10. KAPITOLA

Pravda o andělech a démonech

Pravda o andělech a démonech

1. Proč bychom se měli zajímat o anděly?

JEHOVA si přeje, abychom poznali jeho rodinu. Do ní patří i andělé. Bible o nich říká, že jsou to „Boží synové“. (Job 38:7) Co andělé dělají? Jak pomáhali lidem v minulosti? A můžou pomáhat i nám? (Viz Víc informací 21.)

2. Kde se andělé vzali a kolik jich je?

2 Nejdřív se podíváme, kde se andělé vzali. Jak ukazuje Kolosanům 1:16, Jehova nejdřív stvořil Ježíše. Potom „bylo stvořeno všechno ostatní v nebi i na zemi“, včetně andělů. Kolik jich Jehova stvořil? Podle Bible jich jsou stovky milionů. (Žalm 103:20; Zjevení 5:11)

3. Co se o andělech dozvídáme z Joba 38:4–7?

3 Z Bible se také dozvídáme, že Jehova stvořil anděly dřív než zemi. Jak to na ně zapůsobilo, když zemi uviděli? Kniha Job ukazuje, že měli velkou radost. V té době všichni andělé tvořili jednu rodinu a společně sloužili Jehovovi. (Job 38:4–7)

ANDĚLÉ POMÁHAJÍ BOŽÍM SLUŽEBNÍKŮM

4. Jak víme, že se andělé zajímají o lidi?

4 Andělé se vždycky zajímali o lidi a o to, jaký má Jehova záměr s lidstvem i se zemí. (Přísloví 8:30, 31; 1. Petra 1:11, 12) Museli být velmi smutní, když se Adam s Evou proti Bohu vzbouřili. A ještě smutnější musí být dnes, když vidí, že ho neposlouchá většina lidí. Když ale někdo lituje svých hříchů a vrátí se k Bohu, mají z toho radost. (Lukáš 15:10) Andělé se velmi zajímají o ty, kdo Jehovovi slouží. A on je používá, aby svým služebníkům na zemi pomáhal a chránil je. (Hebrejcům 1:7, 14) Ukažme si to na několika příkladech.

„Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy“ (Daniel 6:22)

5. Jak andělé pomáhali Božím služebníkům v minulosti?

5 Před zničením Sodomy a Gomory Jehova poslal dva anděly, aby Lotovi a jeho rodině pomohli utéct. (1. Mojžíšova 19:15, 16) O několik set let později byl prorok Daniel hozen do jámy plné lvů. Ti mu ale neublížili, protože „Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy“. (Daniel 6:22) Když byl apoštol Petr ve vězení, Jehova poslal anděla, aby ho osvobodil. (Skutky 12:6–11) Andělé pomáhali také Ježíšovi, když byl na zemi. Například „se o něj starali“ po jeho křtu. (Marek 1:13) A těsně před jeho popravou „se mu objevil anděl z nebe a posílil ho“. (Lukáš 22:43)

6. a) Jak víme, že andělé pomáhají Božím služebníkům i dnes? b) Na které otázky si teď odpovíme?

6 Dnes už se andělé lidem neobjevují. Bůh je ale pořád používá, aby jeho služebníkům pomáhali. Bible říká: „Jehovův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a zachraňuje je.“ (Žalm 34:7) Proč potřebujeme, aby nás andělé chránili? Protože máme mocné nepřátele, kteří nám chtějí ublížit. Kdo to je? Kde se vzali? A jak se nám snaží ublížit? Odpověď na tyto otázky najdeme, když se zamyslíme nad tím, co se stalo krátce po stvoření Adama a Evy.

NAŠI NEVIDITELNÍ NEPŘÁTELÉ

7. Co se Satanovi podařilo?

7 Ve 3. kapitole jsme se dozvěděli, že se jeden anděl vzbouřil proti Bohu a chtěl vládnout nad lidmi. Bible mu říká Satan a Ďábel. (Zjevení 12:9) Satan chtěl, aby se proti Bohu vzbouřili i lidé. Podařilo se mu oklamat Evu a později i většinu ostatních. Někteří, například Ábel, Enoch a Noe, ale zůstali Jehovovi věrní. (Hebrejcům 11:4, 5, 7)

8. a) Jak se z některých andělů stali démoni? b) Co démoni udělali, aby přežili potopu?

8 V době, kdy žil Noe, se proti Bohu vzbouřili i další andělé. Opustili svůj domov v nebi a začali žít na zemi jako lidé. Proč to udělali? Bible říká, že chtěli mít manželky. (1. Mojžíšovu 6:2) Andělé na to ale neměli právo. (Juda 6) Většina lidí se v té době zkazila a začala jednat násilně, stejně jako ti zlí andělé. Jehova se pak rozhodl, že na celém světě způsobí potopu a zkažené lidi zničí. Svoje věrné služebníky ale zachránil. (1. Mojžíšova 7:17, 23) Zlí andělé se vrátili do nebe, aby nepřišli o život. Bible o nich mluví jako o démonech. Připojili se k Satanově vzpouře a on se stal jejich vládcem. (Matouš 9:34)

9. a) Co se s démony stalo, když se vrátili do nebe? b) Co si teď ukážeme?

9 Když se vzpurní démoni vrátili do nebe, Jehova je nepřijal zpátky do své rodiny. (2. Petra 2:4) Sice se už nemůžou proměňovat v lidi, ale pořád „svádí celý svět“. (Zjevení 12:9; 1. Jana 5:19) Teď si ukážeme, jak se jim daří klamat tolik lidí. (Přečtěte si 2. Korinťanům 2:11.)

JAK DÉMONI KLAMOU LIDI

10. Jak démoni klamou lidi?

10 Démoni klamou lidi mnoha způsoby. Lidé se do kontaktu s démony můžou dostat buď přímo, nebo prostřednictvím někoho jiného, například šamana, senzibila nebo spiritistického média. Bible nám ale přikazuje, abychom se od okultismu, tedy od všeho, co má něco společného s démony, drželi dál. (Galaťanům 5:19–21) Proč? Protože podobně jako lovec používá past, aby chytil nějaké zvíře, i démoni používají pasti, aby chytili lidi a mohli je ovládat. (Viz Víc informací 22.)

11. a) Co je věštění? b) Proč bychom se věštění měli vyhýbat?

11 Jednou z jejich pastí je věštění. Jde o snahu zjistit budoucnost nebo odhalit nějaké tajemství pomocí nadpřirozených sil. Někteří k tomu využívají astrologii, horoskopy, tarotové karty, křišťálovou kouli, výklad snů nebo hádání z ruky. Hodně lidí si myslí, že takové věci jsou neškodné, ale tak to není. Jsou velmi nebezpečné. Bible ukazuje, že věštci spolupracují s démony. Ve Skutcích 16:16–18 čteme o dívce, která „byla posedlá démonem“. Ten jí umožňoval „věštit budoucnost“. Když apoštol Pavel démona vyhnal, dívka tuto schopnost ztratila.

12. a) Proč je nebezpečné snažit se komunikovat s mrtvými? b) Proč Boží služebníci nedodržují některé pohřební rituály?

12 Démoni používají i další past – spiritismus. Snaží se nás přesvědčit, že je možné mluvit s mrtvými. Vytváří dojem, že ti, kdo zemřeli, někde žijí dál a můžou nás navštívit ve snu, komunikovat s námi nebo nám ublížit. Člověk, kterému zemře někdo z přátel nebo příbuzných, se možná obrátí na spiritistické médium, tedy na někoho, kdo tvrdí, že dokáže mluvit s mrtvými. Médium mu o zemřelém může říct konkrétní informace, a dokonce mluvit jeho hlasem. (1. Samuelova 28:3–19) Člověk si tak může myslet, že mluví s tím, kdo zemřel, ale ve skutečnosti se dostává do kontaktu s démony. Z představy, že mrtví lidé pořád žijí, vychází i mnoho pohřebních rituálů, jako je zvyk držet stráž u mrtvého. Když křesťané odmítnou takové rituály dodržovat, jejich příbuzní nebo sousedé je někdy kritizují, uráží nebo se jim začnou vyhýbat. Křesťané ale vědí, že mrtví lidé nežijí dál. Nemůžeme s nimi komunikovat a oni nám nemůžou nijak ublížit. (Žalm 115:17) Buďte velmi opatrní. Nikdy se nesnažte komunikovat s mrtvými nebo s démony a vyhýbejte se zvykům, které jsou s démony spojené. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 18:10, 11; Izajáš 8:19)

13. Co dokázalo mnoho lidí, kteří se dřív démonů báli?

13 Démoni lidi nejen klamou, ale také je zastrašují. Satan a démoni vědí, že jim „zbývá málo času“, než je Bůh ze země odstraní. Jsou proto násilnější a agresivnější než kdykoli dřív. (Zjevení 12:12, 17) Ale tisíce lidí, kteří se démonů báli, se jich už nebojí. Jak se svého strachu dokázali zbavit?

JAK SE DÉMONŮM BRÁNIT

14. Jak se můžeme podobně jako křesťané v Efezu osvobodit od démonů?

14 Z Bible se dozvídáme, jak se můžeme démonům bránit a jak se od nich osvobodit. Čteme v ní například o obyvatelích Efezu, kteří dřív s démony komunikovali. Pak ale poznali pravdu o Bohu a od jejich vlivu se osvobodili. Jak? Bible říká: „Mnoho lidí, kteří se zabývali magií, přineslo své knihy a přede všemi je spálili.“ (Skutky 19:19) Chtěli se stát křesťany, a proto zničili všechny své knihy o magii. Dnes je potřeba udělat něco podobného. Každý, kdo chce sloužit Jehovovi, se musí zbavit všech věcí, které mají něco společného s démony. K tomu patří i cokoli, co vytváří dojem, že zahrávat si s magií, démony nebo nadpřirozenými silami je neškodné nebo zábavné. Můžou to být například knihy, časopisy, horoskopy, filmy, hudba, hry, a dokonce i plakáty. K věcem, kterých je nutné se zbavit, patří také talismany, které lidé nosí jako ochranu před zlem. (1. Korinťanům 10:21)

15. Co dalšího je potřeba k tomu, abychom dokázali odolávat vlivu Satana a démonů?

15 Několik let potom, co křesťané v Efezu zničili své knihy o magii, jim apoštol Pavel napsal, že musí „proti zlým duchovním silám“ dál bojovat. (Efezanům 6:12) I když své knihy spálili, démoni se jim pořád snažili ublížit. Co dalšího museli udělat? Pavel jim řekl: „Uchopte velký štít víry, kterým budete moct uhasit [nebo zastavit] všechny ohnivé šípy toho zlého.“ (Efezanům 6:16) Podobně jako vojáka v bitvě chrání štít, nás může chránit víra. Pokud naprosto důvěřujeme, že nás Jehova může ochránit, dokážeme vlivu Satana a démonů odolávat. (Matouš 17:20)

16. Jak můžeme svou víru v Jehovu posilovat?

16 Jak můžeme svou víru v Jehovu posilovat? Musíme si každý den číst Bibli a učit se spoléhat na Jehovovu ochranu. Pokud Jehovovi opravdu důvěřujeme, Satan a démoni nám nedokážou ublížit. (1. Jana 5:5)

17. Co dalšího nás chrání před vlivem démonů?

17 Co dalšího museli křesťané v Efezu dělat? Žili ve městě, které bylo plné okultismu, a tak jim Pavel napsal: „Při každé příležitosti se ... modlete.“ (Efezanům 6:18) Bylo nutné, aby neustále prosili Jehovu o ochranu. A co my? Žijeme ve světě, který je také plný okultismu. I my proto musíme Jehovu prosit, aby nás chránil, a při modlitbě používat jeho jméno. (Přísloví 18:10) Když budeme Jehovu prosit, aby nás od vlivu Satana osvobodil, on naše modlitby vyslyší. (Žalm 145:19; Matouš 6:13)

18., 19. a) Jak můžeme nad Satanem a démony zvítězit? b) Na jakou otázku si odpovíme v další kapitole?

18 Pokud se zbavíme všeho, co má něco společného s okultismem, a spoléháme se na Jehovovu ochranu, můžeme se Satanovi a démonům úspěšně bránit. Nemusíme se jich bát. (Přečtěte si Jakuba 4:7, 8.) Jehova je mnohem silnější než démoni. V Noemově době je potrestal a v budoucnosti je zničí. (Juda 6) Pamatujme, že na svůj boj nejsme sami. Jehova nás chrání prostřednictvím svých andělů. (2. Královská 6:15–17) Můžeme si být jistí, že s Jehovovou pomocí nad Satanem a démony zvítězíme. (1. Petra 5:6, 7; 2. Petra 2:9)

19 Proč ale Bůh Satana a démony ještě nezničil, když lidem působí tolik bolesti? Na tuto otázku si odpovíme v další kapitole.