova nenávidí, našich modliteb by si nevšímal.

6. a) Proč je víra tak důležitá? b) Jak se pozná, že máme víru?

6 Aby Jehova našim modlitbám naslouchal, musíme v něj věřit. (Marek 11:24) Apoštol Pavel vysvětlil: „Bez víry není možné líbit se Bohu, protože ten, kdo se k Bohu přibližuje, musí věřit, že je a že odměňuje ty, kdo ho usilovně hledají.“ (Hebrejcům 11:6) Nestačí ale jen říkat, že v Boha věříme. Musíme to ukázat tím, že ho každý den posloucháme. (Jakub 2:26)

7. a) Proč bychom se k Jehovovi měli modlit pokorně a s úctou? b) Co to znamená modlit se upřímně?

7 K Jehovovi bychom se měli modlit pokorně a s úctou. Proč? Představte si, že byste se setkali s králem nebo prezidentem. Jak byste s nimi mluvili? Jehova je Všemohoucí Bůh, a proto bychom s ním měli mluvit s ještě větší úctou a pokorou. (1. Mojžíšova 17:1; Žalm 138:6) Je také důležité modlit se k němu upřímně a ze srdce. Neměli bychom pořád dokola říkat to samé. (Matouš 6:7, 8)

8. Co musíme dělat, když se o něco modlíme?

8 Když se o něco modlíme, musíme pro to také sami něco dělat. Pokud Jehovu například prosíme, abychom měli to, co každý den potřebujeme, nemůžeme jen tak sedět se založenýma rukama a čekat, že nám to všechno dá. Musíme být pracovití a přijmout jakékoli zaměstnání, které zvládneme. (Matouš 6:11; 2. Tesaloničanům 3:10) A pokud se k Jehovovi modlíme, aby nám pomohl přestat s nějakým špatným jednáním, musíme se vyhýbat situacím, které by nás k takovému jednání mohly svádět. (Kolosanům 3:5) Podívejme se teď na některé otázky ohledně modlitby, o kterých lidé přemýšlí.

ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ MODLITBY

9. a) Ke komu se máme modlit? b) Co se o modlitbě dozvídáme z Jana 14:6?

9 Ke komu se máme modlit? Ježíš své následovníky učil, aby se modlili: „Náš Otče v nebesích.“ (Matouš 6:9) Měli bychom se tedy modlit jenom k Jehovovi. Ježíš také řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.“ (Jan 14:6) Je z toho vidět, že bychom se měli modlit skrze Ježíše. Co to znamená? Znamená to, že uznáváme jedinečnou úlohu, kterou mu Jehova dal. Jak už jsme si řekli, Ježíš přišel na zem, aby nás osvobodil od hříchu a smrti. (Jan 3:16; Římanům 5:12) Jehova ho také vybral za velekněze a soudce. (Jan 5:22; Hebrejcům 6:20)

Modlit se můžeme kdykoli

10. Musíme se modlit v nějaké konkrétní pozici? Vysvětlete to.

10 Musíme se modlit v nějaké konkrétní pozici? Ne. Jehova nám neříká, že při modlitbě musíme klečet, sedět nebo stát. Bible ukazuje, že s Jehovou můžeme mluvit v jakékoli pozici, ze které je vidět naše úcta k němu. (1. Paralipomenon 17:16; Nehemjáš 8:6; Daniel 6:10; Marek 11:25) Pro Jehovu je nejdůležitější to, co máme v srdci. Můžeme se k němu modlit nahlas nebo potichu, kdekoli a kdykoli během dne i noci. A můžeme si být jistí, že nás slyší, i kdyby nás nikdo jiný neslyšel. (Nehemjáš 2:1–6)

11. Například o čem můžeme s Jehovou mluvit?

11 O co se můžeme modlit? Bible říká, „že nás Bůh slyší, ať prosíme o cokoli v souladu s jeho vůlí“. (1. Jana 5:14) Můžeme se modlit i o to, co se týká nás osobně? Ano. S Jehovou můžeme mluvit jako s blízkým přítelem. Můžeme mu říct cokoli, o čem přemýšlíme a co máme na srdci. (Žalm 62:8) Můžeme ho prosit, aby nám dal svého mocného svatého ducha a my jsme díky tomu dokázali jednat správně. (Lukáš 11:13) Můžeme se k němu modlit o moudrost, abychom se uměli dobře rozhodovat, a také o sílu vyrovnat se s problémy. (Jakub 1:5) Také bychom ho měli prosit, aby nám odpouštěl hříchy. (Efezanům 1:3, 7) A měli bychom se modlit i za druhé, třeba za svou rodinu nebo za bratry a sestry ve sboru. (Skutky 12:5; Kolosanům 4:12)

12. O co hlavně bychom se měli modlit?

12 O co hlavně bychom se měli modlit? O věci, které souvisí s Jehovou a jeho vůlí. Měli bychom mu ze srdce děkovat za všechno, co pro nás dělá. (1. Paralipomenon 29:10–13) Když Ježíš učil své následovníky, jak se mají modlit, ukázal, co je nejdůležitější. (Přečtěte si Matouše 6:9, 10, 11–13.) Měli bychom se modlit hlavně o to, aby bylo posvěceno Boží jméno. Také bychom měli prosit, aby přišlo Boží království a aby se Jehovova vůle děla na celé zemi. Až potom, co se Ježíš zmínil o těchto důležitých věcech, řekl, že bychom se měli modlit o to, co sami potřebujeme. Když se modlíme hlavně o věci, které souvisí s Jehovou a jeho vůlí, ukazujeme tím, co je pro nás nejdůležitější.

13. Jak dlouhé by měly být naše modlitby?

13 Jak dlouhé by naše modlitby měly být? To Bible neříká. Naše modlitby můžou být krátké i dlouhé, podle situace. Například před jídlem se možná pomodlíme krátce. Když ale Jehovovi děkujeme nebo s ním mluvíme o svých starostech, naše modlitba může být delší. (1. Samuelova 1:12, 15) Nechceme se modlit dlouho jen proto, abychom udělali dojem na druhé, jako někteří lidé v Ježíšově době. (Lukáš 20:46, 47) Na Jehovu takové modlitby dojem neudělají. Je pro něj důležité, abychom se modlili ze srdce.

14. Jak často se máme modlit a co z toho poznáváme o Jehovovi?

14 Jak často se máme modlit? Jehova nás povzbuzuje, abychom se k němu modlili často. Bible říká: „Vytrvávejte v modlitbě“ a „neustále se modlete.“ (Římanům 12:12; 1. Tesaloničanům 5:17) Jehova je vždycky ochotný nám naslouchat. Každý den mu můžeme děkovat za jeho lásku a štědrost. Můžeme ho také prosit, aby nás vedl, posiloval a utěšoval. Pokud si opravdu vážíme toho, že se k němu můžeme modlit, využijeme k tomu každou příležitost.

15. Proč bychom měli na konci modlitby říct „amen“?

15 Proč bychom měli na konci modlitby říct „amen“? Slovo „amen“ znamená „jistě“ nebo „tak se staň“. Potvrzujeme tím, že to, co jsme řekli v modlitbě, myslíme vážně. (Žalm 41:13) Z Bible také vyplývá, že je dobré říct „amen“ na konci veřejné modlitby, ať už potichu, nebo nahlas. Ukážeme tím, že s ní souhlasíme. (1. Paralipomenon 16:36; 1. Korinťanům 14:16)

JAK BŮH NA NAŠE MODLITBY ODPOVÍDÁ

16. Jak víme, že Jehova odpovídá na naše modlitby?

16 Odpovídá Jehova na naše modlitby? Ano. V Bibli o něm čteme, že modlitby vyslýchá. (Žalm 65:2) Jehova slyší upřímné modlitby milionů lidí a odpovídá na ně mnoha různými způsoby.

17. Jak Jehova používá anděly a své služebníky, aby odpověděl na naše modlitby?

17 Jehova na některé modlitby odpovídá pomocí andělů a svých služebníků na zemi. (Hebrejcům 1:13, 14) Mnoho lidí se například modlilo, aby rozuměli Bibli, a krátce nato za nimi přišel někdo ze svědků Jehovových. To ukazuje, že andělé spolupracují na oznamování dobré zprávy po celé zemi a vedou svědky za upřímnými lidmi. (Zjevení 14:6) Mnozí jsme se k Jehovovi modlili, když jsme měli nějaký problém nebo jsme něco potřebovali, a potom nám pomohl nějaký bratr nebo sestra ze sboru. (Přísloví 12:25; Jakub 2:16)

Jehova může na naše modlitby odpovědět pomocí spolukřesťanů

18. Jak jinak Jehova odpovídá na naše modlitby?

18 Jehova na naše modlitby odpovídá i pomocí svatého ducha. Když ho prosíme, aby nám pomohl vyřešit nějaký problém, může nás prostřednictvím svého ducha vést a posilovat. (2. Korinťanům 4:7) Jak ještě Jehova odpovídá na naše modlitby? Pomocí Bible. Když ji čteme, můžeme najít verše, které nám pomůžou moudře se rozhodovat. Jehova také může použít sborového staršího, aby nám řekl nějakou hezkou biblickou myšlenku. (Galaťanům 6:1) Nebo může někoho podnítit, aby v komentáři na shromáždění řekl něco, co potřebujeme slyšet.

19. Proč se někdy může zdát, že Jehova na naše modlitby neodpovídá?

19 Někdy nás ale možná napadne: Proč Jehova na moje modlitby ještě neodpověděl? Pamatujme na to, že on nejlépe ví, kdy a jak to udělat. Ví, co potřebujeme. Možná se o nějakou věc budeme muset modlit delší dobu, abychom ukázali, že nám na tom záleží a že Jehovovi opravdu věříme. (Lukáš 11:5–10) Někdy Jehova na naše modlitby odpoví jinak, než bychom čekali. Když například zažíváme nějakou těžkou situaci, možná nás problému nezbaví, ale dá nám sílu ho zvládnout. (Filipanům 4:13)

20. Proč bychom se k Jehovovi měli modlit často?

20 To, že se můžeme k Jehovovi modlit, je obrovská čest! Můžeme si být jistí, že nám naslouchá. (Žalm 145:18) A čím častěji se k němu budeme ze srdce modlit, tím pevnější bude naše přátelství.