12. KAPITOLA

Jak se můžete stát Božími přáteli?

Jak se můžete stát Božími přáteli?

1., 2. Kdo patřil mezi Jehovovy přátele?

KOHO byste si vybrali za svého přítele? Asi by to byl někdo, kdo je vám sympatický. Někdo, s kým si rozumíte, kdo je milý a má vlastnosti, které obdivujete.

2 Také Jehova si vybral některé lidi za své přátele. Jedním z nich byl Abraham. (Izajáš 41:8; Jakub 2:23) Jehova měl rád i Davida. Řekl o něm: „Našel jsem... Davida, muže příjemného mému srdci.“ (Skutky 13:22) A prorok Daniel byl pro Jehovu „velmi vzácný“. (Daniel 9:23)

3. Díky čemu byli Abraham, David a Daniel Jehovovými přáteli?

3 Jak se Abraham, David a Daniel stali Jehovovými přáteli? Jehova Abrahamovi řekl: „Poslechl [jsi mě].“ (1. Mojžíšova 22:18) Jehova se přátelí s těmi, kdo jsou pokorní a poslouchají ho. Své přátelství nabídl i celému národu, Izraelitům. Řekl jim: „Poslouchejte můj hlas, a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.“ (Jeremjáš 7:23) Pokud tedy chceme být Jehovovými přáteli, musíme ho poslouchat.

JEHOVA SVÝM PŘÁTELŮM POMÁHÁ

4., 5. Jak Jehova pomáhá svým přátelům?

4 Máme ale mocného nepřítele, který nechce, abychom se s Bohem přátelili. Tím nepřítelem je Satan. Z Bible se dozvídáme, jak Jehova svým přátelům pomáhá. (Přečtěte si Žalm 55:22.) Čteme v ní, že hledá příležitosti, „aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je mu úplně oddané“. (2. Paralipomenon 16:9) A v Žalmu 32:8 Jehova svým přátelům slibuje: „Dám ti pochopení a ukážu ti cestu, po které bys měl jít. Budu ti radit s očima upřenýma na tebe.“

5 Jehovovi přátelé mu slouží celým srdcem a jsou mu věrní i v náročných situacích. Pokud jsme jeho přáteli, můžeme počítat s jeho podporou a ochranou. Můžeme mít stejnou jistotu jako žalmista, který o Jehovovi napsal: „Je po mé pravici, a proto mnou nic neotřese.“ (Žalm 16:8; 63:8) Jak se nám v přátelství s Bohem snaží zabránit?

SATAN VZNÁŠÍ OBVINĚNÍ

6. Co Satan tvrdí o lidech?

6 Jak jsme si ukázali v 11. kapitole, Satan obvinil Jehovu, že je lhář. Také naznačil, že s Adamem a Evou nejednal férově, když jim nedovolil, aby si sami rozhodovali, co je dobré a co špatné. Z knihy Job se dozvídáme, že Satan obviňuje i lidi, kteří chtějí být Božími přáteli. Tvrdí, že Bohu neslouží z lásky, ale proto, že z toho něco mají. Dokonce tvrdí, že dokáže přimět kohokoli, aby se proti Bohu postavil. Podívejme se teď na to, co zažil Job. Ukážeme si, co se od něj můžeme naučit a jak mu Jehova pomáhal.

7., 8. a) Kdo byl Job? b) Co o Jobovi řekl Satan?

7 Job žil asi před 3 600 lety a byl to dobrý člověk. Jak řekl Jehova, v té době nebyl na zemi nikdo jako on. Job měl k Bohu hlubokou úctu a nenáviděl to, co je špatné. (Job 1:8) Byl to Jehovův opravdový přítel.

8 Satan tvrdil, že Job Bohu slouží ze sobeckých pohnutek. Řekl Jehovovi: „Nepostavil jsi snad plot okolo něj, okolo jeho domu a okolo všeho, co má, abys ho chránil? Žehnáš všemu, co dělá, a jeho stáda se v zemi rozrůstají. Ale napřáhni ruku a sáhni mu na všechno, co má, a uvidíš, že tě prokleje přímo do očí!“ (Job 1:10, 11)

9. Co Jehova dovolil Satanovi?

9 Satan Joba vlastně obvinil, že Jehovovi slouží jenom kvůli tomu, že z toho něco má. Také tvrdil, že dokáže Joba přimět, aby Jehovovi přestal sloužit. Jehova si to nemyslel. Dovolil ale Satanovi, aby Joba vyzkoušel. Mělo se tak ukázat, proč se Job s Bohem přátelí – jestli je to proto, že ho má opravdu rád.

SATAN ÚTOČÍ NA JOBA

10. Jak Satan zaútočil na Joba a jak na to Job reagoval?

10 Satan nejdřív připravil Joba o všechna zvířata. Pak zabil většinu jeho sluhů. Job přišel o všechno, co měl. Nakonec Satan způsobil, že Jobových deset dětí zemřelo při vichřici. Job ale zůstal Jehovovi věrný. „Nezhřešil ani neobvinil Boha z ničeho špatného.“ (Job 1:12–19, 22)

Jehova odměnil Joba za jeho věrné přátelství

11. a) Co dalšího Satan Jobovi udělal? b) Jak se Job zachoval?

11 Satan se nevzdal. Vyzval Boha: „Sáhni mu na kosti a tělo a uvidíš, že tě prokleje přímo do očí!“ Satan pak Joba postihl velmi bolestivou nemocí. (Job 2:5, 7) Job byl ale Jehovovi dál věrný. Řekl: „Dokud nezemřu, nepřestanu být oddaný Bohu!“ (Job 27:5)

12. Jak Job dokázal, že Satan je lhář?

12 Job o Satanových obviněních neměl ani tušení. Nevěděl, proč tolik trpí. Myslel si, že za jeho trápení může Jehova. (Job 6:4; 16:11–14) Přesto mu zůstal věrný. Teď už bylo naprosto jasné, že Job nemá sobecké pohnutky. Přátelil se s Bohem proto, že ho měl rád. Satanova obvinění byla falešná.

13. K čemu vedlo to, že Job zůstal Bohu věrný?

13 I když Job nevěděl, co se děje v nebi, zůstal Bohu věrný a dokázal, že Satan je lhář. Jehova ho za jeho věrné přátelství odměnil. (Job 42:12–17)

SATANOVO OBVINĚNÍ SE TÝKÁ I VÁS

14., 15. Z čeho Satan obviňuje všechny lidi?

14 Z toho, co zažil Job, se můžeme naučit něco důležitého. I nás Satan obviňuje, že Jehovovi sloužíme jen kvůli tomu, že z toho něco máme. V Jobovi 2:4 čteme, že tvrdil: „Za svůj život dá člověk všechno, co má.“ Satan tedy obvinil ze sobeckých pohnutek všechny lidi, nejenom Joba. Posmíval se Jehovovi a obviňoval jeho služebníky i stovky let potom, co Job zemřel. Je to vidět z Přísloví 27:11, kde nás Jehova vybízí: „Buď moudrý, můj synu, a dělej mi radost, abych mohl odpovědět tomu, kdo se mi vysmívá.“

15 Když se rozhodnete poslouchat Jehovu a budete jeho věrnými přáteli, dokážete, že Satan je lhář. I kdybyste museli v životě udělat velké změny, abyste se Božími přáteli mohli stát, je to to nejlepší rozhodnutí, jaké můžete udělat. Zároveň je s ním spojená velká odpovědnost. Satan totiž tvrdí, že když se dostanete do problémů, nezůstanete Bohu věrní. Dělá všechno pro to, abychom Boha neposlouchali. Jaké metody používá?

16. a) Jaké metody Satan používá, aby lidem zabránil v přátelství s Bohem? b) Co by Satan mohl použít na vás?

16 Satan používá mnoho různých metod, aby nám v přátelství s Bohem zabránil. Někdy útočí „jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8) Nebuďte proto překvapení, když vás přátelé, příbuzní nebo jiní lidé budou odrazovat od toho, abyste studovali Bibli a dělali to, co je správné. Může vám to připadat jako přímý útok. * (Jan 15:19, 20) Jindy se Satan „převléká za anděla světla“. Pomocí různých lstí se snaží dosáhnout toho, abychom Jehovu neposlouchali. (2. Korinťanům 11:14) A používá ještě další metodu, aby nás přiměl přestat Jehovovi sloužit. Snaží se nás přesvědčit, že na to nejsme dost dobří. (Přísloví 24:10)

POSLOUCHEJTE JEHOVU

17. Proč posloucháme Jehovu?

17 Když posloucháme Jehovu, dokazujeme tím, že Satan je lhář. Co nám pomáhá ho poslouchat? Bible říká: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.“ (5. Mojžíšova 6:5) Jehovu posloucháme proto, že ho milujeme. Čím víc ho máme rádi, tím víc chceme dělat to, co si přeje. Apoštol Jan napsal: „Láska k Bohu je totiž v tom, že dodržujeme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou příliš těžká.“ (1. Jana 5:3)

18. Například které věci jsou podle Jehovy špatné?

18 Jehova nám říká, že některé věci jsou špatné. Několik příkladů je v rámečku „ Nenáviďte to, co nenávidí Jehova“. Něco z toho vám možná nebude připadat tak špatné. Ale když si přečtete uvedené biblické verše a budete o nich přemýšlet, pochopíte, že poslouchat Jehovovy zákony je moudré. Možná si také uvědomíte, že byste ve svém životě měli něco změnit. Nemusí to být vždycky jednoduché. Pokud to ale uděláte, budete cítit pokoj a štěstí, které zažívají věrní Boží přátelé. (Izajáš 48:17, 18) Jak víme, že takové změny je možné udělat?

19. Jak víme, že Jehova od nás nikdy nechce víc, než můžeme zvládnout?

19 Jehova od nás nikdy nechce víc, než můžeme zvládnout. (5. Mojžíšova 30:11–14) Je to náš opravdový přítel a zná nás lépe než my sami. Ví o našich silných stránkách i o našich slabostech. (Žalm 103:14) Apoštol Pavel napsal: „Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli zkoušeni nad to, co můžete zvládnout. Ukáže vám východisko, abyste zkoušku dokázali snést.“ (1. Korinťanům 10:13) Můžete si být jistí, že vám Jehova vždycky pomůže jednat správně a dá vám sílu zvládnout i těžké situace. (2. Korinťanům 4:7) Pavel zažil, jak mu Jehova v takových chvílích pomáhal. Mohl proto říct: „Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.“ (Filipanům 4:13)

NAUČTE SE MILOVAT TO, CO MILUJE BŮH

20. Jaké vlastnosti máme napodobovat a proč?

20 Pokud chceme být Jehovovými přáteli, nestačí jen přestat s tím, co je podle něj špatné. Je potřeba také milovat to, co miluje on. (Římanům 12:9) Jaké lidi si Jehova vybírá za své přátele? Popisuje to Žalm 15:1–5. Jehovovi přátelé napodobují jeho vlastnosti, jako je „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání“. (Galaťanům 5:22, 23)

21. Co vám pomůže projevovat vlastnosti, které Bůh miluje?

21 Co vám pomůže tyto krásné vlastnosti projevovat? Je potřeba, abyste pravidelně četli a studovali Bibli a tak poznávali, co Jehova miluje. (Izajáš 30:20, 21) Vaše láska k Bohu díky tomu poroste a s tím poroste i vaše chuť ho poslouchat.

22. K čemu povede to, že se rozhodnete poslouchat Jehovu?

22 Změnit své chování je jako svléknout si staré oblečení a obléknout nové. Bible nás vybízí: „Svlečte starou osobnost s jejími zvyky a oblečte si novou osobnost.“ (Kolosanům 3:9, 10) Udělat potřebné změny nemusí být jednoduché. Jehova ale všem, kdo ho poslouchají, slibuje „velkou odměnu“. (Žalm 19:11) Rozhodněte se Jehovu poslouchat a dokažte, že Satan je lhář. Služte Jehovovi z lásky, ne proto, že z toho něco budete mít. Pak se stanete skutečnými Božími přáteli.

^ 16. odst. To neznamená, že lidi, kteří se vás snaží od studia Bible odradit, Satan přímo ovládá. Satan je ale „bůh tohoto systému“ a „celý svět je v [jeho] moci“. Nemůžeme se tedy divit, když nám někteří lidé brání sloužit Jehovovi. (2. Korinťanům 4:4; 1. Jana 5:19)